* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Suç ve Ceza(F. M. Dostoyevski)  (Okunma sayısı 5231 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Suç ve Ceza(F. M. Dostoyevski)
« : 05 Temmuz 2009, 18:34:42 »
Suç ve Ceza(F. M. Dostoyevski)
Konu

Roman?n konusu ça?da? Rusya dir. Kahraman ça?da?t?r, o y?llar?n bütün ac?lar?n?, yaralar?n? içinde ta??yan genç bir ö?rencidir Raskalnikov fakir ve iyi niyetli bir üniversite ö?rencisidir. Maddi imkans?zl?klar sonucu e?itimi b?rakmak zorunda kalm??, kiras?n? bile do?ru dürüst ödeyemedi?i pis ve köhne bir odada ya?amaya mecbur olmu?tur. Maddi olarak çok s?k??t??? anlarda, para edebilecek e?yalar?n? rehin b?rakt??? faizci bir ya?l? kad?n vard?r. Kad?n kötüdür, kad?n faizcidir, kad?n, insanlar?n zor durumda kalmalar?ndan yararlanan bir insand?r.Tabii bu fikirler Raskalnikov’u suça iten bahanelerdir…

Raskalnikov kad?n? öldürecek, paralar?n? alacak, ö?renimini tamamlay?p topluma faydal? bir insan olacakt?r. Günlerce kafas?nda ölçer biçer. Muhakkak ki topluma faydal? bir Raskalnikov, faizci bir kad?ndan çok daha iyidir diye dü?ünür ve kad?n? öldürür.Kitap Raskalnikov’un vicdan muhasebesiyle devam eder. Raskalnikov’un kendi için ya?ama tutkusu onu iç dünyas?nda yücele?tirir ve hak, hukuk kavramlar?n?n tamam?n? alt üst ederek çözümlemelerde bulunur. Fakat tasarlad?klar? alt?nda bo?ulur ve tüm psikolojisi çöker. Kitap boyunca olaylar? Raskalnikov’un gözüyle görüyor,

Ist?rab? onunla ya??yorsunuz. Kitab?n di?er bir özelli?i de, kominizm’in yay?ld??? bir dönemde ve yerde, kahramanlar?n dine yönelmesi. Yazar; özellikle en günahkar görülen karakterleri (Sonya ve Raskalnikov) inanca yöneltmi?tir. Kimlikler de?il, ki?ilikler önemlidir mesaj? da verilmek istenmi?tir. Suç Nedir? Ceza Nedir? Amaca ula?mak için her yol mubah m?d?r? Raskalnikov hakl? m?? As?l suçlu kim? Raskalnikov mu? Toplum mu? Tefeci kad?n m?? gibi sorular? dü?ündüren yazar her okurun kendisine göre,inançlar?na,hayata bak?? aç?s?na göre yorumlayabilece?i,fikir edinece?i bir uslup takip etmi?tir.

Özet

Dört ayd?r evin kiras?n? verememi?ti. Evin sahibi onu mahkemeye verecekti. Uzun süreden beri hasta olmas?na ra?men ya?l? Teteri kad?n?n evine gidebilirdi. Daha önceki yüksü?e 1.5 Ruble veren kad?n yeni getirdi?i saate bakt? ve “1.5 Ruble” dedi. Raskonikov kabul etmek zorundayd? çünkü kata ç?kana kadar kimseyle kar??la?mam??t?. Ya?l? kad?n, k?z karde?i ile beraber kal?yordu evde. Çok zengin olmas?na ra?men, k?z karde?i hiç miras b?rakmayacakt?. K?z karde?ini ço?u zaman döver, onun her i?ini takip etmesi gerekti?ini dü?ünürdü.

 

Raskolnikov 1.5 Rubleyi ald? ve d??ar? ç?k?p bir meyhaneye gitti. Marmeladov yan masada oturuyor olmas?na ra?men ta??n?p sohbet etmekten kendini almam??t?. Marmeladov e?ini çok seviyordu ve üç çocu?unu da; ama çok içyordu. O kadar ki ailenin geçimi için Sonya fahi?elik yapmak zorunda kalm??t?. “Ne kadar fedakar bir k?z bu Sonya” diye dü?ünmekten kendini almam??t?. Raskolnikov Marmeladov ‘un evine gittiklerinde e?i hayk?r??la onlar? yumruklamaya ba?lad?. Hep içiyordu ve evdeki 20 Rubleyi götürüp içkiye vermi?ti. Marmeladov Raskolnikov cebindeki 50 Kapik’i oraya b?rakarak uzakla?t?. Eve geldi, yorgundu. Nastasya bir mektup getirdi. Raskolnikov heyecanla okumaya ba?lad? mektubu. Annesinden gelmi?ti mektup. Annesi k?z karde?i Dunya’dan bahsediyordu. Dunya, Luzhin ad?nda çift memurlu?u olan 45 ya??ndaki biriyle evlenecekti. Hem Luzhin onlar?n e?yalar?yla beraber Petersbur’ga gelmesi için yard?m edecek, gelmelerini sa?layacakt?. Annesi, 60 mil ötedeki tren yoluna gitmek için bir araba ayarlad???n?, trende ise 3 ncü s?n?fta güzel bir yolculuk yapt?ktan sonra Petersburg’a gideceklerini ve onu çok özledi?ini yaz?yordu.

 

Raskolnikov “Bu evlilik olmayacak” diye dü?ündü. D??ar? ç?kt? ve birkaç saat dola?t?ktan sonra yorgun dü?üp bir yerde uyuklad?. Kötü bir rüya gördükten sonra uyand?. Eve gitti. Saat 7’ye yakla??yordu. Saat uygundu. A?a??daki baltay? alacak kimseye gözükmeden ya?l? tefeci kad?n?n evine gitti. ?çeri girerken onu kimse görmemi?ti. 2 nci katta boya yapan adamlarda onu yukar? ç?karken görmemi?lerdi.

 

Tefeci kad?n?n evine girdi ve ona bir kültablas? uzatt?. Kad?n kültablas?na bakarken baltay? kafas?na indirmi?ti. Kad?n?n ölü bedeni yerde yat?yordu. ?çeri dald? ve dolaptan sadece rehin verilmi?, birkaç parça alt?n? cebine ald?. Ya?l? kad?n?n k?z karde?iyle içeride kar??la?t?. K?z?n ?a?k?n bak??lar? alt?nda baltayla onu da öldürdü. Do?rusu bir ki?inin toplumdaki binlerce ki?inin refah? ve mutlulu?u için ölmesinin bir zarar? yoktu. Üstelik bu tefeci kad?n çok kötü biriydi. Kap?da birkaç ki?i kap?y? vuruyorlard?. Hiç evden ç?kmayan tefeci kad?n?n, ç?kaca?? tutmu?tu. Raskolnikov titriyor, d??ar? ç?k?p her ?eyi itiraf etmek istiyordu ama yapmad?. D??ardakilerden biri kap?n?n içeriden sürgülü oldu?unu fark etti. Ya?l? kad?na bir ?ey oldu?unun fark?na vard?lar. ?ki ki?i Kap?c?y? ça??rmak için a?a?? indi. Bu kaçmak için tam f?rsatt?, Raskolnikov kap?y? açt?, h?zla merdivenlerden inmeye ba?lad?, a?a??dan gürültü gelmeye ba?lay?nca Raskolnikov boyac?lar?n dairesinin kap?s?n?n arkas?na sakland? ve kap?c? ile üç adam yukar? ç?k?nca o da d??ar? ç?k?p de?i?ik bir yoldan eve gitti. Baltay? ald??? yere b?rakt?. Çok korkmu?tu ve titriyordu. Ald??? mücevherleri ve k?ymetli tak?lar? d??ar?da bir yerde saklamay? ihmal etmedi.

 

“2 gün geçti hala uyanmad?” diye dü?ünüyordu Üniversite arkada?? Razumikin. Doktor Zozimov hastal??? at?p kendisine gelece?ini söylüyordu. Ama Raskolnikov uyan?nca arkada??n? ve doktoru isteksiz bir vaziyette evden kovdu ve d??ar? gidip bir bara oturdu. Eski gazeteleri okurken yan?na gelen bir polis memuru melenkolik ve deli bir ruh haliyle cinayetten bahsedip, üstü kapal? her ?eyi anlatt?. Korktu?unu, endi?elendi?ini hiç hissettirmedi.

 

Ertesi gün eve geldi?inde annesi ve k?z karde?i Dünya’ n?n kendisini beklediklerini gördü. Çocu?un halini gören anne ?a?k?nl?kla titriyordu. Onu ertesi gün bay Luzbinin gelece?i görü?meye ça??r?rken korkmu?tu. Ertesi gün bay Luzbin onlar? ziyaret ettti?inde, Raskolnikov hakl? ç?kman?n gururu ile gülüyordu. Bay Luzbin k?z karde?i çok a?a??lam??, onlar?n fakir bir aile oldu?unu de?erlendirerek fazla istekte bulununca evden kovulmu?tu. Hemen ard?ndan Raskolnikov “elveda” diyerek evden ayr?ld?. ?nanam?yordum. Annesi o?lunun bu tav?rla do?rusu a?lamaktan ba?ka yapacak bir ?eyleri yoktu. Raskolnikov melenkolik halde evi terkederken her nas?lsa arkada?? Ramuskin’e onlar? emanet etmeyi de ihmal etmemi?ti.

 

Bay Marmeledov’un cenazesi için evine gitti?inde Sonya’da oradayd? Sonya’ya kar?? inan?lmaz bir his içindeydi. Ailesi için Sonya’n?n yapt??? fedekarl?k onun gözlerini büyülemi?ti. Birkaç gün boyunca Sonya’y? dü?ündü ve f?rsat buldukça onunla konu?maya çal??arak geçirdi vaktini.

 

Polis memuru porifiri Raskolnikov’un (Mihailovis ad?nda genç biri cinayeti i?ledi?ini itiraf etmi? olmas?na ra?men) cinayet i?ledi?ini biliyor ve onun psikolojik durumunu bildi?i için, itiraf etmesi için onu s?k??t?r?yor ama tutuklamayaca??n? söylüyordu. Cinayeti i?ledi?ini Sonya’ya itiraf etmi?ti. Sonya’da Raskolnikov’a “gidip teslim olmas?n?, yere kapan?p Allah’tan ve insanlardan özür dilemesini” istiyordu.

 

Sonuç olarak Raskolnikov vicdan?n?n verdi?i ac?ya dayanamay?p suçunu polise itiraf etti. 1.5 y?ld?r Sibirya’dayd? Raskolnikov. Petersburg’ a, Razumukin ve karde?i Dunya evlenmi?lerdi. Mahkeme Raskolnikov’un iyi hali, paray? kullanmad???, daha önceki ya?am?nda verimli bir üniversite ö?renimi yapt???, fedakar ki?ili?i ve kendi kendine teslim olmas?ndan dolay?, çok az bir cezayla 8 y?l kürek mahkumiyetine çarpt?r?ld?. Raskolnikov’u Sonya her gün ziyaret ediyordu. Sibirya da ailesi ile sürekli mektupla?an Sonya, Ramuzkin ve Dunya’n?n tek haber kayna??yd?. Raskolnikov,Sonya’n?n sevgisi ile hayata ba?land? ve gelece?in planlar?n? beraber hayal etmeye ba?lad?lar.
?ah?slar ve Olaylar

Cinayet i?leyebilen, buna ra?men cebindeki son paras?n? muhtaç bir genç k?za veren, sevmedi?i halde s?rf iyi niyetli diye ev sahibesinin hastal?kl? ve çirkin k?z?yla evlenmeye raz? olan, en sevdi?i dostuna ve ailesine ters davrand??? halde, tan?mad??? zavall? insanlara tereddüt etmeden iyilik eden Raskalnikov. ?yi niyetli bir anne ve k?zkarde?. Maddi durumu iyi fakat f?rsatç? bir eni?te aday?. Hayat?n? fahi?elikle kazanmak zorunda olan iyi niyetli bir genç k?z; Sonya. Asil ve zengin bir asker k?z? iken, yoksul dü?en ve yoksulluk içinde ölen ?vanovna…

Yazar Hakk?nda Bilgi

Dostoyevski

Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski 30 Ekim 1821’de Moskova’da babas?n?n bir doktor olarak görev yapt??? Yoksullar Hastanesi’ne ait bir apartmanda do?du. 1837’de annesinin ölümünün ard?ndan babas?n?n yan?ndan ayr?larak St. Petersburg’a ta??nd? ve orada Askeri Mühendislik Okulu’na kabul edildi. Bir s?n?f arkada?? onun için “sürekli kendisini ayr? tutard?, hiçbir zaman arkada?lar?n?n e?lencelerine kat?lmazd?, ve genellikle bir kö?ede elinde bir kitapla otururdu” diye anlat?yordu. Yurtlu?unda düzensiz bir ya?ama çekilmi? olan ve o?luna düzenli bir gelir sa?lamay? reddeden babas?n?n tutumu Dostoyevski’nin bu hastal?kl? içe-kapan?kl???n? daha da a??rla?t?rd?. Bir keresinde, Dostoyevski babas?na ilgisizli?i yüzünden hakaret dolu bir mektup gönderdi; ama baba Dostoyevski yan?t vermeye f?rsat bulamadan serfleri taraf?ndan öldürüldü. Ailesi içerisinde söylendi?ine göre, daha sona ona bütün ya?am? boyunca ac? çektiren sara nöbetlerinin ilkini bu dönemde geçirmi?ti.

Mühendislik Okulundaki s?navlar?n?n ard?ndan, Dostoyevski üste?menli?e getirildi. Ama 1844’de cebinde üzerine “sivil giysi alacak paras?” bile olmayan Dostoyevski kendini yaz?n sanat?na adamak için görevinden ayr?ld?. 1846’da ilk roman? ?nsanc?klar’?n ç?k???yla, genç yazarlar aras?nda en büyük gelecek vaadedeni olarak görüldü. Ele?tirmen Belinsky arac?l???yla “birçok önemli ki?i” ile tan??t? ve “yaz?n dünyas?nda nas?l ya?anaca?? konusunda kapsaml? bir ders” ald?. Ne var ki ba?ar?s? k?sa sürdü. ?nsanc?klar’? izleyen birkaç roman? kötü ele?tiri ald? ve Dostoyevski, Belinski’nin salonundan uzak durmaya ba?lad?, çünkü orada özellikle daha önceleri ona kar?? “dosttan da öte” olmu? olan Turgenyev’in de kat?ld??? sürekli alaylara konu ediliyordu.

Ama bu s?rada ba?ka bir küme ile ili?kisini sürdürdü. Petrashevski’nin öncülü?ündeki gençlerden olu?an bu kümedekiler, Frans?z toplumcular?n? incelemek ve Rusya’daki toplumsal ve politik reformlar? tart??mak için biraraya gelmi? ilericilerdi. 1848’i izleyen tepki dalgas?nda “Petrashevski çevresi”nin üyeleri tutukland? ve yalanc? idam ile sonuçlanan bir soru?turmadan sonra Dostoyevski, Omsk’ta bir ceza kolonisine gönderildi. Hapisanede, “yeralt?na gömülü bir insan” gibi ya?ad???n? yazd?. “Yak?n?mda içten bir konu?ma yapabilece?im tek bir varl?k” yoktu. “So?u?a, açl??a ve hastal??a dayand?m. A??r i?lerden s?k?nt? çektim, ve salt iyi bir aileden geldi?im için bana di? bileyen mahkumlar?n nefreti sürekli üzerimdeydi.” Bu ac?l? durum saras?n? daha da a??rla?t?rd? ama “kendi içime kaç?? … meyvalar?n? verdi.” 1854’de cezas?n? tamamlamak için bir asker olarak Semipalitinsk’e gönderildi. Be? y?l sonra, arkada?lar?n?n yard?m? arac?l???yla cezas? kald?r?ld?.

St. Petersburg’a dönü?ü üzerine Dostoyevski, Ölüler Evi ve Ezilenler’i yay?nlad?. Ayn? dönemde a?abeyi Mikhail ile birlikte Zamanlar ad?nda ba?ar?l? bir dergi kurdu. Ne var ki 1863’te bir yanl?? anlama sonucunda hükümet taraf?ndan kapat?ld?. Dostoyevskilere yay?nlar?n?n ad?n? de?i?tirerek Ç???r ad? alt?nda yeniden ç?karma izni verildi, ama yeni yay?n kamunun dikkatini çekmeyi ba?aramad?. 1846’da Mikhail öldü ve yakla??k bir y?ll?k bir çabadan sonra Dostoyevski dergiyi yay?mlamaya son verdi. Kendini borçlar?n alt?nda ve a?abeyinin ailesini geçindirme sorumlulu?u kar??s?nda buldu.

Ç???r’?n ba?ar?s?zl??? Dostoyevski’nin daha sonraki tüm çal??mas?nda izini b?rakan bir ki?isel bunal?mla çak??t?. Sibirya’dayken ak?ll? ama ahlaks?z bir okul ö?retmeninin dul kar?s? olan Maria Dimitrievna Isaev ile evlenmi?ti. Evlilik ikisine de mutluluk getirmedi ve St. Petersburg’a döndükten k?sa bir süre sonra Dostoyevski, Polino Suslova ad?nda kösnül ve sald?rgan bir kad?nla yak?n ili?kiye girdi. Polino Suslova onun çal??mas?n? ciddi bir ?ekilde etkilemi? ve kumara kar?? sinirceli tutkusunu k??k?rtm?? gibi görünür. Polina ile birlikte Rusya’dan ayr? oldu?u bir s?rada Dostoyevski’nin kar?s? hastaland? ve a?abeyinin ölümünü üç ay önceleyen ölümü onu Yeralt?ndan Notlar (1864) olarak bilinen itiraf? yazmaya götürdü.

?zleyen y?llarda Dostoyevski sürekli sara, yoksulluk ve kumarbazl???na e?lik eden bir endi?enin s?k?nt?s?n? çekti. Parasal yükümlülükleri yüzünden yay?nc?larla y?k?c? sözle?meler imzalad? ve onlar taraf?ndan Suç ve Ceza (1866) ve Kumarbaz (1867) gibi yap?tlar? ola?anüstü bir h?zla yazmaya zorland?. Bunlardan ikincisi üzerinde çal???rken Anna Grigorievna Snitkin ad?nda bir sekreter tuttu ve ayn? y?l onunla evlendi. Romanc? olarak ba?ar?s? alacakl?lar?n?n bir bölümünü susturmas?n? sa?lad?, ama bu “di?erlerini o kadar k?zd?rd? ki” suçlamalardan kurtulmak için St. Petersburg’tan ayr?lmak zorunda kald?. “Her zaman yabanc? bir ülkede bir yabanc?” olaca?? yak?nmas?na ve “yazma yetene?ini bütünüyle yitirece?i” korkusuna kar??n, yurtd???nda ya?ad??? dört y?l ya?am?n?n en üretken y?llar? oldu. Cenova ve Vevey’de Budala’y? (1868-69); Dresden’de Ebedi Koca (1870) ve Ecinniler’i (1871) yazd?.

Sürgündeyken Dostoyevski “gazete gibi bir ?ey” ç?karmay? ve bu yolla kan?lar? konusunda “bir kez olsun son sözü söyleyebilmeyi” tasarl?yordu. Tasar?s?n? 1876’da Bir Yazar?n Günlü?ü’nün bas?m?yla uygulamaya koyuldu. Bunda Zamanlar’da ba?latm?? oldu?u ulusal ve demokratik H?ristiyanl?k ö?retisini geni?letti. Bu etkinli?inin sonucunda bir gazeteci olarak sözü geçer biri oldu ve son y?llar?n? göreli olarak daha iyi bir ortamda geçirdi. 1877’de Büyük bir Günahkar?n Ya?am? ad?nda çok büyük bir diziyi olu?turmak için yay?ma ara verdi. Bu “bütün ya?am?m boyunca bana bilinçli ya da bilinçsiz olarak i?kence etmi? olan” Tanr?’n?n varl??? sorunuyla ilgili bir çal??mayd?. Bitirdi?i çal??man?n biricik bölümü olan Karamazov Karde?ler 1880’de bas?ld?.

O y?l Rus Yaz?n? Dostlar? Toplumu’nun Moskova’daki Pu?kin an?t?n?n aç?l???nda konu?ma yapmas? için onu ça??r?s?yla ça?da? ünü doru?a ula?t?. Konu?may? bitirdi?i anda, “bat?l?” dü?ünceleri uzun süre ki?isel çat??ma kayna?? olmu? olan Turgenyev bile “beni öpücüklere bo?mak için yan?ma geldi … ve yineleyerek büyük i?ler yapt???m? bildirdi” diyordu.

Dostoyevski sonraki y?l 28 Ocak’ta öldü. Cenazesi toplumsal bir gösteri için f?rsat oldu.

getirdi. Z?t kavramlar?, duygu ve dü?ünce tezad?n? ustaca i?ledi.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: Suç ve Ceza(F. M. Dostoyevski)
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 18:35:09 »
Suç Ceza(Dostoyevski)
 


Özet

Dört ayd?r evin kiras?n? verememi?ti. Evin sahibi onu mahkemeye verecekti. Uzun süreden beri hasta olmas?na ra?men ya?l? Teteri kad?n?n evine gidebilirdi. Daha önceki yüksü?e 1.5 Ruble veren kad?n yeni getirdi?i saate bakt? ve “1.5 Ruble” dedi. Raskonikov kabul etmek zorundayd? çünkü kata ç?kana kadar kimseyle kar??la?mam??t?. Ya?l? kad?n, k?z karde?i ile beraber kal?yordu evde. Çok zengin olmas?na ra?men, k?z karde?i hiç miras b?rakmayacakt?. K?z karde?ini ço?u zaman döver, onun her i?ini takip etmesi gerekti?ini dü?ünürdü.

Raskolnikov 1.5 Rubleyi ald? ve d??ar? ç?k?p bir meyhaneye gitti. Marmeladov yan masada oturuyor olmas?na ra?men ta??n?p sohbet etmekten kendini almam??t?. Marmeladov e?ini çok seviyordu ve üç çocu?unu da; ama çok içyordu. O kadar ki ailenin geçimi için Sonya fahi?elik yapmak zorunda kalm??t?. “Ne kadar fedakar bir k?z bu Sonya” diye dü?ünmekten kendini almam??t?. Raskolnikov Marmeladov ‘un evine gittiklerinde e?i hayk?r??la onlar? yumruklamaya ba?lad?. Hep içiyordu ve evdeki 20 Rubleyi götürüp içkiye vermi?ti. Marmeladov Raskolnikov cebindeki 50 Kapik’i oraya b?rakarak uzakla?t?. Eve geldi, yorgundu. Nastasya bir mektup getirdi. Raskolnikov heyecanla okumaya ba?lad? mektubu. Annesinden gelmi?ti mektup. Annesi k?z karde?i Dunya’dan bahsediyordu. Dunya, Luzhin ad?nda çift memurlu?u olan 45 ya??ndaki biriyle evlenecekti. Hem Luzhin onlar?n e?yalar?yla beraber Petersbur’ga gelmesi için yard?m edecek, gelmelerini sa?layacakt?. Annesi, 60 mil ötedeki tren yoluna gitmek için bir araba ayarlad???n?, trende ise 3 ncü s?n?fta güzel bir yolculuk yapt?ktan sonra Petersburg’a gideceklerini ve onu çok özledi?ini yaz?yordu.

Raskolnikov “Bu evlilik olmayacak” diye dü?ündü. D??ar? ç?kt? ve birkaç saat dola?t?ktan sonra yorgun dü?üp bir yerde uyuklad?. Kötü bir rüya gördükten sonra uyand?. Eve gitti. Saat 7’ye yakla??yordu. Saat uygundu. A?a??daki baltay? alacak kimseye gözükmeden ya?l? tefeci kad?n?n evine gitti. ?çeri girerken onu kimse görmemi?ti. 2 nci katta boya yapan adamlarda onu yukar? ç?karken görmemi?lerdi.

Tefeci kad?n?n evine girdi ve ona bir kültablas? uzatt?. Kad?n kültablas?na bakarken baltay? kafas?na indirmi?ti. Kad?n?n ölü bedeni yerde yat?yordu. ?çeri dald? ve dolaptan sadece rehin verilmi?, birkaç parça alt?n? cebine ald?. Ya?l? kad?n?n k?z karde?iyle içeride kar??la?t?. K?z?n ?a?k?n bak??lar? alt?nda baltayla onu da öldürdü. Do?rusu bir ki?inin toplumdaki binlerce ki?inin refah? ve mutlulu?u için ölmesinin bir zarar? yoktu. Üstelik bu tefeci kad?n çok kötü biriydi. Kap?da birkaç ki?i kap?y? vuruyorlard?. Hiç evden ç?kmayan tefeci kad?n?n, ç?kaca?? tutmu?tu. Raskolnikov titriyor, d??ar? ç?k?p her ?eyi itiraf etmek istiyordu ama yapmad?. D??ardakilerden biri kap?n?n içeriden sürgülü oldu?unu fark etti. Ya?l? kad?na bir ?ey oldu?unun fark?na vard?lar. ?ki ki?i Kap?c?y? ça??rmak için a?a?? indi. Bu kaçmak için tam f?rsatt?, Raskolnikov kap?y? açt?, h?zla merdivenlerden inmeye ba?lad?, a?a??dan gürültü gelmeye ba?lay?nca Raskolnikov boyac?lar?n dairesinin kap?s?n?n arkas?na sakland? ve kap?c? ile üç adam yukar? ç?k?nca o da d??ar? ç?k?p de?i?ik bir yoldan eve gitti. Baltay? ald??? yere b?rakt?. Çok korkmu?tu ve titriyordu. Ald??? mücevherleri ve k?ymetli tak?lar? d??ar?da bir yerde saklamay? ihmal etmedi.

“2 gün geçti hala uyanmad?” diye dü?ünüyordu Üniversite arkada?? Razumikin. Doktor Zozimov hastal??? at?p kendisine gelece?ini söylüyordu. Ama Raskolnikov uyan?nca arkada??n? ve doktoru isteksiz bir vaziyette evden kovdu ve d??ar? gidip bir bara oturdu. Eski gazeteleri okurken yan?na gelen bir polis memuru melenkolik ve deli bir ruh haliyle cinayetten bahsedip, üstü kapal? her ?eyi anlatt?. Korktu?unu, endi?elendi?ini hiç hissettirmedi.

Ertesi gün eve geldi?inde annesi ve k?z karde?i Dünya’ n?n kendisini beklediklerini gördü. Çocu?un halini gören anne ?a?k?nl?kla titriyordu. Onu ertesi gün bay Luzbinin gelece?i görü?meye ça??r?rken korkmu?tu. Ertesi gün bay Luzbin onlar? ziyaret ettti?inde, Raskolnikov hakl? ç?kman?n gururu ile gülüyordu. Bay Luzbin k?z karde?i çok a?a??lam??, onlar?n fakir bir aile oldu?unu de?erlendirerek fazla istekte bulununca evden kovulmu?tu. Hemen ard?ndan Raskolnikov “elveda” diyerek evden ayr?ld?. ?nanam?yordum. Annesi o?lunun bu tav?rla do?rusu a?lamaktan ba?ka yapacak bir ?eyleri yoktu. Raskolnikov melenkolik halde evi terkederken her nas?lsa arkada?? Ramuskin’e onlar? emanet etmeyi de ihmal etmemi?ti.

Bay Marmeledov’un cenazesi için evine gitti?inde Sonya’da oradayd? Sonya’ya kar?? inan?lmaz bir his içindeydi. Ailesi için Sonya’n?n yapt??? fedekarl?k onun gözlerini büyülemi?ti. Birkaç gün boyunca Sonya’y? dü?ündü ve f?rsat buldukça onunla konu?maya çal??arak geçirdi vaktini.

Polis memuru porifiri Raskolnikov’un (Mihailovis ad?nda genç biri cinayeti i?ledi?ini itiraf etmi? olmas?na ra?men) cinayet i?ledi?ini biliyor ve onun psikolojik durumunu bildi?i için, itiraf etmesi için onu s?k??t?r?yor ama tutuklamayaca??n? söylüyordu. Cinayeti i?ledi?ini Sonya’ya itiraf etmi?ti. Sonya’da Raskolnikov’a “gidip teslim olmas?n?, yere kapan?p Allah’tan ve insanlardan özür dilemesini” istiyordu.

Sonuç olarak Raskolnikov vicdan?n?n verdi?i ac?ya dayanamay?p suçunu polise itiraf etti. 1.5 y?ld?r Sibirya’dayd? Raskolnikov. Petersburg’ a, Razumukin ve karde?i Dunya evlenmi?lerdi. Mahkeme Raskolnikov’un iyi hali, paray? kullanmad???, daha önceki ya?am?nda verimli bir üniversite ö?renimi yapt???, fedakar ki?ili?i ve kendi kendine teslim olmas?ndan dolay?, çok az bir cezayla 8 y?l kürek mahkumiyetine çarpt?r?ld?. Raskolnikov’u Sonya her gün ziyaret ediyordu. Sibirya da ailesi ile sürekli mektupla?an Sonya, Ramuzkin ve Dunya’n?n tek haber kayna??yd?. Raskolnikov,Sonya’n?n sevgisi ile hayata ba?land? ve gelece?in planlar?n? beraber hayal etmeye ba?lad?lar.

 

 

Yazar Hakk?nda Bilgi

Tam ismi Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’dir. Babas? bir ordu cerrah?, annesi bir tüccar?n k?z?yd?. Annesinin yard?m?yla evde ba?lad??? e?itimini özel bir okulda sürdürdü. Babas? sert ve ac?mas?zd?. Annesinin koruyucu tav?rlar?na s???n?yordu. Annesini 15 ya??nda kaybetti. 1837?de girdi?i Petersburg Askeri Mühendis Okulu’nu bitirdi. Ö?rencilik y?llar?n? Rus ve Avrupa edebiyat?n?n önde gelen yazarlar?n?n eserlerini okuyarak geçirdi. K?sa bir süre askerlik yapt?ktan sonra ayr?l?p edebiyatla u?ra?maya ba?lad?. Topraklar?nda çal??an köylüler taraf?ndan öldürülen babas?ndan az bir miras kalm??t?. 1846?da ?nsanc?klar adl? ilk kitab?n? yazd?. 1854?te bas?lan bu roman ilk Rus toplumsal roman? say?l?r. Bu eserin bas?lmas?ndan sonra ünlendi. 1846?da yazd??? ikinci roman? “Öteki” yeterli ilgiyi görmedi. Ünü giderek kayboldu. 1851 tarihli Ev Sahibesi, 1848?de yazd??? Beyaz Geceler ile Yufka Yürekli romanlar? da ilgi görmedi. 1849?da yazd??? Netoçka Nezvanova roman? da beklenen ba?ar?y? getirmedi.Politikayla ilgilenmeye ba?lad? genç liberallere kat?ld?. Çar 1. Aleksandr’?n güvenlik güçleri taraf?ndan, “devleti y?kmaya çal??t???” suçlamas?yla arkada?lar?yla birlikte tutukland?. ?dama mahkum edildiler. Kendisinin kur?una dizilmesi haz?rl?klar?n? izlemek onda derin etkiler b?rakt?. Kendinden önce s?rya dizilen be? ki?i kur?una dizildi ancak kendisiyle beraber di?er dört ki?i idamdan son anda kurtuldu. Sibirya’da 4 y?l a??r hapse ve 4 y?l askerlik yapmaya mahkûm edildi. Sibirya’daki cezaevi günlerinde birlikte ya?ad??? ili?kileri, a?klar?, mahkûmlar? gözlemleyerek Rus halk?n? daha yak?ndan tan?ma f?rsat? buldu. Ancak zor ko?ullar nedeniyle sara nöbetleri geçirmeye ba?lad?. Bu rahats?zl???n etkileri de birçok eserine yans?d?. 1854?te cezaevinden ç?k?p askerli?e ba?lad?. Subayl??a kadar yükseldi. 1857?de dul bir kad?nla evlendi. Bu evlilik maddi sorunlar?n? art?rd?. Tekrar yazmaya karar verdi. Askerlik cezas?n?n da bitmesi üzerine Petesburg’a döndü. Yeni Çar 2. Aleksandr’? destekledi. Karde?i Mihail ile birlikte “Vremya” adl? bir dergi ç?kard?. Bu dergi ve dergide yay?nlanan romanlar? yeniden tan?nmas?n? ve eski ününü kazanmas?n? sa?lad?. 1862?de Fransa, ?ngiltere ve ?talya’y? kapsayan bir yurtd??? gezisi yapt?. Ayn? y?l dergi kapat?ld?. Dostoyevski, Almanya’n?n Wiesbaden kentine gitti. Burada kumara ba?lad?.

Rusya’ya dönü?ünde “Epoha” isminde yeni bir dergi ç?kard?. 1864?te e?ini ve karde?i Mihail’i kaybetti. Borca batt?. Kurtulmak için Avrupa’ya kaçt?. Wiesbaden’de kumarda bütün paras?n? kaybetti. Yay?nc?s?ndan borç al?p 1865?te Rusya’ya döndü. 1867?de steno ile romanlar?n?n yaz?m?nda kendisine yard?m eden Anna Snitkina ile evlendi. Bir kere daha borca bo?uldu?u için yeni e?iyle yine yurt d???na ç?kt?. Yoksulluk ve para pe?inde ülke ülke dola?t?. Ama romanlar?n? yazmay? da sürdürdü. Bir kere daha yay?nc?s?n?n deste?iyle St.Petersburg’a döndü. Tutucu bir haftal?k dergi olan Grajdaninin ba??na geçti. Bir y?l sonra b?rakt?.

Bu dönemde eski itibar?n? ve ününü tekrar kazand?. 1872 y?l?nda yay?mlad??? Ecinniler adl? roman? birçoklar? taraf?ndan tüm zamanlar?n en iyi siyasi roman? olarak kabul edilir. Kitap nihilizm, ateizm ve Bat? dü?üncesinin Rusya üzerindeki etkilerini ele al?r. En büyük roman? Karamazov Karde?leri yazmaya 1879?da ba?lad?. 1880?de ?air Aleksander Pu?kin’in ölüm töreninde konu?may? o yapt?. Petersburg Bilim ve Sanat Akademisi’nin edebiyat bölümüne seçildi. Ya?am?n?n son döneminde Petersburg yak?nlar?nda küçük bir kasaba olan Staraya Russa’da ya?ad?. 9 ?ubat 1881?de burada ya?am?n? yitirdi. Günümüzde de en çok okunan yazarlar aras?nda yer al?r.

Kaynak:edebiyatforumu.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal