* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Selaml?yorum Hayat?m?  (Okunma sayısı 3826 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Selaml?yorum Hayat?m?
« : 28 Temmuz 2009, 11:19:15 »
Selaml?yorum Hayat?m?..

Her gün bir kö?e’ye ertesi gün yeniden kullan?lmak üzere b?rak?lm?? al??kanl?klardan öte,gördü?üm manzara kar??s?nda ya?am?n insanlara getirisinin ne oldu?unu dü?ünerek.

Hayat dedi?imiz kavram karma?as? içinde bo?ularak ilerliyoruz günden güne.Zaman zaman birileri ç?k?p,farkl? ?eylerle dikkati da??tmaya çal??sa da yön hep ayn?.Denge kurabilmek gerek diye dü?ünenlerdenseniz e?er,hayat?n hiçbir kesime adil olmad???n? dü?ünerek ba?layabilirsiniz güne.

Köprü üzerin de yürüyorsunuz,ard?n?z da 5-6 ya?lar?n bir çocuk,koltuk alt?nda satmak için u?ra?t??? edevatlar.Saat 12’ye yak?n,zifiri karanl?k.Her çocu?un evinde,uyumas? gereken saatler de ya??tlar? d??ar?da ekmek kavgas?n da.Aile kavram?n? hiç tadamam?? ?anss?z çocuklar aras?nda ebediyen yerini almakta.O ve di?erleri,rastlayamad???m?z her kö?e,ke?fedemedi?imiz her kuytu da.Gülü?lerinde ki hep ayn? suretle.Annesinin kuca??nda,so?uktan dondu?u en zor an da,yanmamaya çal??an bir çocu?un direni?i gibidir hayalleri.Hiç kavu?amad??? s?cakl?klar belki de.

Gelecek çocuklar?m?z?n diyor,ya?am içinde dahil tüm ö?retilenler.?lk okul s?ralar?n da ba?l?yor gelecek kayg?s?.Her bir güne,eklendikçe zaman bir ba?ka kavga ç?k?yor kar??m?za.O zamanlar küçü?üz,anneler ö?retiyor ya?am?n zorlu?unu.Bana olmayacak m?,ya?amayaca??m ki edalar?n da saçma bir bo?lam??l?kla hayat?,ya?ay?p duruyorsun i?te öylesine.Tutunmak diyor yan? ba??nda ki büyü?ün,o ne deyip garipsenmi? bir bak??la süzdükten sonra bo?ver diyorsun.Oysa 11 ya??nda ba?l?yor zorlu?un.Yava? yava? anlamaya ba?l?yorsun hayat?.Çocukken att???n ad?mlar yerini,dü?ünmeye zorlanm?? bünyelere b?rak?yor.Y?llar geçiyor,her geçen y?lla biraz daha al?yorsun dü?ünceleri içine.Zaman geliyor at?yorsun kendini.En deli dü?üncelerin,en serbestçe at?ld??? tek mekand?r,çarp?yor gözüne olursuz.Sonra yaz dur i?in yoksa,bir oradan bir buradan tutamad???n hayat?.Dü?memen için at?lm?? bir halat k?vam?n da kar??na ç?k?yor gelece?in.Halat’?n sa?laml??? belirliyor kaderini.Çekmeye ba?l?yorsun bir bir,çek çekebildi?in yere diyor,olmuyor.An geliyor her ?ey oraya kadar.

Oldu?un yerden ba?l?yorsun geri sarmaya.

Film ?eridi masal? uydurulmu? zamanlardan.Ne cefas? biter,ne de u?ultusu gider ya?amdan.Hep orta yerindedir ya?anm??l?klar?n.

Çocukluktan bu yana dü?ledi?in hayallerine bakt???n zaman.Hangisi diye sorgulamadan edemiyor insan.Parmak kald?ran ellerim yok nedense.Hepsi sus pus olmu? öyle sanc?l? bakmakta.Yüre?im yapamad?klar? kar??s?nda ?srarla ç?rp?nmakta.Dü?üncelerim yapmak isteyipte yapamad?klar?m aras?nda kusursuz bir yar??ta.ßeyin hücrelerim ise bu karga?a içinde ?srarla dü?ünmeyi seçmekte.

Her ?ey de?i?meye mahkum olurcas?na salm?? kendini,at?lm?? her yana.En dü?üncesiz anlar?n,bo? vermi?li?i ile rahat bir firar da.Küçücük bir fidanken bahçene ekti?in a?aç,koca bir ç?nar olmu?,dertleriyle dökmekte gövdesini.Kim bilir kaç ya?am,kaç dü? çizilmi?tir sat?rlar?na.Kaç hayal kalm??t?r üzerinde,gerçekle?meye dilenmi? ve asla gerçek olamam??.Yeryüzünde kolay anla??lamam??t?r Göçenler.ßelki ondand?r göçleri yitenlerin.Kim bilebilir yüre?in içinde ki f?rt?nalar?,oldu?u yerde duramayan bir yürekten ba?ka.

Anlams?z mücadeleler içinde,kendini bilmez bir s?fatla dönüp duruyor i?te hayat.Hep ayn? noktada yuvarlan?p,giden bir surette.Ayn? k??ta bir yenileri do?uyor,ayn? bahar da bir yenileri yitiyor yine.Ölenle,kalan?n mücadelesi gibi ver yans?zca gidiyor i?te.ßir yan da kaybettiklerine a?layanlar,di?er yanda kazand?klar?yla sevinenler..Yitenlere üzülenlere,gelenlere sevinenler..Dü?lere sevinip,gerçeklere yananlar..

Dü?ünür bir edayla;

Kayg?l?,?srarc? bir tan?mla,yüre?imde ki s?k?c? direni?le selaml?yorum ya?am?m?..

Ak ile kara’n?n bütünle?ti?i,sokak lambalar? alt?nda titremeye mahkum bir kedi fakirli?iyle..

28.07.2009
SevaL
00.42

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal