* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Gö?ün Yar?s? Kad?nlar?n  (Okunma sayısı 7429 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Gö?ün Yar?s? Kad?nlar?n
« : 27 Temmuz 2009, 00:05:47 »
Alıntı
Gö?ün yar?s? kad?nlar?n

Lilith, iki Alman, bir Türk, bir Kürt ve bir Zaza kad?ndan olu?uyor. Ad?n? Âdem'in Havva'dan önceki e?i 'asi Lilith'ten alan grup, ilk albümleri 'Gö?ün Yar?s?'n? bir konser vererek tan?tt?...


Tanr? balç?ktan yaratm??t? Âdem'le Lilith'i. Ruhlar?n? kendi nefesinden vermi?ti. Birbirlerine e? olur Âdem'le Lilith. Ancak Âdem cinsel ili?kide üstte olmak ister. Lilith kar?? ç?kar Âdem'in bu üstünlük ve ayr?cal?k iste?ine. "Tanr? ikimizi de e?it yaratt?" diyerek itiraz eder.
Aralar?nda tart??ma ç?kar. Lilith, Adem'in kendisine kar?? ?iddet kullanaca??n? anlar ve Tanr?'n?n yan?na kaçar.
Tanr? Lilith'in güzelli?inden o kadar etkilenir ki ona kendi gizli ad?n? söyler.
Tanr?'n?n gizli ad?n? bilmek, art?k büyük güce sahip olmak ve istekleri Tanr? taraf?ndan mutlaka yerine getirilmek anlam?na gelmektedir.
Bunu bilen Lilith Tanr?'dan kanat ister. Tanr? da verir.
Lilith art?k kanat sahibidir. Uçarak K?z?ldeniz'e gider ve orada ya?amaya ba?lar.
Ancak olay burada böyle bitmez. Çünkü Âdem hâlâ Lilith'i geri istemektedir.
Tanr? üç melek görevlendirir. Melekler Lilith'i geri dönmeye ikna edecektir.
K?z?ldeniz'e gider melekler. Önce yumu?akl?kla ikna etmeye çal???rlar. Ama kararl?d?r Lilith. Geri dönmeyi kabul etmez.
Lilith'in bu tavr?n? gören melekler tatl? dili bir yana b?rak?p bu kez Lilith'i K?z?ldeniz'de bo?makla tehdit ederler. Ama Lilith gücünün fark?ndad?r. Tanr?'n?n gizli ad?n? bildi?ini, ona güçlerinin yetmeyece?ini söyler, onu rahat b?rakmazlarsa gelecekte do?acak tüm bebekleri öldürmekle tehdit eder.
Sorunun çözümünde tek bir yol kalm??t?r; uzla?mak. Aralar?nda bir anla?maya var?rlar. Buna göre Lilith çölde ya?amay? sürdürecek, bunun kar??l???nda da üzerinde 'Lilith' figürlü nazar boncu?u ta??yan bebeklere dokunmayacak, onlar? asla öldürmeyecektir.
Art?k anla??lm??t?r ki Lilith'ten Âdem'e yâr olmayacak. Yeni bir kad?n yaratmaktan ba?ka bir yol kalmaz ve Tanr? Havva'y? yarat?r. Ama Tanr?'n?n ba?? Lilith'den dolay? baya?? a?r?m??t?r. Bu yüzden Havva'y? Lilith gibi Âdem'le ayn? maddeden yani balç?ktan yaratmaz. Âdem'in kaburga kemi?inden yarat?r ki Havva, Âdem'e kar?? ç?kmas?n, e?itlik iddia etmesin, itaatkâr olsun. Lilith gibi asi olmas?n.


G?lgam??'ta da ad? geçiyor
??te bu öyküde ad? geçen Lilith, Sümerlere ait ta? kabartmalarda yar? ku?, yar? insan olarak tasvir edilir. Döneme ait kaz?larda, bu öyküden dolay? olsa gerek, bebeklere tak?lan nazar boncuklar? bulunur. G?lgam?? Destan?'nda da ad?na rastlanan Lilith, Babil mitolojisine ait bir figür.
Bu mitolojik figürden ad?n? alan 'Lilith' grubu geçti?imiz hafta Beyo?lu'ndaki Seyr-i Mesel Tiyatrosu'nda sahne ald? iki eksi?iyle. Ama yanlar?nda kendilerine destek veren 'konuk sanatç?lar' vard?. ?lk albümleri 'Gö?ün Yar?s?' yeni ç?karm??lar, tan?t?m için de Seyri Mesel Tiyatrosu'nu seçmi?lerdi.
?lginç bir grup Lilith. Kad?n ?ark?lar? söylüyorlar. Hem de birkaç dilde; Almanca, Frans?zca, Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Yi?di?ce. Kendi çok, dilliliklerini ?ark?lar?na da yans?tm??lar. Grubun iki üyesi Alman, biri Kürt, biri Zaza, biri de Türk. Grup üyelerinin dördü de Almanya'da ya??yor. Türkiye'ye gelince be? ki?i oluyorlar. Ancak bu sefer grubun Almanya'da ya?ayan iki üyesi Türkiye'ye gelememi?. Çünkü do?um yapm??lar.
Kurulu? öyküsü de ilginç Lilith'in. Edebiyat tarihi ö?retmeni Gabriele Thierkopf, 1999 y?l?nda Türkiye'ye gelmi?.
Özel bir üniversitede e?itmenlik yap?yor. Bir arkada?? arac?l???yla Ba?c?lar'daki Kürt Kad?n Dayan??ma Vakf?'na gidip gelmeye ba?lam??. Vak?ftaki bir kutlama s?ras?nda elinde gitar?yla sahneye ç?k?yor Gabriele. Ard?ndan da vak?fta çal??an ?ehriban Özdemir ç?k?yor saz?yla. O da çal?p söylüyor. Elbistanl? ?ehriban. Alevi bir aileden geliyor. Lise okumak için ?stanbul'a gelmi? ailesiyle. Sonra Mersin'e göçmü?. Babas? da saz çal?p söylüyor. Kendi deyi?leri var. Ama genç ya?ta alt? çocu?un sorumlulu?unu üstlenince zaman ay?ram?yor müzi?e. K?z?n? özendiriyor saz çalmas? için. Müzi?in içinde bir yerlerde görmek istiyor k?z?n?. Zaten
"Alevilerde saz çalmayan? da dövüyorlar".
Hemen orada saz saza, gitar gitara veriyor Gabriele ile ?ehriban. Birlikte çal?p söylemeye karar veriyorlar.
Böylece Lilith'in ilk ad?m? at?l?yor. Kurduklar? gruba 'Gö?ün Yar?s?' ad?n? veriyorlar. Belli ki bir 'Çin halk sözü' etken olmu? bu ad? almalar?na; "Kad?nlar, yar?s?n? omuzlar?nda ta??d?klar? gökyüzüne sahip olmal?lar."
Sat? Sar?yar konservatuvar mezunu. Bir lisede müzik ö?retmenli?i yap?yor. Tokatl? Alevi bir ailenin k?z?. Her sabah türkülerle açm?? gözünü. Dedesi â??k, day?s? ba?lama çal?yor. Bir gün bir kültür merkezinin kafesinde otururken, yandaki küçük odada prova yapan Gabriele ile ?ehriban'?n saz?n?, gitar?n?, seslerini duyuyor. Farkl? geliyor duydu?u müzik Sat?'ya. Sark?lar? çok yak?n buluyor. Böylece Sat? da gruba vokalist olarak kat?l?yor.
Bir süre sonra Gabriele Almanya'ya dönüyor. ?ehriban da e?itim için gidiyor ayn? ülkeye. Burada, Almanya'da ya?ayan Mavi? Güne?er ile Luise Blum kat?l?yor gruba. 'Gö?ün Yar?s?' özellikle Almanca da söylenmesi güç bir isim. Bunun üzerine yeni bir isim buluyorlar gruplar?na: Lilith.
"Yeni ad?m?z?, Âdem'e, 'Tanr?, ikimizi de e?it yaratt?' diyen ve bu sebepten Âdem'le yollar? ayr?lan Havva'dan önceki e?i Lilith'ten ald?k' Lilith'in hikâyesi biraz da göç hikâyesi. Ama her birimizin göç hikâyesi farkl?yd?. Kimimizinki do?udan bat?ya, kimimizinki ise bat?dan do?uya. Yönü gibi nedenleri de farkl?yd? göçümüzün. Ba?ka ülkelerde aray??lara girmemiz de vard?, oralara zorunluluktan dolay? gidenimiz de. Güvenlik, i? ya da de?i?iklik, her birimiz bir aray?? içindeydik. ?ark? söylemek istiyorduk. Ama kad?nlara dü?en solistlik rolünün ötesine geçip kendi ?ark?m?z? kendimiz çalarak..."
Seyr-i Mesel Tiyatrosu'nun sahnesinde de seslendiriyorlar ilk albümleri 'Gö?ün Yar?s?'nda yer alan ?ark?lar?. Öykülerini anlat?yorlar söyledikleri ?ark?lar?n.
?ark?lar?n öyküleri
'Lori Lori' K?rmançça bir ?ark?. 'Uzun bir yolun göçerleriyiz biz' diye ba?l?yor. ?ark?da Kuzey Irak'tan, Saddam'?n bombalar?ndan kaçarken kuca??ndaki çocu?u ölen bir annenin a??d? var.
Rusya, Ukrayna gibi Orta ve Do?u Avrupa ülkelerinde ya?ayan Yahudilerin açl?k ve yoksullu?unu anlatan Yi?di?çe bir ninni. Yi?di?çe, E?kenaz Yahudilerinin dili. Orta ça?da, eski Almanca lehçeleri, ?branice, Aramice, Slavca gibi dillerden olu?mu?.
'?ki Da??n Aras?nda Kalm???m'da küçük bir akrabas?yla evlendirilen kad?n?n Türkçe yakarmas? vard?r; "Al eyvana yatak serdim yumu?ak/Emim o?lu yan?ma geldi bir u?ak/Öpmesi yok, sevmesi yok, konu?ak."
Ba?ka bir ?ark?da Frans?zca yak?nan kad?n "Kötü bir evlilik yapt?m/ve ekme?imi ta??n suyuna band?m" der. Babas? taraf?ndan bir ta?ç?yla evlendirilen genç kad?n, dü?ününün hemen ertesi günü ta? oca??na çal??maya giderken yolda köyün papaz?yla kar??la??r. Evlili?inden hiç de memnun olmayan kad?n, papaz? görünce bekarl???na geri dönme umuduyla konu?maya ba?lar. Ne de olsa, önceki gün nikâhlar?n? k?yan odur. Belki nikâh? geri almas? da mümkündür. Papazdan talebi "Dün beni kad?n yapt?n?z, bugün beni yeniden k?z yap?n" olur. Papaz?n yan?t? kesindir:
"K?zdan kad?n yapabilirim, ama kad?ndan k?z yapamam."
Lilith grubunun amac? kad?nlar?n deneyimlerini, umutlar?n?, korkular?n?, kederlerini, sevinçlerini, a?klar?n?, i?lerini anlatan halk ?ark?lar?n? gün ?????na ç?kararak yorumlamak ve onlara kendi ?ark?lar?n? da katmak. Konserlerinde, albümlerinde söyledikleri ?ark?larla Erzurumlu bir kad?n?n yakarmas?yla, bir Kürt kad?n?n?n ninnisini, bir Frans?z kad?n?n ac?s?n? bulu?turmak amaçlar?. Farkl?l?klar?n? zenginlikleri olarak görüyorlar. "Ama farkl?l?klar?m?z kadar ortak yanlar?m?z da var" diyorlar "Kimse bir farkl?l???n? di?erine tercih etmek zorunda kalm?yor. Örne?in Kürtlü?ünü kad?nl???na ya da kad?nl???n? Kürtlü?üne feda etmiyor kimse."
Kan?tlamak istedikleri bir nokta daha var: kad?nlar?n birbirlerini yemeden bir i? yapamayacaklar?na ili?kin ataerkil düzenin yayd??? inanc? y?kmak. Türkçe ?ark?lar? 'Dü? Yola' da "Dü? yola umudun dü? ola/Dü? yola umudun ku? ola/Bulut ola, rüzgâr ola, deniz ola" diyor Lilith grubu. Onlar da zaten 'Lilith'in k?zlar?' olarak e?itlik umutlar?n? dü?ürmü?ler yola, yar?s?n? omuzlar?nda ta??d?klar? gökyüzünü istiyorlar!

Kaynak:http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=125723  

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal