* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Sahipsiz Öyküler  (Okunma sayısı 3389 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Sahipsiz Öyküler
« : 05 Temmuz 2009, 22:31:54 »
Sahipsiz Öyküler

Y?llard?r üzerinde dü?ündü?üm bir ?ey var,dü?ünürken beni içine hapis eden ve ç?kmam? engelleyen tuhaf bi’?ey…

Tarifi gizli çe?itli insan öyküleri…Dinlerken içinden ç?kamad???n?z,sorgulad?kça sizi bo?an,k?ran,üzen…Çe?itli ve benzer insan öyküleri…Yaln?zl?klar,zorluklar,yoksulluklar,ac?mas?zl?klar,?iddet ve di?erleri…


Akl?m tak?l?yor bazen sokakta ki bir çocu?un,bir yeti?kin birey’in alm?? oldu?u simite gözlerini dikip öylece bakmas?…Ard?ndan gözleri içinde beliren umutsuzluk…

ßir yerlerde kendini deniz k?y?s?na atm??,ßir elde bira di?er el yüz de dü?ünen suretler…ßol can s?k?nt?s?yla ?ehrin her köhne kö?esinde teker teker yerine çekilmi? s?k?nt?l? yürekler…?ehir meydanlar?n da tahta çerceveler ; dünya ile temas? bölen cam y???nlar?n?n ard?nda kalan özlem dolu,hüzün dolu yürekler…

ßir yerler de fenerleri yan?yor gökyüzü’nün…Ula??lmaz sand???m?z ama hep en yak?n?m?z da beliriveren fenerler…Hani ?????’n?n tüm dünyay? ayd?nlatmaya yetti?i ???klar…ßüyük,küçük,orta fark etmez herkesin kendince garip bir öyküsü var hiç dizgiye girmemi?…

ßir çocu?un hayat içindeki umutsuz ve dolu öyküsünü dinleme f?rsat? bulmu?tum Afyon Karahisar sokaklar?n da…

Günlerden birin de proje yeti?tirme tela?? ile;
ßir elde metre di?er çizim çantas?,kol alt?nda s?k??t?r?lm?? ka??tlarla;tela?l? bir ?ekilde yoku? yolunu t?rman?rken çavu?ba? sular?n da rastlad?m ona…Aniden önüme ç?kt? belli ki oda tela?l? bir ko?turmaca pe?inde…

E?ildim,o tela?la yüzüne bakt?m ve daha sakin ko?mas? ve dikkat etmesi yönünde küçük bi uyar? da bulundum…

Gözlerime bakt? ;

Tamam abla dedi…

Onun abla deyi?ini duydu?um da gülümsedim ve yana??na bi öpücük kondurarak arkada??mla yoluma devam ettim…Az ötede durduk,i?imiz olan mekan yeri bu köhne ev y???n?yd?…ßir süre sonra i?imiz bitti geri dönerken o k?z çocu?una yeniden rastlam??t?m,bu kez hiç pas vermeyen bir ifadeyle geçen bana ders verircesine ;

-Ablam güle güle…

Arkam? döndü?üm de bana gülümseyen 2 çift göz gördüm…?çimde bir yerlerde bi’?eyler olmu?tu;anlam?,tarifi mümkünsüz duygular…ßu kez alm?? oldu?um esenlikten utan?rcas?na el sallad?m küçük yüre?ime…?a?k?nd?m,bu kadar ürkek ve cana yak?n bir çocuk,hemde hiç tan?mad??? halde…Ö?renciydik ve sürekli ayn? mekan da uzun süre i?imiz olacakt?…Gide gele iyice al??t?k birbirimize,daha yola girmeden yukar?dan beklerdi gelmemi,a?a?? do?ru bi h???mla ko?ar,elimdekileri her seferin de alma umudu ile kar??lard? beni…ßakkaldan her geçi?im de onun için bir’?eyler götürür vaziyete geldim…Çal??malar?m da bana yard?m dahi ediyordu,tek o de?il 2 yak?n arkada? minik mi minik erkek çocu?u da korumal???m? yap?yordu talihsiz afyon sokaklar?nda…
 

Ad? Gülse daha 5 ya??nda

Onun hayat öyküsünü ö?renmem onun bana sormu? oldu?u

-Okul Nas?l bir yer,okumak güzel mi ?

sorular? ile ard?ndan geldi…
ßen bi?eyler söyledikten sonra boynunu büktü ve bana okuyamayaca??n? söyledi…O an ?a??rd?m…Hayat?n pekte gerçek yüzünü bilmiyordum ona göre;dü?ündüm bu ça?da,bu zaman da nas?l olur…Dinlemeye ba?lad?m,parlayan o gözleri ile anlatmaya ba?lad?…ßabas?n?n seneler önce onu terk etmesinden,annesinin gerçek annesi olmay???n dan,di?er karde?leri ve daha niceleri…Her bir cümleyi duydu?um da tüylerim ürperircesine ac?d? içim…Okumamas?na geldi annesi okutmayacakm??,di?er a?abeylerinin okul masraflar? nedeni ile onun okumas?n?n imkans?z oldu?unu söylemi? ve belli ki pekte düzgün bir ifade ile söylememi?…Korkuyla bak?yordu gözleri her zaman,bir ?eyler oldu?u pek ala belliydi ama s?k??t?rm?yordum sadece sessiz dinliyordum…Mutlu oluyordu ben ne kadar hüzünlenip,üzülüyorsam o da o derece haz al?yordu bundan…ßelli ki birilerinin dinlemesi ho?una gidiyordu…Derdini dinleyen kimsesi yoktu yan?n da…Küçücüktü,daha çok az y?l ya?am??t? ama öyle sözler dökülüyordu ki yüre?inden her biri ölmeye de?er…

Günler geçti biz sürekli u?rak mekan?na gider gelirdik…Ama bir eksik vard? Gülse yok (!) Akl?ma gelmedik ?ey kalmad?,çok merak ediyordum,her gün bizi bu noktada kar??layan o minik yürek ?imdi nerde ! Evine yöneldim,kap?s?n? çald?m…Kap?y? açan 12-13 ya?lar?n da bir erkek çocu?u…Karde?ini sordum ad? Gülse oldu?u halde

-Gül mü ?
diye kal?n bir ses tonuyla cevap ald?m…

ßen;
-Evet dedi?im de,

-Ne yapacaks?n ? diye bir soruyla kar??la?t?m…

Ko?arak bana sar?ld? ard?ndan,kücücük bir çocu?un ya?ad?klar? çok korkunçtu…Kucaklad?m,birlikte d??ar? ç?kt?k,yüzü k?zarm??,gözleri a?lamaktan ?i?mi?,vücudun da çe?itli morluklar…

Kime ne !

Odama girdim,dü?ünmeye ba?lad?m ne yap?labilirdi…Nas?l okula gidebilirdi,bu ya?ad??? kötü hayat,mutsuzluk nas?l son bulabilirdi ? ßu ve benzeri tonla soru olu?tu kafam da…Sabah tonla soru i?areti ile solu?u belediye de ald?m,ordan oraya gönderilen bitmi? bir ifadeyle en son dura??m olan Afyon 0-6 Çocuk yuvas? Koruma derne?in’ de ald?m solu?u…ßana gerekli yard?m? yapabileceklerini ve anneyle görü?meleri gerekti?inden,?iddetin belgelenmesi vs.. gibi gerekliliklerden bahis ederek yollad?lar…

Annesi ile konu?maya gitti?imiz de Kad?n;

ßir hayli sinirli,k?zg?n,öfkeli !

Kad?n?n o hallerini görünce kesin gelecek dedim bir kütük kafama,o derece sinirli…Yakla?t? hesap sormaya ba?lad?,babas?n?n ona olan emanetin den,onda kalmas? gerekti?in den…Türlü türlü saçmal?klar s?ralay?p durdu…Ard?ndan tek soru sordum…ßabas?n?n emanetine böyle mi sahip ç?kt??? ,dövdü?ü konusun da ! diyecek bir söz bulamad?…Durumunun zor oldu?undan,asl?nda onu sevdi?inden ama çok zor durumda kald???ndan falan de?inip,durdu boyna ! ßana ard?ndan garip bir ifade ile ?unu sordu ;

-Senin yüzünden al?rlar !

Yani tüm kendi yapt??? ?iddete,kötülü?e ra?men kendi yüzünden de?il de sadece benim yüzümden al?rlar,S?rf ben ?ikayet ettim diye !

?nsan’?n kendi suçu’nun,gerçeklerinin fark?nda olmamas? ne kötü.

* * *
?imdi gelelim,varal?m sonuca;

Öyküsü çok zordu…Ya?anm??l?klar?,endi?eleri,bu küçük ya??na ra?men ya?ad?klar?…
Ülkemiz de gülse gibi çok çocuk var…Henüz büyümemi?,büyüme ya?lar?nda yaln?zl??a terk edilmi?,mutsuz,bi çare,bitap dü?mü? minik yürekler…Tüm bu sahipsiz öykülerden sadece bir tanesi bu dillerimize gelen,okumam?z? sa?layan…

ßüyü?ünden,küçü?üne öyküsü ac?,ya?am? dram olan,kendisinin bile nerede ve kim oldu?unu bilmeyen garip,yaln?z,zor ya?am öyküleri…

Hayat içerisin de herkesin sahipsiz bir öyküsü ya da tan?k olaca?? kimsesiz bir öykü muhakkak vard?r…Önemli olan yap?lmas? gereken do?rular? yapabilmek ve nokta kadar da olsa yard?mda bulunabilmektir…Ülke’nin sahip ç?kan insanlara ihtiyac? var…

Tüm Sahipsiz öykülere,mutlu sonlarla tan?k olmak dile?i ile…

SevaL GÖK
(Ya?mur Yüreklim)

03.11.2008
?STANßUL

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal