* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Yusuf Hayalo?lu  (Okunma sayısı 4196 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Yusuf Hayalo?lu
« : 05 Temmuz 2009, 18:53:20 »
Yusuf Hayalo?lu

HAKKINDA YAZILANLAR

??te ?iirine en yüksek telifi alan ?air

HEM ?A?R, HEM RESSAM, HEM DE MÜZ?K ADAMIYDI AMA YILLARCA BEKLED?. EME??N?N GERÇEK KAR?ILI?INI BULMASI ?Ç?N BEKLED?. BU BEDEL YÜKSEKT?. ÇÜNKÜ B?R ?EY?N DE?ER? BEDEL?YLE MENKULDÜ. VE O F?YAT VER?LD?. SADECE DOKUZ ???R ?Ç?N TAM 125 B?N DOLAR ALDI, KASETE OKUDU. ??MD? K?TAP YOLDA..

Yusuf Hayalo?lu'ndan bahsediyoruz. Onlarca sanatç?n?n okudu?u 'Da?larda kar olsayd?m' yada ?brahim Tatl?ses'in me?hur 'Nankör kedi' gibi türkülerinin yarat?c?s?.. Veya 'Yorgun Demokrat'?n, 'Nazl?can ve Bedirhan'?n, 'Hani benim gençli?im'in, 'Bir acayip adam'?n ve yüzlercesinin ?airi... Ezilenleri, altta kalanlar?, tutunamayanlar? bir baltaya sap olamayanlar? yaz?yor. Yusuf Hayalo?lu, hayata bak???n?, neden bu kadar bekledi?ini, ?iirlerinin arkas?ndaki bilinmeyen dünyas?n? ?MEDYA'ya anlatt?.

Pazar günü ikindi vakti Cihangir'de bir apartman?n giri? kat?ndaki küçük dairesinin kap?s?n? çald???m?zda, tatl? gülümsemesiyle kar??lad? bizi. Tek ba??nayd?. Ne bir korumas?, nede menejeri vard? yan?nda. Önce vakti geldi?i için arka taraftaki ?irin bahçesini sulad?, sonra so?uk bir ?eyler ikram etti, ard?ndan marlborosunu yakt? ve ba?lad?k sohbete.

17-18 ya?lar?na kadar amaçs?z ve bir o kadar ha?ar? geçen gençli?ini anlatt? önce. Kendisini hiç in?a etmemi? bir insand?. Ard?ndan gelen yo?un bir ara?t?rma ö?renme dönemi.. Ama ne ara?t?rma.. Kur'an'dan Marksizm'e, Maosizm'e, Budizm'den Freud'a kadar bütün felsefeler ve dogmalar.. ''Kendime bir iç ?em?iye arad?m. Bunu buluncaya kadar hiçbir örgüte, partiye, derne?e girmedim.'' diyor Yusuf Hayalo?lu:

''Bütün bu felsefelerin hayat? tam aç?klamad???n? ve zorland???n? gördüm. Teori, prati?i belirlemeye çal???yordu ama pratik buna direniyordu. Bunun nedenini ara?t?rd?m ve do?an?n ?a?maz dengesinde, kusursuzlu?unda buldum. Do?aya ayk?r? hiçbir?ey mümkün de?il. De?i?tirmek mümkün de?il. Pratikte ne ise onu anlamal?s?n. Onu zorlayarak de?i?tiremezsin. Onu, o prati?in içindeyken de?i?tirebilirsin. D??ardan ahkam keserek de?i?tiremezsin. Birden iç ?emsiyeyi buldum ve natüralist olmaya karar verdim.''

??te bugünkü Yusuf'u böyle yakalam??: ''?u anda bir uçaktan dünyay? seyreder gibiyim. Ordan tel örgüler gözükmüyor. Yukardan bakt???n zaman, dev bir co?rafya.. ?nsanlar kar?nca sürüsü gibi, evler kibrit kutusu gibi. Ayr?l?klar?n anlam? olmad???n? gördüm. Hepimiz do?an?n parças?y?z. Olabildi?ince sevmek, iyi ya?amak, ahlakl?, erdemli olmak laz?m.''

Yusuf Hayalo?lu bir buçuk sene önce ilk ?iir albümü "Ah Ulan R?za"y? ç?kard?. Ard?ndan geçti?imiz günlerde ikincisi geldi, 'Bir Acayip Adam':

Hayalo?lu, ilk albümün dinleyicilere biraz a??r geldi?ini, ?imdi ise daha basit, anla??l?r ?iirler seçti?ini söylüyor. Türkiye'de sadece kendisine mahsus özelli?i ise kendi ?iirlerini okumas?, onlara besteler yapmas?. Yani her?eyiyle kendine ait, bir anlamda "Sesli kitap"..

Ama s?rada yaz?l? kitap da var. ?imdiye kadar hiç kitab? olmam??. ''Art?k zaman? geldi'' diyor. ''Neden?'' sorusuna ?u ilginç ve bir o kadar dü?ündürücü cevab? veriyor:

''Albümü yapmaya zorlayan ko?ullar ?öyle geli?ti. Ben kendi kâr?m? dü?ündüm. Onun için geç kald?. Materyalist anlamda de?il. Mant???m ?u: "Benim eme?im para etmeyecek kadar basitse, o zaman sende benim kasetimi yapma." Bu bedel yükseldi, tatmin edici bir noktaya gelince, "tamam" dedim. Kitapta da ayn?s?n? yap?yorum. ?iir kasetinde Türkiye'nin gelmi? geçmi? en yüksek ?iir telifini alan insan?m. 125 bin dolar ald?m 9 ?iir için.. Tek ?iir 13-14 bin dolar yap?yor. Bu bir övünme de?il. Bu ?u demek: Bir ?eyin de?eri bedeliyle menkuldür. Sen bir ?eye çok büyük de?er biçebilirsin ama bakal?m o paray? veren var m?? ?imdi onu kan?tlad?m ben. Benim ?iirimin kaç para etti?ini kan?tlad?m . Ayn? ?eyi kitapta da yap?yorum. Ve Türkiye'de gelmi? geçmi?, ölmü? veya ya?ayan insanlar?n al?p alaca?? en yüksek telifi iki üç puan yüksek al?yorum. Bu yak?nda da ç?kacak.''

Yusuf Hayalo?lu kendi deyimiyle halk ?iiri yap?yor. ??te ilk albümüne isim veren "Ah Ulan R?za"dan bir pasaj:

Neden hala gelmedi
Yoksa saatimi ?a??rd? bu h?yar
Gerçi hiç saati olmad? ama en az?ndan birine sorar
Cebimde bir lira desen yok
Madara olduk meyhaneye
Ah e?ek kafam benim
Nas?l da güvendim bu hergeleye
Gelse bal??a ç?kacakt?k
Ne çekersek k?zart?p
Bir kilo rak?yla yutacakt?k.
Bu sandal? geçen hafta çal?nt?dan dü?ürdük
Arkada?lar ?srar etti
Biz de iyi olur bize uyar diye dü?ündük.
...

Böyle devam edip giden ve Hayalo?lu?nun yorumuyla insan?n tüylerini diken diken eden bir ?iir "Ah Ulan R?za"...

Halk ?iirini ?öyle savunuyor ?air:

''Halk ?iiri yapman?n zarar? yok. Ne diyorlarsa desinler. Ben halk? seviyorum. Yani natürel, avam ya?amay? seviyorum. Kültürüm de bu, sokaktan gelmeyim. Bunu da inkar etmiyorum. Zaman?nda kolej muadili okudum, akademi okudum, bat? kültürü okudum, ?ekspir, Marks okudum. Yani sonuçta hiçbir?ey de?il, hiçbiryere varam?yorsun. Yani gelip gelece?in nokta bir kara toprak derler ya. Neticede halk?n denizine giriyorsun. O denize girdi?in zamanda tertemiz oluyorsun, mis gibi oluyorsun. Bunda ne zarar var. Ba?ta biraz zorlayarak oldu. ?imdi tamamen hazmettim. Geldi?im yere geri döndüm. Ordan gelmi?tim. Ba?ka yere uçtuk, bir marifetmi? gibi. Sanatç?lara da onu tavsiye diyorum. ?atolar?ndan ç?ks?nlar. Kozalar?ndan ç?ks?nlar. Halk?n içine kar??s?nlar. ?ki tane entel barda oturup kendi kendilerine sanat yap?yorlar. Kendi kendilerine ?iir okuyor, kendi kendilerine ödül veriyorlar. Kendi kendilerine dergi ç?kart?yorlar. Kitap ç?kar?yorlar. 1500 tane bas?yorlar, onu da e?e dosta hediye ediyorlar. Gelsinler halk?n denizinde y?kans?nlar, ar?ns?nlar biraz.''

Yusuf Hayalo?lu bu konuda çok dolu. Mesele "türkü"ye geliyor:

''Türkü hayat?n bizatihi kendisi. Halk?n kendisini ifade etti?i sözlü müzikli bir durum. Baz? TV kanallar?nda türkü yasak. RTÜK'ten dolay? sabah?n 5'ine koyuyorlar. Gazete ç?kar?yorsun, halk?n kültürüyle alakas? yok. Sanat sayfas? yap?yorsun. Tam sayfa caz. Tam sayfa bilmem ne. Bunlar?n ne alakas? var bizim kültürümüzle. Ondan sonrada "niye halk okumuyor" diye soruyorlar. Halk yok ki yay?nlarda. Türkü dinlemeyen halk? bilemez. Türkü bin y?llard?r var, ortaasyadan ak?p geliyor. Nerelerde konaklam??. Nereleri dola?m?? ve gelmi? Anadolu'nun ba?r?nda ak?yor. Sen bu ?rma?? görmezden geldi?in zaman, zaten hiçbir yerini kavrayamazs?n. Ezilenleri, altta kalanlar?, tutunamayanlar? bir baltaya sap olamayanlar? seviyorum. Onlar bana ho? geliyor. Halin vaktin yerinde hiçbir problemin yok, neyini yazaca??m ben senin yani. ?yi durumdaki bir adam?n, her?ey çok güzel demesinden s?k?l?yorum. Sanatç?n?n ekme?i burada, hayat?n çeli?kilerinden ma?duriyetlerinden ç?kar.''

Hayalo?lu halk?n içinde olunca, bir o kadarda siyaset ve ekonomiyle ilgili. Ve yapt??? ?u yorum bugünkü sosyal bunal?ma felsefik bir pencere aç?yor:

''Çok çalkant?l? dönemler ya?ad?m, ekonomik yönden... Ama halk? bu kadar umutsuz, mutsuz hiç görmemi?tim. Yar?na dair hiçbir umut kalmam??. Bu, en büyük uçurum, en büyük reaksiyon... Nas?l sosyal bir patlama olmuyor inanam?yorum. Bu korkunç bir tevekkül, korkunç bir sab?r. Allah sab?r versin. Ama insanlar art?k ak?lland?. Vatan, millet nutuklar? ekonomiyi aç?klam?yor. Halk, 'Sen bunlar? derken benim cebimdekini götüyorsan, lanet olsun' diyor. Halk bunu görmü? art?k. Herkesin elinin kendi cebinde oldu?unu görmü?. Komünizm niye çöktü? Her?eyin devletin olmas?ndan ve devletin içinde devletten palazlanan insanlardan dolay? çöktü. ?nsan mutsuzsa hiçbir ideoloji onu etkilemez. Bir çocu?un karn? açsa sen ona dünyan?n en güzel masal?n? da anlatsan o çocuk a?lar. Karn? tok olan, masallar aras?nda tercih yapar. Çocu?un karn? aç. Halk?n karn? aç, ne masal anlat?rsan anlat. O yüzden halk tercihlerini de ideolojik olarak yapm?yor. Halk kimde ekmek olaca??n? san?yorsa ona sar?l?yor. Ama denize dü?en y?lana sar?l?r.''

Hayalo?lu ile sohbet çok tatl?, çok uzun.. Ve buraya sadece küçük bir bölümünü alabildik. ?ki saatten fazla kald??m??z o küçük, ?irin dairesinden bir daha görü?mek üzere, fakat bu defa di?er kaseti beklemeden bulu?mak üzere ayr?l?yoruz.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 18:54:16 »
Yusuf Hayalo?lu

HAKKINDA YAZILANLAR

??te ?iirine en yüksek telifi alan ?air

HEM ?A?R, HEM RESSAM, HEM DE MÜZ?K ADAMIYDI AMA YILLARCA BEKLED?. EME??N?N GERÇEK KAR?ILI?INI BULMASI ?Ç?N BEKLED?. BU BEDEL YÜKSEKT?. ÇÜNKÜ B?R ?EY?N DE?ER? BEDEL?YLE MENKULDÜ. VE O F?YAT VER?LD?. SADECE DOKUZ ???R ?Ç?N TAM 125 B?N DOLAR ALDI, KASETE OKUDU. ??MD? K?TAP YOLDA..

Yusuf Hayalo?lu'ndan bahsediyoruz. Onlarca sanatç?n?n okudu?u 'Da?larda kar olsayd?m' yada ?brahim Tatl?ses'in me?hur 'Nankör kedi' gibi türkülerinin yarat?c?s?.. Veya 'Yorgun Demokrat'?n, 'Nazl?can ve Bedirhan'?n, 'Hani benim gençli?im'in, 'Bir acayip adam'?n ve yüzlercesinin ?airi... Ezilenleri, altta kalanlar?, tutunamayanlar? bir baltaya sap olamayanlar? yaz?yor. Yusuf Hayalo?lu, hayata bak???n?, neden bu kadar bekledi?ini, ?iirlerinin arkas?ndaki bilinmeyen dünyas?n? ?MEDYA'ya anlatt?.

Pazar günü ikindi vakti Cihangir'de bir apartman?n giri? kat?ndaki küçük dairesinin kap?s?n? çald???m?zda, tatl? gülümsemesiyle kar??lad? bizi. Tek ba??nayd?. Ne bir korumas?, nede menejeri vard? yan?nda. Önce vakti geldi?i için arka taraftaki ?irin bahçesini sulad?, sonra so?uk bir ?eyler ikram etti, ard?ndan marlborosunu yakt? ve ba?lad?k sohbete.

17-18 ya?lar?na kadar amaçs?z ve bir o kadar ha?ar? geçen gençli?ini anlatt? önce. Kendisini hiç in?a etmemi? bir insand?. Ard?ndan gelen yo?un bir ara?t?rma ö?renme dönemi.. Ama ne ara?t?rma.. Kur'an'dan Marksizm'e, Maosizm'e, Budizm'den Freud'a kadar bütün felsefeler ve dogmalar.. ''Kendime bir iç ?em?iye arad?m. Bunu buluncaya kadar hiçbir örgüte, partiye, derne?e girmedim.'' diyor Yusuf Hayalo?lu:

''Bütün bu felsefelerin hayat? tam aç?klamad???n? ve zorland???n? gördüm. Teori, prati?i belirlemeye çal???yordu ama pratik buna direniyordu. Bunun nedenini ara?t?rd?m ve do?an?n ?a?maz dengesinde, kusursuzlu?unda buldum. Do?aya ayk?r? hiçbir?ey mümkün de?il. De?i?tirmek mümkün de?il. Pratikte ne ise onu anlamal?s?n. Onu zorlayarak de?i?tiremezsin. Onu, o prati?in içindeyken de?i?tirebilirsin. D??ardan ahkam keserek de?i?tiremezsin. Birden iç ?emsiyeyi buldum ve natüralist olmaya karar verdim.''

??te bugünkü Yusuf'u böyle yakalam??: ''?u anda bir uçaktan dünyay? seyreder gibiyim. Ordan tel örgüler gözükmüyor. Yukardan bakt???n zaman, dev bir co?rafya.. ?nsanlar kar?nca sürüsü gibi, evler kibrit kutusu gibi. Ayr?l?klar?n anlam? olmad???n? gördüm. Hepimiz do?an?n parças?y?z. Olabildi?ince sevmek, iyi ya?amak, ahlakl?, erdemli olmak laz?m.''

Yusuf Hayalo?lu bir buçuk sene önce ilk ?iir albümü "Ah Ulan R?za"y? ç?kard?. Ard?ndan geçti?imiz günlerde ikincisi geldi, 'Bir Acayip Adam':

Hayalo?lu, ilk albümün dinleyicilere biraz a??r geldi?ini, ?imdi ise daha basit, anla??l?r ?iirler seçti?ini söylüyor. Türkiye'de sadece kendisine mahsus özelli?i ise kendi ?iirlerini okumas?, onlara besteler yapmas?. Yani her?eyiyle kendine ait, bir anlamda "Sesli kitap"..

Ama s?rada yaz?l? kitap da var. ?imdiye kadar hiç kitab? olmam??. ''Art?k zaman? geldi'' diyor. ''Neden?'' sorusuna ?u ilginç ve bir o kadar dü?ündürücü cevab? veriyor:

''Albümü yapmaya zorlayan ko?ullar ?öyle geli?ti. Ben kendi kâr?m? dü?ündüm. Onun için geç kald?. Materyalist anlamda de?il. Mant???m ?u: "Benim eme?im para etmeyecek kadar basitse, o zaman sende benim kasetimi yapma." Bu bedel yükseldi, tatmin edici bir noktaya gelince, "tamam" dedim. Kitapta da ayn?s?n? yap?yorum. ?iir kasetinde Türkiye'nin gelmi? geçmi? en yüksek ?iir telifini alan insan?m. 125 bin dolar ald?m 9 ?iir için.. Tek ?iir 13-14 bin dolar yap?yor. Bu bir övünme de?il. Bu ?u demek: Bir ?eyin de?eri bedeliyle menkuldür. Sen bir ?eye çok büyük de?er biçebilirsin ama bakal?m o paray? veren var m?? ?imdi onu kan?tlad?m ben. Benim ?iirimin kaç para etti?ini kan?tlad?m . Ayn? ?eyi kitapta da yap?yorum. Ve Türkiye'de gelmi? geçmi?, ölmü? veya ya?ayan insanlar?n al?p alaca?? en yüksek telifi iki üç puan yüksek al?yorum. Bu yak?nda da ç?kacak.''

Yusuf Hayalo?lu kendi deyimiyle halk ?iiri yap?yor. ??te ilk albümüne isim veren "Ah Ulan R?za"dan bir pasaj:

Neden hala gelmedi
Yoksa saatimi ?a??rd? bu h?yar
Gerçi hiç saati olmad? ama en az?ndan birine sorar
Cebimde bir lira desen yok
Madara olduk meyhaneye
Ah e?ek kafam benim
Nas?l da güvendim bu hergeleye
Gelse bal??a ç?kacakt?k
Ne çekersek k?zart?p
Bir kilo rak?yla yutacakt?k.
Bu sandal? geçen hafta çal?nt?dan dü?ürdük
Arkada?lar ?srar etti
Biz de iyi olur bize uyar diye dü?ündük.
...

Böyle devam edip giden ve Hayalo?lu?nun yorumuyla insan?n tüylerini diken diken eden bir ?iir "Ah Ulan R?za"...

Halk ?iirini ?öyle savunuyor ?air:

''Halk ?iiri yapman?n zarar? yok. Ne diyorlarsa desinler. Ben halk? seviyorum. Yani natürel, avam ya?amay? seviyorum. Kültürüm de bu, sokaktan gelmeyim. Bunu da inkar etmiyorum. Zaman?nda kolej muadili okudum, akademi okudum, bat? kültürü okudum, ?ekspir, Marks okudum. Yani sonuçta hiçbir?ey de?il, hiçbiryere varam?yorsun. Yani gelip gelece?in nokta bir kara toprak derler ya. Neticede halk?n denizine giriyorsun. O denize girdi?in zamanda tertemiz oluyorsun, mis gibi oluyorsun. Bunda ne zarar var. Ba?ta biraz zorlayarak oldu. ?imdi tamamen hazmettim. Geldi?im yere geri döndüm. Ordan gelmi?tim. Ba?ka yere uçtuk, bir marifetmi? gibi. Sanatç?lara da onu tavsiye diyorum. ?atolar?ndan ç?ks?nlar. Kozalar?ndan ç?ks?nlar. Halk?n içine kar??s?nlar. ?ki tane entel barda oturup kendi kendilerine sanat yap?yorlar. Kendi kendilerine ?iir okuyor, kendi kendilerine ödül veriyorlar. Kendi kendilerine dergi ç?kart?yorlar. Kitap ç?kar?yorlar. 1500 tane bas?yorlar, onu da e?e dosta hediye ediyorlar. Gelsinler halk?n denizinde y?kans?nlar, ar?ns?nlar biraz.''

Yusuf Hayalo?lu bu konuda çok dolu. Mesele "türkü"ye geliyor:

''Türkü hayat?n bizatihi kendisi. Halk?n kendisini ifade etti?i sözlü müzikli bir durum. Baz? TV kanallar?nda türkü yasak. RTÜK'ten dolay? sabah?n 5'ine koyuyorlar. Gazete ç?kar?yorsun, halk?n kültürüyle alakas? yok. Sanat sayfas? yap?yorsun. Tam sayfa caz. Tam sayfa bilmem ne. Bunlar?n ne alakas? var bizim kültürümüzle. Ondan sonrada "niye halk okumuyor" diye soruyorlar. Halk yok ki yay?nlarda. Türkü dinlemeyen halk? bilemez. Türkü bin y?llard?r var, ortaasyadan ak?p geliyor. Nerelerde konaklam??. Nereleri dola?m?? ve gelmi? Anadolu'nun ba?r?nda ak?yor. Sen bu ?rma?? görmezden geldi?in zaman, zaten hiçbir yerini kavrayamazs?n. Ezilenleri, altta kalanlar?, tutunamayanlar? bir baltaya sap olamayanlar? seviyorum. Onlar bana ho? geliyor. Halin vaktin yerinde hiçbir problemin yok, neyini yazaca??m ben senin yani. ?yi durumdaki bir adam?n, her?ey çok güzel demesinden s?k?l?yorum. Sanatç?n?n ekme?i burada, hayat?n çeli?kilerinden ma?duriyetlerinden ç?kar.''

Hayalo?lu halk?n içinde olunca, bir o kadarda siyaset ve ekonomiyle ilgili. Ve yapt??? ?u yorum bugünkü sosyal bunal?ma felsefik bir pencere aç?yor:

''Çok çalkant?l? dönemler ya?ad?m, ekonomik yönden... Ama halk? bu kadar umutsuz, mutsuz hiç görmemi?tim. Yar?na dair hiçbir umut kalmam??. Bu, en büyük uçurum, en büyük reaksiyon... Nas?l sosyal bir patlama olmuyor inanam?yorum. Bu korkunç bir tevekkül, korkunç bir sab?r. Allah sab?r versin. Ama insanlar art?k ak?lland?. Vatan, millet nutuklar? ekonomiyi aç?klam?yor. Halk, 'Sen bunlar? derken benim cebimdekini götüyorsan, lanet olsun' diyor. Halk bunu görmü? art?k. Herkesin elinin kendi cebinde oldu?unu görmü?. Komünizm niye çöktü? Her?eyin devletin olmas?ndan ve devletin içinde devletten palazlanan insanlardan dolay? çöktü. ?nsan mutsuzsa hiçbir ideoloji onu etkilemez. Bir çocu?un karn? açsa sen ona dünyan?n en güzel masal?n? da anlatsan o çocuk a?lar. Karn? tok olan, masallar aras?nda tercih yapar. Çocu?un karn? aç. Halk?n karn? aç, ne masal anlat?rsan anlat. O yüzden halk tercihlerini de ideolojik olarak yapm?yor. Halk kimde ekmek olaca??n? san?yorsa ona sar?l?yor. Ama denize dü?en y?lana sar?l?r.''

Hayalo?lu ile sohbet çok tatl?, çok uzun.. Ve buraya sadece küçük bir bölümünü alabildik. ?ki saatten fazla kald??m??z o küçük, ?irin dairesinden bir daha görü?mek üzere, fakat bu defa di?er kaseti beklemeden bulu?mak üzere ayr?l?yoruz.

biyografin.net

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal