* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: 200. Y?l?n da Darwin  (Okunma sayısı 3836 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
200. Y?l?n da Darwin
« : 25 Temmuz 2009, 23:52:58 »
200. y?l?nda Darwin
 
Güney Y?ld?z
BBC Türkçe Bölümü
 

 
Do?umunun 200. y?l?nda, 'evrim teorisi'nin en önemli savunucular?ndan ?ngiliz bilim adam? Charles Darwin'in ya?am?, fikirleri ve etkisi, ba?ta ?ngiltere'de olmak üzere dünyadaki pek çok üniversitede ve bilim müzelerlerinde neredeyse bir festival havas?nda etkinliklerle an?l?yor.


   
Charles Darwin
Darwin titiz bir ara?t?rmac?, ar?ivci ve deney insan?yd?

UNESCO'nun Darwin Y?l? ilan etti?i 2009'da, fikirleri dünyan?n hemen her yerinde yay?lmaya ve tart??ma yaratmaya devam ediyor.

Charles Darwin'in do?umunun 200'üncü, Türlerin Kökeni kitab?n?n yay?mlanmas?n?n 150'nci y?ldönümü dolay?s?yla, çal??malar?n? iki bölümlük bir dizi halinde de?erlendirdik.

'200. y?l?nda Darwin' dizimizin ilk bölümü için t?klay?n

'200. y?l?nda Darwin' dizimizin ikinci bölümü için t?klay?n

Bilim, ya?am?n ola?anüstü karma??kl???n?, uzun bir süre aç?klanamaz bir s?r olarak gördü.

Darwin'in evrimi 'do?al seleksiyon'un bir süreci olarak aç?klamas?, bilim adamlar?na dünyay? daha anla??l?r k?lmak için çok geni? bir çal??ma alan? sundu.

Asl?nda, Darwin evrim fikrini ilk ortaya atan ki?i de?il. Evrim fikri daha önce de biliniyordu... Ama, evrim fikrinin Antik Yunan'a ve belki de daha eskilere giden kökeni, Darwin'in önemini azaltm?yor.

Çünkü, bu fikre iskeletini kazand?ran, evrimin nas?l i?ledi?ine ili?kin en önemli teoriyi ortaya koyan yine Darwin oldu.

2009 y?l? da bilim tarihinin en önemli yap?tlar?ndan, Türlerin Kökeni adl? kitab?n?n yay?nlanmas?n?n 150. y?l?. Bu y?l, ayn? zamanda kitab?n yazar? Darwin'in de 200. do?um y?l?.

Charles Darwin'in ya?am?n kökeni ve insan?n do?adaki yeri konusundaki yayg?n fikirleri temellerinden sarsmaya ve modern dü?ünceyi etkilemeye devam eden dü?üncelerinin kökeni 1830'larda ç?kt??? ara?t?rma yolculu?una dayan?yor.

Darwin ?ngiltere Kral?'n?n gönderdi?i Beagle adl? ara?t?rma gemisininin yolculu?una 22 ya??nda genç bir do?a bilimci olarak kat?lana kadar, evrim teorisinin en önemli savunucusu olaca??n? bilmiyordu.

Beagle'?n Güney Amerika k?y?lar? boyunca ilerleyen be? y?l sürecek bu gezisinde gördükleri, Darwin'i ?ncil'deki yarat?l?? dü?üncesini sorgulamaya itecekti.

   
Darwin'in ya?am a?ac?
Darwin türlerin ya?am a?ac?n?n dallar?na yerle?tirilebilece?ine inan?yordu
Darwin'in biyografisini yazan Jim Moore, bilimadam?n?n be? y?ll?k yolculukta, her?eyin ba??nda do?adaki kal?plar? ya da ?ablonlar? ö?rendi?ini dü?ünüyor.

Moore, ''Ö?renmek istedi?i; baz? ?eylerin neden baz? yerlerde görünüp ba?ka co?rafyalarda görünmedi?iydi. Dolay?s?yla bir filozof gözüyle bakan bir do?a bilimciydi. Nedenlerle ilgileniyordu... 'Neden benzer türler farkl? do?a ko?ullar?n?n hakim oldu?u yerlerde görülebiliyor?' ya da 'Neden, ayn? do?a kou?llar?n?n hakim oldu?u yerlerde farkl? türler görülebiliyor?' diye soruyordu'' diyor.

Asl?nda Cambridge din bilim okumak amac?yla gidip sonra da do?a bilimlerine geçen Darwin'de ku?ku uyand?ran gözlemlerden biri de, Güney Amerika gezisi s?ras?nda baz? ku? türlerinin, birbirine yak?n adalarda küçük farkl?l?klar göstermesi oldu.

Darwin'e göre bu farkl?l?klar, bir yarat?c?n?n çe?itlilik arzusundansa, türlerin farkl? ko?ullara uyum sa?lamas?yla ilgiliydi. Ayr?ca, baz? canl?lar?n soyu tükenirken yak?n akrabalar?n?n ya?amlar?n? sürdürüyor olmalar?, de?i?en ko?ullar alt?nda farkl? canl? türlerinin ya??yor olmas? da ona birbirleriyle ili?kili türlerin ko?ullar alt?nda de?i?ti?ini anlat?yordu.

University College London'dan Genetik Bilimci Steve Jones, Darwin'in bunun temeli olarak gördü?ü do?al seçme teorisini ?öyle özetliyor:

"Do?al seçme, en basit biçimiyle kal?t?msal farkl?l?klar?n yeniden üreme ?ans?na etkisini anlat?yor. Örne?in bir birey, onun hayatta kalmas?n? ve çiftle?ecek bir e? bulmas?n? daha olas? hale getirecek bir de?i?kene sahip iken, ba?ka bireyler hayatta kalmalar?n? daha az olas? hale getirecek farkl? de?i?kenlere sahip iseler bu bireylerden biri hayatta kal?r ve di?eri yok olur. Bu süreç nesiller boyunca devam etti?inde ise de?i?iklikler artar ve ortaya giderek yeni ya?am biçimleri ç?kar."

Darwin Türlerin Kökeni Üzerine'yi basmak için kitab?n bitmesinin ard?ndan neredeyse 17 y?l, iddialar?n? güçlendirmek ve do?rulamak için bekledi.

Kitab?nda yer alan baz? varsay?mlar? kan?tlamak için elinde yeterli fosil verisi yoktu, ayr?ca baz? teorilerinin do?rulanabilmesi için genetik biliminin ilerlemesi gerekecekti.

   
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2009/02/20090212113229darwin_203.jpg

Türlerin Kökeni kitab?
Darwin Türlerin Kökeni kitab? 'insan'a pek de?inmedi


Kitap ilk bas?ld??? andan itibaren büyük bir etki uyand?rd? ve ilk bas?m? k?sa süre içinde tükendi. Evrimin do?al seçme yoluyla ilerledi?i bilim dünyas?nda ve ötesinde büyük bir heyecan yaratm??t?.

Ancak, o günlerde kitab?n herkesçe olumlu kar??land???n? söylemek mümkün de?il. Bilimadam?, özellikle din ve Tanr? kar??tl??? motivasyonuyla hareket etti?i etti?i suçlamalar?yla kar??la?t?.

Darwin, bilim dünyas?nda yaln?zca biyolojiyle de s?n?rl? kalmayan büyük bir etki b?rak?rken, geride kan?tlayamad??? ya da teorisinde aç?klayamad??? pek çok olgu da b?rakt?.

Do?al seçme teorisindeki sorunlar bugün Darwin'in izinden giden bilim adamlar?n?n i?i.

'Tehlikeli fikirler'

Darwin'in fikirleri, ba?ta biyoloji olmak üzere genetik ve t?p gibi alanlarda temel bir öneme sahip. Ancak bu teorinin baz?lar?nca tehlikeli bulundu?u alanlar do?a bilimlerinin çok ötesine siyaset, kültür ve dine ili?kin görü?lerimize uzan?yor.

Darwin'in teorisini benimseyen siyasetçiler ve sosyal bilimciler, tüm çe?itlili?i ile birlikte ya?am?n tek bir kaynaktan nas?l evrimle?erek geldi?ini gösteren bu teoriyle tarihi, günlük ya?am? ve sosyal olaylar? anlamaya ve aç?klamaya çal??t?lar.

Kimileri onun görü?lerini dine kar?? bilimi savunmak için kullan?rken; kimileri de emperyalizmi, sava?lar? ve hatta soyk?r?mlar? me?rula?t?rmak için kulland?.

Darwin'in teorisi siyasal olarak birbirine z?t kamplar taraf?ndan büyük ölçüde olumlu kar??lanm?? bir teori.

   
Adolf Hitler bir geçit töreninde
Naziler Darwin'in fikirlerini kendi ç?karlar? için çarp?tt?

Bir yandan Marx ve Engels'in, di?er tarafta baz? muhafazakar yazarlar?n ve hatta Hitler gibi Nasyonal Sosyalist, fa?ist figürlerin dahi övgüsünü kazanbildi?ini belirten pek çok kaynak var.

Temellerini Darwin'den ald?klar?n? söyleyen baz? ?rkç?lar taraf?ndan kötüye kullan?ld??? da oldu.

Siyaset bilimci John Gray, Nazizm de dahil olmak üzere fa?ist hareketlerin Darwinizm'in baz? özelliklerini kaba yorumlayarak kendilerine mal etti?ine dikkat çekiyor:

"Darwin'le yüzeysel bir ili?kileri olsa da, görü?lerinin Darwin'e dayand???n? söyleyip, ?rkç? anlay??lar?n?n bilimsel temeli oldu?unu savunmu?lard?r. Oysa Darwin, kendi zaman?nda kölecili?e kar?? olmu? biridir ve dü?üncesinin ?rkç?l??a temel yap?lmas?n? isteyemez."

Darwin'in fikirleri günümüzde bilimadamlar?na ???k tuttu?u kadar, tart??ma yaratmaya da devam ediyor.

Anthony Grayling, özellikle evrim teorisi ve yarad?l?? inanc? saflar? aras?ndaki tart??may? ?öyle aç?kl?yor:

''Darwin'in aç?klad??? canl?lar?n zaman içinde geçirdikleri de?i?imlerin mekanizmas?d?r. Fakat, karma??k yap?lara sahip canl?lar?n daha basit ya?am formlar?ndan evrilebildi?ini göstermesi, canl?lar?n da canl? olmayan moleküllerden ortaya ç?kabilece?ine i?aret eder. Dolay?s?yla, ya?am?n kökenini aç?klamak için bir yarat?c?n?n gerekli oldu?u türünden bir hipotez Darwin için gerekli de?ildir.''

''Tabi bu tart??ma, Darwin'den önce de olan bir tart??mad?r. Ancak Darwin, ya?am? aç?klamada dini varsay?mlar?n gerekli oldu?u dü?üncesini ciddi bir ?ekilde sarsm??t?r. Bu nedenle farkl? dinler, varolu?a ili?kin çok eski zamanlardan bu yana benimsedikleri inan??lar? savunmak için kar?? bir bask? olu?turuyorlar. Yarad?l?? inan???n?n as?l olarak Amerika'da olsa da, Türkiye gibi ülkelerde de yeniden gündeme gelmesinin nedeni de bu çabalard?r.''

Kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/story/2009/04/090403_darwin_anniversary.shtml

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal