* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: 1789 Frans?z Devrimi (1789’dan 1794’e)  (Okunma sayısı 9427 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
1789 Frans?z Devrimi (1789’dan 1794’e)
« : 05 Temmuz 2009, 13:27:43 »
1789 Frans?z Devrimi (1789’dan 1794’e)

Marx’?n Fransa’da S?n?f Sava?lar?, Onsekizinci Brumaire ve Fransa’da ?ç Sava? ad?n? ta??yan yaz? ve kitaplar? 1789 Devrimi ile 1871 Paris Komünü aras?ndaki Frans?z tarihinin (belli dönemlerinin) materyalist tarih anlay??? ile yaz?m?d?r. Kendi tarih anlay???n? Komünist Manifesto’da modern tarihin genel bir tasla??n? vermek için kullanan Marx, yukar?da and???m yaz? ve kitaplar?nda ise ayn? tarih anlay???n? Fransa’da s?n?f sava?lar? ve devrimler tarihini aç?klamakta kulland?. Böylece Marx, bu yaz? ve eserlerinde 1789-1871 aras?ndaki yakla??k yüz y?ll?k Frans?z tarihinin en kritik momentlerinin bir analizini verir bize. Alman burjuva devrimini ise ayn? tarih görü?üyle Almanya’da Devrim ve Kar??-Devrim’de Engels anlatmaktad?r.
 

K?sacas? Marks-Engels, ya?ad?klar? dönemin tüm devrimlerinin (ba?ar?l? veya ba?ar?s?z) tarihini materyalist bir görü?le tahlil ederek onlardan gelecek için dersler ç?kard?lar ve bu deneyimlerin ?????nda kendi teorilerini daha da yetkinle?tirdiler.
 

1789’dan önce Frans?z devleti bir monar?iydi. Nüfusun ezici ço?unlu?unu köylülerin olu?turdu?u bir tar?m ülkesiydi. Ama kentler do?mu? ve bu kentlerde ya?ayan yeni bir kent toplumu olu?mu?tu. 1789 burjuva devriminin esas kayna?? ve üssü bu kentlerdi.


Devrimden önce “Ayd?nlanma” ad? verilen dü?ünsel (fikri, entellektüel) bir devrim ya?anm?? ve bu dönemin ak?lc?l?k, milliyetçilik ve bireycilik (ki?i haklar?) gibi fikirleri öncelikle kentlerde tutunarak devrime katk?da bulunmu?lard?. Toplumun okur-yazar kesimlerinde bu dönemde bir fikirsel dönü?üm görülür. Frans?z Devrimi’nin temel slogan? haline gelen “Liberty, Equality, Fraternity” (Özgürlük, E?itlik, Karde?lik) kavramlar?n? Ayd?nlanma dü?ünürleri koymu?lard?. Ulusçuluk olgusu da Ayd?nlanma döneminde gerçeklik kazand?. Fransa’da Ayd?nlanma denen evrenin en önde gelen dü?ünürleri Jan Jak Rouseau, Montesque ve Voltaire idiler. Amerikan Ba??ms?zl?k Sava??’n?n etkisiyle 26 A?ustos 1789’da ilan edilen  Frans?z Devrimi’nin onyedi maddelik ?nsan Haklar? Deklarasyonu ilham?n? demokrasi fikrinin babas? olarak görülen Rouseau’nun fikirlerinden ald? (“Demokrasi” kavram? ilk kez antik Yunan’da do?mu?tu, ama o s?ra insan haklar? diye bir kavram yoktu). “?nsan haklar?” kavram? Frans?z Devrimi’nin bulu?u olarak kabul edilir. ABD’de daha önce orta ç?km?? olsa da bu kavram? evrensel bir sorun olarak gündeme sokan Frans?z Devrimi olmu?tur. Bu anlamda onu Frans?z Devrimi’nin bulu?u saymak yanl?? de?ildir. 13. Yüzy?l ?ngiltere’sindeki “Magna Carta”n?n “insan haklar?” ile bir ili?kisi yoktur. Modern demokrasi anlay???n? ve modern demokrasiyi do?uran Frans?z Devrimi oldu.
 

Devrim 14 Temmuz 1789’da ba?lad?. Frans?z tarihinde buna Birinci Devrim denmektedir. Bu tarih ulusal bayram ilan edildi. Devrimin bu ilk a?amas?na reform yanl?lar? (Reformcular) öncülük etti. Daha 17 Haziran’da (1789) burjuvazi kendisini Ulusal Meclis olarak ilan etmi?ti. Bu tarih devrimin ba?lang?c? olarak al?nabilir. Onun kazanaca??n? farkeden soyluluk ve klerjinin reform yanl?s? üyeleri de burjuvaziye kat?ld?lar. 1789 Devrimi ilkin bir Kurucu Meclis ilan etmi?, ?nsan ve Vatanda? Haklar? Deklerasyonu (1789)’nu yay?nlam??t?. 1791 Anayasas? ise “Ulusal Egemenlik” ve kuvvetler ayr?m?n? getirdi. Bu a?amada oy hakk? henüz sadece belli miktarda mülkü olanlara (saptanan miktarda vergi ödeyenlere) tan?n?yordu. Yani genel oy hakk? henüz tan?nm?yordu.
 

1789-91 aras?nda Kurucu Meclis’te çe?itli burjuva fraksiyonlar (partiler) mevcuttu. Adlar? k?smen farkl? verilen bu politik klüpler/partiler ?ngiliz Devrimi örne?i izlenerek 1789 Frans?z Devrimi’nden hemen sonra Paris’te kuruldular. 1789 Devrimi’nin ve Kurucu Meclis’in ba?ta gelen üç partisi Jirondenler, Jakobenler/Radikaller (Robespierre, St. Just, Danton, Marat, vd) ve Anayasac?lar (Il?ml?lar: Bailly, Lafayette) idiler. Meclis salonunun düz k?sm?ndaki sandalyelerde oturduklar?ndan Jirondenler’e The Plain (ova), salonun daha yüksekteki sandalyelerinde oturan Jakobenler’e The Maountain (da?) deniliyordu.
 

Marks’?n deyi?iyle bu üç partinin herbiri s?ras?yla devrimi kendisinin art?k arkas?ndan gidemeyece?i yere kadar götürdü, bu noktadan sonra ise nöbeti (öncülü?ü) o zamana kadar onu izleyen en gözüpek müttefik devrald?. Anayasac?lar’?n egemenli?i yerini Jirondenlere, Jironden egemenli?i de yerini Jakobenlere b?rakt?. Böylece 1789 Devrimi bu ?ekilde “yükselen bir çizgi” izleyerek geli?ti (Marks, 1848 Devrimi’ndeki 16 Nisan, 15 May?s ve 22 Haziran olaylar?nda bunun tersi bir durum görüldü?üne i?aret eder, çünkü 1848 devrimindeki üç parti olan Proletarya Partisi/Blankistler, Montagne/küçük-burjuva parti ve Düzen Partisi ile National Parti de denen cumhuriyetçi burjuva partiden olu?an burjuva partiler ?öyle davrand?: Her parti kendisini ileri itmek isteyeni geri tepti, kendini geri itmek isteyene ise ileri do?ru aband?, böylece 1789’un aksine 1848 devrimi geriye do?ru bir hareket, yani “inen bir çizgi” izledi).
 

1789-91 Kurucu Meclis (Constitute Assemble)’indeki fraksiyonlardan biri amac? devrimi sona erdirmek oldu?u için aristokrasi ile bir anla?ma yap?p Anayasal Monar?i’de uzla?ma giri?imi yapt?ysa da bu politika çöktü.
 

1791’de Kurucu Meclis yerini Yasama Meclisi (Legislative Assemble)’ne b?rakt?.
 

1791-92 aras? y?llarda Fransa’da Devrimci Hükümet Jirondenler (Girondenler)’in elindeydi. Jirondenler kentlerin özerkli?ini ve bir tür federal birli?i savunuyorlard?. 1789 Frans?z devrimi s?ras?nda olu?an büyük sanayi, ticaret ve toprak burjuvazisinin partisi olan Jirondenler, adlar?n? mecliste bu partinin birçok lideri taraf?ndan temsil edilen Gironde adl? kentten al?yorlard?. Birinci Cumhuriyet döneminde iktidar? ele geçiren Jakobenler ise bu ad? Aziz Jacob’un ad?n? ta??yan bir Jakoben manast?r?nda toplanmaktan dolay? alm??lard?. Bunlar federalizme kar?? merkezi bir yönetime taraflard?.
 

Bir görü?e göre sosyalizmin kökeninde Jacobenizm yatmaktad?r. 1840’lar?n ba??nda Marx’?n bile bir Jacoben oldu?unu öne sürenler vard?r.
 

Yasama Meclisi’ndeki Sol Kanat, Jirondenler ile Jakobenler’den olu?uyordu. Devrik Frans?z kral? bir kar??-devrim giri?iminde bulundu ve iktidardan edilmi? olan soyluluk eski rejimi restore etmek için Prusya ve Avusturya gibi Avrupa monar?ilerinden yard?m talep etti. Bu ülkeler 24 A?ustos 1791’de Avrupa’n?n “devrimci ulusu” Fransa’ya silahl? müdahale, yani sava? tehdidinde bulundular. Yabanc?larla i?birli?i yapt??? için “hain” olarak suçlanan kral Louis kaçmaya çal???rken yakaland?. Frans?z Meclisi Jirondist burjuvazinin ?srar?yla 1792’de Avusturya’ya sava? açt?, ama bu sava? 1792’de Fransa’n?n askeri yenilgisiyle sonuçland?. D??arda sava?a girmeden evvel Fransa’daki aristokrasiyi imha etmeyi önermi? olan Jakobenler’in lideri Robespierre (1758-1794) olaylar taraf?ndan do?ruland?. Ulusal (ekonomik) krizin etkisiyle 1792’de halk y???nlar? aras?nda ulusçuluk (yurtseverlik) ve devrimci co?ku giderek kabard?. Çok geçmeden burjuvazi içinde Jirondenler’den daha radikal olan Montagnardlar ortaya ç?kt?. Bu arada 11 Temmuz 1792’de Avrupa monar?ilerinin birle?ik ordular? Fransa’ya girdiler. Avrupa monar?ileri aras?nda böyle bir ittifak ilk kez monar?iyi devirmi? bulunan devrimci Fransa’ya kar?? olu?tu. Yasama Meclisi’nin “Anavatan tehlikede” ça?r?s? yapt??? böyle bir dönemde halk ayaklanmas?ndan korkan Jirondenler d?? dü?manla i?birli?i yapmakla suçlad?klar? kral ve soylulukla uzla?ma giri?imlerinde bulundular.
 

Tam bu s?ralarda nihayet Jirondenlerin korktu?u ba?lar?na geldi. 10 A?ustos 1792’de “?kinci Devrim” ad? verilen bir halk ayaklanmas? patlak verdi. Fransa topraklar?n?n yabanc? ordular?n i?galinde bulundu?u bir s?rada patlak vermi? olan bu sosyal ayaklanma ayn? zamanda ulusal idi. A?a?? s?n?flara dayanan bu devrim oy hakk?n? mülk sahipleriyle s?n?rlayan 1791 Anayasas?’n? da Anayasal Monar?i’yi de devirdi ve bu devrimle birlikte oy hakk?na konulan s?n?rlama kald?r?larak genel oy hakk? (Üniversal suffrage) ilan edildi.
 

Bu geli?meleri protesto eden soyluluk ve kralla uzla?ma taraftarlar? (Lafayette vd) bu s?rada devrimi terkettiler (19 A?ustos 1792).
 

Eylül 1792’de Fransa’n?n bir cumhuriyet oldu?u ilan edildi (19. Yüzy?l?n tüm burjuva anayasalar?na devrimden sonra yap?lan Fransa anayasas? ve cumhuriyeti model te?kil etti).
 

1792 y?l? Meclis’te yeni partilerin de olu?tu?u bir y?l oldu. Devrimin radikalle?mesiyle birlikte burjuvazi içinde halk ile ittifak? savunan Montagnardlar (özellikle Jacobenler) ile halk? tehdit olarak gören Jirondenler birbirlerinden iyice kopu?tular. Bu kriz ortam?ndad?r ki 1791 Anayasas? ask?ya al?nd? ve Ulusal Konvansiyon (National Convention) için seçimler yap?ld?. Yeni meclis devrimci ordunun Paris’in kuzeyinde Prusya birliklerini yenilgiye u?ratt??? ayn? gün topland? (20 Eylül 1792). Bu sava?a tan?k olan ünlü Alman ?airi Geothe, “Bugün ve burada dünya tarihinde yeni bir ça? ba?l?yor” demi?tir.
 

Robespierre, Louis de Saint-Just (1767-1794) ve Camille Desmoulins (1760-94) gibi isimlerin liderli?indeki Jakobenler giderek a?a?? s?n?flardan yana daha radikal tutumlar ald?lar. Jirondenler’in kar?? ç?kmas?na ra?men Konvansiyon kral Louis XVI’in yarg?lanmas?n? ve ölüm cezas?n?n infaz?n? kararla?t?rd?  (21 Ocak 1793). Kral?n giyotine gönderilmesi krizi derinle?tirdi. Monar?iyi geri getirme ya da anayasal monar?i dü?üncesi kesin bir darbe yedi ve Cumhuriyet seçene?i güç kazand?. Ulus ve Cumhuriyet kavramlar? özde?le?ti.
 

Bu geli?meler Jirondenler’in de yenilgisi demekti.
 

1 ?ubat 1793’te Konvansiyon ?ngiltere ve Hollanda’ya, 7 Mart’ta ise ?spanya’ya sava? ilan etti. Ba??n? ?ngiltere’nin çekti?i “Birinci Koalisyon” diye bilinen bu ülkelerin ittifak? “devrimci ulus” Fransa’ya kar?? bir d?? reaksiyondu. Jakobenler ile Montagnardlar’?n te?vik etti?i Jironden kar??t? 31 May?s-2 Haziran 1793 isyan? devrimin yeni bir a?amas?n? ba?latt?. Temmuz 1793 tarihi, Jakobenlerin Jirondenleri iktidardan devirdi?i ve Robespierre’nin bir diktatörlük kurdu?u tarih olarak verilir baz? kaynaklarda.

Jirondenler Konvansiyon’dan tasfiye edildiler. Çok geçmeden Ulusal/Kamu Güvenlik Komitesi (Kamu Güvenli?i Komitesi, The Commitee Of Public Safety) hükümetin ba? organ? haline geldi. Bu komitenin üyelerinden biri de Montagnardlar (sa? kanat Jacobenlerden)’dan Parisli lider Danton (1759-1794)’du. Dokuz ki?iden olu?an Kamu Güvenli?i Komitesi’nin geçici olarak kesin otorite/iktidar yap?lmas? Danton’un önerisiyle gerçekle?mi?ti. Danton, sava?/kavga yerine görü?meler yap?yordu. Ulusal Güvenlik Komitesi’nin ve bu komitenin üyelerinden Robespierre’nin otoritesi giderek artm?? ve muhalefete kar?? artan ölçüde ?iddete (teröre) ba?vurulur olmu?tu. 1793 Ekim’inde bir seri politik yarg?lamalar ba?lam??, 3 Ekim günü Devrimci Mahkeme (Revolutionary Tribunal) önüne ç?kar?lan 22 Jironden 31 Ekim’de giyotine verilmi?lerdi. 1793 sonlar?nda politik tutuklular?n say?s? binleri bulmu?, yüzlerce ki?i giyotine yollanm??t?. Temmuz 1794’te 1251 devrim-kar??t? kralc? giyotinde öldürülmü?tü. 1794’te tüm Frans?z sömürgelerinde kölelik kald?r?ld? (Robespierre as?ld?ktan sonra kölelik tekrar geri getirildi). Ateizm geli?ti. Bu dönem boyunca Devrimci Hükümet’in kontrolünde terör süreklilik kazanm??, bir aral?k kiliselerin de kapat?ld???, dine kar?? bir tutum al?nd??? oldu. Ama Konvansiyon 6 Aral?k 1793’te inanç ve ibadet özgürlü?ü prensibini tasdik etti. Bir sava? hükümeti olan Devrimci Hükümet’in (yürütmenin) otoritesinin giderek güçlendi?i bu süreçte Fransa’da yönetim ayg?t? da giderek merkezile?ti. Bu, yürütmenin (otoritenin) merkezinde bulunan Ulusal Güvenlik Komitesi’nin ba?ar?s? için zorunlu bir ko?uldu. Aral?k 1793’ten Temmuz 1794’e kadarki sürede (Thermidor ad? verilen reaksiyona kadarki sürede) ba??nda Robespierre’nin bulundu?u “Devrimci Hükümetin Diktatörlü?ü” istikrar kazanm??, devrimci terör yöntemine ba?vurularak devrim dü?manlar? sindirilmi?, kar??-devrimci isyan odaklar? bast?r?lm??t?. Devrim, özgürlük/kurtulu? için devrim dü?manlar?na kar?? aç?lm?? bir sava? olarak de?erlendiriliyor ve devrimci hükümetin i?levleri de buna göre tan?mlan?yordu. Özel mülkiyetin tasfiyesinden sözedilmese de, Saint-Just “Ne zengin ne de fakir olmal?” diyordu.
 

Ama Devrimci Hükümet uzun ya?amad?. Elinde bir gazete bulunan ve 1789 Devrimi’nin önderlerinden biri olan Danton, kendi gazetesinde ve Meclis’te devrimin h?z?n? kesmek, terörü azaltmak gerekti?ini savunuyordu. Hatta onun Robespierre’nin yönetimine kar?? bir darbe haz?rl??? yapmakta oldu?u söylentileri ç?kar. Danton ve çevresindeki grup hükümete muhalefete, ona sald?rmaya ba?lam??lard?. Nihayet 29-30 Mart gecesi “komplo” ve “ihanet”le suçlanan Danton, Camille ve di?erleri (sa? kanat) tutuklan?p Devrimci Mahkeme önüne ç?kar?ld?lar ve 5 Nisan 1794’te giyotine gönderildiler.
 

Nisan 1794’ten Thermidor (Nisan 1794 ile Temmuz 1794 aras?ndaki döneme Termidor deniyor ki, bu Danton ile Robespierre’in as?l??lar? aras?ndaki süre ile örtü?ür)’a kadar merkezile?me artt?, terör yo?unla?arak devam etti. Ama bu süreçte devrimci hükümet halk deste?ini yitirdi. May?s 1794’te Hristiyanl???n tasfiyesi karar?n?n ve Jakoben terörünün ard?ndan bir hükümet krizi patlak verdi ve bu olay devrimci hükümetin dü?ü?ünü h?zland?rd?. Hükümetin kendisi içinde de anla?mazl?klar patlak vermi?ti. Ulusal Güvenlik Komitesi’nde Robespierre’nin grubu tecrit edilmi?ti. Bu anla?mazl?klar sonunda Konvansiyon önüne getirildi. 8 Thermidor günü Robespierrre adlar?n? vermeden Konvansiyon önünde has?mlar?na sald?r?nca onlar da kar?? ata?a geçtiler. 9 Thermidor günü (yeni Frans?z takviminde 27 temmuz 1794) ulusal Meclis’te muhalefet birle?mi?, içinde rü?vetle sat?n al?nm?? temsilcilerin de bulundu?u ilkesiz bir koalisyon kurulmu? ve Konvansiyon’dan Robespierre’nin tutuklanmas? emri ç?kart?lm??t?.
 

27-28 Temmuz 1794’te Robespierre dü?ürüldü.
 

Bu s?rada Paris Komünü taraf?ndan yap?lan bir isyan giri?imi ba?ar?s?zl??a u?rad?. 10 Thermidor günü Robespierre ve yolda?lar? (Saint-Just, vd) mahkeme bile edilmeden  giyotine verildiler (1794).
 

Bu olay “devrimin sonu” oldu.
 

Böylece 1789’da ba?layan devrim yakla??k be? y?l sonra 1794’te Robespierre ve yolda?lar?n?n giyotinde öldürülmeleriyle bitmi?ti.
 

Eylül 1794’te kar??-devrimci terör dönemi ba?lad? (geri geldi). Politik partiler/klüpler ve devrimci mahkemeler yasakland?. 1795 Nisan ve May?s aylar?nda Paris halk? tekrar ayakland?. Bu isyanlarda bir parti örgütü yoktu.
 

1796’da ise Gracchus Babeuf yeni hükümeti devirmek için bir komploya ba?vurdu, ama ba?ar?s?z kald?. A?a?? s?n?flar art?k politik sistemden d??lanm??t?.
 

Babeuf’un komplosundan sonra hükümet (Directory), anti-Jakoben bir bask? kampanyas? yürüttü ve daha da sa?a kayd?.
 

Birinci Direktory (1795-97) alt?nda halk? d??layan çok s?n?rl? bir Cumhuriyet mevcuttu. Bu dönemde d??ardaki sava?larda 1796-97’deki ba?ar?lar?yla özellikle fetihçi general Napoleon Bonaparte prestij kazand? ve giderek ba??ms?z bir güce ve faktöre dönü?tü. Directory, bir zaman sonra Bonapart’?n ve ordunun elinde bir rehine dönü?tü.  ?kinci Direktory denen 1797-99 döneminde Fransa’n?n d??ar?daki fetihlerine tepki olarak Fransa’ya kar?? aralar?nda Britanya, Rusya, Avusturya ve ?sveç’in de bulunduklar? bir “ikinci koalisyon” olu?tu. ?talya ve ?sviçre’yi kaybeden Fransa giderek kendi do?al s?n?rlar?na çekilmek zorunda kald?. D??ardaki yenilgi ve ekonomik çöküntünün yolaçt??? içteki ho?nutsuzluk Jacobinleri güçlendirdiyse de Termidorcu burjuvazi iktidar? korudu. Ama Jacobinler’den duyulan korku da giderek art?yordu.
 

1799’da Napolyon Bonapart’? iktidara getiren “Onsekizinci Brumaire Darbesi” oldu. 1799’dan 1815’e kadar artarak güçlenen ve k?tada egemenlik için sava?lar yapan Bonapart, 1804’te kendisini imparator ilan etmi? ve kendi öz monar?isini yaratm??t?.
 

1813-14’te Napolyon’un egemenli?ine kar?? Alman ulusal kurtulu?/ba??ms?zl?k sava?? ba?lad?. Fransa’ya kar?? ba??n? Britanya’n?n çekti?i bir “Üçüncü Koalisyon” olu?tu. 21 Ekim 1805’te Trafalgar’da Britanya Fransa’y? yenilgiye u?ratt?. 1812-15 aras?nda Napolyonik sistem çöktü. 1815 Haziaran’?nda Fransa Waterloo’da bir kez daha Britanya’ya yenildi. Bu sava?ta esir dü?en Bonapart sürgün edildi?i uzak bir adada 1821’de öldü.
 

Böylece 1799-1815 aras?n? kapsayan ve Avrupa tarihinde  Napolyonik Ça? olarak bilinen ça? sona ermi?ti. Bu ça? boyunca Fransa kendisini feodal ve mutlakiyetçi rejimlere kar?? mücadelenin öncüsü olarak görmü?, 1792’de Avusturya’ya kar?? sava?la birlikte k?tasal bir sava? yoluyla kendi fikirlerini, devrimini ve rejimini (devlet biçimini) bütün Avrupa k?tas?na ve dünyaya yaymak için sava?m??t?. Fransa’n?n yürüttü?ü bu k?tasal sava? Avrupa’da monar?ileri korumak ve devrimleri ezmek amac?yla Fransa’ya kar?? 1815’te o dönemin belli ba?l? monar?ileri olan Prusya, Avusturya ve Rusya aras?nda “Kutsal ittifak” olarak bilinen gerici ittifak?n olu?mas?na götürdü (Buna kar??n 1815’ten 1914’e kadarki dönem Avrupa’da Fransa’n?n ba?latt??? bir ça?, yani “Ulusal devletler ça??” oldu).
 

1815 sonras?nda Fransa’da bir restorasyon ya?and?. Buna Restorasyon Dönemi (1815-30) deniliyor. Me?rutiyetçiler ad? da verilen Bourbon Sülalesi yanda?lar?n?n egemenli?i dönemidir bu. ?ktidar bu aral?kta burjuvazinin bir kesimini olu?turan büyük toprak sahiplerinin (tar?m ve ticaret burjuvazisinin) elindedir (burjuvazinin tümünün de?il sadece bir kesiminin elinde).
 

Bu dönemin devlet biçimi Marks’?n burjuva devletin bir biçimi (ilk biçimi) olarak gördü?ü ve bu nedenle “Burjuva monar?i” olarak tan?mlad??? Anayasal Monar?i’dir. Sürgünden dönen Louis XVIII (1815-24) alt?nda bir Anayasal Monar?i kuruldu (“Burjuva Monar?i”, Bourbon hanedan? yönetimi). Yönetim burjuvazinin kralc? hizbinin elindeydi. 1789 Devrimi’nin ala?a?? etti?i kralc? güçler ve monar?i geri gelmi?, eski günlerin intikam?n? almak için Beyaz Terör estirmi?ti.
 

Bu döneme, 1830 Devrimi’yle son verildi.
 


 
 

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: 1789 Frans?z Devrimi (1789’dan 1794’e)
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 13:27:54 »
1830’da halk Bourbon hanedan?n? Kurucu meclis, Cumhuriyet, Genel Oy Hakk? talepleriyle bir ayaklanmayla devrmi?, ama devrimi halk yapsa da iktidara bu kez de daha örgütlü oldu?u için halk?n zaferinde yararlanan burjuvazinin bir kesimi gelmi?ti. Bu kesim burjuvazinin özellikle mali kanad?n? temsil eden Orleans sülalesinden/hanedan?ndan L. Philippe ad?nda birini kral olarak tahta oturtmu?tu. 1830 Devrimi bir burjuva devrimdi, bu devrim iktidar? toprak sahiplerinden kapitalistlere geçirdi. 1830-48 aras? Temmuz Monar?isi diye tan?mlan?r (ad?n? 1830 Temmuz devriminden al?r). Bu dönemde de iktidar burjuvazinin tümünün de?il yaln?zca bir kesiminin, ama bu kez mali aristokrasinin/sermayenin (Bankerler, Borsa krallar? vd) elindedir. Bu s?rada muhalefette bulunan sanayi burjuvazisi kralc? burjuvaziye kar?? Cumhuriyet talep ediyordu, yani cumhuriyetçiydi.
 

Temmuz Monar?isi ad? verilen bu dönemde Fransa’da 1832, 1834 ve 1839 i?çi ayaklanmalar?na tan?k olundu. Hepsi de kanl? ?ekilde bast?r?lan bu ayaklanmalardan sonuncusu (12 may?s 1839) Blanki ve Barbes liderli?indeki Mevsimler Derne?i taraf?ndan örgütlenmi?ti.
 

1789 Frans?z Devrimi’nin hemen her y?ldönümünde “Devrim ve Terör” konulu aç?k oturumlar yap?l?r, Frans?z Devrimi’ni konu alan filmler (Reign Of Terror ve Danton, vd gibi) gösterilir. Lenin ve Robespierre paralelli?i kurulur. Frans?z devrimi’nde Robespierre, Rus Ekim devriminde Lenin kilit isimlerdir.
 

?ngiliz burjuva ideologlar? ?iddet kulland?klar? için Frans?z ve Rus devrimlerini hep ele?tirir. Bugünkü Frans?z burjuvazisi de Frans?z Devrimi’nin 1789-92 aras?ndaki birinci evresini kabul eder, ama totaliter buldu?u Robespierre’nin liderli?indeki 1792-95 evresine sahip ç?kmaz. Her ne kadar ?iddet her durumda kaç?n?lmaz de?ilse de, tan?mlar? ve tabiatlar? gere?i bütün devrimler ?iddet içerirler.
 

Asl?nda devrime sepep olan ?eyler, bir de devrimin kendisinin sepep olduklar?, yani sonuçlar? vard?r. Terörü yaratan veya ba?latan Frans?z devrimi olmad?. Terör 1793’te do?mad?. O zaten vard?. Devrimin devirdikleri halka terör uyguluyor, devrildikten sonra da yabanc? ordularla i?birli?i içinde eskiyi geri getirmek için teröre ba?vuruyorlard?. Frans?z Devrimi de t?pk? Ekim Devrimi gibi ku?at?lm??t?. 1792’de hepsi de birer monar?i olan Britanya, Çarl?k Rusyas? ve Avusurya-Macaristan imparatorluklar? Fransa’ya kar?? ittifak yapm??, bu ülkeyi i?gale kalk??m??lard?r. Bunun üzerinedir ki Fransa kendisini savunmak zorunda kal?r, totaliter bir kimli?e bürünür.
 

K?sacas? Frans?z Devrimi’ne kar?? tutumun o gün oldu?u gibi 200 y?ldan çok sonra bu?ün de Frans?z toplumunu böldü?üne tan?k oluyoruz. Tarihe herkes  andaki duru?u ve güncel çat??malar içindeki tavr? ba?lam?nda yakla??yor.

 

Not: Fransa’da cumhuriyet ilk kez 1789 devrimini takiben 1792’de ilan edildi. 1789-1804 aras?na Birinci Cumhuriyet deniliyor. 1804-14 aras? Birinci ?mparatorluk diye bilinir. Sonra Restorasyon Dönemi (Anayasal Monar?i/Burjuva Monar?i: 1815-30) ve Temmuz Monar?isi (Anayasal Monar?i: 1830-48), ard?ndan ?kinci Cumhuriyet (24 ?ubat 1848-1852 aras?) geliyor. 1852-1870 aras? ise ?kinci. ?mparatorluk dönemidir. 1871-1940 aras? III. Cumhuriyet, 1947-58 Dördüncü, 1958 sonras? da Be?inci Cumhuriyet dönemidir.

Al?nt?.
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:40:00 Gönderen: SevaL_24 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal