* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Sinekli Bakkal(Halide Edip Ad?var)  (Okunma sayısı 3961 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Sinekli Bakkal(Halide Edip Ad?var)
« : 05 Temmuz 2009, 18:35:48 »
Sinekli Bakkal(Halide Edip Ad?var)

Özet

Sinekli bakkal bulundu?u semtin ad?n? alm?? olan dar bir sokakt?r. Bir geçitten çok bir toplant? yeri gibidir. Bu sokakta oturanlardan biri mahalle imam?d?r. Onun k?z?, Emine ise babas?n?n istememesine ra?men K?z Tevfik denilen bir halk sanatç?s? ile evlenir. Tevfik; orta oyunu, karagöz gibi ?eylerle vakit geçirir. Ayr?ca Emine ve Tevfik’le birlikte, sokaktaki ?stanbul bakkaliyesini i?letmektedir. Bir süre sonra Tevfik ile Emine anla?amazlar ve ayr?l?rlar. Tevfik yapt??? ?aklabanl?klar yüzünden sürülür. Ancak Emine hamiledir, ve inad?n? ve iradesini annesinden, yeteneklerini ise babas?ndan olan bir Rabia isimli bir k?z?n? dünyaya getirir . Emine’nin Babas? Rabia’n?n dedesi olan imam ise Rabia’y? biraz büyüyünce haf?z yapar. Mahallenin bir de kibar kona?? vard?r: Selim Pa?a Kona??. Bu konak ba?l? ba??na bir alemdir. Selim Pa?a’n?n han?m? dünyan?n tad?na varm??, ya?land?kça ölüm korkular?na kap?lm??t?r. Ve teselliyi nerede bulaca??n? ?a??rm?? bir kad?nd?r. Selim Pa?a ise padi?ah?n dostlar?ndan ve zaptiye naz?r?d?r. O?lu Hilmi ise babas?n?n aksine Jön Türklerle ilgisi olan bir ihtilalcidir. Büyüklük pe?inde bir hayal adam?. Kona?a giren - ç?kan pek çoktur. Peregrini ad?nda ki bir ?talyan piyanist Vehbi Dede ad?nda bir Mevlevî bunlar?n ba?l?calar? aras?ndad?r.

Rabia mevlit ve kuran okumaktaki ?öhreti ile Selim Pa?a Kona??’na kap?lan?r. Peregrini’yi orada tan?r. Vehbi Dede’den musiki dersleri, al?r. Rabia biraz büyüdü?ünde Hiç görmedi?i babas? Tevfik sürgünden dönmü?tür. Rabia annesi ile babas? aras?nda tercih yapmak zorunda kalm?? ve Babas? Tevfik’i seçmi?tir. Bunun üzerine Emine Rabia’ya çok k?zm?? her namazdan sonra beddua etmeye ba?lam??t?r. Rabia babas?na bakkalda ve karagöz oyunlar?nda yard?m etmekte mahallenin cücesi olan Rak?m Amcas? ile beraber hep beraber güzel vakit geçirmektedir. Lakin Tevfik’in kad?n k?l???na girip Selim Pa?a’n?n O?lu Hilmi için Fransa’dan gelen yabanc? evraklar? feslilerin giremeyece?i Frans?z Postanesine gidip almas? esnas?nda yakalanmas? ile, Tevfik, zaptiye dairesinde Göz Patlatan Hakk? ad?nda ki zorban?n s?k? i?kenceleri ile sorguya çekilmi?tir. Gene de Hilmi’nin ad?n? vermez sürgüne yollan?r. ?? anla??ld??? için Pa?an?n O?lu Hilmi de Selim Pa?a’n?n emri ile sürgüne ?am’a sürülecektir.


Tevfik yokken Rabia Rak?m Amca’n?n yard?m? ile dükkan? idare eder. Vehbi Dede ve Peregrini de kendisine arkada?l?k ederler. Ama babas? sürgüne yolland???ndan sonra bir daha Selim Pa?a Kona??’na ayak basmaz. Konakta pek sevdi?i bir cariye vard?r: Kanarya Han?m. Çerkez as?ll? olan Kanarya Han?m da asl?nda evlenip ç?rak ç?km??t?r.

Rabia, Ramazanlarda camileri gezer mukabele okur ara s?ra mevlitlere ça?r?l?r. ?ehzade Nihat Efendi’nin yal?s?nda da Mevlit okumaya davet edilir. Rabia yal?ya gitti?inde iç salonun kap?lar? aç?larak sinekli bakkal mescidinin büyük bir toplant? yeri haline getirildi?ini görür. Renkli papatya ba?lar?na benzeyen yüzlerce ba?örtülü kad?n dinleyicisi vard?r. Bu duygulu kalabal??a yan?k ve dokunakl? sesi ile mevlit okuduktan sonra salonun sonunda çok güzel bir mermer heykele benzeyen sar???n bir kad?n görür . Bu Kanarya Han?m’d?r. ?ki eski dost ç??l?k ç??l??a birebirlilerinin boynuna at?l?rlar.

Peregrini Rabia’n?n okudu?u mevlide hayrand?r. Karakterine, olgunlu?una hayrand?r. Sonunda , tasar?s?n? Vehbi Dede’ye açar. Onunda uygun bulmas? üzerine Rabia ile evlenmek için dinini de?i?tirir. Osman ad?n? al?r. Vehbi Dede de, onu k?z? gibi sevmektedir. Yani Rabia da güzelli?i bulan Tanr? sevgisi…

?mam da Emine de öldü?ünden Osman’la Rabia Evi onar?rlar. Dükkan?n üstüne yerle?irler. Rabia’n?n gebeli?i çok s?k?nt?l? geçer. Sonunda ?stanbul’da ilk defa yap?lan bir sezeryan ameliyat? ile kurtulur. Bir o?lu olur. Bu mutlu olay? izleyen y?llarda 1908 me?rutiyeti gelir. Sürgünler yerlerine dönerler. Geri dönenler aras?nda Tevfik de vard?r. Rabia, Osman Rak?m Amca , mahallenin kibar tulumbac?s?, Sabit Beya?abey , bütün sinekli bakkal onu kar??lamaya giderler. Vakti ile padi?ah haini diye sille tokat ?stanbul’dan sürülenlerin hepsi, ?imdi birer hürriyet kahraman? olarak dönmektedir.

Tevfik’in bu siyasi görü?lerle ili?i?i yoktur. Vapur r?ht?m?na yana??p da sürgünler ç?k?nca kar??lama törenleri ba?lar. Sabit Beya?abey bir emir verince sinekli bakkal tak?m? Tevfik’in bile ürkütüp saklanacak yer aratan bir co?ku ile gösterilerine ba?lar. Sinekli bakkal delikanl?lar? ?i?manca bir adam? omuzlar?na al?rlar. Tevfik’in mahalleye dönü?ü dolas? ile ate?li bir hürriyet nutku çeken bu adam? Tevfik hemen tan?r. Bu zaptiye dairesinde kendine i?kence eden göz patlatan Muzafferdir. Vehbi Dede ile Osman Tevfik’in koluna girer ve ona bir torunu oldu?unu haber verirler.
?ah?slar ve Olaylar


Rabia: Roman?n as?l kahraman?: ?lhâmi ?mam’?n k?z? Emine ve K?z Tevfik diye bilinen orta oyuncusunun k?z? Rabia’d?r. Rabia, yazar?n romanda kendisi yerinde gösterdi?i ve ideal Türk kad?n? nas?l olmal?? sorusunun cevab? olan ki?idir. Rabia’n?n ki?ili?inin olu?mas?nda babas?ndan çok dedesinin etkili olmu?tur. Kendisi imam oldu?u için torunu haf?z yaparak ?slami bilgilerle donanmas?n? sa?lam??t?r. Pa?an?n kona??na gitmesi ile Rabia’n?n ki?ili?inin de?i?iminde en büyük etkiyi görülüyor. Dedesinin yan?nda her zaman cehennemden bahsedilerek büyüyen Rabia kona??n ortam?n? görünce geleneklerine ba?l?, ancak Bat? e?ilimli bir karakter ortaya ç?k?yor. ?ki ayr? ruh ikliminde yeti?mi? oldu?u Peregrini yani Osman’la evlenmesi ile de bunu gösteriyor.

K?z Tevfik: Daima ?en ?akrak, orta oyununda usta, yak???kl? ve çok düzensiz bir kimlikte anlat?l?yor.

Vehbi Dede: Konakta Rabia’ya ders veren bir Mevlevî dervi? olarak bize aktar?lan Vehbi
Dede, her zaman teselli edici teskin edici mizac? ile Rabia’n?n dedesinden çok farkl? olarak ruh ok?ay?c? bir alim olarak anlat?l?yor.

Peregrini (Osman): Annesinin tavsiyesiyle eskiden papaz olan Peregrini daha sonra her hangi bir dine ba??ml? olmaks?z?n ya?am?? bir müzik hocas?. Türkçe’yi çok iyi konu?an bu adam dinsiz olmas?na ra?men Vehbi Dede gibi dinine ba?l? insanlara sayg? duymu?tur. Rabia ile evlenmek için dinini de?i?tirerek Osman ismini alm??t?r.

Selim Pa?a: Eski Dahiliye Naz?r?, padi?aha son derece ba?l? bir mizaç ortaya sürmü?tür. Öyle ki kendi o?lunu bile gözünü k?rpmadan ve elinde kesin delil olmadan sürebilmi?tir. Ama di?er taraftan Rabia’ya kar?? hep ?efkatli olmu? ve iyi davranm??t?r.

Emine: Rabia’n?n annesidir. Önceleri Rabia’y? çok sevmi? ancak sürgünden dönen babas?n? kendisine tercih edince, elinden gelse Rabia’n?n bo?az?na sar?lmak istemi?tir. Elini öpmek için gelen k?z?n? kovmu?tur.

?lhamî ?mam: Rabia’n?n büyük babas?, mahalleliye devaml? cehennemden bahseden bir imam.

Di?er tipler: Bilal; Rabia ile evlenmek isteyen bir genç, R?fat Amca; mahallenin cücesi, Pembe; Rabia’n?n hizmetini yürüten beraber ya?ad??? çingene, Hilmi; Selim Pa?a’n?n Jön Türk o?lu, Sabiha Han?m; Selim Pa?an?n Han?m?, Kanarya Han?m; kö?kte ki bir Çerkez k?z?.

Kaynak:edebiyatforumu.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal