E?LENCE MERKEZ? => Felsefe Bölümü => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:09:29

Başlık: Akl?n Anatomisi
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:09:29
Geçen Y?l forumda güzel bir tart??ma yap?lm??. “ELE?T?REL DOGMAT?ZM”. AKIL ba?l??? ile yeniden gündeme getirdi?im sorular?n bir k?sm? orada yan?tlanm??. Yeni sorularla tart??maya kat?lacak olanlar? o bölümü tekrar okumaya da yönlendirmeyi dü?ündüm.O günden bu yana tart??mac? say?s? katlanarak artt?. Böylece yeni dü?üncelere de bir f?rsat yaratm?? oluruz .Akla yönelik tart??malar, akl? kullanarak yap?lanlara ve yap?labileceklere de ?üphe uyand?rd?. Bu ?üpheler dogmatik yakla??mlar? tekrar cesaretlendiriyor gibi.

Ak?l(Us) nedir?
?nsano?lu akl?n?n bilincine ne zaman vard?.?
Akl?n her ?eyi çözümleyebilece?i inanc? nas?l ve ne zaman do?du. ?
Bir ortak ak?l var m?? Her kültürün farkl? olan ak?l yürütme biçimleri var m??
Akl?n s?n?rlar? var m?? Akl?n yolu bir mi? Ak?l ak?ldan üstün mü?
Akla veda etmek mi gerekiyor? Akl?n seçene?i nedir?
Ak?l insanl??? yüceltiyor mu? Yoksa yok olu?a m? götürüyor?
Nesnel ak?l, öznel ak?l, ele?tirel ak?l, araçsal ak?l,rasyonel ak?l, mutlak ak?l ya da ba?ka ak?llar?
Akl? sorgulamaya ne dersiniz? Bunu neyle mi yapaca??z? Yine akl?m?zla!!!

Not: US(AKIL); Duyarl???n kar??t? olarak , dü?ünme, anlama, kavrama yetisi; olaylar ya da kavramlar aras?nda zorunlu ba?lant?lar kurma yetisi, ba?lant?lar? alg?lama ve kavrama yetisi.

Al?nt?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal