* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: 1848 Devrimleri  (Okunma sayısı 3781 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
1848 Devrimleri
« : 05 Temmuz 2009, 13:25:03 »
1848 Devrimleri

--------------------------------------------------------------------------------

1848 Devrimleri
Vikipedi, özgür ansiklopedi


1848 Devrimleri 1848 y?l?nda Avrupa'n?n çe?itli ülkelerinde ortaya ç?kan ayaklanma, devrim ve özgürlük hareketleridir. Özellikle ?talya, Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya, Romanya ve Macaristan bu dönemde büyük sars?nt?lar geçirmi?; dönemin di?er büyük güçleri olan Rusya, Osmanl? Devleti, Birle?ik Krall?k ve Hollanda ise bu olaylardan nispeten etkilenmemi?lerdir.

Nedenleri
19. yüzy?l?n ortalar?na gelindi?inde Avrupa'da Sanayi Devrimi büyük ölçüde tamamlanm??, sanayicilerin ve ?irketlerin gelirlerinde büyük bir art?? görülmesine kar??l?k köylerde ve kentlerde ya?ayan fakir halk bu zenginlikten nasibini almam??t?. ??çiler günde 13-15 saat çal???yorlar, sa?l?ks?z ve kirli konutlarda zor ko?ullarda ya?amaya devam ediyorlard?. Köylerde artan nüfus i?sizli?e ve toprak yetersizli?ine yol açm??, alt yap?n?n yetersiz kalmas?na neden olmu?tu. 1845 ve 1846 hasat mevsimlerinde Belçika'da ortaya ç?karak di?er Avrupa ülkelerine yay?lan Patates Hastal??? (Phytophthora infestans') Avrupa'da büyük bir açl?k salg?n?na yol açm?? toplumun yoksul kesimlerinde büyük bir tatminsizlik duygusuna neden olmu?tu.
Ayn? y?llarda Alman Karl Marx ve Friedrich Engels'in birlikte yazd??? ve 1 ?ubat 1848 tarihinde yay?nlanan Komünist Manifesto özel mülkiyeti bir devrimle ortadan kald?rarak s?n?fs?z ve devletsiz bir toplum düzenini gerçekle?tirmesi gerekti?ini iddia etmekteydi. Bu ko?ullar alt?nda devrim dü?üncesi toplumun çe?itli kesimlerinde çok say?da taraftar bulmu? ve sonunda 1848 y?l?nda bu devrimler bütün ?iddetiyle patlak vermi?tir.

Çe?itli ülkelerde 1848 Devrimleri
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fransa'da cumhuriyetçi ayaklanma ve i?çi ayaklanmalar?yla kar?? kar??ya kalan Temmuz Monar?isi Kral Louis-Philippe'in tahttan indirilerek ?kinci Cumhuriyet'in kurulmas?yla sonuçland?. 1848-1852 y?llar? aras?nda 4 y?l süren bir cumhuriyet yönetimi ba?lad?.
Berlin'de yap?lan miting ve gösterilerden korkan Prusya kral? IV. Friedrich Wilhelm göstericilerin taleplerini kabul ederek parlamento seçimlerinin yap?lmas?n?, bir anayasa haz?rlanmas? ve bas?n özgürlü?ünü kabul etmek zorunda kald?. Saksonya'?n Dresden kentinde 3-9 May?s 1849 tarihlerinde ortaya ç?kan ayaklanmada ünlü Klasik Müzik bestecisi Richard Wagner de rol oynad?. Halk?n bask?s? sonucu Bavyera'da Kral I. Ludwig tahtan inmek zorunda kald?.
Avusturya-Macaristan ?mparatorlu?u'nun egemenli?i alt?ndaki bölgelerde de ayaklanmalar ve gösteriler ya?and?. Viyana'da 1848 y?l? boyunca 4 defa hükümet de?i?ikli?i ya?and?. ?mparatorlu?un vatanda?? olan Çekler, ?talyanlar, Slovenler, Lehler, S?rplar, H?rvatlar, Slovaklar, Romenler ve Macarlar aras?nda ba??ms?zl?k talepleri yükseldi. Macaristan'da ba??ms?zl?k hareketleri bir ba??ms?zl?k sava??na dönü?tü. Budape?te'de Lajos Kossuth'un ba?kanl??? alt?nda kurulan hükümet Avusturya'dan ba??ms?zl???n? ilan etti. Avusturya kral? I. Franz Joseph Rus çar? I. Nikolay'dan bu ayaklanmay? bast?rmak için yard?m istedi. Lajos Kossuth Macaristan'dan kaçarak Osmanl? Devleti'ne s???nd?. 1 y?l kadar Vidin, ?umnu ve Kütahya'da ya?ad?.
Ayr?ca 1848 y?l?nda Polonya'da Prusya i?galine kar?? büyük ayaklanmalar ya?and?. Romanya'da Rusya'n?n yönetimine kar?? ayaklanmalar ortaya ç?kt?. Bu ayaklanmalar?n bast?r?lmas?nda Osmanl? ordusu da rol oynad?. Serdar-? Ekrem Ömer Pa?a ve Keçecizade Fuat Pa?a Osmanl? ordusunun ba??nda 25 Eylül 1848 tarihinde Bükre?'e girerek Rusya'n?n Romanya'y? etkisi alt?na almas?n? önlemeye çal??t?lar.

Al?nt?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal