* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: ßenim Kö?em.  (Okunma sayısı 6321 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

 • Ziyaretçi
ßenim Kö?em.
« : 21 Ağustos 2009, 00:22:25 »
AÇLAR VE AÇILIM

Bir Yan da açlar,di?er yan da aç?lmak bilmeyen aç?l?m.

Evet durumun özeti tam da ba?l?kta belirtti?im gibi asl?nda.Ergenekon’dan sonra gündemi epeyce bir me?gul eden vaka daha !

Kürt aç?l?m? vakas? !

***


Anahtar? k?r?lm??,ç?k??? t?kanm?? bir umut kap?s? demek daha do?ru olacakt?r bu tan?ma.

Bir sonra ki gün aç?laca?? umuduyla,gece rüyalara yat?lan.Ama asla aç?lma ba?ar?s? gösteremeyen enteresan bir durumdur bu.

T?pk? Ergenekon olaylar?n da içeri al?nanlar?n,d??ar? ç?kma a?amalar?n? bekler gibi,günlerdir bekleyip duruyoruz.Birileri ne ileri gidiyor ne geri.Birilerini geçin her gün bir lider,bir kö?e yaz?s? ç?k?p aç?l?m?n ne olaca?? kan?s?nda yorumlar yap?yor.Biri uzat?yor,di?eri k?salt?yor bir di?eri rengini de?i?tiriyor.Tüm bu olanlar kar??s?n da i?in takibinde olan ve beklemekten s?k?lan medya da ver yans?na geçti asl?nda.Ondand?r her haber bülteninde yer alan ” bir türlü aç?lamad? “ ?eklinde imal? ba?l?klar?.

Aç?l?m m? aç?lam?yor yoksa orta da aç?lacak bir aç?l?m m? yok anlam?? de?ilim.

??te as?l soru bura da.?nsanlar?n bilmek istedi?i cevapta bu asl?nda.Art?k birileri ç?k?p aç?l?m?n aç?l?m?n?n oldu?unu ispatlamal?.Yaln?z tüm bunlar olurken dünya ile alakas? hafta da 1 verilen gazetelerle kuruldu?u iddia edilen Öcalan’?n dü?üncelerine bu konuda nas?l yer verilece?i büyük bir merak?n konusu.Aylard?r bir haber oldu?u varsay?lan ve yanda? olanlar?n onu dinleyece?i ümidini ta??yan bu garip oyunun sonunun nas?l gelece?ini merak ediyorum.

Kürtlerin de,Türklerin de,Ermenilerin de hatta daha sayamad???m bir çok insan’?n merak konusu oldu bu.

Önceleri açl??? Ergenekon bast?rd?.Her gün biri ?srarla içeri t?k?ld?,gündemler yarat?ld?,oyaland?kça oyaland?k.Sular duruldu bakt? güncellik elden gidiyor,foyalar ç?kacak meydan üretelim bir aç?l?m,ömür boyu oyalans?n medya da,halkta.Döndürülen dolaplar?n,önünü kapatmak; yolunu açmak maksad?yla Kürtleri de avutal?m hikayeleriyle yola ç?k?lan garip bir dava’ya dönü?tü.Biraz daha uyutal?m,oyalayal?m mant???n da aç?l?m?’n?n dahi oldu?u ?üpheli bir konuyla kar??m?za türeyi verdiler.Aç?l?m tela?lar? sürüyor,gündem me?gul ediliyor da.

***

Geri de hala ?srarla de?i?meyen bir ?ey var “ insanlar?m?z?n açl??? ! “.

?nsanlar?m?z?n çekti?i süresiz i? s?k?nt?s?,aile sorunlar? ve daha niceleri.Halk git gide batmakta.

?nsanlar?m?z?n açl???n? da açmay? planlayan birileri de ç?kabilecek mi acaba ?!

***

Ya?l? amcam?n slogan?:

Aç geldim,aç gidiyorum
  Duyun,
  Duyun da Aç?l?mla birlikte beni de Aç?n !!


20.08.2009
?stanbul
SevaL

« Son Düzenleme: 29 Ağustos 2009, 01:58:23 Gönderen: SevaL »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßenim Kö?em.
« Yanıtla #1 : 29 Ağustos 2009, 01:55:28 »
B?R ?EHR?N ANATOM?S?

24.08.2009
?stanbul


Bilindi?i üzere kurulu?u milattan öncelere dayanan, uygarl?klar?n be?i?i olmu? hazine bir kent ?stanbul. Dünyan?n en eski ve en güzel ?ehirlerinden biridir. Kurulu? tarihi oldukça eskilere dayan?yor. Yerle?im tarihi içinse, belli bir rakam söylenemese de 40 bin y?l gibi önemli bir zamandan söz edilebilir. Onca olay?na topraklar?nda ?ahitlik etmi?, davalar kazanm??, i?galler görmü?, talan edilmi?, kâh yenilmi?, kâh zafer olmu?. Öyle ki, kültürel tarihi ?slamiyet öncesi devirlere kadar dayanmakta. Hangi ta?? s?ksan?z alt?ndan tarih ç?kacak deyimi de do?ruluyor geçmi?imizi. Kurs dönü?ü gördü?üm manzara kar??s?nda tüylerim diken diken olmu?cas?na yürüdüm biraz. Gördü?üm koca bir eserin nas?lda viran hale döndü?ü idi. Kibrit çak?l?p, yak?lmas? anl?k gözünen bu eserin garibanl??? beni insan olarak utand?rd?.Onun yakar??lar?,çürümeye mahkum tahtalar?n da gizli.O nedenle anatomiye ?ehrin tarihsel fizyolojisinden bakarak ba?layal?m diyorum. Tarihe bakal?m ki bugüne de kazand?klar?m?z ç?ks?n meydana.

?slamiyet öncesi dönemlerde, Bizans önderli?inde kurulan, Konstantin e?li?inde, Maxentinus’a kadar uzanan bir geli?imi olmu?tur .Konstantin, zaman?n?n yap?lamayacak i?lerini yap?p, çevresince muhalefetle kar??lanan bir liderdi.Kazand??? zafer ile Roma imparatorlu?unun tek hakimi olmu?tu. Onun tav?rlar? zaman?n Romal?lar?n?n hiç ho?una gitmedi?i için sürekli sorunlar ya?an?yordu. Ya?ad??? bunca sorun ard?ndan, tavr?n? net koyan Konstantin, Konstantinopolis’i ba?kent seçerek, hâkimi oldu?u topraklara kendi ismini vererek yoluna devam etmi?tir. O zaman ki, Konstantinopolis’in gerek stratejik konumu, gerekse sahip olduklar? birçok uygarl??? cezp etmeye yetiyordu. Konstantinopolis, sahip oldu?u her ?eyi geli?tirerek, giderek büyüyen bir kent halini ald?. Ticaret kuram? ba?lad?, yerle?ik hayat ad?na bir sürü kentsel malzeme üretildi. Üretim yapan bir ?ehir halini ald?. Yerle?im merkezleri nedeniyle nüfusu katlanarak artt? ve birçok medeniyet’e bu yönleri sayesin de kap?s?n? aralam?? oldu. Tüm medeniyetlerin neredeyse ço?unu bendinde bulundurmas? ve kültürlerine tan?kl?k yapmas? sebebi ile dünyan?n en büyük miraslar? aras?nda gösterilen önemli bir kent ?stanbul. Uygarl?klar yan?nda bir çok din’inin de be?i?i olmu? ve ortak kültürel ürünler b?rakm??t?r arkas?n da. Konstantinopolis tüm bunlar ard?ndan 11 May?s 330’da resmi olarak kurulmu? ve ?ehir niteli?i kazanm??t?r. Kazand??? resmiyet dönemlerinden sonra birçok sava?a tan?kl?k etmi? ve ad? 1930’da resmen ?stanbul olarak de?i?tirilmi?tir.

Tarihine k?saca de?indi?imiz ?stanbul’un sahip olduklar?n? saymakla bitiremeyiz. O nedenledir ki, bu kadar önemli vas?flar üzerinde ya?ad???m?z, özel bir ?ehrin heba olmas? gözlerimizden kaçm?yor. 2010 y?l? için, uluslararas? bir proje kapsam?nda sahip oldu?u güzellikleri ile Avrupa kültür ba?kenti seçilen ?stanbul’un daha önceki zararlar?n? bir bak?ma telafi etmesi gerekecek. Bundand?r ki, Kültür Bakanl??? taraf?nca ba?lat?lan her yenileme projesi, bir eksikli?i gidermek maksad? ile i?lemeye ba?lad?. Bu proje kapsam?nda paçalar? tutu?anlar, onca zaman sahip ç?kmay?p, h?rpalad?klar? eserleri tek tek onarmaya ba?lad?. Bugünlerde tarihi eselerimizin yo?un olarak bulundu?u Aksaray, Sultanahmet, Laleli, Taksim, Beyo?lu vs. civar? her semtte kafan?z? yukar? kald?rd???n?z da, onar?m maksad? ile kurulmu? bir iskeleye rastlayacaks?n?z. Özellikle de son dönemlerde tamiri ayyuka ç?km?? bir sürü sanat eseri onar?m halinde.

?stanbul’un eserleri ad?na yapt???, bu zoraki çal??may? içten gelen bir arzu olarak de?erlendirmiyorum. Onca zaman eserlerimize sahip ç?kmazken, böyle bir nitelik kapsam?nda, bir ba?ka deyimle birilerinin ille de dürtüklemesi sonucunda bunlar?n olmu? olmas?, ?ehrimizin de?erini bilmedi?imizin çok aç?k bir göstergesi. O nedenledir ki, bulundu?u konum itibar? ile i? yapmas? gereken Kültür Bakanl???, eserlerine her daim sahip ç?km?yor. Bundan seneler önce ba?layan Hasankeyf davas?ndan birço?unuz haberdars?n?z. Hasankeyf’i sular alt?nda b?rakmay? hedefleyen bir proje kapsam?n da türlü dolaplar döndürülmü?, finasmanlar geri çekilmi?, ödenekler iade edilmi? ve geriye bir pürüz kalm??t?. Türkiye’nin atamad??? ad?m? d?? ülkeler att?. Bundan utanç duymam?z gerekirken, hala bir marifetmi? gibi bunu gazete man?etlerine ta??yanlara sormak laz?m. Hasankeyf içine klimal? oda yapt?r?p yerle?enler varken neden ayn? man?etler en üst s?ralar da yer almad?. Baraj yap?mlar? söz konusu oldu?unda tavan yapan haber bültenleri, bu durum kar??s?n da tek ses ç?karmam??t?r.

Belki fark?nda de?iliz, ama binlerce y?ll?k bir miras?n kal?nt?lar?n? ta??yor bu ?ehir. Her karesi insan dolu olan bu ?ehirde, bast???m?z her topra??n, dikti?imiz her beton y???n?n?n ard?nda binlerce y?l?n emekleri söz konusu.


Bir ülkeyi meydana ç?karan tarihi önemidir. Geçmi?in izlerini yok etmek, bir tarihi yok etmeye e? de?er’dir. Tarihi önemi yönünde, stratejik konumu nedeniyle de mükemmel özelli?e sahip olan ?stanbul’umuzun insanl?k kaderine katk?s? de?inilemeyecek kadar büyüktür. Bu ülkenin sahip oldu?u kültürel miras hiçbir ülke de yok. Bu nedenle hat?rlatmak istiyorum, miraslar?m?za yumurta kap?ya dayand? diye de?il, de?er verdi?imiz, önemsedi?imiz, her ?eyden önemlisi benimsedi?imiz için sahip ç?kal?m.

Ve ?imdiler de üzerinde yürüdü?ümüz,umursamad???m?z,her imkan?ndan faydaland???m?z betonarme y???nlar? haline dönen bu ?ehrin senelerin eme?i oldu?unu unutmayal?m.ßu eme?i anarak varl?klar?m?za sahip ç?kal?m. Bunlara biz bugün sahip ç?kmazsak,gelecekte yok olup giden birer geçmi? olarak ç?kacaklar kar??m?za.

Meydan vermeden ya?amlara, kültüre sahip ç?kmas?n? bilmek gerek. Böyle devam edersek, tarih bizi de?il, biz tarihi aramak zorunda kalaca??z.

« Son Düzenleme: 05 Eylül 2009, 22:59:01 Gönderen: SevaL »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßenim Kö?em.
« Yanıtla #2 : 29 Ağustos 2009, 01:56:13 »
SÜRÜ PS?KOLOJ?S? VE S?YASET

Toplum da birçok insan’?n yak?ndan tan?d??? kavramd?r “ sürü psikolojisi “.

Bu duygu güvenci,ayak uydurmay? ifade ediyor asl?nda.Toplum içinde ki bireylerin, kendi ak?llar?n? kullanmadan di?er deyimle kullanmaya gerek duymadan yapt?klar? bir ayak uyduru? ?eklidir.
Sürüler derken, ?ngiliz bilim adamlar?  bundan seneler önce bir ara?t?rma yap?yor. Toplad?klar? koyun sürülerini bir mekana hapsedip,üzerlerin de deney yap?yorlar.Aralar?ndan seçtikleri 10 koyunu di?er sürü içinden ay?r?p tek yöne dönmelerini sa?l?yorlar. Kalan di?er koyunlar sürü halinde ba?taki 10 farkl? koyun’a ayak uydurmaya ba?l?yor. Döndü?ü yerin do?rulu?u ya da yanl??l???n?n bir önemi olmadan, kendi fikirlerini önemsemeden toplulu?a ayak uydurarak bu eylemi gerçekle?tiriyorlar. Bu da meydana sürü potansiyelin de canl?lar?n?n ak?llar?n? kullanmadan çevreye bil fiil uyum sa?lad?klar?n? gösteriyor. Bu deney canl?lar?n ayak uydurma giri?imlerini ispatlayan, do?ru bir analiz’dir.

?imdi, buradan yola ç?karak,sürü psikolojisi hakk?n da daha geni? tan?mlar yapabiliriz. Bu psikoloji, insan?n kendini kullanmaya yetisinden uzak bir davran?? biçimidir. Ki?i bu seçimde “ sürüden ayr?lan? kurt kapar. ” mant???nda, cesaretsizce hareket edip, kendini di?erlerine uydurma e?ilimi içine giriyor. Bu e?ilim, sürü halinde ya?ayan tüm canl?lar da bulunmakta. Koyun,ku? sürüleri de bunlara bir örnek. Göç zaman? sürü halinde göçmen ku?lar? hepimiz biliriz. Birinin yönü neresi ise di?erleri de onlar?n pe?inden o yöne giderler.

?imdi gelelim, sürü psikolojisinden, siyasete yans?yanlara.Toplum olarak senelerdir önümüzdeki siyasi etkenleri takip eder dururuz. Seçim zamanlar? gelir, s?rayla oy verir, seçimler yapar?z. Oylar?m?z?n ço?u birbirinden ba??ms?z olabilece?i gibi, gerek aile psikolojisi gerekse sürü psikolojisi sayesinde de ?ekil alabiliyor. Sülale ili?kileri ya da bir arada ya?ayan toplumun genelde “geneli ne ise o” anlay??? vard?r. Genel olan ne ise dü?üncelerimiz ve tercihlerimiz hep o yöndedir. Seçim zaman? babam?z ç?kar, oyumuzu ?una veriyoruz der, di?er kalanlar arkadan onu takip eder. Bu en basit deyimiyle, tutucu bir aile içinde ki vakad?r. Örneklemek gerekirse, detay?yla bunu toplumsal bir kentee indirgemekte fayda vard?r. Bir ilçe dü?ünelim. Tüm insanlar?n s?k? ba?larla birbirine ba?land???. Tüm dü?üncelerin ortakl?ktan yana kesi?mesi gerekti?i garip bir kent. Burada olan siyaset tercihleri de “farkl? dü?üneni d??lar?m” mant???nda olacakt?r. 1000 ki?ilik bir kasabada, 10 ki?i di?erinden farkl? bir ?ey yap?yorsa, ilgi yanl?? yapanlar?n de?il,farkl? yapanlar?n üzerindedir. Burada fark?na varmam?z gereken siyaset içinde 1000 ki?inin de?il yeri geldi?in de 10 ki?inin yapt???n?n do?ru oldu?unu fark edebilmek gerekir. Bu da ki?inin fikir ve zikir hürriyeti ile alakal?d?r. Ki?i ne kadar akl?n? kullan?r,bak?? aç?s?na yön verirse,Ona göre ilerler ya?am da. Birbirinden ba??ms?z, örtü?ük siyaset yapmak bu ba?lam da do?ru olmayan olacakt?r.Toplum olarak yanl??lara kulak verdi?imiz ve hakl? davalar? ele?tirdi?imiz ?u zamanda, do?ru siyasetin, do?ru eylemlerin fark?na varabilmek gerek. Sürü mant???nda dü?ünürsek ülkenin ?u an da ki durumunu idrak etmemiz zor olmayacak. Toplum olarak do?ru gitmeyenlerin pe?inde olup, destek verme sürecini bize en iyi bu psikoloji aç?klar. ?nsanlar?n ak?llar?n? kullanmadan, haz?r konarak, haz?r dü?ünceler üzerinde gerçekle?tirmeye çal??t??? ego ve benzeri tav?rlar?... Bu tav?rlar?n ötesinde ço?unluk tercih ve deste?inin do?ru oldu?u damgas? ile yola giri?mek, birey olarak kat?l?m sa?lamak da bu ba?lamda gidilen yol olarak dikkati çekiyor. Sorgusuz, sualsiz tapma mant???nda oldu?umuz, toplum olarak bir ?eyleri de?me gereksinimi duymad???m?z sürece, sürü psikolojiyle daha bir çok ?eye sebep olmu? olaca??z. ?nsanlar galeyana gelip imzalad?klar? anla?malar sayesinde,onca insana ne olaca??n?, nelere sebep olabilece?inin fark?nda dahi de?iller. Türkiye olarak sürü psikolojisi güdenlerle, gütmeyenlerin çat??mas?n? ya??yoruz. Sürü egemenli?in de kazananlar?n seçimleri ile ya?amak zorunda kal?yoruz. Sürünün gidi?i tüm yurdu etkiledi?i gibi, sürüden yana olmayanlar? da etkiliyor. Sorun, burada sürüden yana olanlar da. ?nsanlar? bu ba?lamda giri?tikleri i?lerin do?rulu?unu sorgulamaya, inand?klar?n? yapmaya davet ediyorum. Koyun mant???ndan s?yr?l?p, birey mant???na dönmeli. Hedeflerimizi, isteklerimizi bilmeli. Kendi hegemonyas?nda insanlar? ihraç edip, ikinci planda b?rakanlara taviz vermemeliyiz. Sürü mant???nda, ego kavram?n? ayr? tutmay? bilmeliyiz. Ki?ilerin ego ve ç?karlar?na hizmet eden siyasallarda koyun olarak yer almamal?y?z. Koyun dü?ünseline bürünmek, kendini ifade edememenin,hakk?n? aramaman?n ta kendisidir. Bir canl? ya?ad???n? varsay?p, haklar?n? göz ard? ediyor, bile bile hala ayn? ?eyleri destekliyorsa, koyunluk kan?na i?ledi demektir.

Bunu ba?ard???m?z müddetçe, toplumda ça?da? ülkeler medeniyetine denk, dü?ünebilen ve ya?ama hakk?n? elde etmi? bireyler olarak bulunuruz. Örne?in; gezinen GSMH verileri ile, Amerikay? örnek al?p aritmetik planla ilerlemeyi ba?ar? olarak görenler, yapt?klar? yanl???n fark?na varmal?lar. Bir ülke’yi sadece GSMH kurtaramaz. Ülkenin ekonomik refah? elbette önemlidir. Ancak, bu önemi sadece bununla s?namak, ülkede ki di?er olmas? gerekenlerin önüne geçmek demek. Bu sadece verilenlere bir örnek. Bu ülkede Anayasa var, olmas? gereken insanl?k haklar? var. Bunlarda bir bireyin hürce ya?amas?, refah seviyesine ç?kmas? için önemli kavramlard?r. Bu nedenle insan mant???ndan yola ç?k?p, onun de?erlerine önem veren siyasi olu?umlar? desteklemek gerek. Önce insan mant???ndan ayr?lmayan,sürü psikolojisinden uzak bir yakla??m da desteklenen siyasallar, do?rular üzerinde gitmeye yak?nd?r. ?nsanlar?m?z ?imdiler de yeni olu?umlar? ?srarla iteklemekte,kendi kabu?unu a?maktan korkmakta. Gerçekle?meyece?i inanc?n? güdüp sapland??? bataktan ç?kmamay? seçmekte. T?pk? yukar? da de?indi?im,sürüden ayr?lan? kurt kapar mant???nda hareket edip, sürüye uyum sa?lamaktan ba?ka hiç bir ?ey seçmemekte. Toplumun geli?mesi,türemesi,etkin olmas? farkl?la?mas?na ba?l?d?r. Toplum üzerine edinebildi?i de?i?kenleri ve ileriyi görme gücüne ba?l?d?r. De?i?kenleri kabulleniyor, raylar?na oturtuyor do?rultusunu ça?da?l?k olarak çizebiliyorsan?z, birçok ?eyin önüne geçebilirsiniz. Atatürk zaman?nda da devrimler,reformlar insanlar?n bunlar? benimsemesi ile olmu?tur. ?nsan benli?inde kabul görmeyen hiçbir yenilik,geli?im olarak nitelendirilemez. Geli?im kavram? toplumda bulunulandan s?yr?l?p, farkl? kulvarda oynamak olarak anla??lmaya devam etti?i müddetçe anlam? do?ru kavranamayacak. Ça?da?l?k deyimi, eskilerden s?yr?l?p, yenilerle bezenme anlay???ndan yok. Eskiyle yeninin bir sentezi durumundad?r.Gerçek geli?im anlay?? eski-yeni sentezinden olu?makta. Bu iki kavram?n mant??? gelece?i görmeyi sa?layacak ve ad?mlar? sa?lam atmay? karar k?lacakt?r. Siyasete bu nedenle sürüyü örnek al?p, bilfiil tapmak yerine dü?ünsel güce önem vererek bakmak gereklidir.

Ça?da?la?ma, dü?ünsel olarak ilerleme, ancak bu sayede mümkün olacakt?r.

Önemli olan, sürü içinde, sürüsüzlükten yana olmak ve do?ru projeler de yer alabilmek. Bu projelerin gerçekle?tirilmesine yard?mc? olabilmek. Koyun mant???ndan s?yr?labilir, dü?ünebilir, beynimizi kullanabilirsek yeter.

Ne mutlu sürüden ayr?y?m diyebilene !
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2009, 23:00:10 Gönderen: SevaL »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßenim Kö?em.
« Yanıtla #3 : 05 Eylül 2009, 22:57:01 »
?nsan Diyebilmek.

04.07.2009
?STANBUL


?nsan dedi?im kavram geni? boyutlu bir kavramd?r asl?nda.Her ki?i kendine göre de?erlendirir.Kimilerine göre normal canl? anatomisine sahip her birey insanken,kimilerine göre ruh ve ki?ilik evrelerine göre de?i?kenlik gösterir bu özellik.?nsan kurgusu zaman geçtikçe,toplumun beklentilerine oranla yan anlamlar kazand?.?nsano?lu,insaniyet kavramlar? ile ço?alarak ruhlar? da yan?na alarak farkl? boyutlara ula?t?.Ula??lan her boyut bize insanl???n vicdan dedi?imiz kavramla orant?l? olanlar?n? sunmaya ba?lad?.Bundan nicedir bir ço?u durumu “ insanl?k “ olarak niteleye bilmemiz.Bir kara parças?n da ya??yoruz.Ya?ad???m?z mekan üzerinde büründü?ümüz her zihniyet bir geçen gün farkl? bir yap? olarak sar?yor bizi.Tela?,endi?e,stres derken bir bakm???z ba?ka bir insan oluvermi?iz.Bakt???m?z aynalar da eski suretlerimize inat; yorgun ve bitkin ifadeleri görmeye bir ço?umuz al??m???zd?r.Bu toplumun psikolo?’u kim olmal? diye dü?ünüyorum ard?ndan.

Ona sahip ç?kmakla yükümlü devlet mi ?
Yoksa kendi ba??na sürünceme de ya?ama mücadelesi veren insan?n ta kendisi mi ?


Bundan dolay?d?r ki insan haklar? dedi?imiz kavram? ezelden beri önemseriz.Yol ortas?nda seyir halindesiniz,ön taraf?n?zda yürümekte olan 2 birey birbirine giriyor.?iddet içeren kavgan?n etraf?na toplanan onca insan y???n?,sesini ç?karmadan olay? müdahalesiz izliyor.Ard?ndan zab?ta,polis,güvenlik görevlisi her ne ise; kar???m? ne oldu?u belirsiz zatlar taraf?ndan engelleniyor.Engellenmekle de kalmay?p taraflar 2 sopa da onlardan yiyor.?iddet’e ?iddetle kar??l?k veren bir ülke de ya??yoruz art?k.Bunu geçelim sabah saatin 8’si,insanlar i?lerine gitmeye çal???rken trafik onca çileye ra?men allak bullak olmu? durumda.Herkes oruç tutman?n verdi?i asabiyetten midir nedir anlamaks?z?n suratlar da bir çöküntü,bir sinir harbi bir usanm??l?kla birbirine çatma pe?inde.Öyle ki ön tarafta ki minubüs’ün ?öforu s?k???k trafik yüzünden ilerleyemeyen taksi ?öforunu dövmeye yelteniyor.F?rsat bu f?rsat ya,ç?karacak sinirini ! Öyle veya böyle ! Ya içinde ta??d??? zata çatacak ya da önde giden ?öfor’e.Ne de olsa her ?ey için bir bahanemiz fazlas? ile var.Biraz önce aksayan trafikten yak?nan,ayn? davran??? sayesinde bir ba?kalar?n?n yak?nmas?na ve insanlar?n çile çekmesine sebep oluyor ! ?nsanlar?m?z?n ?iddet severli?i dur durak bilmiyor elbette.Geçti?imiz günler de metrobüs içerisinde sevgilisini öptü diye bay ?oförden ?iddet görende yine bizim insan?m?zd?.Döven de bizim insan?m?z,söven de ! Yurdumdan insan manzaralar?n? izler gibi olaylar canlan?yor gözlerimin önünde.Apartman?n en tepesinden a?a?? da ki müzik sesini k?s demeyi tercih etmeyen bir bay ve bayan ta? ve sopalarla a?a?? iniyor.Ba?l?yor bitmek bilmeyen garip arbede.Vurun kahpeye dercesine önüne gelen giri?iyor 17-18 ya??nda bir gence.

Yapt???n?n yanl?? oldu?unu anlatabilen olsa,bilecek ya da normal bir dille konu?an olsa anlayacak ama nerde ! Sald?raca??z ya,i?imiz bu bizim !

?nsanlar?n tüm bu hallerini gördükçe ve her gün bir yenisine tan?k oldukça düzenlemelere ihtiyac?m?z oldu?unu dü?ünüyorum.Öncelikle bu toplum bireylerine insan olma kavram?n?n önemi ve anlam? geni? bir ifadeyle aç?klanmal?.Bunlar zihinlere kaz?nmal? ki ya?am tarzlar?m?z ona uyum sa?las?n.Yeti?tirdi?imiz gelecek nesiller ayk?r? durumlarda büyümesin.Nerde nas?l davranmas?n? bilen bireyler olursak,bunlar?n tekinden dahi eser kalmaz bu ülke ki,toplum olarak en büyük yanl???m?z ?iddet.?iddet kavram?n? fazlas?yla benimsemi? bir toplumuz.Bu toplumu bu hale getirenler utans?n denir genelde.Her siyasetçi gibi önce at?p tutulan muhakkak bu ve benzeri sözler olacakt?r zaten.Tüm bunlara bak?ld???n da bozuk toplum yap?s?n? görmemek mümkün de?il.?nsan ya?ad??? ülke de de?er gördü?ü müddetçe,sa?l?kl? bir birey pozisyonuna eri?ebiliriz.Geçinmenin dahi açl?k s?n?r?na tekabül etti?i bu ülke de insanlar?n sorunlar?ndan s?yr?l?p,normal hareket etmelerini beklemek herhalde umulan hayallerden en büyü?ü olurdu.Öyle ki insano?lu üzerinde ki geçim s?k?nt?s?,ya?ama kayg?s? onu iyice bunaltm??,s?km?? durumda.Devlet bir ?eyleri düzeltmez ve bu duruma bir an önce önlem almazsa,bu sahnelere daha çok tan?k olaca??z.?nsanlar stresten birbirini yiyecek konumdalar çünkü.Sokakta yürüdü?ünüz tek insana dahi bir ?ey sormaya korkuyorsunuz,kendine adeta k?zacak mekanizma arar gibi yakla??yor size.Dokunsan?z sald?racak manas?nda.

Ondad?r ortal?kta görünen her bireyin özellikle de açl???n ve zamlar?n vermi? oldu?u etkiyle oradan oraya sald?rmalar? !

Allah sonumuzu hayr etsin !
« Son Düzenleme: 05 Eylül 2009, 23:00:54 Gönderen: SevaL »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: ßenim Kö?em.
« Yanıtla #4 : 29 Eylül 2009, 16:06:47 »
Siyaset arenasina dalan hemen hemen her be? ki?iden dördünün söyledi?i bir söylemdir bu:

"Sizi anl?yoruz. "

***

Genelde ilk geli?lerde söylenir, sonras?nda ise kat? bir anla??lmazl?k olarak yoluna devam eder. 80'li y?llardan bu yana bu kulvar içine bak?ld???n da bunun izlerine rastlamak mümkündür. ?nsano?lu hep anla??lma çabas? içinde olmu?, yeni umutlarla yeni ufuklara yelken açm??t?r.

Ekran?n önünde ya da mahalle ortas?nda, doyas?ya sallayan bir bünyenin, insan haklar?ndan bahsetmesi de ayr? bir ilginçlik olsa gerek. Sonra da diyor ki birileri :

" Sen benim insan?ms?n,hakk?n hakk?md?r. "

Hakk?m senin hakk?n da !

Benim hakk?m nerde kal?yor denmez mi bu efendilere ! Çevirmezler mi, adam?n yolunu bir kö?e ba??nda, korudu?un haklar?m nerede diye ?!

***

?nsan haklar? konusuna bodosloma bir dal??tan sonra biraz aç?klama da bulunmak gerek. Geçen hafta man?etlere dökülen bir konu vard?: Bir ço?umuzun haberi olan garip bir konu. Ara?t?rma yap?l?yor ve Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde en çok ?ikayet alan ülkeler s?ralamas?nda Türkiye  üçüncü s?rada yer al?yor. Bu da yetmezmi? gibi, görülen davalar?n sonuçlar? %99 Türkiye aleyhine. Yani bu demek oluyor ki, Türkiye’de devlet, aç?lan davalar?n sadece %1’inde hakl?. Ne ac? ve iç g?c?klayan bir oran ! Bu da demek oluyor ki, insan haklar? ad?na ülkemizde ülkemizde pek bir ?ey yok. ?imdi i? bu iken, sormazlar m? insana, nerede kal?yor bu bahsi edilen haklar diye ?

Geçmi?ten bugüne, Türkiye’de ki?i haklar? konusunda bir çok hata yap?lm??t?r. Öyle ki, dü?üncelerinden dolay? yarg?lanan tonla insana sahibiz. Sadece yukarda bahsetti?im bu orana bak?ld???nda bile, dudaklar? uçukluyor insan?n. Ba?ka hangi ülke de vard?r dü?üncelerine vurulan kilitler yüzünden içeri bir kum torbas? misali t?k?lmalar. T?k?lmakla kalmay?p, suskun kedi yavrular? gibi tekme üzerine tekme vurmalar.

As?rlard?r insan kavram? üzerine durulmalar bundand?r. Meydanlarda sözlerin sonuna dek verildi?i, ama haklara gelince ilk geçilenlerin yine ayn? insanlar oldu?u gerçe?inden bahsediyorum. Ne ile idare edildi?ini bilmeyen insan?n, “insan” faktörüne bak?? aç?s?nda pek ala darl?klar olacakt?r. Bu darl?klar? geni?letecek olan da insanlar?n bir insan olarak, sadece bir insan olduklar? için, sahip oldu?u haklar?n fark?nda olmalar?d?r. Hani ?u her daim ?srarla atlanan mevzular.

Fabrikada elektrik kaça?? oluyor, i?çilerden biri bu kaça?a yakalan?yor ve a??r bir travma geçiriyor. Geçirdi?i travma nedeni ile hastaneye kald?r?l?yor. Birkaç gün komada kal?yor,uyand?ktan sonra dava açmak istiyor. ?stiyor istemesine ya, önü fabrika sahipleri taraf?ndan kesiliyor. Hakk?n? aramamas? konusunda tehditler al?yor. ?ahit arkada?lar? “i?ten ç?kar?l?rs?n, paran? alamazs?n” korkusu verilerek bir güzel donat?l?yor. Tüm insanlar?n susmas? sa?lan?yor, arada susmayan birkaç ?NSAN fabrikadan at?l?yor, di?erleri ise bu haks?z çal??ma ?artlar?nda, hayatlar?n? riske ederek çal??may? devam ediyor. Ki?i, haklar?n? aramas? gerekirken, çareyi susup oturmakta buluyor. Çok ac? bir durum olsa da bu böyle. Bu suskunlu?un önüne geçmek için de bu konuda insanlar? e?itmek gerekiyor. ?nsan haklar? ad?na haftal?k 40 dakkika da vatanda?l?k dersi ad? alt?nda savsaklanarak anlat?lan bir ders, belki de yeniden yap?land?r?larak, e?itime kazand?r?lmal?. Bireyler, haklar?n?n fark?nda olan insanlar olarak yeti?meli.

***


?nsan olman?n de?erinin bilinece?i zamanlar diliyorum. Sayg? beraberinde, kulluktan ve koyunluktan s?yr?larak, haklar?n arand??? devirler diliyorum. Bu devirler oldukça eri?ece?iz önce insan seviyesine..Top art?k insan?n kendi elinde. Ninelerimiz, dedelerimiz, annelerimiz, babalar?m?z?n dedi?i gibi “kimseden kimseye hay?r yoktur, varsa derdin, kendi ba??n? kendin ka??mal?s?n“  Malesef insan önemli oldu?una inand??? ?eyleri kendi ba??na ba?armak zorunda.

Ortaya serilmi? alt?nlar? çalmaya, çal??madan, emek sarf etmeden kim yeltenmez ki? ?nsan kafas?ndaki bele? kültürünü kopart?p atmak gerek. ?nsana “önce insan” oldu?unu unutturmamak gerek.

Siz siz olun, ne kendiniz unutun ne de ba?kalar?n?n unutmalar?na izin verin !

Bu ülke hepimizin !


Kaynak:http://www.siyasetkahvesi.com/sayfa.php?ole=yazi&yzid=698

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal