* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Felsefe nedir?  (Okunma sayısı 4995 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Felsefe nedir?
« : 05 Temmuz 2009, 04:24:29 »
Felsefe Nedir?

Yunanca "seviyorum, pe?inden ko?uyorum, ar?yorum" anlam?na gelen phileo ve "bilgi, bilgelik" anlam?na gelen sophia sözcüklerinden türeyen terimin i?aret etti?i entelektüel faaliyet ve disiplin.

Buna göre, felsefe Yunanl?lar için, "bilgelik sevgisi" ya da "hikmet aray???" anlam?na gelmi?tir. Ba?lang?çtaki bu özgün anlama göre, her türden bilimsel ara?t?rmac?ya filozof ad? verilmi?tir.

Ba?lang?çtaki söz konusu anlam?na ra?men, felsefenin bir tan?m?n? vermek oldukça zordur. Bunun en önemli nedeni, hemen bütün felsefe tan?mlar?n?n tart??mal? olmas?d?r. Bu ise büyük ölçüde felsefe denen faaliyet ya da disiplini anlam?n?n, veya felsefe anlay??lar?n?n tarihin ak??? içinde ça?dan ça?a, hatta filozoftan filozofa kökten bir biçimde de?i?mesidir. Örne?in, Platon ve Platoncular için felsefe, empirik gerçekli?i de?il de, idealar alemini, soyut kendilikler dünyas?n? betimleyen ve bütün do?rular? nihai ilkelerden ç?karsamak suretiyle temellendiren a priori bir disiplindir. Oysa Aristoteles'te felsefe, gerçekli?in daha genel yönlerini betimledi?i için, bilimlerin bir devam? olmak durumundad?r. Felsefe bilimlerin ya kraliçesi, ya da onlar?n önündeki engelleri ortadan kald?rd??? için, a??r i?çisidir.

Ortaça?da dini inançlar? temellendirmek için, teolojinin hizmetkar? olma görevini üstlenen, ba?ta ilahi gerçeklik ve onun dünya ile olan ili?kisi olmak üzere, yine gerçekli?i betimleyen felsefe, empiristlerin, ama özellikle de J. S. Mill ve W. O. Quine gibi radikal empiristlerin gözünde de, di?er bütün disiplinler gibi, gerçekli?i betimleyen bir etkinlik olmak durumundad?r.

Felsefenin anlam? ve göreviyle ilgili bu mutabakat? bozan filozof, ünlü Kopernik devrimiyle Kant olmu?tur. Zira ona göre, felsefenin nesnelerden ziyade, nesneleri bilme tarz?m?zla me?gul olmas? gerekir. Ba?ka bir deyi?le, Kant, bilimin gerçekli?i betimledi?i yerde, felsefenin ?u ya da bu türden nesnelerle, Platon 'un varolu?unu öne sürdü?ü cinsten kendiliklerle u?ra?mad???n? savunmu?tur. Felsefe, bunun yerine d?? dünyadaki nesneleri deneyimleyebilmemizin veya bilebilmemizin zorunlu önko?ullar?n? ara?t?r?r.Bir de bunlar? bir ?ekilde tamamlayan, bilimin kendine özgü bir teknolojik, kültürel mana kazand??? 19. yüzy?l?n felsefe konsepsiyonlar?ndan, bilime, bilimlere dayanan bilimsel felsefeyle dünyay? ve insan?n dünyadaki yerine ili?kin genel bir görü?, bir dünya görü?ü olarak felsefe anlay???ndan söz edildi?inde, herhalde felsefenin özü itibariyle rasyonel bir ele?tirel dü?ünce, dünyan?n genel do?as?yla (metafizik ya da varl?k teorisi), dünya ile ilgili inançlar?n mahiyeti ve hakl?land?r?lmas? (epistemoloji) ve dünyam?zdaki eylem tarz?m?z üzerine sorgulay?c? ve de refleksif bir dü?ünce etkinli?i oldu?u söylenebilir.

Buna göre, felsefenin konusu 'nihai ve en yüksek ?eyler', genel olarak varl?k, bir bütün olarak evrenin kendisini ya da insan?n eylemlerini, ya?am?n? ve yazg?s?n? en temelli bir biçimde etkileyen ?eylerdir. Varl??? bir yönüyle ya da belli bir bak?mdan ele alan bilimlerden farkl? olarak, felsefe, varl??? bir bütün olarak ele ald???, varl??? varl?k olmak bak?m?ndan inceledi?i, olan? betimleyen bilimlerden farkl? olarak olmas? gerekene yöneldi?i için, konular?na uygun dü?en yöntem ya da yöntemleri kullan?r.

Buna göre, felsefenin konular? aras?nda yer alan ?eyler, duyular?n ya da duyusal kavray???n çok ötesinde kald??? için, felsefe duyular? kullanmaktan özenle kaç?n?r. Felsefe saf dü?ünceye, refleksiyona dayan?r ve a priori bir ara?t?rmad?r. Buna göre, felsefe bir kavram analizinden olu?ur ya da kavramsal analiz temeli üzerinde yükselir. Öte yandan, felsefe ula?t??? sonuçlar? kan?tlamak için, belirli ve kesin birtak?m i?lem ya da yöntemler kullanmaz.

Felsefe bilimle k?yasland???nda, bilimin dünyada yer alan ?eyleri betimlerken, felsefenin onlar? s?n?flad???n? söylemek gerekir. Bilim bilgi verirken, felsefe bilginin ne oldu?unu, neyi ve nas?l bilebilece?imizi ara?t?r?r. Öyleyse, felsefe varolan ?eylerle ilgili olarak akla dayal? bir aç?klama sa?lar; bilimlerin ayr? ayr? ele ald??? olgu s?n?flar?n?n tümünü birden aç?klayacak en genel ilkelere ula?maya çal???r. Bu anlamda felsefe, varl???n ilk ilkelerinin bilimidir. Özel bilimlerden kazan?lan tüm bilgilerin ele?tirisini ve sistematizasyonunu gerçekle?tiren en genel bilim, bilimlerin bilimidir. Ve nihayet, felsefe insan?n ya?am?n?, de?erlerini ve amaçlar?n? sorgulayan, bu alanda insan ya?am?n?n ve eylemlerinin kendilerine dayanaca?? genel ilkelerin bilgisidir.

Felsefe bir faaliyet, bir dü?ünce faaliyetidir. ?nsan?n soru sorabilme yetene?ine dayan?r ve bu ba?lamda, o belirli türden sorular hakk?nda belirli bir türden dü?ünme faaliyetidir. Felsefeyi tüm di?er disiplinlerden ay?ran en önemli özelli?i, felsefenin bu türden sorular üzerinde dü?ünürken, mant?ksal argüman ya da ak?l yürütmeye dayanmas?d?r. Buna göre, filozoflar, bu mant?ksal ak?l yürütmeleri ya kendileri yarat?rlar ya da ba?kalar?n?n ak?l yürütmelerini ele?tirirler. Filozoflar, ayn? zamanda bu ak?l yürütmelerin temelinde bulunan kavramlar? analiz eder ve aç?kl??a kavu?tururlar.

Filozoflar, insan ya?am?n? ilgilendiren her ?ey hakk?nda ak?l yürütebilir, her ?eyi felsefi bir problem konusu yapabilirler. Filozoflar, örne?in bizim apaç?k ve do?ru olduklar?na inand???m?z inançlar?m?z? sorguya çekerler. Ya?am?n anlam?n? meydana getirdi?ini söyledi?imiz temel sorular üzerinde dururlar. Dinle, Tanr?'n?n varolu?uyla, do?ru ve yanl??la, d?? dünyan?n varolu?uyla, bilginin kayna?? ve s?n?rlar?yla, bilimle, sanatla ve daha birçok konuyla ilgili sorular üzerinde ak?l yürütüp, bu sorulara genel geçer ve nesnel yan?tlar getirmeye çal???rlar.

Kaynak: felsefetarihi.net

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal