* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Forum kültürü  (Okunma sayısı 6061 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Forum kültürü
« : 23 Ağustos 2009, 04:32:37 »
Foruma yazarken önemle duyurulur

Herkes yazar olabilece?ini dü?ünür, ama yazar olmakla yazan olmak aras?nda büyük farklar vard?r. Yaz? yazmak için yazar olmak gerekmez.. Forum'da yaz? yazmak için ise forum kültürünü bilmek gerekir. Bunun için iki temel kavram vard?r. Birincisi, mutlaka dil imla kurallar?na uymak, ikincisi, açt???n?z konuda ya da yazm?? oldu?unuz iletida iki üç sözcükle okuyucuya hiçbir anlam ifade etmeyen cümlecikler yerine daha zengin metinlerle konuyu irdelemektir..

Kendi sesinizi bulun: ?lgi çekici yaz?lar yazabilmek için kendinize ait bir üslubunuz olmas? gerekir. Bazen üyenin kendi sesini bulmas? zaman al?r. Sab?rl? ve pratik olun. Dünyan?n en yetenekli sporcular? gibi sizin de antremana ihtiyac?n?z olabilir.

Kendiniz olun: Hava atmay?n ya da olmad???n?z biri gibi davranmay?n. Deneyimsiz üyeler iki tür hataya dü?erler: Ya olmad?klar? kadar ak?ll? gözükmeye çal???rlar ya da ciddi.

Do?al olun: Kendinizi biriyle konu?uyormu? gibi dü?ünün. E?er deneyimli usta bir forum yazar? oldu?unuzu dü?ünmüyorsan?z edebî olmaya çal??maktan kaç?n?n. Cümlelerinizin içinde be? tane s?fat ya da bir iki tane ba?laç olmas? yaz?lar?n?z?n edebî de?il s?k?c? olmas?na neden olur. K?sa cümleler kurmay? unutmay?n. K?sa cümlelerle yazmak anlat?m bozuklu?u yapman?z? da engelleyecektir.

Yarat?c? olun: Yaz?ya biraz yarat?c?l?k ve mizah katmak iyidir. Bir çok okur bundan ho?lan?r. Herhangi bir ?irketin ya da kurumun sitesi üzerinde çal???yor olsan?z bile resmiyetten uzak durmaya çal???n. Tabi ki bu noktada, bir sonraki ipucuna da dikkat etmeniz gerekiyor.

Konu?ma tarz?n?z konuya uygun olsun: Çok ciddi konulardan bahsederken ?aka yapmay?n. ?akalar?n?z sayg?s?z ya da k?r?c? olmas?n. Bu sizi önemsizle?tirir ve ?öhretinize zarar verir. ?akac? olun, e?lenceli olun ama okurla aran?zdaki mesafeyi korumay? ve sayg?l? olmay? bilin.

Yaz?m kurallar?na uyun: Yaz?n?z? bitirdikten sonra ön izleme yap?n ve bir kez daha okuyun. Yaz?m hatalar?n? düzeltin. Görünü? önemlidir. Bir sözcü?ün nas?l yaz?ld???ndan emin de?ilseniz sa?lam bir kaynaktan kontrol edin. Yaz?m hatalar? ile dolu bir sayfada ölümsüzlü?ün s?rr?n? bile verseniz size kimse inanmaz.

Duygular?n?z? ifade etmekten çekinmeyin: Çekingen üyeler bir kö?eye sinip sürekli yazacaklar? ?ey hakk?nda endi?elenirler. Yazd???n?z yaz?lar tat versin, biraz cesur olun. ?lginç konular? ele almaktan kaç?nmay?n.

Uzmanl?k alan?n?z hakk?nda yaz?n: E?er bir alanda uzmansan?z o alan hakk?nda yaz?n. Okurlar sizin bu konuda söyleyeceklerinizi çok merak edeceklerdir.

De?erlerinize ba?l? kal?n: ?nand???n?z ?eyleri yaz?n, hata yapmaktan korkmay?n. Hata yapt???n?zda ele?tiriye aç?k olun ve özür dileyerek hatan?z? düzeltin.

Di?er üyeler ile sayg? ve sevgi kurun: Yaz?lar?n?za üyelerin gözünden bakmay? unutmay?n. “Ne kadar çok denersen, o kadar iyi yapars?n” yerine “Biraz daha denersen daha iyi yapabilece?ine inan?yorum.” cümlesiyle daha etkile?imli bir anlat?m sa?layabilirsiniz.

Ele?tiriye aç?k olun: Baz? üyeler zekice ele?tiriler yap?p tart??maya aç?k olacak, baz?lar? size sald?racak, baz?lar?y ise as?l noktay? tamamen kaç?r?p ak?llar?na geleni söyleyecektir. Üye yorumlar?n? ki?isel bir sald?r? olarak alg?lamay?n.

Yaz?n?z? i?levsel hale getirin: Ba?l?klar?n?z?n hem yaz?n?z hakk?nda bilgi vermesine, hem de ilgi çekici olmas?na dikkat edin. Yaz?n?za ara ba?l?klar koyun ve önemli k?s?mlar?n? koyu (bold) ve e?ik (italik) yazarak, ya da alt?n? çizerek vurgulay?n. Uzun paragraflar halinde yazmay?n. Paragraflar?n?z 3-4 sat?r? geçmesin. Gerekti?i zaman madde imleri (bullets) kullan?n.

Yaz?n?z? görsel malzemelerle süsleyin: Yaz?lar?n?za görseller koyarak onu daha okunur hale getirin. Görseller sadece ‘süs’ olarak kullan?lmaz, bilgi vermek amac?yla da kullan?l?r. Örne?in yaz?n?zda Galata Kulesi’nden bahsediyorsan?z Galata Kulesi foto?raf? kullanmaya çal???n.

Kaynaklar?n?z? belirtmekten çekinmeyin: Pek ço?umuz yaz? yazarken bir tak?m kaynaklar kullan?r?z. ?nternette yazan pek çok ki?i kulland??? kaynaklar? kendi eme?ini de?ersizle?tirece?ini dü?ündü?ünden saklar. Bu, ba?kas?n?n eme?ini çalmak anlam?na gelir. Ba?kalar?n?n yazd?klar?ndan yararlanmak eme?inizin de?erini dü?ürmez. Ünlü yazarlar?n hepsi ba?kalar?n?n yazd?klar?ndan yararlanm??lard?r. Yaz?lar?n?z?n sonunda yararland???n?z kaynaklar? belirtmeniz ?art?yla bu çok do?al bir durumdur. Ayn? kural, kulland???n?z görsel malzemelerle ilgili olarak da geçerlidir. E?er bulabilirseniz yaz?n?z?n alt?na, kulland???m?z görselin kime ait oldu?unu da yazmal?s?n?z. Kaynakça vermek yazd???n?z yaz?n?n güvenirlili?ini ve forumun de?erini art?racakt?r.


--------------------------------------------------------------------------------

De?erli üyeler, son olarak herkesin bilgi seviyesinin bir olmad???n? unutmay?n?z. Bilmeyenler olabilir, yanl?? bilenler olabilir. Bu durumdaki kullan?c?lar? olgun bir dille ayd?nlatmak forumumuzun seviyesini yükseltecektir.


Sayg?lar ve sevgiler

Üzümbaba forum yönetimi

Not: yukar?daki yaz?y?  öneri olarak ba?ka bir forumdan be?enerek ald?k ve ufak tefek de?i?ikliklerle forumumuza uyarlad?k.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal