Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Aleviler niçin CHP'ye meylediyor? - Siyaset Bölümü -

* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Aleviler niçin CHP'ye meylediyor?  (Okunma sayısı 18172 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Aleviler niçin CHP'ye meylediyor?
« : 11 Eylül 2009, 23:54:09 »
Aleviler niçin CHP'ye meylediyor?

Geçen hafta Alevilerdeki partile?me fikrine ili?kin dü?üncelerimi yaz?ya dökerken, Aksiyon’a mülakat veren Murteza Demir’in iddialar?n? de?erlendirmeyi bir sonraki yaz?da yapabilece?imi yazm??t?m.
Demir’in Aksiyon’da yapt??? mülakat, “CHP’nin kitle partisi olmas?n? Aleviler önlüyor” ba?l???n? ta??yor. Acaba söylenenlerden hareketle Dergi mi bu ba?l??? atm?? diye merak ediyor olabilirsiniz. Ben de öyle dü?ünüp mülakat? okudum; Demir, “CHP’nin her kesimden oy alan bir kitle partisi olmas?na Aleviler engel olmaktad?r” ifadesini kullan?yor. Ba?l?kla içerik olarak çeli?miyor. Dolay?s?yla Demir’in CHP ve Aleviler ili?kisine dair iddialar? üzerinde durmak gerekiyor.
E?R? CETVELDEN DO?RU C?ZG? ÇIKMAZ!
“Alevilerin yeni bir siyasi aray??a girmesini nas?l de?erlendiriyorsunuz” sorusuna Demir, “Alevilerin... Kendilerini ifade etmekten ba?lay?n, ötekile?tirme çabalar?na kadar. Fakat oy verdikleri partinin (CHP) bu sorunlar?n çözümüne dair projesi yok” cevab?n? veriyor. Bununla yetinmiyor; “Hükûmetin Alevi oy taban? olmamas?na ra?men, hakk?n? teslim etmek... Alevilerin sorunlar?na çözüm getirme noktas?nda çabalar?n? görmezden gelmemek... ?nkârc?, çifte standartç? olmamak gerekiyor” diyerek Hükümete de bir güzelleme yap?yor. CHP kar??t? ve Hükümete sempatik ifadeler ayn? paragrafta pe? pe?e söylenince Demir’in “do?ru” kabul edebilece?imiz saptamalar? da güme gidiyor. Zira “e?ri cetvel” kullan?yor.
Yakla??k alt? ay önce Türkiye bir yerel seçim ya?ad?. Hükümetin bu seçim öncesinde Aleviler için olumlu bir cümle kullanmad???n? biliyoruz. Seçim sonras?nda giri?ti?i “çal??tay” serüveniyse orta yerde duruyor. Hükümetin ilk “çal??tay”da al?nan, Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi, zorunlu din dersleri konusunda al?nan yarg? kararlar?na uyulmas? gibi “ortak kararlar”a ili?kin ad?m atmad??? da dikkate al?n?rsa insan?n Demir’e soras? geliyor; neymi? bu “hak teslim etme”yi gerektirecek çabalar?
CHP’nin yerel seçim bildirgesi olan Pusula 2009’da, “Farkl? inanç ve dü?üncelere sayg? gösterilecektir.../Cemevleri de dahil olmak üzere tüm ibadethanelerin elektrik ve su giderleri bedelsiz olacakt?r” ibaresi, özel bir vurguyla belirtiliyor. CHP’li ba?kanlar?n bu vurguya uygun davran??lar gösterip göstermeyece?ini; bu vurguya ayk?r? davran??lar gösterecek olan ba?kanlara kar?? CHP’nin nas?l bir yapt?r?m uygulay?p uygulamayaca??n? ya?ayarak görece?iz. Ancak ayn? paragrafta icraat?n ba??na yönelik sempatik ifadeler kullan?l?rken, muhalefetteki partiyi projesizlikle suçlamak, insaf ölçülerini a??yor.
ALEV?LER HÜKÜMETE HAKSIZLIK MI YAPIYOR?
Alevilerin CHP ile ili?kisini, yerinde bir saptamayla, bir çe?it “gönüllü tutsakl?(?a)” benzeten Demir, hemen akabinde, “kendine yak?n davranmaya çal??an, çözüm öneren siyasi kesimlere de uzak duruyor” ifadesiyle “adrese teslim” bir cümle kuruyor. ?ddialar?n? ifrata vard?r?p, üstü örtük bir biçimde Alevileri, AKP’yi “günah keçisi ilan etmek”le suçluyor.
Do?rusu, CHP ile Aleviler aras?ndaki ili?ki, bir çe?it gönüllü tutsakl??a benziyor. Ancak bu tutsakl?kta Alevilerin bir kusuru bulunmuyor. Osmanl? gibi ?slam’?n yönetim anlay???yla ?ekillenen bir devletten Cumhuriyet gibi bütün din ve inançlara negatif bir yakla??m gösteren devlete geçi? sürecinde Alevilerin tercihlerinin Cumhuriyet olmas?; bu süreci ?ekillendiren CHP’ye oy vermeleri bir zorunlulu?a i?aret ediyor. Cumhuriyet döneminde Alevilere yönelik olumlu bir ad?mdan söz edilemez; ancak, hiç olmazsa Alevi kimlikleri nedeniyle soru?turulup, sürgünlere gönderilmiyor.
Bütün bunlar? bir yanl??a dikkat çekmek için yaz?yorum. Yoksa Cumhuriyet’in demokratikle?mesi, ba?ta Aleviler olmak üzere bütün din ve inançlara ve bu arada inançs?zl?klara da özgürlükçü bir ortam sa?lanmas?, temel insan hak ve özgürlüklerinin en geni? anlam?yla uygulanmas? gerekti?i fikri tart??ma götürmez. Diyanet’in ortadan kald?r?lmas? ya da bir çe?it üst kurula dönü?türülmesi, Devlet eliyle Sünni Müslümanl???n yayg?nla?t?r?lmas?n?n önüne geçilmesi gerekti?i aç?kt?r. Ancak, Demir’in söyledikleri bu çerçeveyi a??yor.
Sanki Alevilerin taleplerini program?na koyan; Hükümet olunca da bu talepleri gerçekle?tiren partiler varm?? da, Aleviler buna ra?men CHP’de ?srar ediyorlarm?? gibi bir hava yarat?yor. Mesela mevcut Hükümet, devleti temsil eden Cumhurba?kan?, yüzlerce y?ld?r Alevilere yönelik gerçekle?tirilen yok etme politikalar? nedeniyle Alevilerden özür mü dilemi?ler; mesela insanl?k tarihinin gördü?ü en vah?i katliam olan Mad?mak’?n müze olmas? talebini kabul mü etmi?ler; mesela Alevi çocuklar?na zorla ?slam dininin gereklerini ö?retmeyi amaçlayan zorunlu din dersinin kald?r?lmas? konusunda talimat m? vermi?ler? Bütün bu sorular?n yan?tlar?n?n olumsuz olmas?n?n sorumlusu kim? CHP mi, Aleviler mi?
DO?RU TESP?TLER? YANLI? YERDE SÖYLEMEK!...
Demir’in söylediklerini ay?klad???m?zda CHP’ye ili?kin ele?tirilerinde do?ru kabul edilebilecek ifadeler de, bu “adrese teslim” ifadelerin aras?nda kaynay?p gidiyor. Alevilerden büyük destek alan CHP’nin ülkenin temel meseleleri hakk?nda daha aç?k sözlü, daha çözüm üretici olmas? gerekti?i do?rudur. Ancak AKP ile kar??la?t?r?ld???nda CHP’nin “çabas?zl???ndan” bahsetmek insaf ölçülerini a?ar. Yedi y?l? a?k?n bir süredir Hükümette olan AKP’nin Aleviler lehine yapt??? bir tek olumlu icraat? göstermek bile mümkün de?ilken, AKP’ye yak?n bir Dergi’de CHP’yi ele?tirmek ne kadar insaf ölçülerine s??ar?
Peki gönül rahatl???yla oy verebilecekleri bir partinin bulunmamas? ve bu nedenden dolay? ehven-i ?er gördükleri CHP’ye oy vermi? olmalar? Alevilerin suçu mu? Yukar?da aç?klamaya çal??t???m gibi oylar?n? blok olarak CHP’ye vermek zorunda kal?yor olmalar?, niçin bir suçmu? gibi gösteriliyor?
Demir’in “Aleviler, di?er partilere oy verirse, di?er partilere verilen oylar da da??lacak” saptamas?ysa sosyal bilimleri alt üst edecek bir içerik ta??yor. Evet, Aleviler, CHP’ye oy veriyor; çünkü, hiç olmazsa CHP, Alevilerin varl???n? tan?yor. Hükümet olduklar?nda bu tan?man?n nas?l bir seyir izleyece?ini görece?iz ama yedi y?ld?r Hükümet olup da hiçbir ?ey yapmayanlar? ele?tirmek dururken CHP’yi ve hatta CHP’ye oy veriyor diye Alevileri ele?tirmek için “rota”y? k?rm?? olmak gerekiyor.

Kaynak: isikyuksel.blogspot.com
07 Eylül 2009

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Aleviler niçin CHP'ye meylediyor?
« Yanıtla #1 : 17 Eylül 2009, 19:33:08 »
Asl?nda ?u zaman da cevaplanmas? gereken güzel bir mevzu ; ancak bunu tan?mlamak hala bir tak?m ki?ilerin ho?lar?na gitmiyor bu ülke de.Ortaya alevi toplumu ile ilgili illegal bir?eyler at?yorsak,i?e geçmi?ten bu yana olanlar? irdelemekle ba?lamal?y?z.

Alevi kavram?n?n tarihsel süresi hemen hemen 630'lu zamanlarda Halife çeki?melerine kadar dayan?r.Alevilik zaman zaman belirli karma?alarla günümüze ula?t?.Çok partili siyaset gündemin den bu yana (1946) dan bu yana 63 sene geçmi?tir.Bu 63 sene içerisinde tam olarak 59 hükümet geçmi? olup,aleviler ad?na bir?ey yapan hala olmam??t?r.

Chp ad?n? alevilere göre incelersek görebilece?imiz net kavramlar d???nda pekte olur bir?eye rastlamay?z asl?nda.Alevilerin sahip olduklar? özellikler (son zamanlar de?i?im gösterip asimile olan ülkücü-alevi ya da islamc?-alevi tiplemeleri d???nda) demokrasi kavram?na olan özveri,e?itlik adalet bütünlü?ü,s?n?f ayr?ms?z bir ya?am,rahatça ya?anan din özgürlü?ü,önce insan kavram?na olan mutab?kl?k vb.olarak ço?alt?labilir.Alevi toplumunun aray?? önceli?ini bu kavramlar olu?turmakta.O nedenle alevi toplumu önüne bu mant?kla gelen her siyasi partiye " olabilir " gözüyle bak?yor.Olamaz diye bir kuram güttü?ünü söylememiz verilen oy da??l?mlar?na bak?l?rsa pekte yanl?? olmaz.Chp siyasetin de tüm alevi toplumunun toplanma sebebi de Chp'nin güçlü bir temsilci olmas?ndan ileri gelmektedir.Atatürk'le ba?lay?p bu zamanlara dek tutunan,Çok olmasa da sahip oldu?u kitlesi ile her daim oy potansiyeline aç?k bir parti oldu?u için desteklenmi?tir.Bunu aç?k ifade ediyorum.Etme nedenim ise Chp'nin alevi partisi olmad???ndan ileri gelmektedir.Chp alevi partisi olma özelli?i ad?na bir?ey ta??mamaktad?r.Chp genel oy kitlesine sahip olmay? amaçlayan,demokrasi ilkelerini benimseyen insanlar?n (gerçek sol olmasa da) sol kavram?yla yola ç?kt??? bir siyasi olu?umdur.?nsanlar? cezveden de budur.En az?ndan bir alevi vatanda?'?n ilgisini çeken budur.Mevcut partilerin kitle azl???,tüzüklerinin uyu?mazl??? insanlarda herhangi bir alternatif b?rakmad??? için tercihler Chp yönüne gidiyordu.

Bir partinin alevi partisi olabilmesi için geçen bunca seneyi onlar?n haklar?n? korumaya ay?rm?? olmas? gerek.Öyle ki 300 milyon alevinin ya?ad???,ço?unun hala kendini saklad??? bir memlekette ibadethane kuram?n? tart???p duruyoruz.Bunca insan?n ya?ad??? ?ehirde cem evleri resmi ibadethane olmal?d?r ! Di?er kesime tan?nan her hak alevi toplumunu da bizzat tan?nmal?d?r.Alevi toplumu millet aras?nda kendini aç?kca ifade edebilemeli,potansiyel tehlike duymamal?d?r !! Alevi toplumunun en ba? isteklerinden bir tanesi senelerdir budur.Bunu bir gün ba?arabilecek olan parti olacakt?r alevi partisi.Bugüne dek gelen hiç bir siyasi lider verdi?i söze ra?men sözünde durmam??,alevi toplumu ad?na bir de?i?iklik yapmam??t?r.Senelerden bu yana tek düze ve ayn?l?kla siyaset içinde yo?rulup durmu?tur.Ve malesef bu yo?rulma ?imdiler de son seçimlerde de belli oldu?u üzere Chp'ye yol,su,elektrik olarak geri dönmü?tür.Toplumumuz art?k ayn? ?eyleri dinlemekten ve ileri gitmemekten b?kt?.O nedenle tepkisini göstermeye ba?lad?.Eskilerden bu yana hepimizin de rastlad??? bir deyim vard?r." Oylar? on parçaya verin,bir olup bütünle?elim,öyle büyürüz ancak ! " evet teori olarak bak?ld???n da do?ru bir söz olsa da çok eksikleri bulunan da bir söz ayn? zaman da.Çünkü bu cümleyi kurarken ki?ilerin isteklerini göz ard? ederek,bir topluluk bab?nda ayn? yere yönlendirmeye çal??t???m?z? görmemiz mümkün.Bu da toplum aras?ndan gözü körlü?e neden oluyor.Chp'ye inand?r?c?l??? kalmayanlar dahi s?rf vermek zorunda olduklar?n? hissettikleri için yap?yorlar bunlar?.?çlerinden biri ç?k?p yönü de?i?tirdi?i takdirde,alevilerin chp'ye olan zorunlu itimat? da o an da son bulacak.Çünkü Chp gidi?i günümüzden bu yana çok fazla de?i?kenlik gösterdi.Eski zamanlar da bir mhp'linin ya da bir hizbullahç?n?n Chp'ye oy verme ihtimaline dü?ük olarak bakard?k.?imdi ise rahatça " verir " diyebiliyoruz.?çte ki zihniyet farkl???n?n d??a yans?mas?d?r bu da !!

Toplum olarak yeni aray??lar içinde oldu?umuz ?u son günlerde her?eyi görmek mümkün.Siyaset kavram? din ile kar??t??? müddetçe çok daha garip sentezler ç?kacakt?r ortaya.Belkide samimiyetlerin azalmas?na en çok katk? sa?layan kavram budur.Din kavram? ve içinde ezberce sal?nan zihniyet !!

Alevi partisi;

Onun haklar?n? sonuna dek arayan,yerine getiren,savunan,öz'üyle ya?ayan,alevileri yurtlar?nda özgürce dola?t?ran parti olacakt?r ! Öyle bir parti de malesef ki ?u an da mevcut de?il.

mahfuz

 • Ziyaretçi
Ynt: Aleviler niçin CHP'ye meylediyor?
« Yanıtla #2 : 29 Kasım 2009, 09:32:34 »
Aleviler geçmi?te  Mustafa Timisi liderli?inde Alevi partisi( TBP) sini kurdular ama rey alamay?nca kapand? ve siyaset sahnesinden silindi,, i?te bu olaydan sonra Aleviler tekrar CHP ye yöneldiler  ve CHP ,Statükoya destek verdikleri için de Devlet kadrolar?na dolduruldular ki bilhassa  YARGI,TSK,BAROLAR Alevilerin konturollerindedir ,,, Sendika PATRONLUKLARI bunlar?n ellerindedir

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal