* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Ertosun ?ddialar? Yalanl?yor  (Okunma sayısı 3801 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Ertosun ?ddialar? Yalanl?yor
« : 30 Temmuz 2009, 11:31:24 »
Ertosun iddialar? yalanl?yor

Hakim ve Savc?lar Yüksek Kurulu üyesi Ali Suat Ertosun kendisine ve Hakim ve Savc?lar Yüksek Kurulu'na yap?lan ele?tirilere yönelik aç?klama yap?yor.

?stanbul - Hakimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu üyesi Ali Suat Ertosun'un konu?mas?ndan sat?r ba?lar?:

"Son günlerde gerek ?ahs?ma gerekse HSYK’ya yönelik ele?tiri s?n?rlar?n? da a?acak ?ekilde maksatl? yay?nlar yap?lmaktad?r. Bu yay?nlar? üç ana ba?l?k alt?nda toplamak mümkündür.

Birincisi hakaret küçük dü?ürme ve karalama amac?yla, ikincisi ceza ve tevkif evleri genel müdürü oldu?um dönemde yap?lan birkaç olaya dair kurulan komplo teorilerinde, üçüncüsü ?ahs?m hedef al?nmak suretiyle HSYK’ya yönelik olanlard?r.

Birincisi ele?tiri amac? ta??may?p hakaret etme küçük dü?ürme dü?üncesiyle yap?lan yay?nlarla ilgili yasal ba?vuruda bulunulacakt?r.

16.11.1998 tarihinde Cezaevleri Tevkifevleri genel müdürlü?üne atand???mda cezaevlerinin durumu çok kötüydü. 9. Cumhurba?kan? Süleyman Demirel de bu konuda konu?mu?tu.

Cezaevleri infazlar?n yap?ld???, tutuklular?n mahkemeye ç?kar?lamad???, mahkemelerin kuruldu?u, devletin güvenlik görevlilerinin giremedi?i ve adeta devlete meydan okuyan yerler haline getirilmi?ti. Bunun nedeni de ko?u? sistemiydi. AB raporlar? do?rultusunda haz?rlanan reform paketi do?rultusunda çok k?sa sürede F Tipi cezaevleri aç?lm??, ko?u? sisteminden oda sistemine geçilmi?tir.

F Tipi cezaevleri gerçekten çok ucuz maliyetlerle yap?lm??t?r. 11 F Tipi cezaevinin maliyeti 40 trilyondur. O zamanki ihaleler Dünya Bankas?nca örnek gösterilmi?tir.

Birkaç marjinal ç?k?? d???nda Türk halk? büyük ço?unlukla F Tipi cezaevlerini benimsemi?tir. Cezaevleri reformunun temel amac? insan haklar?n? egemen k?lmakt?r.

Cezaevi reformundan sonra örgütlerin idaresinden ç?km??t?r. Terörün cezaevi aya?? kurutulmu?tur.

Cezaevlerini STK’lar?n kontrolüne açan kanun ç?kar?lm??t?r. Bugün STK kontrolü bir çok kurumda, okullarda yoktur. Ama cezaevinde bu kontrol sa?lanm??t?r.

F Tipi cezaevleriyle sorun ortadan kalkt?. Hayata Dönü? operasyonu Bakanlar Kurulu, hükümet ve öz olarak devletin karar?d?r.

 

Mustafa Duyar'?n öldürülmesi

Mustafa Duyar’?n cezaevinde öldürülmesinden sonra benimle ilgili ç?kan iddialar üzerine bizzat kendim hakk?nda soru?turma istedim. Soru?turmaya gerek olmad???na karar verildi. Tevkif Kurulu müfetti?leri gerekli soru?turmay? yapt?. Oraya giren tabancan?n ikinci müdür taraf?ndan sokuldu?u tespit edildi. Birinci ve ikinci müdür hakk?nda soru?turma ba?lat?lm??t?r.

 

Can Dündar

Sabah gazetesi yazar? Can Dündar 06.01.1999 tarihinde dönemin Adalet Bakan? Hasan Denizkurdu’na dilekçe vererek Afyon Kapal? Cezaevi’nde bulunan Mustafa Duyar ile söyle?i izni istemi?, ki?inin tutuklu olmas? nedeniyle, yarg?lamay? etkileyebilece?i dü?üncesiyle bu talep taraf?mdan uygun bulunmamas?na ra?men, Bakanl?k taraf?ndan Mustafa Duyar’?n r?zas?n?n al?nmas? ko?uluyla görü?mesine izin verilmi?, durum tutukluya iletilmi?, ancak Mustafa duyar?n 08.01.1999 tarihli dilekçesinde görü?me talebini uygun bir miktar para kar??l???nda kabul etmesi nedeniyle görü?me iptal edilmi? ve durum Can Dündar’a bildirilmi?tir. Mustafa Duyar’la görü?me talebinde bulunan Can Dündar’a izin verilmemesinin nedeni Mustafa Duyar’?n para istemesidir.

Aradan 10 y?l geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmi?tir. Can Dündar’?n “Duyar konu?acakt?” ba?l?kl? yaz?s?n? kaleme almas? kar??s?nda açt???m tazminat davas?n? kazand?m. Bunu Can Dündar da bilmekte ama kendisine yöneltilen bir tak?m sorulara yaz?yla yan?t vermi?, ama bu sözlerimi maalesef size tam olarak aktarmam??t?r."

30 Temmuz 2009
Cumhuriyet.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal