* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Antuara  (Okunma sayısı 4156 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yusuf eryigit

  • Ziyaretçi
Antuara
« : 07 Temmuz 2009, 10:59:12 »
Ne zaman bir a?k ya?asa.
Dü?erdi k?skançl?ktan pe?ine bütün tanr?lar.
A?k tanr?ças? Antuara’n?n.
Ak?l dedi hikmetli Antuara.
Ya ya??m?
E?er birle?tirebilirsem ak?lla ya??.
Yenerim bütün tanr?lar?.
Tarihte ya?am?? ve ac?y? damaklar?nda tatm??.
Tüm â??klar? toplad? ba??na.
?ki beden dedi Antuara.
?ki beden, ki Tanr?lar? ve ?eytan? bile dize getirmeli.
Kendi içinde yo?unlu?a giren kudretli tanr?ça.
Buldu sonunda bir elman?n iki yar?s?n?.
Özünde bir insan bedeni olan.

Sen dedi, Jülyet, Kleopatra, Leyla, Asl?, ?irin ve di?erleri.
Girin ?imdi ?u kutsal bedene deyip gösterdi kudretli bedenini.
Sen dedi Antonius, Romeo, Mecnun, Kerem, Ferhat.
Siz de girin bakal?m kudretli Aki’nin bedenine.
?ndi yeryüzüne iki soylu beden.
Antuara’n?n iki ?aheseri.
Bir üçüncüye, sen de in kudretli Leyla dedi.
K?skançl?ktan dama?? kuruyan tanr?lar.
Dü?tüler a?k tanr?ças? Antuara’n?n pe?ine.
Burundan ate?, yürekten kin saçarak.
Sen dedi kudretli tanr?ça.
Evleneceksin Aki ile.
Bozacaks?n tanr?lar?n planlar?n?.
Jüpiter’e bile hükmetseler.
Yanacaklar a?k?m?n ate?inde.
Dü?ecekler kendi kazd?klar? kuyuya.

Ba?arabilecek miyim efendim acaba.
Böylesine soylu bir görevi.
Ta??yabilir miyim boynuma takaca??n zümrüt gerdanl???.
Bu yük bana a??r gelmez mi.

Sen ki Leyla ?eytan? bile zincire vurmu?tun kendi kafesinde.
Geçirmi?tin burnuna halkay? da.
Nefessiz kalm??t? Edenin zindan?nda.
Sonunda koyuvermi?ti inad?ndan vazgeçip.

?ndi Leyla k?ymetli tanr?ças?na inanarak.
Oldu Aki’nin e?i.
?leride vermek üzere bir düzine çocuk.

Bir zaman diliminde göründü Antuara.
Zaman?n ni?an? olsun diye Aki’ye.
Do?urdu Leyla ayn? zamanda alt? b?çk?n delikanl?.
Gelece?imiz olsun diye.
Zaman deryas?ndan nasibini almam?? tellaklar hay?flan?rken.
Kar??la?t? iki beden bir gemi yolculu?unda.
Girdiler kamaraya sabaha kadar.
On bir top at?m? uzaktan geldi sesler.
Salland? gemi tam on bir kez.

Kudretli Aki nedir bu hikmet.
Nedir bu Tanr?n?n kudreti dedi mavi gözlü Antuara.

Bilirim ki yaln?z?m fakat san?yorum kana doymam?? bir ordu var içimde.
Ne zaman sana dokunsam, bütün a?ka susam??lar ba??ma ü?ü?üyor.
Sanki seni yiyecek gibi.

Sen bir aslandan daha y?rt?c?s?n Aki.
Pençelerin daha sivri, dilinse çok keskin.
Duyun beni a?ka doymam?? tüm tanr?çalar.
Gelin de yüre?im yollu?unuz olsun.
?ncinmeden, incitmeden girin içeri.
Hepinizi a??rlayacak kadar kudretim var.
Siz de ey tanr?lar.
Her seferinde önüme engel ç?karanlar.
Duyun art?k kar suyu kaçm?? kulaklar?n?zla da.
Boyun e?in ölümsüz a?k?m önünde.

Tanr?lar gazaba geldi, tüm al?nganl?klar?yla
Sen ki kad?n on bir top at?p, on bir delik açt?n ba?r?m?z?n surlar?nda.
Sen ki bir de utanmadan nas?l meydan okursun tüm tanr?lara.
Koca Zeus’ta gelse art?k kurtaramaz seni.

Zeus ise olanlar? seyredip.
K?s, k?s gülmekteydi Olimpos’un tepesinden.
Aferin sana mavi gözlü tanr?ça.
Tanr?lara bir ders vermenin zaman? geldi art?k.
Fakat dikkati elden b?rakma sak?n.
Seni tuza?a çekebilirler.

?eytan?n ba??n? çözün art?k dedi tanr?lar.
Kaç?n?yorlard? direk sava?a girmekten.
Gök gözlü tanr?çaya kar??.
Ne de olsa ?eytan ?eytand?.
Kar??s?nda gök gözlü tanr?ça da olsa.

Zindandan ç?kar?ld???ndaysa ?eytan.
Yorgun ve bitkin geldi tanr?lar?n huzuruna.

Ne oldu sana böyle, nedir bu yorgunluk.
Eski sava?ç?l???ndan eser kalmam?? üzerinde.
Bu halinle nas?l kalkacaks?n bunca zorlu?un alt?ndan.

Sormay?n efendiler çürür dururum zindanda.
Antuara beni zincire vurandan beri.
Haberiniz bile olmad? kaç bin y?l geçti aradan.
Kemiklerim eridi nemli duvarlara yaslanmaktan.
Küçük bir y?ld?z parças? vard? ki içimde parlayan.
O da sönüp gitti.
Bu halimle benden size bir yarar gelmez.

A?z?ndan ç?kanlar? duyuyor musun sen ?eytan.
Bunlar ne biçim sözler.
Yak???r m? sana.
Sen ki bir zamanlar kocaman ordularla ba?a ç?kard?n.
Hepsi de z?rhlara bürünmü?.
?imdi ise bize çaresizlikten söz ediyorsun.

Kocaman ordulara kar?? yine sava??r?m efendiler.
Ama Antuara’ya kar?? bunu yapamam.
Bu benim bilmem kaç?nc? zincire vurulmam olur.
Çünkü orada bir kad?n?n fendi var.
Surlar?n?zda aç?lan delikleri.
En iyisi tamir edin kendi ellerinizle.
?eytan? bu i?te yok say?n.

Yaz?klar olsun sana, biz de seni yürekli biri san?rd?k.
Y?k?l ?imdi kar??m?zdan, defol.

Yürekli tanr?lar yap?n kendi i?inizi, ?eytana dan??madan.
Raz?y?m ben bin y?l daha zindanda çürümeye.

Bir bela ki zehirli bir ot gibi bitti.
El de?memi? güzellikler aras?nda.
?imdi bunu azg?n bir bo?a gibi önce yaralarsak.
Sonra o bo?ulur kendi kan deryas?nda.
Fakat kim atacak ilk oku.
Toplant?y? yapandan sonra tanr?lar.
?ndi yeryüzüne k?skançl?k tanr?ças?.
Güzellikler tanr?ças? gibi yakla?t? Leyla’ya.
Buldu onu derin uykuda.

Uyan ey ruhlar?n kraliçesi.
Bilirsin ki uzaklardan gelirim.
Dokundu Leyla’n?n ?ah damar?na.
Ba?lad? bedeni k??k?rtmaya.
Güzeller güzeli Leyla’m uyan da bir bak.
Kimlerle sevi?iyor o kocan olacak adam.
Alm?? gök gözlü Antuara’y? koynuna.
Salm?? seni yaban ellere.
Uyan uyku mahmurlu?undan da aç gözünü.
Al o insafs?z adamdan öcünü.
De ki nas?l olur da yapars?n bunu bana.
Yap?? yakas?na y?rt gömle?ini.
Çeneleri aç?k kal?p bir daha kapanmas?n.
Y?rts?n di?leriyle esvaplar?n?.

Derin uykudan uyanamayan Leyla’n?n bedeni.
Girdi koyu karanl???n girdab?na.
Ben ki ona alt? çocuk verdim.
Her birisi selvi boylu.
Yapar m? dersin bu nankörlü?ü bana, usul boylu tanr?çam.
Yoo! bu kadar? da fazla.
Yapamaz Aki’m böyle bir ?ey.

Uzun yol tepmemin nedeni.
Vermekti sana bu u?ursuz haberi.
E?er yalan söyledi?imi san?yorsan.
?n Antuara’n?n saray?na.
Bulacaks?n onlar? yatarken koyun koyuna.
Bütün tanr?lar ba? kald?rd? Antuara’n?n azg?nl???na.
Gir ?imdi bedenime gözlerim gözlerin olsun.

Girdi?inde Leyla k?skançl?k tanr?ças?n?n bedenine.
Gördü Aki’yi mavi gözlü tanr?çan?n koynunda.
?ehvetli bir sevi?meye tutu?mu?lar.
Görmemi?ti Leyla bütün hayat? boyu.
Böylesine bir yatak sevi?mesini.
Atm?? tüm elbiselerini rast gele.
Serpi?mi? yata??n dört bir yan?na.
Ünlü bir jokeyin binip de s?rt?na.
Sürdü?ü gibi Arap at?n?.
Sürüyor Aki’yi vadiye do?ru.
Ç?kan seslerdense saraydan.
Yank?lan?yordu dört bir yan? vadinin.
Kurtlar ku?lar sanki dile gelmi?.
Verirler sesleriyle kar??l?k olsun diye.

Tanr?lar?n en güçsüzü gibi görülen Aki.
Gizlemi?ti asl?n? sahtesinin gölgesine.
Di?lerini gösterip sava?a girdi?indeyse.
Y?kard? etraf? yata??ndan bo?alan nehirler gibi.
Antuara’n?n kollar?nda ise.
Esiyordu bir deli poyraz gibi.
Alt?n kaplamal? yata??n içinde.
Yap??m??t? bir kerpeten gibi.
Beyaz etli Antuara’ya.

Gördüklerine inanamayan Leyla.
Bu tanr?lar?n bir oyunu olsa gerek.
En iyisi uyarmakt?r asl?m? deyip.
Att???nda çimdi?i nazl? bedenine.
Uyand? uykudan ruhlar?n güzeli.
Yine kar???k rüyalar gördüm.
Sevgili Aki’me bir ?eyler mi oldu acaba.
Yine nerede kald? yoksa bir dü?manla m? tak??t?.
Ey tanr?lar anam?n üzerine yemin olsun ki.
Yakar?m bu kez dünyay? Neron’un Roma’y? yakt??? gibi.

Kap? arkas?ndan bunlar? dinleyen k?skançl?k tanr?ças?.
Yedi t?rnaklar?n? saçlar?n? yolarak.
Ç?kt? yukar?ya Leyla’dan umudunu keserek.
Tanr?larsa toplanm?? bekliyorlard?.
Tanr?çan?n getirece?i haberi.
Karalar içinde atl? arabas?ndan inen tanr?ça.
Arkas?na bakmadan girdi saray kap?s?ndan içeri.
Tanr?larsa bekliyordu ayakta.
Tanr?çan?n getirdi?i haberi.
Beni dinleyin efendiler.
Dü?tük hepimiz bir kör kuyunun içine.
Basar?z birimiz di?erinin omuzuna.
Ç?kmak için yukar?.
Fakat bizimkisi bo?una umut.
Bir ?ey yok yapaca?? Leyla denen kad?n?n.
Vurulmu? o Aki’ye
Kör kütük sarho? gibi.
Görmüyor gözleri ondan ba?kas?n?.
Sanki büyü yap?lm?? gibi.
Mavi gözlü Antuara ise b?rakmaz yakas?n?.
Aki ise sevi?tikçe güçleniyor, güçlendikçe sevi?iyor.
Gücüne güç kat?yor ald?klar?yla.
Gök gözlü Antuara’dan.
Böyle giderse at?lacak pabuçlar dama.
S?ras? geldikçe birer, birer.

Sen ne diyorsun tanr?ça.
Yoksa senin yapaca??n bir ?ey.
Yapar?z biz birlik olup.
Bizi öyle bo? oturanlar sanma.
Elbet vard?r bizim de kendimize göre
Yapacak bir ?eylerimiz

Bo?una heveslenmeyin efendiler.
Antuara al?p Aki’yi de yan?na.
Toplad? tüm kâinat?n gücünü.
Siz hepiniz birlik olsan?z bile.
Koparamazs?n?z yumruk kadar parça.
Kocaman bir de?irmen ta??ndan.
O ta? ki un eder alt?nda kalan bu?day tanelerini.

Bu söylenenleri kendilerine yediremeyen tanr?lar.
Hemen sava? tanr?s?n? ça??r?p sordular.
O da sava? deyince esti buz gibi hava yanan yüreklerde.
Asl?nda ise bu beklenmedik de?ildi.
Olursa e?er ak?l dan??t???n bir sava? tanr?s?.
Elbette al?nacak cevap da bunun ötesinde olamazd?.
Nitekim de öyle oldu.
Bütün tanr?lar ba?lad? sava? haz?rl???na.

?lk sava?ta ay?rd?lar Antuara’y? Aki’den.
Att?lar Aki’yi bilinmezler ülkesine.
Verdiler Leyla’y? da yan?na.
Sanki bir sava? ganimeti gibi.
Y?llar?n? demircilik yaparak geçiren Aki, durgun ve solgundu.
Seviyordu Leyla’y? can?ndan fazla.
Fakat Leyla de?ildi onu.
Tanr?lara kar?? koyacak güce ula?t?racak olan.

Çocuklar?m?n anas? sevgili Leyla.
Felek zaman? boynumuza halka eyledi.
Bilemiyorum ne zaman ç?kar.
Seni sevdi?imi biliyorsun.
Verdin bana servi boylu alt? çocuk.
Bunlar? unuttum sanma.
Fakat tanr?larla boy ölçü?meye kalkarsan.
Yetmez bana senin verdiklerin.
Bu öyle bir sava? ki, çal?yorlar elindeki öz mal?n?.
E?er buna kar?? koyacak güçten yoksun olursan.
Seninle aram?z? açmak için gönderdiler k?skançl?k tanr?ças?n?.
Bunu ba?aramay?nca çulland?lar üzerimize.
Yaban hayvan?n?n av?na çulland??? gibi.
?ki ad?m ileri atam?yorsan.
Bir ad?m gerilemeyi bileceksin.
Yoksa as?yorlar postunu kürkçü dükkan?na.
?imdi bu sava?? kazanm?? gibi görünen tanr?lar?.
Serece?im yere zaman hükmünü verdi?inde.
E?er duygular?na yenik dü?üp de k?skançl??a girersen.
Bil ki seninle gidecek yol tükenmi?tir.
Koy tertemiz yüre?ini ortaya.
Mademki girdik bu oyunun içine.

Temiz yürekli Aki’m.
E?er sana bir faydas? olaca??n? bilseydim.
Yolard?m saç?m?n tellerini teker, teker.
Kel ba?l? bir kad?n ortal?kta.
Avare gibi dola??yor desinler.
Yok e?er yüre?ine su serpecekse.
Al ?u hançeri vur on yerime birden.
Aks?n ki kan?m oluk gibi.
?nanc?nda yüre?imi tazeleyeyim.
Sen ki gök gözlü tanr?çaya tutkunsun.
Vard?r bunun da bilmedi?imiz bir nedeni.
Gaipten bilmek ancak koca Zeus’a mahsustur.

Sen ki bu konu?manla yüre?ime su serptin Leyla’m.
Bunca y?l e?im olmana ra?men.
Ne kadar da yanl?? tan?m???m seni.
Tanr?lar bir kez insan?n akl?n? almaya görsün.
Bak o zaman neler yapt?r?yorlar ak?ls?z bedenlere.
Her koyun kendi baca??ndan as?l?r derler.
Her insan da kendi sevab?ndan sorumludur.
Mademki yok birisinin di?erine faydas?.
O zaman göbe?ini kendin ba?layacaks?n.

Hey karl? da?lar?n doruklar?nda yaylayan kartallar.
Duyun beni de ula?t?r?n haberi tanr?lara.
E?er ben de gök gözlü Antuara’ysam, kalmayacak ah?m yanlar?na.
Ay?rmakla sand?lar ki beni Aki’mden.
B?rakaca??m ben bu i?in pe?ini.
Yeminler olsun ki yak?n bir zamanda.
Birle?ecektir çatalla?an yüre?imiz.
Ben ki a?k?mla sevdamla.
Yarataca??m as?l olan?.
Çarp?k ili?kilerin hüküm sürdü?ü dünyada.
Yazaca??m anl? ?anl? a?k destan?m?.
Diyecekler ki ç?kmazd? böylesine bir a?k hikâyesi, böylesi bir dünyadan.

Olimpos’un zirvesinden enginleri seyreden yüce Zeus.
Konu?tu kendi kendine ve dedi ki.
Ey tanr?lar ve de tanr?çalar.
Öyle bir i? yapt?n?z ki.
Sard?n?z belay? kendi ellerinizle ba??n?za.
Bundan sonra uyarsam ki ne ç?kar.
Gök gözlü tanr?çay? da, Aki’yi de hafife ald?n?z.
Bu kad?n o gücüyle, ç?karacakt?r sizden daha büyü?ünü.
Kafan?za tokmak gibi indi?inde.
Anlayacaks?n?z yapt???n?z yanl???.

Zorla kovuldu?u yere geriye dönü? yapan Aki.
Saklad? kendini bir ma?aran?n derinli?ine.
Uçan kartallardan iletti haberi.
Gök gözlü Antuara’ya.
Bir dilenci k?l???na giren tanr?ça.
Da? deniz demeden a?t? yollar?.
Bir kartal?n k?lavuzlu?unda.
Ma?araya geldi?inde buldu Aki’yi dü?ünür halde.
Sar?ld? boynuna y?llar?n özlemiyle.
Gönlünün yoncas?na.
?ehvetli bir a?ka tutu?up.
Savurdu kendisini ma?aran?n bo?lu?una.
Bunca y?ld?r yolunu gözlemekten.
Kan çana??na döndü göz çukurlar?m.
Öp beni anas?n? sevdi?imin do?urdu?u.
Öyle öp, öyle sev ki yer sars?ls?n.
Aylar güne?ler tutulup, y?ld?zlar sönsün.
Bulamas?n tanr?lar karanl?kta yollar?n?.
Ortaya bir ç?k bin tane görsünler.
Bir bedende bin elin var sans?nlar.

Aki daha bir ?ey anlamam??t? ki.
Ç?r?l ç?plak anadan üryan oldu gök gözlü tanr?ça.
Ald? Aki’nin zebbini eline.
Meme ba?lar?na sürdü.
Boynuna bir y?lan gibi dolay?p.
Dans etmeye ba?lad?.
Ayn? anda iki beden bir oldu.

Bu i?te her ?ey aslan?m.
Görmeyen görsün, duymayan duysun ki.
Her ?ey bunu ç?karmakt? i?te.
Ey tanr?lar tanr?çalar duyun beni.
Görülmü? mü bugüne kadar böylesi.
Ey çarp?k ili?kilere bel ba?lay?p.
Onu bir zevklenme sananlar.
Aç?n kulaklar?n?z? ve duyun ki.
Karanl?kta hamama gidilmez.
Aki sende duy ki cinselli?imle en büyük krall??a ula?acaks?n.

Karanl?k kaybolsa da güne?in yüzü a?armad?.
Bir kartal sürüsü sard? da?? ta??.
Kanat ç?rpt?lar zamana meydan okurcas?na.
Kurtlar yay?ld? ovaya say?s? belirsiz.
Her di? bir m?zra?a e?it.

Beni dinleyin kartallar.
Beni dinleyin soylu kurtlar.
Bugün intikam yemininin son a?amas?na girdik.
Bütün tanr? ve tanr?çalar? diz çöktüreceksiniz önümde.
Hadi ?imdi savulun gidin.
Böyle demesiyle soylu tanr?çan?n.
Kanatland? bütün kurtlar.
Kartallarla birlik olup.
Uzun bir sefere ç?kt?lar.

Koca Zeus uzaklarda bir duman gördü.
Küresini önüne koyup bakt???nda.
Gördü sava?lar?n anas?n?.
Bütün tanr?lar, tanr?çalar.
Birlik olmu? kaç?yordu.
Bir zaman sonra yang?ndan.
Sadece küller kald? ortada.
Askerlerini k?rd?ran tanr?lar. Kaç?p kay?plara kar??t?lar.

Bu ya??ma geldim böylesini görmemi?tim dedi.
Soylu Zeus.

Zifiri karanl?ktan fi??ek gibi f?rlayan iki y?ld?z.
Ayd?nlatt? ?lion gezegenini boydan boya.
Bir bal???n yavrular?n? ç?kard??? gibi karn?ndan.
Ç?kard? bütün â??klar? ?lion’da gök gözlü tanr?ça

Yaz?n ?imdi a?k hikâyelerinizi hasret çekenler.
Gösterin gerçek a?k?n ne oldu?unu bütün tanr?lara.
Art?k ?lion sizindir


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal