E?LENCE MERKEZ? => Pratik Bilgiler Öneriler => Konuyu başlatan: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 17:54:46

Başlık: Ev ??lerinde Basit Öneriler
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 17:54:46
Mikrodalgayi temizlemek

Mikrodalga f?r?n?n?z? temizlemek için bir tasa su doldurunuz ve suyun içine birkaç dilim limon koyunuz. Mikrodalgan?z? a?a?? yukar? yar?m dakika çal??t?r?n?z. Sonra mikrodalgan?z? silerek kurulayiniz. Mikrodalgadaki yemek art?klar? kolayl?kla ç?kar ve mikrodalgan?z?n içine çok ho? bir ?ekilde limon kokusu yay?l?r.
Başlık: F?r?n? temizlemek
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 18:09:08
F?r?n? temizlemek

Bir püskürtme(sprey) ?i?esine su ile ya? çözücü bir ilaçla (deterjan vs.) kar??t?r?n?z ve daha sonra f?r?n?n içine püskürtünüz(sprey yap?n?z) ve f?r?n? 100 derecede 20 dakika ?s?t?n?z. Sonra f?r?n? kapat?p so?umaya b?rak?n?z. Daha sonra nemli bir sünger ile f?r?n?n içini siliniz. Ç?kmakta zorlanan kirlerin de rahatl?kla ç?kt???n? göreceksiniz.

?laç yerine bir kase sirkeyi 50 derecede f?r?nda yar?m saat ile bir saat kadar ?s?tarak da deneyebilirsiniz. Sonra da temizce y?kay?n?z.
Başlık: Mutfaktaki oca??n?z? temizlemek
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 18:13:28
Mutfaktaki oca??n?z? temizlemek

Yemek pi?irdi?iniz ocag?n?z?n inatç? kirlerini yok edebilmek için oca??n?za sert sirke dökünüz ve üzerine de kabartma tozu serpiniz. Oca??n?z? aç?n?z ve s?cakta iyice kabars?n. Sonra oca??n?z? kapat?p temizce siliniz.
Bu kadar basit.
Başlık: So?utucunuzdaki kötü kokuyu yok etmek
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 18:29:39
So?utucunuzdaki kötü kokuyu yok etmek

En iyi öneri so?utucunuzu düzenli temiz tutunuz. Özellikle kap? izole lastiklerine vs dikkat ediniz Bakterilerin kolayl?kla sakland??? yerleri temiz tutmay? unutmay?n?z.

Ayr?ca so?utucunuzda kötü koku mu var, ve kokuyu yok etmek mi istiyorsunuz?

??te basit bir öneri: bir barda?a asitli sodasuyu doldurunuz. barda?? dolab?n içine koyunuz. Asitli sodasuyu kötü kokular? kendine çeker.
Başlık: Yata??n?z ve ter
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 18:50:14
Yata??n?z ve ter

Ömrünüzün üçtebiri yatakta uyumakta geçerken ma?allah hele hele çok terleyenlerin teri nereye gidiyor?

Büyük bir k?sm? yata?a. Sadece çar?af de?i?tirmek ve yata?? havaland?rmak yetmez. Terin büyük bir k?sm? yata?a..

??te öneri: Yata??n?za biraz bikarbonat tozu serpiniz. 15-20 dakika bekleyiniz ve daha sonra elektrik süpürgenizi kullanarak yata??n?z? temizleyiniz. Bikarbonat sayesinde terli yata??n?z mis gibi olur. Bikarbonat teri kendine çekti?i için yata??n?zda ter de kalmaz, koku da.

Başlık: Lavoba, Ayakyolunu vs temizlemek
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 19:06:33
Lavoba,  Ayakyolunu vs temizlemek

Sa?l?kl? ve temiz bir öneri:

Kaynar suya biraz kabartma tozu(örne?in yar?m fincan) ve biraz da sirke (a?a?? yukar? yar?m litre olabilir) ekleyiniz.
Bu kar???m? istedi?iniz yere dökünüz. Faydas?n? gördü?ünüzde anlars?n?z. Mis gibi olur.
Yaz?lan ölçüler a?a?? yukar?d?r, kullanmaya ba?lad???n?zda ihtiyaca göre ayarlayabilirsiniz.

Başlık: Leke
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 19:13:42
Leke

Kaza??n?zda vs leke mi oldu?

??te öneri:

Bir ölçüm saç ?ampuan?, iki ölçüm su, bir ölçüm sirke. Temiz bir bezi bu kar???ma band?r?n sonra da bu bezle lekeyi silin.
Bakal?m lekeden eser kalacak m??
Başlık: Tencerenizin dibi mi yand??
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 19:22:31
Tencerenizin dibi mi yand??

Kesme?eker kullanarak tencerenin dibini ovalay?n?z.

Daha sonra da tencerenizin daha parlak olmas?n? istiyorsan?z mutfak süngerinizi biraz beyaz una bat?r?n?z ve tencerenizi siliniz.
Başlık: Koltuk tozlar?
Gönderen: uzumbaba - 22 Şubat 2013, 19:29:01
Koltuk tozlar?

Koltuklar s?k s?k toz toplar ve vurdu?unuz zaman tozlar havalarda uçar.

??te öneri:

Bir çar?af? nemlendiriniz ve koltu?unuza seriniz. ??te ?imdi koltu?unuzun tozlar? havalarda uçmaz. Bir ?eyle koltu?a vurunuz  ya da ç?rp?n?z.
Tozlar nemli çar?afa yap???p kal?r.
Başlık: Zamans?z misafir kar??lamak
Gönderen: uzumbaba - 25 Şubat 2013, 20:29:13
 :o

Zamans?z misafir kar??lamak

Birazdan misafiriniz gelecek, ama daireniz misafir kar??lamaya hiç de elveri?li de?il. Ama ba?ka çareniz de yok, evinizi acele temizlemek zorundas?n?z.

??te öneri: 15-20 dakika size yeter. Nas?l m??

Giri? salonundan ba?lay?n. Misafirlerinizin elbiselerini rahatça asaca??, ayakkab?lar?n? ç?karaca?? ?ekle getirin. Ondan sonra tuvalet odas?na geçin. Acele toplan?lmas? gereken k?v?rz?v?r? bir po?ete doldurun. ve ilk önce el y?kanacak lavobay? silin. Tuvalet aynas?n? parlat?n ve yan taraf?na temiz bir misafir havlusu as?n. Oturma odas?na geçin, varsa orda da k?v?rz?v?r? po?ete doldurun. Po?etleri yatak odalar?ndan birine götürün b?rak?n ve yatak odalar?n?z?n kap?lar?n? kapal? tutun.

Gerekiyorsa 3-4 dakikada oturma odan?z? ve salonunuzu elektrik süpürgesiyle süpürün. 3-4 dakikan?z? da ekstradan bir göz gezdirmeye ay?r?n.

Her?ey çok k?sa bir sürede bitti.

Oturma odan?z? gerekiyorsa lo? hale getirin, ayd?nlanma lambalar?n? k?s?n, ya da azalt?n ve odan?za bir mum yak?n.

En sonunda da bir koltu?a misafir gibi oturun ve gülümseyin.

Kap? zili çalmak üzere...
Başlık: Pencere pervaz?n?(mermer) temizlemek
Gönderen: uzumbaba - 05 Mart 2013, 02:19:58
Pencere pervaz?n?(mermer) temizlemek

Pencere kenarlar?ndaki mermer pervazlarda zaman zaman çe?itli lekeler olu?maktad?r.

Mermeri temizlemek için basit bir öneri: Yün yap?m? bir bez al?n. Bez yoksa bir yün çorap da kullanabilirsiniz.
Ayakkab? çilas? ya da araba balmumu kullanarak yün yap?m? bir bez ya da yün çorapla mermeri ?effaf ?ekilde ovalay?n?z. Mermerdeki lekelerin kayboldu?unu göreceksiniz. Bu i?lem sonucu mermerinize pis su lekeleri yap???p kalmayacakt?r. Bu sayede çiçek saks?lar?n?z?n suyu ta?t???nda, ya da alt?ndaki tabaklar?n b?rakt??? yuvarlak izler de kaybolacakt?r.
Başlık: Kahve lekesi
Gönderen: uzumbaba - 18 Mart 2013, 19:38:37
Kahve lekesi

Kahve lekeniz kurumam?? ise so?uk suda y?kay?n?z. E?er kuma??n?z beyaz ve leke kurumu? ise kuma??n?z?n lekeli k?sm?n? kaynar suya dald?r?n?z. Renkli kuma??n?z? ise ?l?k suda y?kad?ktan sonra yumurta sar?s? ile f?rçalay?n?z ve daha sonra temiz suyla durulay?n?z.
Başlık: Duvardaki Ya? Lekelerini Ç?kartmak
Gönderen: uzumbaba - 25 Mart 2013, 01:02:47
Duvardaki ya? lekelerini ç?kartmak

Bunun için ?slak bir beze biraz di? macunu s?k?n?z ve bu bezle ya?l? lekeyi ovalay?n?z
Bu i?lemden sonra ovalad???n?z bölgeyi nemli temiz bir bezle silerek kurumaya b?rak?n?z .
Başlık: Hal? Renklerini Geri Kazanmak
Gönderen: uzumbaba - 28 Mart 2013, 19:22:33
Hal? Renklerini Geri Kazanmak

Evinizdeki el yap?m? hal?n?z?n rengini geri kazanmak için önce hal?n?z?n alt?na gazete ka??d? seriniz.
Daha sonra dokuz ölçek suya bir ölçek amonyak kar??t?r?n?z. Ondan sonra bir sünger ile hal?n?z? siliniz.

Hal?n?z?n gerçek rengine dönü?tü?ünü göreceksiniz.
Başlık: Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler
Gönderen: uzumbaba - 29 Mayıs 2014, 23:48:15
Pencere camlar?n? silmek

Bunun için bo?una ilaç almaya gerek yok.

S?cak suya biraz sirke kar??t?r?n. Sonra da camlar?n?z p?r?l p?r?l olur.

Unutmamas? gereken en önemli ?ey, camlar?n?z? direk güne?te temizlemeyin, çünkü direk güne?te cam hemen kurur ve leke b?rak?r.
Başlık: Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler
Gönderen: uzumbaba - 12 Mayıs 2020, 17:01:31
Tuvalet t?kan?kl???n? açman?n en basit yolu.

E?er tuvaletiniz t?kanm??sa bo?una sifon ile yeniden su doldurmay?n, su ta?arsa daha sorunlu hale gelir.
Bunun en basit yontemi:

1) A?a?? yukar? 4-5 litre su ?s?t?n?z, kaynamaya ç?kmadan indiriniz.
2) Mutfa??n?zda elle y?kad???n?z bula??klar için kulland???n?z s?v? deterjandan en az 1(bir) desilitre tuvalete dökünüz.
3) S?cak suyu yava? yava? tuvaletinize dökünüz.
4) 15-20 dakika bekleyiniz.

Hepsi bu. Bundan daha ucuz ve en h?zl? çözüm olabilir mi?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal