* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: A??k Veysel  (Okunma sayısı 9884 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
A??k Veysel
« : 04 Temmuz 2009, 23:17:22 »


Do?um Yeri: ?ark??la
Do?um Y?l?: 1894


A??k Veysel, hayat?n? anlatt??? bir ?iirinde "Üçyüz-onda gelmi? idim cihana" diyor. Y?l 1894 oluyor hesapça. Sivas'a ba?l? ?ark??la ilçesinin Sivrialan Köyünde dünyaya gelmi?. Anasi Gulizar, bir yaz günü koy dolaylar?ndaki Ay?p?nar meras?na koyun sa?maya gitti?inde; orac?kta bir yol üstünde do?urmu? Veysel'i. Göbe?ini de kendi eliyle kesmi?. Yaman kad?nm?? Gülizar ana. Bebesini bir çaputa sar?p yürüye yürüye köye dönmü?. Babas? Ahmet; bebenin adini Veysel koymu?. Y?llar geçmi? aradan büyümü?, konu?mu?, yürümü? Veysel çocuk. Böylece yedi ya??na varm??. O y?l bir çiçek hastal??? salg?n? olmu? Sivas'ta. Küçük Veysel de yakalanm??. Sol gözünde, cicegin beyi ç?km?? kendi deyimiyle... Göz ak?p gitmi?. Sa? gözüne de perde inmi?, önceleri. Yaln?z ????? seçebiliyormu?, bu gözüyle. Babas?na "Çocu?u Akda?madeni'ne götür, orada bu gözünü açacak bir doktor var." demi?ler. Sevinmi? Ahmet emmi. Gel gör ki talihsizlik yine yakas?n? b?rakmam?? Veysel'in. Bir gün inek sa?arken babas? yan?na gelmi?. Veysel ans?z?n donuverince; yak?nda bulunan bir de?ne?in ucu öteki gözüne girivermi?. O göz de ak?p gitmi? böylece. Veysel'in Ali ad?nda bir a?abeysi ve Elif ad?nda bir k?z karde?i varm??. Hepsi çok üzülmü?ler Veysel'in kotu kaderine.

Babas? merakl? adamm??. Halk ozanlar?ndan ?iirler okuyup ezberleterek avutmaya çal??m?? o?lunu. Sivas'?n köyleri saz sairleriyle dolu. Onlar da ara s?ra gelip Ahmet emminin evine u?rarlarm??. Veysel ilgiyle dinlermi? calip söylediklerini. Babas?, o?lunun ilgisini görünce; bir saz al?p vermi? ona. ?lk saz derslerini, babas?n?n arkada?? olan Çam??h'l? Ali A?a'dan alm??. Ve gitgide, kendini iyice saza vermi? Veysel. Unlu Halk ozanlar?n?n ?iirlerini çal?p söylemi? bir zaman. Yirmibes yas?ndayken (1919) anas?, babas? Veysel'i Esma ad?nda bir k?zla evermi?ler ve k?sa sure sonra ikisi de göçüp gitmi? bu dünyadan (1921). Ac? üstüne ac? gelmi?, ama bitmemi? talihin kotu oyunu. ?kinci çocu?u on günlükken, anas?n?n memesi a?z?na t?kanarak ölmü?, ard?ndan da karisi yana?malar?yla evden kaçm??. Bu olay çok koymu? Veysel'e. Daha dertli olmu? ve iyice içine kapanm??. Karisi koyup gitti?inde bir k?z? varm?? Veysel'in. Daha bir yasini bile bitirmemi?. ?ki y?l kuca??nda gezdirmi? Veysel, ne çare o da ya?amam??. Bu s?ralar Veysel'i yeniden evermi?ler. Bu karisi çocuk vermi? A???a. Biri olmu?, iki o?lan, dört k?z, alt?s? sa?. Onlar da 18 torun vermi? Veysel'e.

A??k Veysel, Cumhuriyetin Onuncu y?l dönümüne rastlayan 1933 y?l?na kadar, ba?ka ozanlar?n ?iirlerini çal?p söylemi?. Kendi deyi?lerini söylemekten utan?r, çekinirmi?. O y?llarda sairlerimizden rahmetli Ahmet Kutsi Tecer tan?m?? Veysel'i. Onun ???k tutuculu?uyla Veysel'in ?iirleri ayd?nl??a kavu?mu?. Veysel; ?airli?inin geli?mesinde Tecer'in büyük yard?mlar?n? gördü?ünü söylerdi her zaman. Veysel'in gün ?????na ç?kan ilk ?iiri Gazi Mustafa Kemal Pasa için söyledi?i: "Türkiye'nin ihyas? Hazreti Gazi" m?sras?yla ba?layan ?iirdir. Bundan sonra bütün yazd?klar?n? calip söyler olmu?tu. 1933 y?l?na kadar, köyünden d??ar? hemen hemen hiç ç?kmad??? halde; bundan sonra bütün yurdu dola?m??, yurdunun çe?itli ?ehirleriyle kasabalar?n?, köylerini yak?ndan tan?m??t?r. Halk ozanlar?ndan en çok Karacaoglan'i, Yunus'u, Emrah'i, Dertli'yi severdi. Ça??m?z?n ozanlar?ndan Ahmet Kutsi Tecer'in ayr? bir yeri vard? Veysel'de. Onun arac?l???yla Koy Enstitülerinde bir sure saz ö?retmenli?i de yapm??t? Veysel. S?ras?yla Arifiye, Hasano?lan, Cifteler, Kastamonu, Yildizeli, Akp?nar Koy Enstitülerinde bulunmu?tu. 1952 y?l?nda ?stanbul'da büyük bir jübilesi yap?lan A??k Veysel'e 1965 y?l?nda Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Anadilimize ve Milli Birli?imize yapt??? hizmetlerden dolay?" özel bir kanunla vatani hizmet tertibinden ayl?k ba?lam??t?.

Veysel'in bir ba?ka özelli?i daha vard?; köyünde ve çevresinde ondan önce bir tek meyve a?ac? olmad??? halde, Sivrialan'da ilk meyve bahçesini o yeti?tirmi?ti. Hem öyle bir bahçe ki, içinde elmadan kay?s?ya, kirazdan cevize kadar turlu turlu meyve ve çiçek vard?. Veysel, karde?lerinin yard?m?yla bu bahçeyi yapmaya ba?lad??? zaman köylüleri "Atalar?m?z bunca y?l böyle bir is yapmam??lar, su kor adam onlardan iyi mi bilecek ki böyle ise kalk??t??" demi?ler. Birkaç y?l sonra a?açlar yeti?mi?, meyve vermi?. Köylüler önceki dediklerini hat?rlay?p utanm??lar ve bu defa "O kor de?ilmi?, me?er kor olan bizmi?iz diyerek A??k Veysel'i kutlam??lar. iste böylesine uza?? gören bir insand? o... Yetmi? y?l karanl?k bir dünyada ya?ad? (ölümü 21 Mart 1973). Fakat karanl?k gözlerindeydi yaln?z, içi apayd?nl?kt?, ?iirleri de öyle... Halk ?iirimizin bu güçlü ozan? yarim yüzy?l? a?k?n bir sure yazd?klar?yla, calip söyledikleriyle çevresine ???klar saçt?. San?r?m simdi de mezar?nda son uykusunu ???klar içinde uyuyordur. Yaln?z ça??m?zda yasayanlar de?il, bizden çok sonra yasayacaklar da "Dostlar Beni Hat?rlas?n" ?iirini unutmayacaklar ve her zaman rahmetle anacaklard?r.

Kaynak:turku yurdu

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: A??k Veysel
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2009, 23:20:48 »
-A?gül Seni Camekan da Görmü?ler-

A?gül seni camekanda görmü?ler
Siyah saç?n s?rma ile örmü?ler
Ürüyamda seni bana vermi?ler
Beni b?rak?pta kor gidermisin

Ac? poyraz gibi deli esmedim
Kaderime küstüm sana küsmedim
Ben o yardan umudumu kesmedim
Beni b?rak?pta kor gidermisin

-Ala Gözlü ßenli Dilber-

Ala gözlü benli dilber
Bir gün gelsen bize do?ru
Seni sevdim can u dilden
Çekme kendini naza do?ru

Ne pervam var ne de perdem
Sanma beni hali bir dem
Söyler seni teller her dem
Kulak versen saza do?ru

A???a zülfükar isen
Gül?ende güle zar isen
Hakikatli bir yar isen
Ben geleyim size do?ru

Gönülleri bir edelim
Gayrileri biz nidelim
?kimiz de bir gidelim
Yürüyelim ize do?ru

Bir gün için feryad? zar
Bülbül eder her dem seher
Aç sinemi gel gör ne var
Artt? derdim yüze do?ru

Kafi derdim bin dert katma
Veysel'i yabana atma
Kerem eyle çok uzatma
Kavu?al?m yaza do?ru

-Asl?ma Kar???p Toprak Olunca-

Asl?ma Kar???p Toprak Olunca
Çiçek Olur Mezar?m? Süslerim
Da?lar Ye?il Giyer Bulutlar A?lar
Gökyüzünde Dalgalan?r Seslerim

Ne Zaman Toprakla Birle?ir Cismim
Cümle Mahluk ?le Bir Olur ?smim
Ne Hasudum Kal?r Ne De Bir Hasm?m
Eski Dü?manlar?m Olur Dostlar?m

Evvel De Toprakt?r Sonra Da Ad?m
Geldim Gittim Bu Sahnede Oynad?m
Türlü Türlü Tebdilata U?rad?m
Gahi Viran Sen Olurdu Postlar?m

Benden Ay?l?nca Kin Ve Buguzum
Herkese Güzellik Gösterir Yüzüm
Toprakt?r Cesedim Güne?tir Özüm
Hava Ya?mur Uyand?r?r Hislerim

Alemler Alemi Ölçer Biçerler
Ham?n? Has?n? Eller Seçerler
Bu Dünya Fanidir Konar Göçerler
Veysel Der Ki Gel Bar??ak Küslerim

-Çi?dem Der ki ßen Ela'y?m-

Çi?dem der ki ben elay?m
Yi?it ba??na belay?m
Hepisinden ben alay?m
Benden ala çiçek var m?

Al baharl? mavi da?lar
Yarim gurbet elde a?lar

Lale der ki behey Tanr?
Neden benim boynum e?ri
Yardan ayr? dü?tüm gayr?
Benden ala çiçek var m?

Al baharl? mavi da?lar
Yarim gurbet elde a?lar

Nevruz der ki ben nazl?y?m
Sarp kayalarda gizliyim
Mavi donlu gökyüzlüyüm
Benden ala çiçek var m?

Al baharl? mavi da?lar
Yarim gurbet elde a?lar

Sümbül der ki boynum uzun
Yapraklar?m düzüm düzüm
Beni ak gerdana dizin
Benden ala çiçek var m?

Al baharl? mavi da?lar
Yarim gurbet elde a?lar

***

Mehmet Özbek, "Folklor ve Türkülerimiz" adl?
kitab?nda türküye ek olarak ?u iki bölümü
aktarmaktad?r (Yay?n No.91, s.470)

Gül der ki yan?m diken
Çoktur bana gönül çeken
Say?lamaz ekip diken
Benden ala çiçek var m?

Fesle?en der beni ekerler
Al?p saks?ya dikerler
Beylere pe?ke? çekerler
Benden ala çiçek var m?

-Havalanma Telli Durnam-

Havalanma telli durnam
Havalanma telli durnam
Aman aman aman ey
Uçup gitme yele kar??
Ah niye do?dun sar? y?ld?z
Mavi y?ld?z y?ld?z y?ld?z y?ld?z y?ld?z dön dön

Zülüflerin tel tel olmu?
Zülüflerin tel tel olmu?
Aman aman aman ey
Döküp gitme ele kar??
Ah niye dogdun sar? y?ld?z
Mavi y?ld?z y?ld?z y?ld?z y?ld?z y?ld?z dön dön

Evler y?kan beller büken
Kanl?m? oldun kervan k?ran
Dön dön dön dön dön

?ahinim var bazlar?m var
Bahar?m var yazlar?m var
Yare tenha sözlerim var
Ben diyemem ele kar??

Zülüflerin tel tel olmu?
Zülüflerin tel tel olmu?
Aman aman aman ey
Döküp gitme ele kar??
Ah niye dogdun sar? y?ld?z
Mavi y?ld?z y?ld?z y?ld?z y?ld?z y?ld?z dön dön

Dertli derki dünya fani
Seni seven neyler mal?
Yak??mazsam öldür beni
Giyin ye?il ala kar??

Zülüflerin tel tel olmu?
Zülüflerin tel tel olmu?
Aman aman aman ey
Döküp gitme ele kar??
Ah niye dogdun sar? y?ld?z
Mavi y?ld?z y?ld?z y?ld?z y?ld?z y?ld?z dön dön

(Kaynaktaki dörtlük)
Kani Karacao?lan kani
Veren al?r tatl? can?
Yak??mazsa öldür beni
Ye?il ba?la ala kar??

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: A??k Veysel
« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2009, 23:27:44 »
-Dünya da Tükenmez Murat Var ?mi?-

Dünyada tükenmez murat var imi?
Ne alan? gördüm ne murat gördüm
Me?akkatin ad?n murat koymu?lar
Dünyada ne lezzet ne bir tat gördüm

Ölüm var dünyada yok imi? murat
Günbegün art?yor türlü me?ekkat
Kalmam?? dünyada ehl-i kanaat
?nsanlar içinde çok fesat gördüm

Nu?veran? Adil nerede taht?
Süleyman mührünü kime b?rakt?
Resul u Ekrem'in kanunu hakt?
Her ömrün sonunda bir feryat gördüm

Var m?d?r dünyada gelip de kalan
Gülüp ba?tan ba?a murad?n alan
Murad? maksudu hepisi yalan
Ölümlü dünyada hakikat gördüm

Dönüyor bir dolap çark? belirsiz
Ça?layan bir su var ark? belirsiz
Veysel neler satar narh? belirsiz
Ne mü?teri gördüm ne hesap gördüm

Al?nt?d?r
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:58:43 Gönderen: SevaL_24 »

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: A??k Veysel
« Yanıtla #3 : 10 Ağustos 2009, 22:49:11 »
A??k Veysel belgeseli:

Belgesel 1

a??k veysel' in belgeseli 1

Belgesel 2

a??k veysel' in belgeseli 2
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2009, 22:51:10 Gönderen: uzumbaba »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal