TOPLUM VE B?L?M => ?nanç ve toplum => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:31:44

Başlık: Alevili?e Dair Her?ey
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:31:44
(http://www.abkyol.nl/images/aslan_160.gif)

Allah, Muhammed, Ali kutsall???n? kalbinde ta??yan, Hz.Ali’nin adaletinden ayr?lmayan temelinde insan sevgisi bulunan her dine, mezhebe ser inanca sayg? duyan ve ho?görü ile bakan, dil, din, ?rk, renk , fark? gözetmeyen eline diline sahip olma ilkelerini ?art ko?an, gelmek isteyen, inançl? insanlar? çat?s? alt?na alarak manevi susuzluklar?n? gideren, insanlar? ya?ad?klar? toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yarg?lamalar?n? sa?layan, laik,demokrat, ei?tlikçi, kat?l?mc?, payla??mc? dü?ünceyi savunan, zalime ve zulme kar?? gelen, mazlumun yan?nda olan, ?eriat?n ba?naz kuralllar?na ba?l? olmayan, ve onu reddeden, ?slam dinini kendine göre ve sunni inanc?n d???nda yorumlayan, asl? do?ruluk, kemali dostluk, cevheri, merhamet, görü?ü e?itlik, hazinesi bilgi, meyvas? sevgi hamuru ile yo?rulmu?, insan? Kamil ve erdemli insan yaratmay? ön gören, korkuyu a??p sevgi ile tanr?ya yönelen, Enel-Hak ile insan?n özünde tanr?y? gören, yaradan ile yarad?lan ikili?inen Varlk Birli?ine varan, edep ve ahlakl??? ya?am?n temeline oturtan, insan? yücelten, hamurunda hem ilahili?in hemde irfanili?in mayas? bulunan; ki?inin ahlakl? ve karakterli ya?am ilkelerini belirleyen, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’den gelen neslin imametini teberra ve tebelle ilkesi ile sahiplenen, dini biçim ve ?ekil olarak de?il, gerçek anlam?yla alg?layan, dini ba??ms?z bir irade gücü ve bat?n? özelli?i ile evrimle?tiren ak?l ve iman bütünlü?ünde birle?tiren ve tüm bunlar? K?rklar Cemi ile yürüten bir inanç sistemidir.

Alevilik Aleviler için üst kavram?, Bekta?ilik ve K?z?lba?l?k ise alt kavramlar? olu?turur.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:32:33
Alevili?in Olu?umu

(http://www.abkyol.nl/images/imamali08_160.jpg)

Hz. Ali

Alevili?in olu?umu ile ilgili olarak iki farkl? görü? bulunmaktad?r:

Birincisi:
Alevili?in ?slamiyetle birlikte ba?lad??? ve Hz.Ali ve onun soyundan gelen imamlarla birlikte Alevili?in olu?tu?u ?eklindeki görü?dür. Hz. Muhammed’ in, ölümünden sonra damad? ve amcas?n?n o?lu olan Hz.Ali ‘nin halife olmas?n? vasiyet etti?i bilinmektedir. Ancak bu vasiyetin uyulanmamas?yla ba?layan sürtü?meler Hz.Ali’nin ve o?ullar? Hasan ile Hüseyin’ in öldürülmesinin de içerisinde yer ald??? olaylarla sürmü? ve ?slamiyet deki büyük ayr?l??? ba?latm??t?r.

Bir tarafta, Hz.Ali ve onun ehlibeytine ba?l? olan insanlar ki bunlar Aleviler, Di?er tarafda ise Muaviye ve onun o?lu taraf?nda yer alan sünniler yer alm??lard?r.

Yaln?z burada Hz. Ali ve Ehlibeyt inin yan?nda yer alan ve ?slamiyet içerisinde ??? olarak bilinen bir grup bulunmaktad?r ki (Örn. ?ran) bunlar?n ?slamiyet, Hz. Ali ve Ehlibeyte bak?? aç?s?, yorumlama ?ekli ile Anadolu ve Balkanlarda bulunan Alevi-Bekta?ilerin ?slamiyete, Hz.Ali ve Ehlibeyte bak?? aç?lar? ve yorumlama ?ekilleri birbirinden farkl?d?r. Örnek: Bir tarafta ?ii olan ve kat? ?slam anlay???n? uygulayan ?ran ?slam Cumhuriyeti ve di?er tarafta Türkiye Cumhuriyetindeki uygulamalar? bile reddeden, kat? bulan Modern Anadolu Alevileri ?ran örne?inde oldu?u gibi ?iilerin ?slamiyete bak?? aç?lar? bilinmektedir. Konuyu daha iyi anlamak için Alevi-Bekta?ilerin ?slamiyete bak?? aç?lar?n? ve Anadolu Alevili?i konusundaki aç?klamalar? okumak gerekmektedir.

?kinci Görü?:
Alevili?in olu?umu hakk?nda ortaya at?lan ikinci görü? ise, Orta Asya‘dan göçe ba?layan ?aman Türkler, yüzy?lar süren bu göç esnas?nda kar??la?t?klar? yerlerdeki dinler ve kültürlerle birlikte Anadolu’ ya gelirler. Anadolu’ ya geldiklerinde burada bulunan yerli kültür ve dinlerin de etkisin içinde bulundu?u bir ortak Anadolu sentezi olu?tururlar, buna da Anadolu Alevili?i denir. Bu olu?turulan sentezin içinde ?slamiyetin ?ii unsurlar? ile birlikte, zerdü?lük, Budizim, Mani dini, Yahudilik ve ço?unlukla da ?amanizm in etkileri gözükür. Orta Asya’n?n Kam’? Anadolu’da DEDE olur, Davulu SAZ olur. ?kinci görü?e göre Alevilik, sadece bir inanç de?il ayn? zamanda bir kültür, bir ya?am biçimidir.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:33:12
Alevilikte ?badet ve Cem

 
Hz. Ali
ALEViLiKTE iBADET:
Alevi / Bekta?îlikte kisisel ibadetin: yeri, zamani, mekâni, sekli yoktur. Birincil ve en iyi ibadet her an ‘Kâmili insan’ (bilgin olgun dürüst insan) olmaya çalismaktir. Bilim yolundan gitmek, eline, diline, beline sahip olmak, helâl lokma yemek, kendine reva görmedigini baskasina uygulanamamak..vs. Aleviler için en büyük ibadettir. Zaten bu kurallari yerine getirenin ‘tanriya’ yalvarip af/merhamet dilemesine gerekte yoktur. Bu nedenlerden Alevîlerin islam’in 5 sartina (namaz, oruç, haç, zekât kelimeyi sahadet) uyma, camiye, kiliseye .... hatta cem-evine, gidip gitmeme, diye bir zorunluluklari yoktur. Gerçek içten ve gizli; insanî ahlâksal kurallara uymadiktan sonra, yapilan ibadet ‘gösteristen’ öteye gitmez. Kendini ve halki, kandirmaktan baska bir sey degildir. Alevi /Bektasîlikte toplumsal anlamda bir tür ‘ibadet’ CEM kurumu içinde vardir. Kelime anlami ile CEM, B?RL?K demektir. "Alevîligin kalbi cem’de atar. Alevîligin sirri cem’de yatar" denilir. Alevîligi bütün yönleri ile anlamak Cem’i anlamaktan geçer. Cemde yapilan her hareketin, her sözün inançsal, kültürel, toplumsal sembolik anlamlari vardir.

CEM’in INANÇSAL KAYNAGI:
Kirklar-Cem’idir. Alevîlikte Muhammed’in ‘miraç’ (tanri ile görü?me) rivayetiyle (gerçekte olmasi mümkün görünmeyen, olay, masal, rüya) birlikte anlatilan bir hikâye ye göre:
Hz. Muhammed Tanri’yi ziyaretten döndükten sonra, gerçek hayatta 40"lar Meclisi denilen bir toplantiya kat?lmak ister. Muhammed 40"lar meclisine girmek için kapiyi çalar ve peygamber oldugunu söyler.
- "Git peygamberligini ümmetine göster" denilir. ve içeriye alinmaz, bir kaç defa dener sonra: - "Bende fakir bir kulum, sizden biriyim" deyince içeriye alinir.
Yani bu meclise isteyen herkes giremez, oraya giren rütbesini, malini mülkünü defterden silmesi gerekir, ve oraya girmek için gönülden istekli ve israrli olmak gerekir. Muhammed, Kirklar CEM’ine girince, oradakilere kim olduklarini, büyük, küçük kim diye sorar.
"- Bize Kirklar derler, bizim küçügümüzde büyügümüzde uludur" cevabini alir.
Muhammed sayar bakar, kadin erkek 39 kisi, biriniz nerede der:
"- O d??arida görevdedir" derler.
Muhammed ispat ister. Birisi Hz. Ali’nin koluna bir biçak vurur, hepsinin kolundan kan akar, bir damla kan da çatidan içeri düser. Ali’nin kolu sarilir digerlerinden dökülen kan da durur.
Burada ki mesaj, Cem’de kadin, erkek herkesin esit ve ayni seviyede oldugudur. Canlardan birisinin acisi herkesin acisidir, birisinin acisi sarilinca hepsinin acisi durur.
Ortaya bir üzüm tanesi getirilir, Muhammed’ten bunu 40 kisiye paylastirilmasi istenir. Muhammed zor durumda kalir ve HAK’tan yardim ister, üzüm tanesi ezilip serbest edilir, buna kirk kisi banip, mest (seri-hos = basi hos) olup semaha kalkarlar.
Burada verilen önemli mesaj, bilmedigini sorup ögrenmektir, var olani esitçe paylasmak, hakkina düsene razi ve beraber mutlu olmaktir.Semah dönerken Muhammed’in basinda ki sarik düser ve 40 parça olur, Kirklar bu parçalari bellerine baglarlar, Muhammed 40"lara PiR’lerini sorar:
"- Pirimiz Ali, rehberimiz Cebrail’dir" cevabini alir.
Muhammed Hz. Ali’nin yanina gelir (Rüyasinda), Tanri kat?na çikmak isterken önüne çikip onu engelleyen bir Aslanin agzina verdigi ve ancak o zaman yoluna devam-edebildigi, Peygamberlik yüzügünü Hz. Ali’nin parmaginda görür . Ve rüyasinda gördügü tanri yüzünü ve sesini HZ. Ali’ye benzetir. Orada Ali’nin kendinden ayricalikli oldugunu görür ve Ali" ye niyaz eder. Burada verilen mesaj: Sadece peygamberler degil, olgun insanlarin hakkin, (halifesi) elçisi, onun bir parçasi oldugudur. Gökte aranan yerdedir (tanri insandadir) düsüncesidir. Sonuçta ortaya çikan H.B.Veli’nin deyimiyle, akil mantiga uyan ve gönülden her insanin kat?labilecegi sonuç: Tanri gökte degil yerdedir, insanlarin içinde, kalbindedir. insanlar da birlesip dünyadaki nimetleri (degerleri) ortaklasa esitçe paylasmalidir. Bu hikâyede anlatilan konular, ve özelikle Cem’de ‘Ehli-Beyt’ Hz. Ali ve soyuyla ilgili konular CEM’in islam’dan aldigi yanlardir.
Eski tarih kaynaklar, Cem’de görülen: kadinli erkekli, dansli, müzikli, yemekli, içkili, ö?ütlü ve duali toplantilara (ayinlere), islam öncesi Anadolu’da ve Asya toplumlarinda rastlandigi göstermektedir. Bu nedenle Cem do?rudan olarak islam’dan kaynaklanan bir olgu degildir.

CEM’in TOPLUMSAL TEMELI:
Fakir, emegi ile geçinen, ezilen, haksizliklara ugrayan, yurttan yurda göç etmek zorunda kalan fakir köylü insanlar, eski yeni inanç ve düsünceleri bir birine katmis, bütünlestirmis ve bu ezilmislik durumdan kurtulmanin yolarini aramislar. Tâbi ki insanlar, bu baski zulme, zaman, zaman bas kaldirmis ve hakim güçlerce ezilmislerdir. Ama teslim olmamislar, kendi inanç, kültür ve toplumsal, sosyal düzenlerini kurmuslar. Ve bu olay, Anadolu’da Türk, Kürt, Arap, Azerî, Müslüman Hiristiyan birçok inanç, milliyet ve kültürler arasinda olusmustur. Birlesmeleri sorunlarina sahip çikmalari, hakim güçlerin çikarlarina zarar verdigi için, yasad??i sayilmislar, kültür ve inançlarini gizli yapmak zorunda kalmislar, baski ve zulümlerden korunmak için, kendi düsünce ve eylemlerini tepki çekmeyecek sifrelerle gizlemisler. Íste toplumsal açidan CEM: Ezilen Anadolu insaninin, bin bir yola basvurarak, bin bir çiçekten öz alarak, kendi kültür, inanç ve toplumsal yasam deneyimlerinin ögrenilip, öretildigi, yasanilip, yasatildigi, her yönüyle gözden geçirildigi bir toplantidir CEM. (Bir tür genel kuruldur)

CEM:
CEM, özgürlük, e?itlik, ibadet ve sevgi yeridir. Cem yargi ve karar yeridir. Birlik ve dirligin korunup sergilendigi yerdir. Cemde sunulan can, söylenen söz, sergilenen özdür. Hizmet ve sohbet muhabbet yeridir. Kul-Köle, efendi-beyin olmadigi esit ve hür canlarin bulustugu yerdir. Sasmasin, yoldan düsmesin diye el ele verilen yerdir cem. Yol tasi, yol kusuna atilmaz cemde. Af, sefaat, riza meydanidir cem. insan asilanir, kötülüklerden kesilir. Çig olan piser cemde. Asi (kötü) olan düser cemde.Güvenin, sevenin yeri, baci- kardesin meydanidir Cem. Saklar Cem erenleri seni, serini (basini) verir sirini vermez. ikrar iman (inanma) yeridir, ölçü ve hükmün yeridir. Edep ve erkân yeridir cem. Cemde bir ulu divandir meydan. Nur kusaklinin yerine, kil kusakli sorgu sual yapar, cem erenleri sözünü söyler. Hak adina, halk adina Pir’indir ferman. Cemde dünya isleri görülür, halk senden razi ise, HAK’ta razidir. Bu yolda yolcu olan kendini kanitlamali, Ceme girmeye lâyik olmalidir. Canlarin mutlulugu esastir. Kurallar sadece inanmak, tekrarlamak için degil, uygulamak, bir yasam biçimine dönüstürmek içindir. Temel kurallar korunur saklanir, her seye kilavuzdur akil. Günü gelir korur kendini, gizlenir. Günü gelir isik, çiçek saçar aleme. Alemi her yönü ile bilmeden, degistirmek mümkün degildir. Öz degismez, ama don zamana çaga uyar degisir zenginlesir. Cennet, cehennem Cem’dedir. Cemde can ile cemaat dengesi kurulur. Mala, güzellige, hatira, zora yer yoktur meydanda. Biri kirk, kirki bir olur CANLAR CEM’de.

Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:34:08
12 Hizmet

(http://www.abkyol.nl/images/12imam_160.jpg)
 
12 imamlar
1- Mür?id (Dede)
Görev itibariyle Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Haci Bektasi Veliyi temsil eder. Cem Erkani Baskanl???n? yapar,ikrar al?r nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikah, Sünnet, Ad takar (isim takar).

2- Rehber
Görev itibariyle Imam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri haz?rlar, yol gösterir. Mür?idin en yakin yardimcisidir.

3-Gözcü
Görev itibariyle Ebuzer Gaffari’yi temsil eder. Rehberin yard?mc?s?d?r. Cem’in sessiz ve sakinlik icinde gecmesini saglar. Cem’in bekcisidir.

4- Çeragc?k (Delilci)
Görev itibariyle Cabir El Ensari’yitemsil eder.Cem evinde bulunan aydinlatma araclarini yakar.Buhardanliklari ve Mumlari (Ceraglari) hazirlar.

5- Zakir (A??k)
Görev itibariyle Bilal Habes’i temsil eder. CEM’de Tevhid, duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi ye söyler.

6- Süpürgeci (Ferras)
Görev itibariyle Selman’i Piri paki temsil eder. CEM evinin sürekli temizligi ile meskul olur.

7- Meydanc?
Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder.CEM evinde Semahserleri kaldirir. Postlar? yerine dizer.

8- Niyazc?
Görev itibariyle Mahmut el Ensari’yi temsil eder. Kurbanlaritekbirler ve keser. Gelen Lokmalari alir ve dagilimini saglar.

9- Ibrikc?
Görev itibariyle Kamber Hz.lerini temsil eder. CEM de Mürsidin ve Cem erenlerinin abdest almalarini saglar.

10- Kap?c?
Görev itibariyle Gülam Keysani’yi temsil eder. Cem’e gelen erenlerin evlerini gözetler.

11- Peyikçi
Görev itibariyle Amri Ayyari’yi temsil eder. Cem olacagini tüm canlara duyurur.

12- Sakac?
Görev itibariyle Ammari Yaseri’yi temsil eder.Cem evinde Su Serbet, Saka, Süt v.b. dagilimini saglar.

Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:35:01
12 ?mamlar


(http://www.abkyol.nl/images/onikiimam2_160.jpg)

Aleviler, Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra Müslümanlara önderlik etmesi gereken ki?ilerin Ehlibeyt soyundan olmalar? gerekti?ine inan?rlar. Buna kaynak olarak ta Kuran-? Kerim’in Azhap Suresi 33. Ayeti gösterirler. Bu Ayet ?öyle: “Ey Ehlibeyt Allah sizden her türlü pisli?i, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler.” Bu Ayetin anlam?, Ehlibeytin do?u?tan ar? oldu?u bu anlamda da imaml???n Ehlibeytin soyundan gelen ki?ilerin hakk? oldu?udur. Bilindi?i gibi Ehlibeyt, Peygamberin ailesidir, soyudur. Peygamberin soyu da, yani Ehlibeyt Hz. Ali kanal?yla devam etmektedir. Dolay?s?yla önderlik (halifelik) Hz. Ali ve çocuklar?n?n hakk?yd?. Ama maalesef b?rak?n Ehlibeytin imaml???n?, ortada müthi? bir Ehlibeyt dü?manl??? vard?. Bu dü?manl?k asl?nda biçimde Ehlibeyteydi. Bu dü?manl???n as?l hedefi ?slamd?. Çünkü bu dü?manl??? geli?tirenler Cahilliye döneminin az?l? putperestleriydiler. Bu dü?manl???n sonuçlar? günümüze kadar da devam etmektedir. Bu dü?manl?k öyle bir hal ald? ki, ba?ta Hz. Ali olmak üzere bütün soyu büyük zulümler gördü. Ve on ikinci ?mam Mehdi’nin d???nda di?erleri genellikle zehirlenerek ?ehit edildiler. Hiç biri vadesiyle hakka yürümemi?tir.
On iki ?mamlar?n Alevilikte çok büyük bir anlam? vard?r ve Aleviler ibadetlerinde her zaman on iki ?mamlara ba?l?l?klar?n? dile getirip onlar? anarlar. K?saca belirtmek gerekirse; on iki ?mamlar –bir bütün olarak- Alevili?in temel yap? ta?lar?ndad?r. Bunlara ek olarak Aleviler on ikinci ?mam Mehdi’nin bir gün gelip kendilerini kurtaraca??na inan?rlar.

Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:37:59
?MAM AL?

(http://www.abkyol.nl/images/1imamali_160.jpg)

Hz. Ali, milâdi takvime göre 21 mart 598'de do?mu?tur. 24. 01. 661 tarihinde ise, ?bn Mülcem adl? hain taraf?ndan zehirli bir k?l?çla ?ehit edilmi?tir. Hz. Ali, ?slam Peygamberi Hz. Muhammed'in amcas?n?n o?ludur. Hz. peygamberin yan?nda, onun e?itimi ile büyümü?tür. ilk ?slamiyet’i kabul eden ki?idir. Ayr?ca Hz. Peygamberin damad?d?r da, dolays?yla Peygamber soyunun sürdürücüsüdür.
Hz. Ali, Müslümanl??? ilk kabul eden ki?i olarak son nefesine kadar da ?slamiyet için çal??m??t?r. Sava? meydan?n da hiç yenilmemi?tir. Bilgelikte, yi?itlikte, cesurlukta, fedakarl?kta üstüne insan yoktur. Hz. Ali, sadece ya?ad??? süre içerisin de de?il, onu takip eden yüzy?llarda da zalimin korkusu, mazlumun dostu olmay? sürdürmü?tür. Hz. Ali'ye kinli haydutlar ve ?slam dü?man? putperestler, Hz. Ali'ye yapamad?klar?n? evlatlar?na yapmaya çal??t?lar. O zaman?n Ebu süfyan'lar?, sonra Muaviye, Mervan, Yezit olarak Hz. Ali'nin soyunu kurutmak istediler. Nitekim Hz. Ali'de dahil her On ?ki ?mam da ?ehit edilmi?tir. Hiç birisi vadesiyle hakka yürümemi?tir. Hz. Ali'ye ve soyuna yap?lan haks?zl?klar, katliamlar dolay?s?yla Hz. Peygambere yap?l?yordu. Cahilliye döneminde Arap toplumunun ba??na bela olan putperest köleci bezirganlar, görünürde Müslüman olup öz olarak bezirganl??? sürdüren bu ki?iler, Hz. Peygamber döneminde yapamad?klar?n?n adeta ac?s?n? ç?kart?yordu. Ebubekir'le ba?layan süreç Yezit'e kadar uzan?yor, oradan da Yavuz Selim'e kadar gidiyordu. Bu süreçten günümüze kadar say?s?z ac?lar ya?and?. insanl?k tarihinde görülmedik vah?i katliamlar yap?ld?. Bu sürece dair anlat?lacak çok ?ey var ve bunlar dün olmu? gibi güncelli?ini koruyor. Çünkü günümüzde de bu misyon en inceltilmi? haliyle sürüyor. Bu misyon kirli, ikiyüzlü bir misyondur. Hz. Muhammed'in torunlar?n? katletmek ve ondan sonra da ona salavat etmek ikiyüzlülük de?il de nedir? Maalesef ?slam tarihinde bunlar ya?and? ve günümüze dek etki b?rakacak kadar güçlü ya?and?. Hz. Ali'yi tan?maya devam ediyoruz. ?slamiyet, ba?ta Hz. Ali'nin soylu mücadelesi olmak üzere geli?meye devam ediyordu. Bu geli?me beraberinde bir çok sorunu da getiriyordu. Bu sorunlar?n ba??nda da eski putperest bezirganlar?n Müslümanl??? kabul etmesiydi. Bunlar ?slamiyet'i özümsedikleri için Müslüman olmuyordular. Bunlar?n tek gayesi geli?en ?slamiyet’in kazand??? de?erlerin üzerine konmakt?. Nitekim daha Hz. Peygamber hakka yürümeden, bu bezirganlar fitne fesada ba?lam??lard?. Hz. Peygamberin hakka yürümesinden sonra ise sald?r?lar?n? alenile?tirip s?kla?t?rmaya ba?lad?lar. Bu sald?r?lar?n hedefi Hz. Ali'ydi, dolay?s?yla Hz. Peygamberdi.
?slamiyet geli?en ve güçlenen bir din olarak kendi kurumlar?n? da yarat?yordu. Bu kurumlar?n en önemlisi de halifeliktir. Halife olan ki?i ?slam toplumunu dini ve siyasi olarak yönetmekle görevli olan ki?idir. Bu anlamda halifelik önemlidir. Hz. Peygamberin kendisinden sonra halifenin kim olmas? gerekti?i konusunda hadisleri vard?r. Hz. Peygamber bir çok sohbetinde kendisinden sonra Hz. Ali'yi halife olarak tan?tm??t?r. Ve o zaman herkes bu halifeli?i onaylam??t?r. Ne var ki Hz. Peygamberin vefat?ndan k?sa bir süre sonra, -ki bu süre daha Hz. Peygamber defin edilmeden öncedir- eski putperest bezirganlar kendi halifelerini seçmi?lerdi. Hz. Ali, Hz. Peygamberin defin i?leriyle u?ra??rken onlar kendi halifelerini seçiyorlard?. Hz. Ali, sadece bir yönüyle de?il, bütün özellikleriyle halifeli?i hak eden ki?idir. Bu özellikleri; ilk Müslüman olan ki?idir, bütün ömrü ?slamiyet için çal??makla geçmi?tir, bilgelikte, cesurlukta, fedakârl?kta üstüne yoktur. Ayr?ca Hz. Peygamberin soyunu sürdürendir. Bütün bunlara ek olarak Hz. Peygamberin hadisleri var. Örneklersek: "Ben ilmin ?ehriyim, Ali onun kap?s?d?r. Ali'yi sevmeyen beni de sevmiyordur. Bir kimse Ali'ye sayg?s?zl?k etti mi ban sayg?s?zl?k etmi?tir." Bunlara benzer onlarca örnek. Bütün bunlar dünya insanl???n?n kabul etti?i genel gerçeklerdir. Bu gerçekleri günümüzün Sünni din bilginleri de kabul etmektedir. Ne yaz?k ç?karlar? el vermedi?i için ikiy üzlülük yapmaktalar.
Bütün bunlar?n herkesin kabul etti?i genel do?rular oldu?unu belirttik. Bir de biz Alevilerin Hz. Ali hakk?nda bize özgü do?rular?m?z ve tan?mlamam?z var. Bunlar? da yeri geldi?inde belirtmeye çal??aca??z. Hz. Ali gücü olmas?na, hakk? olmas?na ra?men halifelik için kavgaya giri?medi. ?slamiyet’in zarar görmemesi için Ebubekir'in halifeli?ine ses ç?karmad?. Taraftarlar?na dünya mal?n?n geçici oldu?unu telkin edip onlar? kavgadan uzakla?t?rd?. Ne var ki bu eski putperest bezirganlar sadece dünya mal? ile yetinmediler. Bu putperest bezirganlar insanl??a umut olan ?slam dinini de kendi ç?karlar? do?rultusunda kullanmaya ba?lad?lar. Cahilliye dönemindeki eski gelenekleri tekrar ya?amaya/ya?atmaya ba?lad?lar. Ama bu sefer aralar?nda bir fark vard?. Bu fark da, cahilliye dönemindeki gerici geleneklerin ?slam ad? alt?nda ya?at?lmaya ba?lanmas?yd?. Halbuki Hz. Peygamber sadece putlar? y?kmam??, ayn? zamanda bu gerici gelenekleri de y?km??t?. Hz. Ali burada önemli bir rol oynuyordu. Bu rol de bütün bu gerilikleri te?hir etmekti. Hz. Ali görevini lay?k?yla yerine getirip, daha çocukken putlara att??? ta?lar? söze dönü?türüp bu putperest bezirganlara f?rlat?yordu. Eskinin büyük putperest bezirganlar?, önlerine ç?kan bu engeli a?mak için olmad?k hilelere ba? vuruyorlard?. Hz. Ali bütün sorunlar? teker teker a??yordu. Hz. Ali sab?rl?yd?, bu sabr? kimse gösterememi?tir. Hz. Ali mücadelesini daha bir azimle sürdürdükçe bu putperest bezirganlar ç?ld?r?yorlard?.
Ebubekir'in ölümünden sonra putperest bezirganlar yerine Ömer'i halife olarak seçtiler. Tekrar tekrar belirtmekte yarar var, Hz. Ali'yi sava? meydan?nda yenen olmam??t?r. Hz. Ali hiç bir sava?tan kaçmam??t?r, bu anlamda gücü, yi?itli?i tart???lmazd?r. Ama bütün bu yi?itli?e ra?men Hz. Ali, halifelik kavgas?na girmemi?tir. Bütün haks?zl?klara, k??k?rtmalara, tahriklere ra?men. Hz. Ali bunu yaparken bir tek gayesi vard?. O da; ?slamiyet zarar görmesin. Nitekim Ömer'in ölümünden sonra bu sefer Osman'? halife ettiler bu bezirganlar. Hz. Ali sab?rl?yd?, sabr? en büyük silaht?. Bu putperest bezirganlar sadece Hz. Ali'yle sava?m?yorlard?, ayn? zamanda kendi içlerinde de büyük anla?mazl?klar, çeli?kiler vard?. Bu çeli?kiler sonucunda Osman öldürüldü. Osman’?n ölümünden sonra, nihayet Hz. Ali halife oldu. Ba?tan beri olmas? gereken ?imdi oluyordu. Bu putperest bezirganlar tayfas? bu halifeli?i mecburen de olsa kabullenmek zorunda kal?yordu.
Bu döneme dair ciltler dolusu de?erlendirilme yap?la bilinir. Çünkü bu dönem ?slam tarihinin en belirleyici dönemidir.
Hz. Ali halife olmu?tu olmas?na ama bu putperest bezirganlar bo? durmuyordu. Hz. Ali bu putperest bezirgan tayfas?n?n yapt??? tahribatlar? onarmakla me?gulken, onlar Hz. Ali'yi ortadan kald?rman?n planlar?n? yapmaktayd?lar. Bu planlar?n sonucu, Hz. Ali 24. 01. 661 tarihinde ibn mülcem ad?ndaki katil taraf?ndan zehirli bir k?l?çla ?ehit edilmi?tir.
Hz. Ali'nin ?ahadeti ?slam tarihinde kanl? bir dönemin ba?lang?c? olmu?tur. O tarihten bu yana, ba?ta Hz. Ali'nin soyu olmak üzere, Hz. Ali'yi sevenler onun yolunda yürümek isteyenler insanl?k tarihinde rastlanmam?? katliamlara, bask?lara maruz kald?lar. Bu katliamlar ve bask?lar günümüze kadar da geliyor. Ve aradan 1400 y?l geçmesine ra?men, hâlâ Hz. Ali'nin yolunu tutanlar, yani Aleviler kendilerini aç?ktan ifade edemiyorlar.
Hz. Ali'nin ki?ili?ini, mücadelesini, olgular? ve olaylar? ele al?? tarz?n?, insan ve do?a ili?kilerini anlatmak yüzlerce cildi kapsayacak bir çal??mad?r. Biliyoruz ki Hz. Ali ?slamiyet’in, Hz. Peygamberden sonra en büyük temsilcisidir. Bu anlamda tarih boyunca insanlar en zor dönemlerinde Hz. Ali'yi ça??rm??lard?r
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:38:47
?mam Hasan

(http://www.abkyol.nl/images/2imamhasan_160.jpg)

?kinci imam olan ?mam Hasan, 624 y?l?nda Medine’de do?du. ?mam Hasan’? ve ?mam Hüseyin’i Hz. Peygamber çok severdi. Onlar için bir çok hadis söylemi?tir. Ne ac?d?r ki, Hz. Peygamberin bu sevgili torunlar?n?n ba?lar?na gelmedik kalmad?. Hz. Muhammed’e içten içe duyulan öfke onun hakka yürümesinden sonra onun Ehlibeytine yöneldi. ?mam Hasan da bu münaf?klar?n, eskinin putperest bezirganlar?n?n dü?manl???n? kazand?. Bu dü?manl???n sonunda da e?i Cude eliyle trajik bir ?ekilde ?ehit edildi (670 y?l?nda).

?mam Hasan’? ?ehadete götüren süreç daha Hz. Peygamber hayattayken ba?lam??t?. Bilindi?i üzere ?slamiyet, Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin soylu mücadeleleri sonucu kendisini topluma kabûl ettirmi?ti. Hz. Peygamberin adaleti, do?ruyu temsil etmesi, Hak kelam?n?, gerçe?i dile getirmesi ile bir çok bo? inanç y?k?l?yordu. Putperestlerin ço?uda ç?karlar? gere?i müslüman oluyorlard?. Ama bunlar?n müslümanl?klar? sözde idi. Kalplerinde eski putperestlikleri devam ediyordu. Hz. Peygamber bunun bilincindeydi. Bunlar?n sonunda do?ruyu göreceklerine inan?yordu. Ama bu putperestler do?ruyu görmek ?urda kals?n, Hz. Peygamberin vefat?ndan sonra kendi eski cahiliye döneminde kalma gereklerini dayat?yorlard?. Bunu ?slamiyet ad?na dayat?yorlard?. Ba?ta Hz. Ali olmak üzere Ehlibeyt ve çevresi bunlar? görüyor ve bu olumsuzluklara kar?? mücadele ediyorlard?. Bu putperestlerin gözü öylesine kararm??t? ki; Ehlibeyt’e yap?lan onca haks?zl?k ve zulüm yetmemi?, s?ra onlar? yok etmeye gelmi?ti. Bunun sonucunda Hz. Ali ?ehit ediliyordu. Hz. Ali’nin ?ehadetinden sonra Ehlibeyt taraftarlar? ?mam Hasan etraf?nda birle?iyorlard?. Bu durum Muaviye lânetlisinin ho?una gitmiyordu. Burada bu Muaviye denilen melûnun asl?n? anlatmak gerek. Muaviye Mekke zenginlerinden Ebu Süfyan’?n o?ludur. Bu Ebu Süfyan ki, Hz. Peygambere kar?? en çok sava?an ki?ilerden biridir. Hz. Muhammed’in kazand???n? gördü?ü anda da hemen tövbe edip, müslüman olmu?tu. ?imdi inançl? her insana sormak gerekir. Ebu Süfyan m? daha çok hakk? temsil ediyor yoksa Hz. Ali mi? Muaviye mi do?ruyu temsil ediyor yoksa ?mam Hasan mi? As?rlard?r insanlar bu gerçe?i dile getirimekten korkuyorlar. Korktuklar? için de haks?zl?k bir türlü giderilmiyor. Bizim inanc?m?z odur ki, eninde sonunda insanl?k gerçe?i görecek.

??te böylesi ko?ullar?n ortas?nda, ?mam Hasan, bilincinde oldu?u a??r sorumlulu?unun gere?ini yerine getiriyor, insanlar? ayd?nlatmaya devam ediyordu. Gününü, dünya mal?na tamah göstermez, kendi nefsini terbiye ve e?itimle geçiren ?mam Hasan’?n varl??? Muaviye için tehlikeydi. ?mam Hasan insanl??a Hak yolunu göstermek/ö?retmek ile me?gulken, Muaviye onu ortadan kald?rman?n planlar?n? yap?yordu. Muaviye öylesine sinsi, kurnazd? ki; ?mam Hasan’? kendi e?i eliyle öldürtmeyi ba?ard?. Muaviye’nin sad?k hizmetkârlar?ndan Mervan, bu plan?n uygulay?c?s?yd?. Mervan, ?mam Hasan’?n e?i Cude’yi çe?itli vaatler vererek - ki bunlar aras?nda onu Muaviye’nin saray?na gelin edece?ini - yani yeride – söylüyordu.- Bunun sonucunda Cude haini ?mam Hasan’?n yeme?ine zehir koymak suretiyle onu ?ehit etti. ?mam Hasan gibi bir ?ahsiyetin, böylesi bir ihanetin sonucu ?ehit edilmesinin takdiri ilahiden ba?ka manas? olamaz. Çünkü ?mam Hasan, dedesi Hz. Muhammed’in, babas? Hz. Ali’nin ve annesi Hz. Fatma’n?n bir çok özelli?ini ta??yordu. Böylesine güzel bir ki?ilik, masum bir insan katlediliyordu. Cude’nin ba??na gelenlerde ders vericidir. Rivayet edilir ki, Muaviye Cude için ?öyle demi?tir: "kendi e?ini, ?mam Hasan gibi munis bir adam? öldüren birisinin bize gere?i yok." Bunun sonucunda Cude, Mervan taraf?ndan bo?ularak öldürülüyordu.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:39:37
?mam Hüseyin

(http://www.abkyol.nl/images/3imamhuseyin_160.jpg)

?mam Hüseyin, milâdî takvime göre, 625 (626) Medine’de do?mu?tur. 10 ekim 680’de Kerbelâ’da ?ehit edilmi?tir. ?mam Hüseyin, ?slâm peygamberi Hz. Muhammed’in torunudur. Birinci imam Hz. Ali’nin o?lu ve ayn? zamanda üçüncü imamd?r. ?mam Hüseyin, ya?ant?s?yla, davran??lar?yla, cesaretiyle sadece ?slâm âleminde de?il, bütün insanl?k için görkemli bir abidedir. ?mam Hüseyin’in ya?ad??? dönemde zalim Emevi egemenli?i hüküm sürüyordu. Emevi iktidar?n? kurumla?t?ran Muaviye, ?mam Hüseyin’in babas? Hz. Ali’yi ve abisi ikinci ?mam Hasan’? kendi iktidar? için tehlikeli görmü? ve binbir entrikayla onlar? ?ehit etmi?ti. Muaviye ölünce yerine o?lu Yezid’i tayin etmi?ti. O?ul Yezid’te babas?n?n kanl? iktidar?n? korumak istiyordu. Muaviye, Hz. Peygamberle y?llarca sava?m?? olan, Mekkeli mü?riklerin önderi olan bir ailedendi. Hz. Peygamberin hicretinden sonraki dönemde ?slâmiyet’in geli?mesi ile beraber bu aile art?k Müslümanlar? yenemeyece?ini görünce takkiye yaparak ?slamiyet’i seçmi?lerdi. Oysa bilinir ki; bu ve benzer ailelerin amac? geli?en ?slâmiyet’in de?erlerine sahip olmakt?. Bunlar bu amaçla ?slâmiyet’i benimsiyorlard?. Dolay?s?yla ?slâmiyet’in ilk temsilcileri olanlar?, yani gerçek Müslümanlar? saf d??? b?rak?yorlard?. Bu mü?rikler günümüze de?in sürecek bir çat??man?n tohumlar?n? o zaman ba?ar?yla ektiler. ??te sevgili ?mam Hüseyin, böylesi bir ça?da ya dedesinin, babas?n?n ve abisinin yolunda gidecekti, yani Hak yolunu bütün zorluklar?na ra?men taviz vermeden savunacakt?, ya da mü?riklerin temsilcisi Yezid’e boyun e?ip, biat edecekti.

?mam Hüseyin, Emevi iktidar?n?n halk? bask? ve zulüm alt?nda inletti?i bu dönemde Küfe kentindeki halktan bir davet ald?. Bu davette Küfeliler art?k Yezid’in zulmünden b?kt?klar?n? ve kendisini önder (Halife) olarak kabul ettiklerini belirtiyorlard?. ?mam Hüseyin insanlar? dolay?s?yla Küfelileri iyi tan?yordu. Ve giderse ba??na neler gelece?ini biliyordu. Bütün bunlara ra?men ?mam Hüseyin kendisine ba?l? ailesi ve bir grupla Küfe ?ehrine do?ru yola ç?kt?. ?mam Hüseyin`in yola ç?kt???n? haber al?r almaz hemen planlara ba?layan Yezid, onu durdurman?n ve kendisine biat ettirmenin yollar?n? arad?. Yezid 5 (be?) bin ki?ilik bir orduyla Kerbelâ çölünde ?mam Hüseyin’e pusu kurdu. Ordunun komutanlar?, ?mam Hüseyin’e Yezid’e biat etti?ini beyan etmesini istediler. ?mam Hüseyin Yezid’e boyun e?mekten ve onun kanl? zulüm iktidar?n? tan?maktansa ?ehit olmay? ye?ledi?ini kararl?l?kla Yezid’in gözlerini para h?rs? bürümü? askerlerine ve korkup sözlerinin arkas?nda durmayan Küfelilere hayk?rd?. Bundan sonras? dünyan?n gördü?ü en haks?z sava?lardan biriydi. Bir tarafta ?slâm?n peygamberinin torunu, di?er tarafta kanl? iktidar?n temsilcileri. ?mam Hüseyin’in gücü 72 ki?iydi. Yezid’in askerleri ise 5 000. ?mam Hüseyin ve arkada?lar? ?erefli bir ?ekilde Yezid’in askerlerine kar?? direndiler. Ama güç dengelerinin e?itsiz oldu?u bu sava?ta yenildiler.

?mam Hüseyin ald??? onlarca k?l?ç ve ok darbesi sonucu yaral? dü?tü. Yezid’in askerleri vah?ete doymuyordu. Ve Yezid’in komutanlar?ndan ?imr ?mam Hüseyin`in mübarek ba??n? keserek bir tepsi içinde ?am’daki saray?nda Yezid’e sundu. Daha sonra sevgili imam?n ba?? ?am sokaklar?nda gezdirildi. Tarihe Kerbelâ olay? olarak geçen bu hadise ?slâm aleminde saflar? netle?tirmi?ti. ?mam Hüseyin sadece ya?ant?s?yla de?il, ?ahadetiyle bütün insanl??a bir mesaj vermi?tir. ?mam Hüseyin bir semboldür. Yi?itli?in, fedakârl???n, mazlum olman?n sembolü. ?mam Hüseyin, verdi?i mesajda sonu ne olursa olsun asla ama asla Yezid’e, dolay?s?yla zalime ve onun zulmüne boyun e?meyece?ini bütün dünyaya ?ahadetiyle kan?tlam??t?r. ?nsanl?k var oldukça ?mam Hüseyin var olacakt?r.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:40:32
?mam Zeynel Abidin

(http://www.abkyol.nl/images/4zeynelabidin_160.jpg)

Dördüncü imam olan Zeynel Abidin, 659 y?l?nda Medine’de do?mu?tur. ?ehadet tarihi hakk?nda çe?itli rivayetler vard?r. Kesin olan ?mam Zeynel Abidi’nin zehirletilerek ?ehit edildi?ildir.

?mam Zeynel Abidin, Kerbelâ ?ehidi olan babas? ?mam Hüseyin’in yolunda gitti ya?am? boyunca.

Kerbelâ katliam? s?ras?nda a??r hasta olan Zeynel Abidin, ?mam Hüseyin’in kendisine ait kutsal emanetleri vermesiyle daha da önem kazanm??t?. Yezid ordusunun komutan? ?imr her ne kadar Zeynel Abidin’i öldürmek istemi? ise de ba?ta halas? Hz. Zeynep’in çabas? olmak üzere kurtulmu?tur.

?mam Zeynel Abidin, her daim için fikirleri ve hareketleri ile örnek bir ki?i oldu. Dü?manlar?n?n bile takdirini kazanacak kadar yard?msever, alçakgönüllü, bilgili, cesur bir ?ahsiyettir Zeynel Abidin.

?mam Zeynel Abidin, her daim fakirlere, ihtiyac? olanlara yard?m ediyordu. Fakat bu yard?m? alanlar mahçup olmas?n, kendisini yanl?? anlamas?nlar diye geceleri yüzüne nikap sürerek, kim oldu?unu söylemeden yapard?. Fakirler bu cömert insan?n kim oldu?unu hep merak etmi?ler ama bir türlü ö?renememi?lerdi. Ta ki Zeynel Abidin ?ehit edilene kadar. Çünkü Zeynel Abidin’in ?ehadetinden sonra kimse kap?lar?n? çalmad? ve böylece onlar da kendilerine yard?m edenin Zeynel Abidin oldu?unu ö?renmi? oldular. Dolay?s?yla o kutsal ?mam, Hak için yap?yordu yapt?klar?n?, gösteri? için de?il. Bu haliyle de hâlâ insanl??a örnek olmay? sürdürüyor Zeynel Abidin.

?mam Zeynel Abidin, her daim kinden, kibirden, kirlilikten kaç?nm??t?r. Kendilerine söven birisine; "e?er ben dedi?in gibiysem, Allah’?n beni yarg?lamas?n? dilerim. Ama dedi?in gibi de?ilsem, dilerim Allah seni ba???las?n" demi?ti.

?mam Zeynel Abidin’in o?lu be?inci imam Muhammed Bak?r, babas? için ?unlar? söylemi?tir: "Babam Zeynel Abidin, be? kimse ile arkada?l?k kurmamay?, konu?mamay? bana tavsiye etti. Onlar da ?u kimselerdir: Fas?k (münaf?k) ile arkada?l?k kurma ki, kendisine en çok muhtaç oldu?un zaman sana yard?m etmeyip yal?z b?rak?r. Cimri ile arkada?l?k olma ki, kendisine en çok muhtaç oldu?un zaman, sana yard?m etmeyip yaln?z b?rak?r. Yalanc? ile dost olma ki, yak?n? uzak ve uza?? yak?n gösterip seni yan?lt?r. Ahmakla arkada? olma ki, sana yard?m edeyim derken, zarar verir de fark?nda bile olmaz. Onun için, ‘ak?ls?z dostun olacak yerde, ak?ll? dü?man?n olsun’ derler. Akrabas? ile ilgisini kesen kimse ile arkada? olma ki, bu gibi ki?iler Kuran-? Kerim’in üç yerinde lânete lay?k görülmü?lerdir. Dü?ün ki, akrabas?na iyilik etmeyen ki?i (ondan utanan, kendi gerçekli?inden utanan), sana nas?l iyilik edebilir?" ?mam Zeynel Abidin’in ?u hikmet dolu sözleri, insanl?k ya?ad??? müddetçe ve dünya döndükçe hakl?l???n? ve yol göstericili?ini sürdürmeye devam edecek.

- "Yol gösterici olmayan insanlar, ahmak ve faydas?zd?r."
- "Zararl? yemeklerden sak?nan insan?n, sonu ate? olan günahlardan sak?nmamas?na hayret ederim."
- "Durmadan gülüp duran insanin , gafilli?ine veya akl?n?n az oldu?una hükmedebilirsiniz."
- "?nsanlara dü?manl?k etmekten uzak dur."
- "?nsanlar?n meclisi, insan? düzeltmeye do?ru götürür."
- "Müminin mümin karde?inin yüzüne sevgi ve muhabbet ile bakmas?, ibadettir."

Bilinmesi gereken, dördüncü imam Zeynel Abidin’in di?er imamlar gibi hakk? ve hakkaniyeti temsil etti?idir. Do?rulu?u temsil etti?i için zalimlerce, dünya mal?na yenilen, kinli, kibirli kimselerin hedefi olmu?, ?ehit edilmi?tir. Dördüncü ?mam Zeynel Abidin, yol göstericili?ini ve örnek ki?ili?i ile günümüze de ???k tutmaya devam ediyor.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:42:08
?mam Muhammed Bakir

http://www.abkyol.nl/images/5imammuhamedbakir_160.jpg

Be?inci imam olan ?mam Muhammed Bak?r, 676 y?l?nda do?du. 733 y?l?nda ise ?ehit edildi. Be?inci imam Muhammed Bak?r, dördüncü imam Zeynel Abidin’in o?ludur. ?mam Muhammed Bak?r, ya?am? boyunca atalar?n?n soylu yolunu onurlu bir ?ekilde devam ettirdi. Ecdad?na kar?? i?lenen zulümler kendi döneminde de devam etti. Nihayetinde o sayg?de?er imam, bütün zorluklara gö?üs gererek do?ru bildi?i yoldan dönmedi ve bu yol u?runa ?ehit edildi.

Be?inci imam Muhammed Bak?r, Emevi devleti’nin zulümlerinin doru?a ula?t??? bir zamanda ya?ad?. Ömrünün bir k?sm?n? bu zalimlerin zindanlar?nda geçirdi. ?mam Muhammed Bak?r di?er imamlar gibi, yüzlerce ki?iyi e?itmi?, onlara do?ru yolu göstermi?, ilim, irfan ö?retmi?tir. Bunlar aras?nda Ehli sünnetin önder kabul etti?i ?ahsiyetlerde vard?r. Bunlar?n en bilineni Azam Ebu Hanife’dir.

Be?inci imam Muhammed Bak?r, bilgelikte ça??n?n en üstünüydü. Zaten Bak?r ad? da bilimde, bilgide en derinle?en, yo?unla?an bilgiyi kavrayan manas?ndad?r. ??te bu insanl??a yol gösteren bilgilerden bir küçük örnek:

"R?zk?n gerileyince bil ki kusurundad?r."

"Bir kimsenin kalbine kibirlik girerse, illa akl?nda az veya çok eksiklik var demektir."

O?lu alt?nc? imam Caferi Sad?k’a ?öyle nasihat etmi?tir:
"Hiç bir hayr?, do?ruyu küçümseme."
"Hiç bir günah? küçümseme."
"Allah evliyas?n? da insanlar içinde gizlemi?tir. Hiç bir insan? küçümseme, hor görme. Belki o küçümsedi?in kul, hakk?n velisi olabilir."
"Dünyay? gözünde küçük gören, benim gözümde büyük görünür."
"Allah’a en sevimli gelen ?ey, dua edilerek kendisinden bir ?eyin istenilmesidir."
"?ster rahatta, ister s?k?nt?da olsun her daim Allah’? zikretmeli."
"?lmi ilim sahibinden ö?reniniz. Alimler size ilim ö?retti?i gibi, siz de di?er insanlara ö?retiniz."
"Kendisinde mevcut olan bir kusuru ba?kas?nda arayan ve kendi i?lemekte oldu?u ay?b? ba?kas?na yapmas?n? söyleyen kimse ne kadar hatal?d?r."
"Dünya uykuda gördü?ün rüyaya benzer. uyand???n vakit hiç bir ?ey kalmam??t?r."
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:42:56
?mam Cafer Sadik

(http://www.abkyol.nl/images/6imamcaferisadik_160.jpg)

Alt?nc? ?mam Olan Caferi Sad?k, 699’da Medine’de dünyaya geldi. Babas? be?inci ?mam Muhammed Bak?rd?r.
?mam Caferi Sad?k, tarihin en önemli dönemlerinden biri olan Emevi saltanat?n?n çökü?ü ve Abbasi saltanat?n?n ba?lamas? döneminde ya?ad?. Caferi Sad?k, saltanat sahiplerinin kendisine sundu?u bütün teklifleri reddetti. Caferi Sad?k bu dönemde ilmi toplant?lar düzenledi, dersler verdi. Bu derslere ve toplant?lara binlerce insan kat?ld?. Caferi Sad?k bütün kutsal imamlarda oldu?u gibi derin bir bilgiye sahipti. Caferi Sad?k bu bilgilerinin ö?rencileri vas?tas?yla bütün insanl??a ula?mas? için çal??t?. Alt?nc? imam olan Caferi Sad?k salt dini bilgiler de?il, insanl???n sorunlar?na çözüm için di?er alanlarda dersler verdi. Caferi Sad?k’?n bu dersleri sonucu onlarca ilim sahibi insan yeti?ti. Hatta baz? Sünni alimler bile onun ö?rencisi olmakla övünürlerdi.

Alt?nc? imam Caferi Sad?k, ö?retmenli?inin yan? s?ra ahlâkl? ki?ili?i ile kendisiyle tan??an insanlar? etkiliyordu. Onunla tan??an, onun derslerine, sohbetlerine kat?lan bir çok insan onun etkisinde kalm??, bilgisinden, davran??lar?ndan etkilenmi?tir. Tabi ki bu insanl??? güzelli?e davet eden sevgili imam saltanat sahiplerinin ho?una gitmiyordu. Saltanat sahipleri onu s?k s?k taciz edip, bask?lar uyguluyorlard?. Sonunda onu zehirletip ?ehit ettiler (766). Caferi Sad?k ?ahadetinden sonra da Alevilere önderli?ini sürdürdü. Ehlibeyt sevdal?lar? onun "Buyruk"’lar?na uymaya devam ediyor.

Baz?lar? cahillikten ya da art niyetten ?mam Caferi Sad?k’? yanl?? tan?t?yor, yanl?? alg?l?yor, yanl?? de?erlendiriyorlar. Olay?n özü; Caferi Sad?k’s?z bir Alevilik dü?ünülemez.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:43:48

?mam Musai Kazim

(http://www.abkyol.nl/images/7imammusaikazim_160.jpg)

Yedinci imam olan Musa Kaz?m, 745 y?l?nda do?mu?tur ve 799 y?l?nda ?ehit edilmi?tir. Alt?nc? imam Caferi Sad?k’?n o?lu olan yedinci imam Musai Kaz?m, ya?am? boyunca çok a??r zulümler gördü. Musai Kaz?m, Ehlibeyt’in nurlu yolunu bütün zulümlere, sapmalara kar??n lay?k?yla temsil etti. Yedinci imam Musa Kaz?m, atalar? gibi geceleri tek tek fakirlerin, yard?ma muhtaçlar?n evlerini ziyaret eder, onlara gereken yard?m? yapard?. T?pk? atalar? gibi bunlar? kendini tan?tmadan, kibirlenmeden yapard?.

Emevi saltanat? y?k?l?p yerine Abbasiler geçince, Ehlibeyt ve taraftarlar? rahat edeceklerini sand?lar. K?sa bir süre geçmeden Abbasiler de Emevileri aratmayacak zalimliklere ba?vurdular. Abbasi yöneticilerinin korkusu halk?n Ehlibeyt evlatlar?n? yönetimde görmek istemesiydi. Kald? ki; Abbasiler Ehlibeyt taraftarlar? sayesinde iktidar olmu?lard?. ?ktidarlar?n? ba?ta Ebu Müslim Horasani olmak üzere, Ehlibeyt önderlerine borçluydular. Çünkü Emevi saltanat?n? y?kan en önemli darbeyi vuran büyük Alevi önderlerinden olan Ebu Müslim Horasani’dir. Ama ne ac?d?r ki; Abbasiler ba?ta Ebu Müslim olmak üzere bir çok ki?iyi katlettiler.

Ehlibeyt taraftarlar? Emevi saltanat? y?k?l?nca büyük bir sevinç duymu?lard?. Art?k inançlar?n? özgürce ya?ayacaklar?na inan?yorlard?. Çünkü Abbasiler Ehlibeyt taraftarlar?n?n sayesinde iktidara gelmi?lerdi. Ehlibeyt taraftarlar?n?n gücü iktidar? tek ba??na almaya kâfi gelmiyordu. Onlarda böyle bir ara yol bulmu?lard?. Kald? ki; Abbasiler çok büyük sözler vermi?lerdi. Ama iktidar?n? sa?lamla?t?r?nca i?in rengi de?i?ti. ??te yedinci imam Musa Kaz?m böyle bir dönemde ya??yordu. O sayg?de?er imam, iktidar?n karanl???na kar??n halk? ayd?nlatmaya çal???yordu.

Abbasi halifesi Harun Re?id döneminde saraydaki ahlâks?zl?k ve umars?zl?k doru?a ç?km??t?. Harun Re?id ve bir avuç yanda?? lüks ve sefa içinde ya?arken, halk açl?ktan k?r?l?yordu. Dü?ünce ve ruhen de yoksulla?an halk yedinci imam Musa Kaz?m etraf?nda toplan?yordu. Kendi iktidar?n?n tehlikede oldu?unu bilen Harun Re?id, Musa Kaz?m’? zindana att?. Neticede sevgili imam? 799 y?l?nda zehirleterek ?ehit etti.

Musa Kaz?m’dan sözler:
. Dedem Hz. Ali buyurdular: "Meclisin ba??nda ancak üç s?fata sahip olan kimse oturabilir: Bir ?ey sorduklar?nda cevap veren, halk?n söz bulup konu?amad??? zaman konu?an, mecliste oturanlar?n maslahat?na uygun olan görü?ü ortaya koyan. Bu üç s?fattan birine sahip olmaks?z?n meclisin ba??nda oturan kimse ahmakt?r."

· Dedem Hz. Ali buyurdular, "?htiyaçlar?n?z? kar??lamak istedi?inizde ehlinden isteyin." "Ya Ali, ehli kimlerdir?" diye soruldu?unda buyurdular: "Allah’?n, Kur’anda beyan etti?i kimselerdir." Allah buyuruyor ki: "Hiç ?üphesiz temiz ak?l sahipleri ö?üt al?p dü?ünmektedir." (97)

· Dedem ?mam Zeynel Abidin buyurdular : "Salih kimselerle oturmak insan? do?rulu?a götürür, alimlerin adab?na uymak akl? ço?alt?r, adil yöneticilere itaat etmek izzetin kemalidir; (ticaretle) mal?n? art?rmak ise yi?itli?in kemalidir. ?sti?are edene do?ru yolu göstermek nimetin hakk?n? eda etmektir.

· Dedem Hz. Ali ashab?na buyurdular “Gizlide ve aç?kta Allah’tan korkmay?, sevinç ve gazap halinde adaletli olmay?, fakirlik ve zenginlikte ticaret yaparak mal kazanmay? size tavsiye ediyorum. ?li?kisini kesenle ili?ki kurun. Zulmedeni affedin. Mahrum kalana ba???ta bulunun. Bak???n?z ibret, susman?z fikir, sözünüz zikir ve tabiat?n?z da cömertlik olmal?d?r.

· Dedem ?mam Zeynel Abidin buyurdular : Yeryüzünün, do?usunda ve bat?s?nda, denizinde ve karas?nda, ovas?nda ve da??nda bulunan güne? ?????n?n ula?t??? ?eylerin hepsinin, Evliyalar?n yan?ndaki de?eri, ö?leden sonra olu?an ve çabuk kaybolup giden gölgeye benzer."

· Dedem ?mam Zeynel Abidin buyurdular "Bu dünyay? ehline b?rakacak hür bir ki?i yok mudur? Can?n?z?n de?eri ancak cennettir; öyleyse onu ba?ka bir ?eye satmay?n. Kim Allah’?n nimetlerinden sadece dünyaya raz? olursa de?ersiz bir ?eye raz? olmu?tur."

· Ak?ll? kimse, iste?ine uygun olsa bile yalan söylemez

· Resulullah’?n k?l?c?n?n kabzas?nda ?öyle yaz?lm??t?: Allah kat?nda, insanlar?n en çok haddi a??p isyan edeni, (k?sasta) vurandan ba?kas?n? vuran ve katilden ba?kas?n? öldüren kimsedir.

· Zamandan ve ehlinden ö?üt al. Çünkü zaman hem k?sad?r, hem de uzun. Dünyan?n gelece?i geçmi?ine benzer; öyleyse ondan ibret al.
· Bütün insanlar y?ld?zlar? görür; ama y?ld?zlar?n rotas? ve dönü? yerlerini bilenden ba?kas? onlara bak?p kendi yolunu bulamaz. Böylece sizler de hikmet ö?reniyorsunuz, ama onunla amel edenlerden ba?kas? hidayete eri?emez.

· Hz. ?sa (Mesih) buyurdular: " ?man?n tad?na varman?z ve meyvesinden yararlanman?z için onu halis ve kâmil hale getirin. ?u söyledi?im bir gerçektir ki, e?er karanl?k bir gecede katran ya?? ile yanan bir ç?ra bulsan?z onun kötü kokusu, ?????ndan yararlanman?z? engellemez. Böylece hikmeti de kimde bulursan?z onu al?n, o adam?n ona ra?betsiz olmas? size engel olmamal?d?r.

· Ahiret ?erefine ancak sevdi?iniz ?eyleri terketmekle nail olabilirsiniz. Tövbe etmek için yar?n? beklemeyin. Çünkü yar?ndan önce bir gece ve gündüz vard?r; Allah’?n kaza ve kaderi her gece ve gündüz caridir. ?u söyledi?im bir gerçektir ki: Borçlu olmayan, borçlu olandan -borcunu iyi bir ?ekilde ödeyebilse dahi- daha huzurlu ve kayg?s?zd?r. Bunun gibi günah i?lemeyen kimse de günah i?leyenden, her ne kadar halis tövbe edip Allah’önse dahi daha çok huzurludur. Küçük günahlar ?eytan’?n tuzaklar?ndand?r. ?eytan, günahlar?n?z?n toplanmas? ve ard?ndan sizi ku?atmas? için onlar? gözünüzde küçük ve basit gösterir.

· ?nsanlar hikmet hususunda iki k?s?md?r: Biri onu diliyle iyice aç?klar ve ameliyle de tasdik eder; di?eri ise diliyle onu iyice ortaya koyarken kötü ameliyle onu zayi eder.

· ?ncil’de ?öyle yaz?lm??t?r: "Birbirlerine ac?yanlara ne mutlu; onlar k?yamet günü rahmete u?rayacak olanlard?r. Halk aras?nda arabuluculuk yapanlara ne mutlu; onlar k?yamet günü Allah’a yak?n olan kimselerdir. Kalpleri temiz olanlara ne mutlu; onlar k?yamet günü muttaki olan kimselerdir. Dünyada tevazu edenlere ne mutlu; onlar k?yamet günü sultanl?k kürsüsüne ç?kan kimselerdir."

· Hayâ imandan kaynaklan?r; iman da cennettendir. Çirkin söz ise haks?zl?ktan kaynaklan?r, haks?zl?k ise cehennemdendir.

· Konu?mac?lar üç k?s?md?r: Kâr eden, salim kalan ve helak olan. Kâr eden, Allah’? zikir eden kimsedir; salim kalan, susan kimsedir; helak olan da bat?la dalan kimsedir. Allah çirkin söz söyleyen, kötü dilli olan, söyledi?ine ve söylenilenlere itina etmeyen hayâs?z kimselere cenneti haram k?lm??t?r.

· Korku ve ümit içerisinde olmayan, mü’min de?ildir. Korktu?u ve ümit etti?i ?ey için çal??mayan da korku ve ümit içerisinde de?ildir.

· Bedenin ayd?nlanmas? göze ba?l?d?r. Göz ayd?n olursa bedenin hepsi ayd?n olur. Ruhun ayd?nlanmas? da akla ba?l?d?r; kul ak?ll? olursa Rabbini tan?r ve Rabbini tan?d???nda da dinini ö?renir; Rabbini tan?mazsa dini de kalmaz. Bedenin ancak ruh ile ayakta kalmas? gibi din de ancak halis niyetle kal?c? olur. Halis niyet de ancak ak?l ?????yla sebat bulur.

· Ziraat yumu?ak yerde yap?l?r; kayan?n üzerinde de?il. Hikmet de mütevazi kalpte yerle?ir ve hayat?n? sürdürür; kibir kalpte de?il. Allah, tevazuyu akl?n, kibiri de cehaletin ni?an? k?lm??t?r. Allah, tevazu etmeyeni alçalt?r, tevazu edeni ise yüceltir.

· Ya?ant? ancak iki ki?i için hay?rl?d?r: "Dinleyip anlayana ve konu?an alime."

· Allah, Hz. Davud’a ?öyle vahyetti: "De ki, benimle kendi aralar?nda dünyaya aldanm?? bir alimi vas?ta k?lmas?nlar.

· Dostlar?na kar?? kibirlenmekten ve onlara ilmin ile övünmekten sak?n. Zira böyle yaparsan Allah sana gazap eder. Allah’?n gazab?ndan sonra da art?k ne dünyan?n sana faydas? olur ve ne de ahiretinin. Dünya hayat?nda, oturdu?u ev kendisine ait olmayan ve her an için göç etmeyi bekleyen kimse gibi ol.

· Ak?ll? adam, sevilmeyecek bir i? yapt???nda Allah’tan utanmal? ve Allah ona baz? nimetler tahsis etti?inde de ba?kalar?n? onda ortak k?lmal?d?r.

· ?ki i? kar??na ç?kar da hangisinin daha hay?rl? ve daha do?ru oldu?unu bilmezsen, onlardan hangisinin heva ve hevesine daha yak?n oldu?una bak ve ona muhalefet et; çünkü do?ru i?lerin ço?u, heva ve hevese muhalif olan ?eylerdir.

· Allah kime üç ?eyi ikram ederse, ona lütfetmi?tir: "Heva ve hevesinin hakk?ndan gelecek ak?l, cehaletini yenecek ilim, fakirlik korkusuna yetecek zenginlik.

· ?nsanlar dört k?s?md?r: Heva ve hevesine uyan karars?z ki?i; ilmi artt?kça kibri artan, ilmi ve okumas?n? kendisinden a?a??dakilere bir üstünlük ve imtiyaz vesilesi k?lan kimse; ibadetleri kendisinden az olanlar? tahkir eden ve ba?kalar? taraf?ndan sayg? görmek isteyen cahil abid; hak yolunu tan?yan, o yolda k?yam etmek isteyen fakat çe?itli nedenlerden dolay? aciz veya ma?lub olan, ilmiyle amel etmeye gücü yetmeyen ve bu durumla da daima mahzun ve kederli olan basiret sahibi alim; i?te bu, zaman?n?n en faziletli ve üstün ki?isidir.
· Çok gam, ihtiyarl?k getirir.
· Acelecilik, cehaletin ta kendisidir.
· Emaneti eda etmek ve do?ruluk, r?z?k getirir. H?yanet ve yalan, fakirlik ve nifak do?rur.
· Z?nd?k, Allah? ve Resulünü inkar eden yani Allah'a ve Resul'üne dü?manl?k eden kimselerdir.
· ?lk z?nd?k olan ?eytand?r. Hz. Adem’e kar?? kibirlenip ?öyle dedi: "Ben ondan daha hay?rl?y?m, beni ate?ten halkettin, onu ise balç?ktan (99) yaratt?n" (100). ?eytan, Rabbinin emrinden ç?k?p mülhid oldu. Ve onun soyu bu ilhad?, k?yamete kadar birbirlerinden miras ald?lar."
· Allah’? tan?yan kimsenin, Allah’? r?z?k vermeyi geciktiren bilmemesi, kaza ve kaderinde de O’nu suçlamamas? gerekir.
· Mü’min, iman ve bela aç?s?ndan terazinin iki kefesi gibidir; iman? artt?kça belas? da ço?al?r.
· Kim Allah’?n künhü hakk?nda konu?ursa helak olur. Kim riyaset talep ederse helak olur. Kim de bencilli?e kap?l?rsa helak olur.
· Üç ?ey gözü ayd?nlat?r: Ye?illi?e bakmak, akar suya bakmak ve güzel yüze bakmak.
· Güzel kom?uluk, kom?uya eziyet etmemek de?ildir; güzel kom?uluk, eziyete tahammül etmektir.
· Kendinle karde?in aras?ndaki sayg?nl??? yok etme; ondan biraz?n? baki b?rak. Çünkü sayg?nl???n yok olmas?, hayân?n yok olmas?d?r.
· Zulümün hakka
galip oldu?u zamanda hiç kimsenin ba?ka birisine, -onda iyilik görmedikçe- iyi zanda bulunmas? do?ru de?ildir.
· E?in ve küçük çocuk hariç di?er hiçbir kimsenin a?z?ndan öpmek câiz de?ildir.
· Zaman?n?z? dörde ay?rmaya çal???n: Bir bölümünü Allah’la münacat etmeye, bir bölümünü geçiminizi sa?lamaya, bir bölümünü ay?plar?n?z? size bildiren karde?lerinizi ve gönüllerinde size kar?? samimiyetleri olan güvenilir insanlar? ziyaret etmeye ve bir bölümünü de haramlar d???ndaki zevklere ki, bu (sonuncu) bölümle, di?er üç bölümü yapmaya kadir olursunuz.
· Yi?itli?i lekelemeyecek ve israf da olmayacak miktarda helal ?eylerden yararlanmakla dünyadan kendiniz için bir pay ay?r?n; bunu da dini i?leriniz için yard?mc? k?l?n. Çünkü ?öyle bir hadis nakledilmi?tir: "Kim dünyas?n?, dini için veya dinini dünyas? için terkederse bizden de?ildir."
· ?nsanlar, önceden yapmad?klar? yeni günahlar icat ettikçe Allah da onlara tan?mad?klar? yeni belalar? musallat eder.
· Yönetici adil oldu?unda, onun Allah kat?nda mükâfat? olur; senin de ?ükretmen gerekir. Yönetici zalim oldu?unda da onun günah? olur; senin de sabretmen gerekir.
· Ebu Ahmed el-Horasani, ?mam Kâz?m’a sordu : "Küfür mü daha kadimdir, yoksa ?irk mi? " ?mam buyurdular ki : Küfr, ?irkten daha kadimdir; ilk kâfir olan, ?blis’tir. Nitekim Kur’an ?öyle buyuruyor: "(?eytan) secde etmekten çekindi, tekebbür etti ve kâfirlerden oldu." Küfür bir ?eydir; ama ?irk, birini (yani Allah’?) isbat ederek di?erini O’na ortak ko?makt?r."
· ?mam Kaz?m, iki ki?inin birbirlerine sövdü?ünü görünce ?öyle buyurdu: "Sövmeyi ilk ba?latan daha zalimdir; kendi günah? ve arkada??n?n günah? -mazlum olan kendi haddini a?mad?kça- onun üzerinedir."
· Güçsüze yard?m etmen en iyi sadakad?r.
· Zulmün zorlu?unu, (ancak) zulme u?rayan kimse anlar.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:44:23
?mam Ali R?za

(http://www.abkyol.nl/images/8imamaliriza_160.jpg)

Babas? Musa Kaz?m, anas? Mersiyye’dir Muhammed Taki’den ba?ka o?lu olmam??t?r. Birde k?z? vard?r.
Harun Re?it o?ullar? Emin ve Memun ars?nda ülkeyi payla?t?rm??t?. Emin saltanat? kendi o?luna b?rakmak için Memun’a kar?? ordu Ç?kard? yap?lan sava?ta Emin öldürüldü
Memun ,Emin’e kar?? zafer kazan?rsa Hilafeti Ali soyundan lay?k olana verece?ini halk huzurunda vaat etmi?ti sözüne sad?k kalarak ?mam R?zay? Medineden getirtti halifeli?i ona teklif ettiysede ?mam R?za kabul etmedi Memun bunun üzerine fermanla ?mam R?zan?n velahd oldu?unu aç?klad? K?z? ümmü Habibe’yi de ona nikahlad?.
?mam R?za hastaland? k?sa süre sonrada 48 ya??nda öldü. Halife Memun buna çok üzüldü. Baz? tarihçiler asl?nda ?mam R?zay? Halife Memun’un öldürdü?ünü yazar. Di?er k?s?m tarihçiler ise Memun’un sevgive sayg?s?nda samimi oldu?unu yazar.
?mam R?za’n?n Türbesi ?randa Tus ?ehrindedir
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:45:04
?mam Muhammed Taki

(http://www.abkyol.nl/images/9imammuhammedtaki_160.jpg)

Babas? ?mam Ali R?za, anas? ?ebike’dir Soyu Ali Naki’den yürümü?tür. Kendisinden sonra ?maml?k ona geçmi?tir.
Halife Memun ?mam Takiyi Ba?dat’a getirdi. K?z? Ümmü Fazl ile evlendirdi. Memun’un ölümü üzerine Medin’ye yerle?ti Memun’un yerine Halife olan Mutas?m ?mam Taki’yi Ba?dat’a davet etti Mutas?m’la yedi?i bir yemekden sonra aniden hastalanarak öldü Bu olay Halife taraf?ndan Öldürüldü?ü ?eklinde yorumland?.
Baz? söylentilere görede Halife ile yedi?i yemekten sonra kar?s? Ümmü Fazl zehirleyerek Halife öldürdü süsü vermi?tir Çünkü ?mam Taki ile Kar?s?n?n geçinemedikleri herkes taraf?ndan biliniyordu Öldü?ünde 28 ya??nda idi
Muhammed Taki’nin Türbesi Musa Kaz?m’?n Türbesinin yan?ndad?r
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:45:39
?mam Ali Naki

(http://www.abkyol.nl/images/10imamalielnaki_160.jpg)

Imam Ali Naki
 
Babas? Muhammed Taki, anas? Semanet’dir.Dört o?lu olmu?tur Kendisinden sonra Büyük o?lu Hasanü’l –askeri ?mam olmu?t?r
Ali Naki zaman?nda Mütevekkil ,Muntasar Mustain veMutezzin halife olmu?lard?r. Mütevekkil alabildi?ine zevkine dü?kün sadist birisi idi ?mam Hüseyin’in Türbesini ?am’a nakletmeye kalk??m??t?. ?mam Ali Nakiyi Irak’a davet etmi?ti.zorla götürülmesini önlemek için daveti kabul ederek Irak’a gelerek Samarra kentine yerle?ti.Samarra Türk askerlerinden olu?an bir ordugaht?.Türk komutan Vas?f , halifenin adamlar?na ?mam Ali Naki’ye kötülük yap?ld???nda kendilerini sorumlu tutacaklar?n? söyleyerek muhtemel bir suikast? önlemi?lerdi.Mütevekkeil Türk komutan Vas?f’?n yapt??? bir darbe sonucu öldürüldü.
Yerine geçen o?lu Muntasar’da bir y?l geçmeden Öldürüldü Onun yerine geçen Mustain ,Mütevekkilin o?lu Mutezzin taraf?ndan katledildi. Mutezzin’in de Salih bin Vas?f taraf?ndan öldürüldü
Bu çalkant?l? dönemlerde ?mam Ali Naki sakin ve tertemiz ya?ant?s?n?sürdürmü? ,bilimle ve kitaplarla me?gul olmu?tur.
Türbesi Irak samarra kentindedir.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:46:25
?mam Muhammed Mehdi

(http://www.abkyol.nl/images/12imammuhammedmehdi_160.jpg)

On ikinci ve son ?mam Muhammed Mehdi, Hasan Askerinin tek o?ludur.Anas? Nercis Hatundur.
?slam aleminde, Mehdi kadar üzerine çok söz söylenen ve yaz?lan konu pek azd?r. Bu yaz?lar ve tart??malar ça??m?za kadar aral?ks?z süre gelmi?tir.
Mehdi’nin Do?umuna Babas? anas? ve halas? tan?k olmu?tur.Hakime Methinin do?umunda haz?r bulundu?unu kesin biçimde aç?klam??.
Mehdi’nin ya?am? tamamen bir s?r perdesidir. Kimse ile yüzyüze görü?memi?tir.Halka yapacag? duyurular?n? Ebu Amr Osman,Ebu Ca’fer, Muhammed, Hüseyin bin Ruh, Muhammed Samuri ad?nda dört sefiri arac?l??? ile yapm??t?r.
?nananlar?n,umut ????? haline gelmi?tir Halk inan???nda Bir ma?arada s?r oldu?u dünyaya tekrar gelece?i Alemi zulümden ar?t?p adaletle dolduraca?? söylenerek günümüze kadar gelmi?tir. Hükümdarlara kar?? yap?lan tüm k?yamlarda halk?n deste?ini almak için,Tüm ayaklananlar Mehdi ad?na ortaya ç?km??lard?r.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:47:03
Alevi Dualar?

Dua ve Alevi Dualar?
Son tahlilde insano?lu aciz içinde olan bir varl?kt?r. Bu durum insanl?k tarihine kadar uzan?r. Teknoloji ne kadar geli?mi? olursa olsun, ya?am standard? ne kadar yükselmi? olursa olsun insano?lu her zaman yarat?c? güce muhtaç olacakt?r. Dua’da bu a?amada devreye giriyor.Dua bir ibadet biçimidir. Hz. Peygamberin ifadesiyle "ibadetin özüdür". ?nsanlar s?k?nt?l? anlar?nda oldu?u gibi bolluk ve bereketli dönemlerde de duaya s???nm??lard?r.
Duay? di?er ibadetlerden ay?ran en büyük özellik onun biçimsel olmay?p daha çok bireysel bir ibadet ?ekli olu?udur. Yani Allah ile kurulan bire bir "ileti?imdir". Bu ileti?imin zaman?, mekan? ve biçimi yoktur. ?üphesiz toplumsal olarak bir araya gelindi?inde birlikte okunan dualar da vard?r. Bu dualardan baz?lar?n? aktaraca??z. Bu dualar daha çok ortak noktalar?n ço?almas?na yaramaktad?r. Tekrar belirtmekte yarar var. Bu ibadetin en önemli özelli?i zaman, mekan ve biçimsellikten ar?nm?? olmas?d?r, ayr?ca yarat?c? güçle insano?lunun birebir ileti?imi olmas?d?r. Ama toplumsal geli?im aç?s?ndan genel dualar?n bilinmesi ve zikredilmesi de önemlidir.

Lokma DuasiAllah! Allah! Lokmalar kabul ola. Muratlar has?l ola. Hak Muhammed Ali Kabul eyleye... ?mam Hasan ?ah Hüseyin Hünkar Hac? Bekta? Veli defterine kay?t ola. Nur’u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Hac? Bekta?i Veli gerçek Erenler Demine Hu Mümine Ya Ali

Allah Allah! Ak?amlar hay?r ola, Hay?rlar feth ola ?erler defola, hizmetleriniz kabul ola. Muratlar?n?z has?l ola. Haz?r, gaib, zahir bat?n ayini Cem erenlerinin nur cemallerine a?k ola. On sekiz bin alemle mümin, müslim cümle karde?lerimizi Muhammed- Ali gülbang?ndan mahrum eylemeye. Allah cümlemizi didar? ehli beyte me?rebi hüseyine nail eyleye Muhammet el mustafa, Aliyyel Murtaza, Cebrail Musaffa, Gözcü Er Mustafa, Gulam Kamber, Çera?c? Cabir Ensar, Selmani Farisi, Bilal Habe?i, Kurbanc? Mahmut Ensari, Gulam Kisani, Semahc? Abuzer Gaffari, Fat?matül Zehra, Am?r? Eyyar ve ?znikci, Hüzeymenin hüsnü himmetleri üzerinizde ola. Saklaya bekleye dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hac?i Bekta? Veli den ola Vaktin imami Veliyettin Efendimizin defterine kay?t ola gerçek erenler demine hu! Mümine Ya

ÇERA? Çün çera?? fahr uyand?rd?k Hüdan?n a?k?a
Seyyid el kevneyn Muhammed Mustafa’nin a?k?na
Sakii Kevser Aliyyel Murtazanin a?k?na
Hem Hatice Fat?ma Hayrünissan?n a?k?na
?ah Hasan Hulki R?za hem ?ah Hüseyni Kerbela
Ol imam? etkiya Zeynel aban?n a?k?na
Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
Cafer üs Sad?k ?mam? Rehmüman?n a?k?na
Musai Kaz?m ?mam? Serfiraz? ehli Hak
Hem Ali Musa R?zay? Sabiranin a?k?na
Sah Taki ve Ba Naki hem Hasanül Askeri
Ol Muhammed Mehdi Sahip Livan?n a?k?na
Pirimiz üstad?m?z Bekta? Velinin a?k?na
Ha?redek yanan yak?lan a?ikan?n a?k?na
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:47:39
Alevilikte Kurban Bayram?

Alevilerde Kurban Gelenegi ve Kurban Bayrami


Canlar kurban kelimesinin anlam? Allaha yakla?mak Allah?n r?zas?n? kazanmak demektir
Yani Allaha manevi aç?dan yakla?makt?r.
Asl?nda sadece kurban keserek Allaha manevi aç?dan yakla??lm?yor .Bir fakir sevindirmek bir yoksulun karn?n? doyurmak insanlara sevgiyle yakla?mak okumak isteyipte yoksulluktan okuyamayan ö?rencileri okutmak k?sacas? yoksulu ve fakiri sevindirmek Allah?n r?zas?n? kazanmak demektir yani kurban kesmedende bunlar yap?ld???nda kurban yerine geçer

Canlar kurban gelene?i HZ. ?brahimin o?lu ismaili kurban adak etmesiyle ba?lar.
HZ. ?brahim çocugu olmad???ndan Allaha yak?n?rken ya Rabbim benim günah?m neydide bu kadar mal?m mülküm varken soyumu sürdürecek bir evlad dahi vemedin bana diye yakar?rken Tanr? ?brahimin duas?n? kabul edip ya ibrahim sana bir evlet verece?im sende dünyada ençok sevdi?ini bana kurban edeceksin demesiyle kurban gelene?ininde temeli at?lm?? oldu . ismail dünyaya geldi?inde Hz ?brahim ?unu anlad?ki dünyada ençok sevdi?i o?lu ismail di ve Allaha vermi? oldu?u sözü yerine getirmesi gerekiyordu.

?smail 12 ya??na gelinceye kadar Hz ?brahim sürülerle koyun ve develer kesmesine ramen Allaha vermi? oldu?u sözü yerine getirmesi gerekiyordu her gece rüyalar?na vermi? oldu?u söz geliyordu ve Hz ?brahim içindeki nefsi yenmesiyle ismaili kurban etmek istemide kendi varl???n? Tanr? varl???nda eritmesi ve böylece tümüyle Tanr?ya eri?mek iste?idir . Gerçektende
Hz ?brahim vucudu yoketmeden de Tanr?ya var?laca??n? anlad?. Böylece o?lunu ve kendini yok etmekten çekinip elde etti?i bu gerçek kavu?ma u?runa maddi bir kurban (koç) adad? ki
Günümüze de?in gelen kurban kesmenin kökü buraya dayan?r.

Hz ibrahimin nefsini yenmesi ismaili b?cak alt?ndan kurtaran oydu ogünden bugüne kadar insan o?lunun kurban edilmeyi?i insanlar aras?nda sükran ,sevinç,dileklerinin kabulolmas? manas?nda bugüne kadar bayram havas?nda yap?larak gelmi?tir..

Bak?n bukonuda Genç Abdal nediyor

Ayn i cem de herkes murad?n buldu
Donand? meclisler nur ile doldu
Hep erenler evliyalar cem oldu
Bu dem bayram?m?z seyran?m?z var

Alevilerde ise kurban dendi?i zaman as?l kurban nefsini t??lamakt?r
Çünkü Alevilerde dualarda can?m kurban tenim tercüman diyerek ikrar verip ikrar?nda durmakt?r, ilim ve irfanla olgunla??p erenler yolunda el ele el hakka insani kamil mertebesine erip o meydana gelmektir

Allah Allah deyip gel bu meydana
Can ba? feda edip götür kurbana
Boyun e?ip yüz sür ?ah? Merdana
Erenler bu meydan er meydan?d?r.

Nesimi bu konuda bak?n nediyor

Can?m erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
?krar?m ezelden verdi
Can?m meydanda meydanda

Gerçek olan olur gani
Gani olan olur veli
NES?M? ,yim yüzün beni
Derim meydanda meydanda

Alevilerde kurban adak yapman?n kurallar? vard?r her can istedi?i anda kurban adayamaz
Özellikle kurban kesecek canlar ev içerisinde darg?n küskün olmayacak , kurban adak yaparken aileyi bir araya toplay?p herke? r?zal?k vermesi gerekmektedir çünkü bizlerde r?zas?z lokma yenmez nas?lki cemlerde r?zal?k verilmeden cemler yap?lam?yorsa dedeler r?zal?k almadan cemi yapam?yorsa kurbandada ayn? r?zal?k al?nmas? gerek mektedir.

Alevilerde özellikle adak kurbanlar? herhangi bir can?n bir dilek diledi?inde ,bir kazadan kurtuldu?unda,diledi?i bütün dileklerinin kabul olmas?ndan sonra kurban keserler bu kurban?da kap? kom?uya ve özelikle fakirlere da??tmalar? gerekiyor.
?krar kurbanlar? vard?r bu kurbanlar da yap?lacak bir cem esnas?nda gelen bütün canlara cemde lokma olarak sunulur.

Kurban bayram?nda ismail a?k?na adam?? olduklar? kurban?n? kesmeden önce ailesiylebirlikte bir dergahta bayram ibadeti yaparlar cem seklinde cemal camale dedenin kar??s?nda kurban düvazlar? söylenir ve secde yap?l?r. Dergahlar?n olmad??? yerde dedesini eve ça?ir?r ve dede kurban? n duas?n? verir ve kurban t??lan?r. Alevilerde bayramdendi?i zaman darg?nlar?n bar??mas?,hasta ziyaretleri,kabir ziyaretleri,büyüklerimizi ziyaret etmek ,bir fakir doyurmak,yoksullar? ziyaret etmek,ziyaretlere var?p dilek dilemek ve en önemlisi cem olup pir kar??s?nda dua ya durmakt?r

Asl? ?ah ? Merdan , Güruh i Naci
Gerçe?e ba?l?d?r buyolun ucu
Senede bir kurban talibin borcu
Pir i Tarikata indi bu kurban

Canlar Aleviler biryerleri ta?layarak bayram yapmazlar Alevilerin bayram anlayi?? yukarda s?ralad?klar?m?zd?r ya?ad???m Tercan bölgesinde böyle bayram yap?l?r
Belki yöresel olarak küçük farkl?l?klar olsada öz itibariyle ayn?d?r yani kurban kesmekten amaç yoksulun karn?n? doyurmakt?r fakir sevindirmektir,inanc?n?zdaki de?erleri ya?atmakt?r en önemliside içinizdeki kini kibiri atarak Ailenizle birlikte pirin kar??s?nda özünüzü dara çekmektir piri pak olmakt?r.

Hak Muhammed Ali yoluna gönül verenlerin a?k?na
H?z?r yard?mc?n?z olsun
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:48:15
Hizir orucu ve Cem
Alevilerde H?z?r Orucu ve Cemi

Anadolu’daki Alevilerde anlat?lan rivayetlerde, H?z?r Aleyhisselam ve ?lyas Aleyhisselam peygamber mertebesinde iki kardestirler.
Kutsal kitaplarda anlat?ld??? üzere; Nuh Aleyhisselam Tanr?’ya seslenerek “Yarabbi kullar?n?n bana ne yapt???n? görüyor musun bunlara hidayet ver, do?ru yolu göster. Hidayetten nasipleri yoksa bana sab?r ver. Bunlar?n içinde imana gelecek kimse var ise bana bildir.’’ diye yalvard?.
’tan bir vahiy geldi ve : “Bir gemi yap! ?mana gelenleri o gemiye al. Tufan kopacak, sana inanmayanlar ve Allaha iman etmeyenler helak olacaklar.’’ dendi. Bir rivayete göre de kendisine inanmayan Kenan ad?ndaki o?lu ve annesi bu gemiye binmediler ve tufanda bo?uldular. Tufan zaman? gemi su üzerinde bir süre dola?d?kdan sonra bir afat ba?lad?. F?rt?naya ve dalgalara tutulan gemideki halk feryat ve figan ederek ’’ Ya H?z?r, sen bizi kurtar!’’ diye dua ettiler. Üç gün üç gece f?rt?na devam etti. Gemi her taraftan su almaya ba?lad? ve batt? batacak derken, bu s?rada bir ye?il el gelip gemiyi batmaktan kurtard?. Bu olaydan sonra sular sakinle?ti, f?rt?na durdu. I?te o zamandan beri insanlar, Dergah? Hakk’a üç gün oruç naz?r etmi?ler. Böylece her y?l üç gün oruç tutarak H?z?r Aleyhisselam’?n yard?m?n? dilerler.
Anadolu’daki Alevilerde anlat?lan rivayetlerde, H?z?r Aleyhisselam ve ?lyas Aleyhisselam peygamber mertebesinde iki karde?tirler. Bunlardan H?z?r karada ??yas deryada zorda ve darda kalanlar?n imdad?na ko?arlar ve ikisi de ölümsüzdürler.
Ab? hayat çe?mesinden su içtiklerine, ab? hayat ölümsüzlük çe?mesinden su içenlerin yanl?z bu iki kutsal ki?inin oldu?una, hep ya?ad?klar?na, her yerde haz?r ve naz?r olduklar?na inan?l?r. Onlar yürekten a?k ile ça??ran herkesin imdad?na eri?irler.
H?z?r Aleyhisselam bizim inanc?m?zda ak sakall?, nur yüzlü, boz bir ata binip da?da ve deryada dola??r. Onun için halk dilinde(Bozatl? H?z?r) diye ça?r?l?r ve hakk?nda binlerce hikaye vard?r.
Aleviler, H?z?r ay?nda üç gün oruç tutup, H?z?r Cemi yapar ve kurban keserler. Bu dönemde aile ziyaretleri yap?l?r, oruca niyetlenilir, ak?am yeme?inden sonra sahura kalkmadan ertesi günün ak?am?na kadar oruç tutulur. Genellikle mevsim itibar?yla k???n H?z?r orucu tutuldu?undan, insanlar Anadolu’daki küçük yerle?im birimlerinde(köylerde ve mezralarda ) yan yanad?rlar. Sazlar çal?n?r, deyi?ler söylenir ve H?z?r Aleyhiselam ile ilgili menk?beler anlat?l?r.
Orucun üçüncü günü bu?day taneleri sacda kavrularak ta?tan yap?lm?? el de?irmenlerinde(d?star) ö?ütülür. Dersim - Tunceli yöresinde bu gelenek halen sürmektedir. El de?irmeninde ö?ütülen bu?day unu, irmik gibi olur. Elenerek, tepsi veya temiz bir bez üzerine toplan?r, hiç dokunmadan o gece bekletilir. Genç k?zlar ve o?lanlar, hane halk? niyet tutar ve uyurlar.
Ertesi sabah irmi?in üzerinde iz olup olmad???na bak?l?r. ?ayet iz varsa H?z?r’?n u?rad???na inan?l?r ve dua edilir. Alevilerin ya?ad??? ço?u bölgede bu kavrulmu? ve ö?ütülmü? bu?day irmi?ine “gavut” denilir. Bu irmik oruç sonunda pi?irilip içine tereya?? dökülerek tüm kom?ularla birlikte dua edilerek yenir. S?ra ile her evden birkaç lokma yenilerek köydeki tüm evler dola??l?r. H?z?r ay?nda cem yapan aileler pirini veya rehberini ça??r?r, kurban?n? keser. Mali durumu iyi olmayanlar kurban kesmeden de cem yapabilir. Alevi köylerinde H?z?r Cemi oldukça yayg?nd?r. A?a?? yukar? her hane Cem yapar.(1980’e kadar kadar böyleydi. )
Ceme herkes banyosunu yaparak, temiz elbiselerini giyerek kat?l?r. Uzun zaman oturamayacak ve anlat?lanlar? dinleyemeyecek ya?taki küçük çocuklar ve hastalar ceme gitmez veya götürülmez. Kad?nlar, ceme giderken süs ve ziynet e?yalar? takmazlar. Hakk?n huzuruna oldukça sade ve temiz gidilir.
Anadolu Alevilerinde Bozatl? H?z?r sözü oldukça yayg?nd?r. ‹nsanlar ço?u yeminlerini ve adaklar?n? onun ad?yla yaparlar. H?z?r a?k?na istenen ve H?z?r a?k?na verilen ?eyler makbul ve muteberdir. Isimlerin ço?u H?z?r ad?yla an?l?r (H?z?r da??, H?z?r oca??, H?z?r çesmesi, H?z?r gölü, H?z?r yolu).
Bozalt? H?z?r darda kalan tüm insanlar?n yard?mc?s? ve bekçisi olsun.

YAZAR: HASAN KILAVUZ DEDE


BOZATLI HIZIR
Elaman Mürvet huzura geldik
Yard?m eyle bize bozatl? H?z?r
Yüz sürüp yerlere yard?m diledik
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Toplanm?? canlar dua ediyor
H?z?r gelir diye herkes bekliyor
Ça??ran ki?iye yard?m ediyor
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Mümin olan yüzün hep Hakka döner
?rfan meydan?nda kaynay?p pi?er
Diz çökmü? önünde aff?n? diler
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Seni seven canlar elini açm??
H?z?r günü diye duaya durmu?
Nebilik velilik tek sana gelmi?
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r


Mümin ikrar?na sad?k olunca
Kusurunu ele al?p gelince
A?lay?p s?zlay?p af dileyince
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Kemter dervi? diler özüne himmet
Mahrum etme beni eyle mürüvet
Evliya embiyan?n yüzü suyu hürmeti
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:48:41
MUHARREM AYI VE MATEM ORUCU

Muharrem ay? Hicri takvimin birinci ay?d?r. Onuncu günün de ismi, A?ure’dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, ?srail ve Fars milletleri taraf?ndan, Muharrem ay?n?n A?;ure günü, kutsal kabul edilen ortak bir de?erdir. Bugünün de?erini ve kutsall???n?, tarihler ?öyle anlat?yor:

Adem atan?n tövbesinin kabul edildi?i gün.

Nuh Peygamber'in gemisinin karay? buldu?u gün.

?brahim Peygamber'in Nemrut,un ate?inden kurtuldu?u gün.

Musa Peygamber'in kavmini Firavun'un ?errinden kurtard??? gün.

Yunus Peygamber'in bal???n karn?ndan kurtuldu?u gün.

Eyüp Peygamber'in dertlerine ?ifa buldu?u gün.

Saymakla bitiremeyece?imiz bütün peygamberlerin refaha, kurtulu?a ve ba?ar?ya ula?t?klar? gündür. Onun içindir ki Nuh Peygamber dahil ondan sonra gelen bütün peygamberler, Hz. Muhammed ve Hz. Ali de 10 Muharrem A?ure günü ?ükür ve senalar?n? ifade ederek, oruç tutmu?lar. Nuh Peygamber'in kurtulu? çorbas?n? pi?irip fakir fukaraya yedirmi?ler, Hay?r ihsan yapm??lar. Bütün tarihler o güne kadar olan, Muharrem ay?n?n kutsall??? ve özelli?ini böyle anlat?rlar.

MATEM

Matem Farsça,dan gelen bir kelimedir. Türkçe'de anlam?: Çok sevilen de?erli bir varl??? veya yak?n? kaybedildi?inde bu insan?n günlük ya?am?n? etkiler; insanlar kederlenir, üzülür a?lar ve uzun bir zaman üstünden atamaz, e?lenemez, gülemez, ne?elenmek istemez, hep günlerini üzüntü ile geçirdi?i zaman dilimine Yas veya matem tutmak, demektir.Hz. Muhammed,in ölümünden 48 sene sonra, bütün peygamberlerin kutsal kabul ettikleri, oruç tuttuklar? Hicri 10 Muharrem 61 Cuma günü Miladi 10 Ekim 680 tarihinde, Kerbela denen F?rat Nehri,nin kenar?nda, kurda ku?a sebil olan F?rat suyunu, Hz. Muhammed,in torunlar?na, Ehl-i Beyt,ten de tek kalan Hz. Hüseyin,ine ve onun mahsun yavrular?na vermediler. Dünya da bugüne kadar bir e?i benzeri olmayan, insanl?k aleminin yüz karas?, görülmemi? susuz bir zulüm ve katliam i?lendi.

Muharrem ay? denince? Aleviler için yas veya matem ay ?akla gelir. Bugüne kadar inanc?nda, felsefesinde, itikat?nda, sevgisinde, Hz. Muhammed’e ve onun Ehl-i Beyt'ine can? gönülden A?k-? Muhabbetiyle ba?l? olan Aleviler, onlar?n sevgisi ile sevinmi?ler, kederi ile kederlenmi?ler, ac?lar?na a?lam??lar, gördükleri zulüme de yas tutmu?lar. Zulüm edenleri de lanetle anm??lar.

Hz. Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine inan?p iman edenler, onlara yap?lan bu zulmün ac?s?n? hiçbir zaman unutmazlar. Hele Muharrem ay? gelince o zulmün kendilerine yap?lm?? gibi ac?s?n? hissederler. ??te o 12 gün, oruçlu halleriyle. Dü?ünlere, e?lenceli yerlere gitmezler, dü?ün ni?an yapmazlar, fazla sulu yiyeceklerden güçleri oran?nda sak?n?rlar, ya?ad?klar? ortama göre, imkanlar? ve olanaklar? el veriyorsa tra? olmazlar, i?tahlar?n?n çekti?i güzel ve etli yemekleri yemezler.

Alevilikte oruç tutarken sahura kalkmak yoktur. Durumu özetleyecek olursak: Nas?l ki yak?nlar?n?zdan birini kaybetti?iniz zaman, onun ac?s? ile bir zaman kederli, üzüntülü günler ya??yorsan?z. ??te 12 gün oruç boyunca da aynen öyle ya?an?r.

A?ure
Matem Orucu bitiminde A?ure pi?irilir. A?ure, tatl? bir çorba olup, birlikte yenilir veya evlere da??t?l?r. A?ure çorbas?nda et bulunmaz. Bu?day, f?nd?k, ceviz veya meyvelerden olu?an 12 de?i?ik üründen yap?l?r (tarif). A?ure Günü, Sünnilerin Ramazan Orucu bitiminde kutlad??? ?eker Bayram? gibi bir bayram kutlamas? de?ildir. Aleviler; Kerbela’da ?mam Hüseyin’in o?lu Zeynel Abidin’in sa? kurtuldu?u için mutludurlar, bu nedenle çorba tatl? olur.
Muharrem ay?nda Aleviler bir araya gelerek birlikte mersiyeler, ?iirler, deyi?ler, Alevi önderlerinin kahramanl?k öykülerini okurlar, anlat?rlar, söylerler.

ORUCA N?YET ETMEK
Bism-i ?ah…Allah Allah… Er Hak-Muhammed-Ali a?k?na, ?mam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela’da ?ehid olanlar?n temiz ruhlar?na, Fat?ma Anam?z?n ?efaat?na, Oniki ?mamlar a?k?na oruç tutmaya niyet eyledim. Ulu Dergah kabul eylesin...

A?URE LOKMASI ?Ç?N DUA
Bism-i ?ah…Allah Allah…
Barekallah. ?ehidler ?ah? ?mam Hüseyin Efendimizin ve Kerbela ?ehidlerinin yüce ruhlar?n?n ?ad olmas? için barekallah. Cümle erenlerin ruhu için barekallah. Yurdumuzun, Ulusumuzun, Cumhuriyetimizin esenlikte olmas? için barekallah. Ordular?m?z?n güçlü olmas? için barekallah. Ahirete göçenlerimiz ve bugün ya?ayanlar?m?z için barekallah. Gökten hay?rl? rahmet, yerden hay?rl? bereket vermesi için barekallah. Muhammed Mustafa, Aliyyel Mürteza, ?mam Hasan, ?mam Hüseyin, Kerbela ?ehidleri ve Hünkâr Hac? Bekta? Veli hakk? için el-Fatiha ve salevat. Gerçe?e hü…

A?URE YEND?KTEN SONRA OKUNACAK DUA
Bism-i ?ah …Allah Allah…
Allah, Muhammed, Ali, Oniki ?mam Efendilerimizin ruhu revanlar?, ?âd ve handan ola. Münkir ve münaf?klar mat ola, müminler ?âd ola. Lokmalar?m?z dertlere deva ola.
Matem-i Hasan ve Hüseyin ola. Cümlemize hakl? hay?rl? k?smetler verilmesi için …
Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hac? Bekta? Veli demine hü.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:49:09
 
KERBELA OLAYI
Hz. Hüseyin Peygamberin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fat?ma’n?n ikinci çocu?u idi. O zamana kadar Araplar aras?nda pek rastlanmayan bu ad? ona Hz. Muhammed vermi? idi. Baz? kaynaklarda Hüseyin do?du?u zaman Hz. Muhammed’in kula??na; ‘O cennet çocuklar?n?n efendisi (Seyyid)dir’; diye seslendi?i yaz?l?d?r. Peygamber Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i çok severdi. ‘Bunlar benim o?ullar?md?r, k?z?m?n o?ullar?d?r; Allah?m ben onlar? seviyorum, sen de onlar? sevenleri sev.’ dedi?i bir çok kaynakta yaz?l?d?r.

?mam Hüseyin’in çocuklu?u Peygamberin derin sevgi ve ?efkati içinde geçti. Ancak bu durum k?sa sürdü. Daha 5 ya??ndayken dedesini yani Hz. Muhammed’i ve k?sa bir süre sonra da annesi Hz. Fat?ma’y? kaybetti. Bu durumun onu oldukça etkiledi?i muhakkakt?r.

Hz. Ali’nin ?ahadeti sonras?nda abisi Hz. Hasan’a itaat etmeyi ye?ledi. Çünkü babas? ölürken ona abisine uymas?n? vasiyet etmi?ti. Ancak abisinin Muaviye’nin hileleriyle zehirletilerek ?ehit edilmesinden sonra ya?anan geli?meler onun o zaman kadarki durumunu de?i?tirdi. Yezid’e biat etmemekteki kararl?l??? onun bu yolda sonuna kadar gidece?ini gösteriyordu.

Muaviye ölmeden önce çe?itli hile ve tehditlerle halk? o?lu Yezid’e biat ettirmi?; Hz. Hüseyin ve baz?lar? gelenleri biat etmemi?lerdi. Yezid ilk i? olarak babas?n?n yar?m b?rakt??? bu i?i tamamlamak üzere, Velid’e yollad??? mektupta ‘her ne suretle olursa olsun Hz. Hüseyin, ?bn-i Zübeyr ve ?bn-i Ömer’in biatlerinin sa?lanmas?n?, e?er bu mümkün olmazsa, boyunlar?n?n vurulup, ba?lar?n?n kendisine gönderilmesini istiyordu. ?ktidar h?rs?n?n i?tahlar?n? kabartt??? Emeviler’in yapamayacaklar? i? yoktu. Babas? Muaviye’nin izinden giden Yezid, gerekirse Peygamberin sevgili torununun dahi ba??n? kesmeye, Ehli Beyte zulüm etmeye kararl?yd?.

Do?al olarak Hz. Hüseyin, Yezid’e biat etmedi ve Velid’in çabalar? sonuç vermedi. 4 May?s 680 gecesi karde?i Muhammed Hanefi’nin de tavsiyesiyle bütün aile fertleriyle birlikte Mekke’ye gitti. Ayr?ca bu s?rada Hz. Hüseyin’in Mekke’ye gitti?ini ö?renen Kufeliler de Hz. Hüseyin’e elçiler göndererek Kufe’ye davet ederek kendisini halife olarak tan?maya haz?r olduklar?n? bildirdiler. Bunun üzerine Hz. Hüseyin de amcao?lu Müslim b. Ak?yl’i oradaki durumu yerinde görmek ve uygun bir zemin sa?lamak üzere Kufe’ye gönderdi. Önceleri Müslim Kufe’deki çal??malar?nda ba?ar?l? oldu ve Hz. Hüseyin de bunun üzerine Mekke’den Kufe’ye do?ru yola ç?kt?.

Bu arada Müslim’in faaliyetleri Yezid taraf?ndan haber al?n?nca, Kufe Valili?ine zalim Ubeydullah getirildi ve Müslim yakalanarak idam edildi. Ubeydullah’?n Kufe valili?ine atanmas? ?üphesiz anlaml?yd?. Çünkü o Muaviye’nin Irak Valisi Ziyad b. Ebih’in o?luydu. Zalimlikte babas?ndan a?a?? de?ildi. Ubeydullah’?n Kufe Valili?ine atanmas?yla Hz. Hüseyin’i davet eden onbinler korku ve tehditle sindirildi.

Hz. Hüseyin, Mekke’den Kufe’ye do?ru yola ç?kt???nda amcao?lu Müslim Yezid’in adamlar?nca öldürülmü?tü. Hz. Hüseyin kafilesiyle ilerlerken yolda, ünlü Arap ?air Ferezdak ile kar??la??ld?. Hz. Hüseyin ondan Kufe’deki durumu sorunca, Ferezdak, ‘Halk?n kalbi seninle, k?l?çlar? ise Beni Emeviler iledir; kaza ise gökten iner ve Allah diledi?ini i?ler.’ dedi. Hz. Hüseyin de ‘Do?ru söyledin, Allah?n dedi?i olur.’ dedi ve yola devam edildi. Hz. Hüseyin Müslim’in Yezid’in adamlar?nca ac?mas?zca öldürüldü?ünü yolda ö?rendi?inde oldukça üzüldü. Kufelilerin kalle?li?i ve dönekli?i ortada oldu?u, Müslim’e oynanan oyun her ?eyi gösterdi?i halde, hatta kendisi için ba? koyduklar?n? söyleyenler da??l?p kaçt??? halde o, Mekke’den yola ç?kan ailesi ve fedakar dostlar?yla, yola devam etmekten çekinmedi. Hatta ordunun geldi?ini haber al?nca yan?ndakilere zaman varken kendisinden gece ayr?labileceklerini ifade ettiyse de, yan?nda bulunanlar ‘hayatlar?n? kurtarmak için onu terk etmek alçakl???n? yapmayacaklar?n? ifade ettiler.

Hz. Hüseyin ya ba?ar?ya ula?acak, insanlar? e?itlik, karde?lik ve adalet ülküleri içinde ya?atacak, Yezid’in saltanat?na son verecek ya da bu yolda boyun e?meden ?ehid olacakt?. ??te Hz. Hüseyin, bu asil duygular?n esiri olarak ad?m ad?m Kerbela’ya, her neye mal olursa olsun gidecekti.

Burada ele alaca??m?z bu olay, sadece islam tarihinin de?il insanl?k tarihinin de en kara ve ac?kl? sayfalar?n? olu?turur. Peygamberin cennetin efendileri olduklar?n? söyledi?i iki sevgili torunundan Hz. Hüseyin’in ac?mas?zca ?ehid edildi?i bu olay? Emevi yanda?? zavall?lar?n aç?klarken nas?l k?l?ktan k?l??a büründüklerini ibret ve hayretle görüyoruz.

Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela’ya geldiklerinde hem susuz b?rak?lm??, hem de binlerce ki?ilik ordu taraf?ndan sar?lm?? durumdayd?lar. ?nsanl?k de?erlerinden yoksun Kufe Valisi zalim Ubeydullah, Hz. Hüseyin’in geri dönmek, Yezid’le görü?mek veya ?slam s?n?rlar?ndan herhangi birine gitmek isteklerinden hiçbirini kabul etmedi. Esasen onun görevi Yezid’in emrini yerine getirmek yani Hz. Hüseyin’i ?ehid etmekti. Çünkü biliyordu ki, Hz. Hüseyin ya?ad??? sürece efendisi Yezid’e rahat yoktu.

Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:49:28
?imdi sözde Müslümanlardan olu?an koskoca bir ordu, kendi dinini kuran Hz. Muhammed’in her yönden üstün yarat?l?? ve niteli?ine sahip torununa ve onun ailesine sald?r?yor, öldürmeye çabal?yordu. Kar??lar?ndaki bir avuç insan ise günlerdir susuzdu. Hararetten insanlar?n dudaklar? çatlam??, dilleri kurumu?, ba??rlar? yanm??t?. Fakat kar??lar?ndaki paral? askerlerde insaf yoktu, ac?ma bilmiyorlard?, kana susam??lard?, ?an ve ?öhretin esiriydiler. Me?er insano?lu, servet, ?öhret ve makam için s?ras?nda ne kadar küçülüp, alçalabiliyordu.

Nihayet 10 Ekim 680 (Hicri 10 Muharrem 61) günü Hz. Hüseyin son haz?rl?klar?n? yapt? ve Yezid’in ordusuna yakla?arak onlara hitab etmek istedi. Ancak bu çok veciz konu?ma gözleri dönmü? azg?nlardan olu?an bu orduyu pek etkilemedi. Hz. Hüseyin’in bu sözlerinin edebi bak?mdan da ayr? bir de?eri vard?r. Allah’a hamd ve sena, Hz. Muhammed’e, meleklere ve nebilere sonra ?öyle diyordu:

Hz. Hüseyin at?n? sürerek iki ordu aras?nda bir yerde durdu ve Yezid’in ordusuna hitaben: ‘Ey Kufe halk? benim kim oldu?umu ve sonra da vicdan?n?z?n sesini dinleyiniz. Ben Peygamberin torunu de?il miyim? Benim katlim size helal olur mu? Peygamberin hadisini ne çabuk unuttunuz. O, bizler için ‘Siz ehlibeytin seyitlerisiniz’ diye buyurmu?tu. Bunu bilmiyor musunuz? Ben o büyük Peygamberin k?z?n?n o?lu, vasisi ve amcazadesi olan zat?n o?lu de?il miyim? ?ayet bu hadisi unuttu iseniz, içinizde bunu size hat?rlatacak kimseler vard?r. Benden ne istiyorsunuz? Medine’de Resulullah?n ravzai mübarekesinin yan?nda kendi halimde ya?arken beni orada b?rakmad?n?z. Mekke’de itikafa çekilmeme müsaade etmediniz. Davet nameler göndererek, ricalar ederek, yalvararak beni buraya kadar ça??rd?n?z. Ben sizin bu davetiniz üzerine buralara kadar geldim. ?imdi beni öldürmek istiyorsunuz. Bu ak?bete müstehak olabilmek için ben sizlere ne yapt?m? ?çinizden birisini mi öldürdüm? Yoksa birinizin mal?n? m? gasbettim? E?er beni istemiyorsan?z b?rak?n?z gideyim. Bu ne gaddarl?k ve bu ne hilekarl?kt?r!

Hz. Hüseyin’in bu hitab? sonras?ndaki geli?meleri Fuzuli ?öyle nakleder: ‘Cemaat bir a??zdan yapt?klar?n? inkara kalk??t?lar. Hazreti ?mam, mektuplar? onlar?n önüne koyup böylece inkara mecal b?rakmad?ktan sonra mektuplar? ate?te yakt?rd?. O zaman Ömer b. Sa’d gelip:

- Ey Hüseyin! Dedi, bu hikayelerden bir sonuç ç?kmaz. Ya Yezid’e biat edersin yahut da ölümü göze al?rs?n.! Bu sözleri söyledikten sonra eline bir ok al?p:

- Ey Kufe halk?, ?ahit olun ve Ubeydullah b. Ziyad huzurunda da ?ahitlik edin ki, Hz. Hüseyin’le sava?a tutu?an ilk defa ben oldum.

Bunlar? söyleyerek o oku Hz. Hüseyin’e do?ru f?rlatt?. Hz. Hüseyin sakal?n? eline alarak:

- Ey kavim Allah?n gazab? yahudilere ‘Aziz Allah?n o?ludur!- dedikleri zaman son ?iddetini bulmu?tu. Ve yine Tanr?’n?n kahr?, H?ristiyan kavmine ’Mesih, Allah?n o?ludur’; dedikleri zaman, indi. Allah?n Gazab? bugün de size Al-i Resule (Ehli Beyt’e) kastetti?iniz için eri?mektedir. Bedeninizdeki her k?l, demirine su verilmi? bir hançer olsa ‘Allah sab?rl?lar? sever, emrinden d??ar? ç?kmam. Ve her biriniz ayr? ayr? bana kastetmek için kin tutan askerlerden olsan?z, ‘Allah sab?rl?lar? sever! buyru?unu b?rakmam. Rivayet ederler ki, Yezid’in askerleri ?bni Sa?d’?n gayretini gördü?ünde ona uyup Hz. Hüseyin’i öyle bir ok ya?muruna tuttular ki at?lan oklardan güne? görünmez oldu. Hz. Hüseyin bu hücum kar??s?nda süvarilerine dönüp yan?ndakilere ?unlar? söyledi:

- Ey ve fakir arkada?lar ve benim için canlar?n? ortaya koyan insanlar! Kavgaya kendinizi haz?rlay?n ki, kanlar?n dökülece?i zamand?r.

Çok dengesiz bir ?ekilde ba?layan sava?ta Hz. Hüseyin’in 23 süvari ve 40 piyadeden olu?an askerleri ö?le üzeri oldu?unda iyice azalm?? durumdayd?. Hz. Hüseyin de bu az say?da susuz ve bitkin insanla yaya olarak sava??yordu. Sonunda ?imr’in emriyle her yandan hücum edilerek Hz. Hüseyin ?ehid edildi. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin’in vücudunda otuz üç ok, otuz dört k?l?ç ve karg? yaras? vard?(10 Muharrem 61-10 Ekim 680).
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:49:51
Dü?tü Hüseyin at?ndan Sahray Kerbela’ya. Cibril var haber ver Sultan? Enbiyaya. Sonra çad?rlar ve kad?nlar ya?ma edildi, hasta ve yatakta olan ?mam Zeynel Abidin Ali de öldürülmek istendi. Bu kanl? sava??n bitiminde ?mam Zeynel Abidin yatak ve yorganlara sar?larak saklanm??t?. Hz. Hüseyin’in ?ehid edilmesi sonras?nda çad?ra ko?an ?imr ‘Hüseyin’in bir o?lu daha olacak o nerede?’ diye aramaya ba?lad?. Çad?r?n her taraf?n? aray?p çocu?u buldu. Fakat bu esnada çad?rda bulunan kad?nlar ?imr’e hücum ederek Zeynel Abidin’i bu caninin elinden kurtard?lar.

Bu çirkin ?ava??n en küçük kurban? ise daha alt? ayl?k bir bebek olan Hz. Hüseyin’in o?lu Ali Asgar’d?. Hz. Hüseyin’in yan?ndakilerden ?ehid olanlar yetmi? iki ki?i idi. Yezid ordusunun komutan?, bu ?ehitlerin ba?lar?n? Vali Ubeydullah’a gönderdi. Hz. Hüseyin’in k?zlar?, k?z karde?leri ve çocuklar da Kufe’ye Ubeydullah’?n huzuruna getirildiler. Ubeydullah’?n Peygamberin soyuna kar?? davran??? çok çirkin ve kaba idi; kendilerine hakaretler ve tehditler savurdu, hatta ?mam Zeynel Abidin’i öldürmek dahi istedi. Ubeydullah bundan sonra ?mam Zeynel Abidin’in ellerini ba?lat?p, Kerbela’da öldürülenlerin kesilmi? ba?lar?n?, çoluk çocu?u

?am’a Halife Yezid’in yan?na yollad?. ?am’a vard?klar?nda onlar? götüren Züheyr, Halife Yezid’in yan?na girip ba?ar?y?(!) müjdelemi? ve Kerbela sava??n?n ayr?nt?lar?n? anlatm??t?.

Hz. Hüseyin’in ailesini getiren kafile Yezid’in saray?na getirilmi?ti. K?sa süre sonra ehlibeyt kad?nlar?n? Yezid’in huzuruna ç?kard?lar. Kad?nlar ?mam Hüseyin’in kesik ba??n? Yezid’in önünde görünce feryad ve figan etmeye ba?lad?lar. Kad?nlarla birlikte zincirli bir ?ekilde ?mam Zeynel Abidin de Yezid’in huzuruna getirilmi?ti. Manzaran?n deh?etinden Yezid’in yan?nda bulunanlar bile deh?ete kap?lm??lar ve bunu aç?kça belirtmi?lerdi. Yezid Hz. Hüseyin’i ortadan kald?rd?ktan sonra art?k rahatlam?? say?l?rd?. ?imdi Ehli beyte yalandan da olsa sayg?l? davranabilirdi. Derhal Zeynel Abidin’in zincirlerini çözdürdü.

Yezid’in kad?nlar?da Ehli beyt kad?nlar?n? teselli etmeye çal???yorlard?. Art?k Yezid yapt??? kötülükleri ve cinayetleri unutturabilmek için Ehli Beyt’e iyi davran?yor, sarayda onlarla konu?uyor, her isteklerinin yerine getirilece?ini belirtiyordu. Daha sonra Numan bin Bekir komutas?ndaki bir muhaf?z k?tas? e?li?inde onlar? Medine’ye kadar götürdü. Yezid, Zeynel Abidin’i u?urlarken ?u yalan? bile uydurabiliyordu: ‘Allah, ?bni Mercame’ye lanet eylesin. Vallahi ben olsayd?m baban?n her iste?ini yerine getirirdim. Lakin kaderi ?lahi böyle yazm?? ne yapal?m!

Ne Allah’tan korkular? vard?, ne de Peygamberden çekinmeleri vard?, ne de utanma biliyorlard?. ?u da muhakkak ki, yeryüzünde Yezid gibi ahlak yönünden dü?ük insana az rastlanabilir. Onun bu i?leri yapan eli Ubeydullah ise kötülük ve ahlaks?zl?kta, zalimlikte efendisi ile yar?? halindeydi. ?unu da bilmek laz?md?r ki, Kerbela’da hak yolunda kendisinin yüz kat? bir orduya kar?? duran Hz. Hüseyin’in bu kahramanl???na da rastlamak imkâns?zd?r. Sonuç olarak Kerbela Olay? yüzy?llara damgas?n? vurmu? hüzünlü bir destand?r.

?mam Hüseyin’in ve yan?ndakilerin Kerbela’da böyle feci ?ekilde katledilmeleri ve Peygamber sülalesinin akla gelmedik ?ekilde ihanete cüretleri halk? o kadar etkiledi ki, adeta Emevi saltanat? kökünden sars?ld?. Olay ?ran ve Hicaz'a duyulunca halkta Emevilere kar?? büyük bir kin ve ayaklanma istekleri ba?lad?. Bu durum kar??s?nda da Yezid’in paral? kullar? büsbütün kudurdu. Zulüm yolunda hiç çekinmez oldular.20 Yezid’in, Hz. Hüseyin’e, Hz. Ali soyuna ve yanda?lar?na yapt?klar?, Mekke ve Medine’ye sald?rmas? ?slam tarihinin en kara sayfalar?n? olu?turur. Emevi zalimleri Hakk? tan?mam??lar, azg?nla?m??lar ve Peygamber’in Ehli Beytine olmad?k ?eyler yapm??lard?r. Bütün bunlar sonras?nda Emevi saltanat? kökünden sars?ld? ve y?k?ld?. ?slam alemi yüzy?llard?r Peygamber torunlar?na yap?lan bu zulmü unutmad?. Nihayet bir gün Muhtar isimli bir kahraman arkada?lar? ile birlikte ayakland?. Kufe ?ehrindeki Ömer bin Sa’d ile Kerbela Olay?na kat?lanlardan 210 ki?i k?l?çtan geçirildi. Bu kar???kl?klar s?ras?nda kaçmaya çal??an Hz. Hüseyin’in katili ?imr de yakaland? ve katledildi.

?slam tarihinde Muharrem ay? içerisinde gerçekle?en bu facia her y?l canland?r?l?r. Ehli Beyt için a??tlar, mersiyeler söylenir, matem tutulur. Hz. Ali’nin türbesi Necef’tedir. ?mam Hüseyin, Ali Ekber, Ali Asgar ile birlikte Kerbela’da ?ehid dü?en 72 ki?inin mezar? vard?r.Hz. Ali’nin türbesinin bulundu?u yere Me?hed-i Ali denir. Me?hed bir ?ehidin ?ehid oldu?u yer demektir.

KERBELA

Kerbela ?mam Hüseyin’in ?ehadetinden bu yana ?slam Dünyas?nda özellikle Anadolu Alevileri için büyük bir kudsiyete sahip olmu?tur. ?ran ve Türk Edebiyatlar?nda Maktel-i Hüseyin ad? alt?nda bir edebi türe de yol açan bu facia yüzy?llard?r haf?zalardan silinmemi?tir. Kerbela ?ehri, Ba?dat’tan 80 km. Ve F?rat’?n 25 km. Bat?s?nda bulunmaktad?r. Hem ?ah ?smail hem Kanuni, Necef’le birlikte Kerbela’y? ziyaret etmi?ler ve ?mam Hüseyin’in türbesine kar?? çok sayg? ve ba?l?l?k göstermi?lerdi.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:50:11
 
ALEV?-BEKTA?? ?NANCINDA CENAZE H?ZMETLER?

1- HAK DÖ?E??NE KONULMASI
Bir can ruhunu Hakk'a teslim etti?inde o an en yak?n?nda bulunan bir kimse, " Ya Hak,Muhammet,Ali ?efaatinden mahrum eyleme " diye tekbir getirerek Hakk'a yürüyen Can'?n gözlerini kapat?r.
Temiz bir bez , mendil ya da tülbent ile çenesini ba?lar. Elbiseleri ç?kar?larak, bir çar?afa sar?l?p "Rahat dö?e?e-Hak dö?e?ine" b?rak?l?r. Elleri yanlar?na düzgün bir ?ekilde uzat?l?r. Her iki ayak ba? parmaklar? bir bezle birbirine ba?lan?r. S?rt üstü yat?r?lan mevtan?n üzeri tamamen kapanacak ?ekilde temiz bir çar?afla ya da bezle örtülür.

2- YIKAMA
Hakk'a yürüyen can, tene?ire büyük bir dikkat, sayg? ve özenle ta??n?r. Bu s?rada bir gülbank okunur.

" Ber Cemal-i Muhammed, ?ah-? velayet, ?mam Ali, ?mam Hasan, ?ah Hüseyini Pir bilene verelim candan salavat.( Bu s?rada orada bulunan canlar salavat getirirler) Dede " Hakk'tan geldik, hakk'a gidiyoruz. Can k?blesine döndük, Yüce Tanr?m Hakk'a yürüyen Can senin a????nd?r. Sen Canans?n O da Can'd?r. ?imdi Can bedeni terk etti. Bedeni topra?a dönecek don de?i?tirecek. Can? ruhu ise sana dönecek. Mür?idimiz Muhammed, Pirimiz Ali, Ehl-i beyt'in yüzü suyu hürmetine sana dönen bu Can? sanca??n?n alt?na alas?n, saklayas?n, bekleyesin. GERÇE?E HÜÜ." diye gülbank verir.

Bu dualar, gülbanklar verilirken mevtan?n üzerine iki kat ya da kal?n bir "stil bezi" örtülür. Bu bezin kal?n ya da iki kat örtülmesinin sebebi vücudun iç k?sm?n? ve avret yerlerini göstermemesi amaçl?d?r. Önce avret yerleri y?kan?r ve bir pamuk ya da bezle t?kan?r. Y?kama esnas?nda ak?nt? olmas?na kar?? tedbir olarak öncelikle bu i?lem yap?lmal?d?r. Sonra vücudunun üst k?sm?ndan ba?layarak, vücudunun her bölümünde ayr? eldiven ve singer kullanarak bol sabunlu ?l?k suyla iyice y?kan?r. (4 tak?m eldiven ve singer gereklidir!) Y?kama esnas?nda mevtan?n erkek ise erkek müsahibi, kad?n ise bayan müsahibi y?kamaya yard?mc? olur.
Bu a?amadan sonra müsahibi varsa öncelikle müsahibinden ba?lamak üzere en yak?n akraba ve arkada? dost, kom?ular s?ras? ile mevtay? ziyaret eder, bir miktar su dökerler. (Can suyu)
Y?kama bittikten sonra mevta üst taraf? temiz bir havlu ile, alt taraf? ayr? bir havlu ile ba?? da ayr? bir havlu ile kurulan?r. Cenazenin sar?laca?? kefen bezinin alt?na sarg? bezleri (ayaklar?na , beline ve boynuna gelecek ?ekilde) önceden yerle?tirilir. Üzerine sarg? bezi aç?l?r. Cenaze bu sarg? bezinin üzerine s?rt üstü yat?r?l?r.
Erkek kefeni üç parçad?r. Ahiret gömle?i, eteklik ve sarg?dan olu?ur. Kad?n kefen ise 4 parçad?r. gömlek, eteklik, sarg?ya ilaveten ba? örtüsü ve gö?üs örtüsü bezi bulunur.
Sarg? bezinin üzerine yat?r?lm?? olan mevtaya Ahiret gömle?i giydirilir. ard?ndan eteklik sar?l?r. Sonra sarg? bezi her iki taraftan vücudu iyice saracak ?ekilde, ba? ve ayaklar görünmeyecek ?ekilde sar?l?r. Ba? ve ayak uçlar?ndan ve belinden ba?lan?r. Bu ba?lar mevta kabire konuldu?unda çözülür.
Kefenleme i?leminde önemli bir kural ise kefen bezinin mevtan?n kendi kazanc?ndan sa?lanmas? ilkesidir. Mevta kefene konulduktan sonra yüzü aç?l?r. Akraba , kom?u ve yolculamaya gelenler ise?e ba?l? olmak üzere, Hakk'a yürüyen Can'? son kez görürler. Ziyaret esnas?nda gözya?? dökülmez, ziyaret sonucu kefenin ba?? da kapat?l?r.

3- HELALL?K ALINMASI
Hakk'a yürüyen Can'? u?urlamaya gelenlerden "Helallik" al?n?r. Bu Helallik töreni hem Hakk'a yürüyen Can '?n evinin önünde, hem de Cenaze töreninin yap?laca?? yerde al?n?r. Buna Alevi- Bekta?i inanc?nda " Helallik Meydan?" da denir.
Hakk'a yürüyen can, evinin önünde uygun yükseklikte bir yere konur. Dede helallik isterken di?er canlar cemlerde oldu?u gibi yar?m ay biçiminde ayaklar mühürlenerek ve eller gö?üste çapraz bir vaziyette dar duru?una geçerler. Çünkü dar duru?u bir teslimiyettir.

Dede " Hakk'a yürüyen ( erkek ya da bayan ad? ile an?larak) ......... Can'? nas?l bilirdiniz?" diye sorar. Canlar " ?yi bilirdik, Hak Muhammed Ali, dondan dona , Candan Cana ta??s?n." derler.

Ard?ndan Dede " Ey canlar, Hakk'? hakikat? özünde gören, bu yüzden En-el hak diyen, 72 millete bir nazarla bak?p, eline , diline , beline sahip olmay? kendisine ilke edinen, dini sevgi, kabesi insan, kitab? bilim, mazlumun yan?nda, zalimin kar??s?nda yer alan ve ?imdi Hakk'a yürüyen bu can (bu yol eri, ya da bac?s?) sizin içinizde yeyip içti, sizlerle ya?ad?. Belki de hak yedi, ?imdi göçtü, hakk'a yürüdü. Bu can üzerinde maddi , manevi hakk?n?z olabilir, varsa helal ediyormusunuz? diye sorar. Canlar "Helal ediyoruz" derler.
Bu soru üç kez tekrarlan?r. Her defas?nda Helal ediyoruz cevab? al?n?r. Ard?ndan Dede " Hakk?m?z varsa helal ediyoruz diyen canlardan Hak Muhammed Ali raz? olsun der.

Sonra Dede duaya ba?lar...

Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:50:30
"Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali. Yücelerden yüce tanr?m. Can k?blesine döndük, sana yalvar?yoruz, sana yakar?yoruz. Hepimiz senden geldik, sana dönece?iz. Hakk'a yürüyen bu ............... can, yönünü sana çevirmi?, sana dönüyor. Seni Hakk bilen, Hz. Muhammedi mür?id bilen, Hz. Ali'yi Pir bilip, Ehl-i Beyte gönülden ba?l? olan bu Can?, ?mam Hasan, ?mam Hüseyin a?k?na ba???la.
Bismi?ah...Allah Allah... Hakk Muhammed Ali, On iki ?mam, Pirimiz , Üçler , be?ler yediler, Ondört masum-u Pak'lar, On yedi kemerbestler, K?rklar, Hünkar Hac? Bekta?-? Veli a?k?na ba???la. Hakk'a yürüyen, Can'?n geride kalan yak?nlar?na, yol karde?lerine, sabretme gücü ve sa?l?klar ihsan eyle , Burada bulunan bütün can'lar?n geçmi?lerinin ruhu ?ad eyle.
Ya Hakk.. Hepimize Hakk Muhammed Ali diyerek don de?i?tirme nasip eyle. Hakk?n huzurunda Dem-i Ali, S?rr-? Nebi, Pirimiz üstad?m?z Hünkar Hac? Bekta?-? Veli ve tüm yol erenlerinin ve gerçeklerin demine devran?na hüü diyelim, verelim candan salavat... der.
Salavat: (Allahume salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed. La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyül Veliyullah, Mür?id-i Kamilullah,)

Bu gülbank ile HELALL?K al?nm?? olur. Helallik meydan? töreni biter.

4- CENAZE TÖREN? (CENAZE MEYDANI)
Helallik Gülbang?'n?n ard?ndan Cenaze töreni (ya da Meydan?) ba?lar. cenaze törenine gelen canlar?n Cem törenine gelir gibi, tertemiz y?kanm?? olmalar? gerekir.
Cenaze Musalla ta??na konur. Canlar cenazenin ard?nda yar?m ay biçiminde toplan?rlar. Dede ise cenazeyi önüne alarak canlar? kar??s?na al?r ve cemal cemale Ayn-i Cem de oldu?u gibi tören ba?lar.
(Alevi-Bekta?i gelene?i bugün sünni anlay??la uygulanmaktad?r.)
Cenaze töreninde kad?n erkek yanyana safa durur.(Art?k sünnilerin bile cenaze törenlerinde kad?n- erkek yan yana saf durmaktad?rlar.) Canlar ellerini çapraz bir ?ekilde gö?sünde bulu?tururlar. Cem töreninde oldu?u gibi ayaklar mühürlenip "Dar" durumuna geçerler. Alevi- Bekta?i erkan? böyle olmas? gerekirken bugün sünni anlay???n uygulamalar? yap?lmaktad?r.

Cenaze töreni ‘’Hakk Ya Muhammed Ya Ali’’ tekbiri ile ba?lar. Bu tekbir söylenirken ba?lar yukar?ya kald?r?l?r.( Alevi- Bekta?i inanc?nda as?l olarak " Allahuekber" diye tekbir yoktur, sonradan törenlere bir ?ekilde eklenmi?tir. (?mam-? Cafer Cenaze töreninin secdesi ve rukusu olmad??? için namaz olmad???n? belirtmi?tir.)
Dede cenazenin ba? k?sm?nda durarak tekbirden sonra duaya ba?lar.

Bismi?ah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali.
Yüce tanr?m, Hakk'a yürüyen ............. can için durduk sana duaya.Yüzümüzü döndük K?ble-i Beytullah'a. Uyduk Hakk ,Muhammed, Ali ve On iki ?mama...
Yücelerden yüce Ya Hakk. Can K?blesine döndük. Dü?ündük , yarad?lan? gördük, yaradana inand?k , yaradan? ?nsan-? Kamil'de bulduk. En- el Hakk olduk, Ba???la bizi Ya Hakk. Sana yürüyen , sana uçan , sana do?ru u?urlad???m?z, sana do?ru yolculad???m?z bu Can'? ba???la.
Bilenler bildikleri bir duay? okusun, bilmeyenler Hak Muhammed Ali a?k?na salavat getirsin... der.

Dede:
"Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali " der. Bu söz söylenirken ba?lar yukar?ya do?ru kald?r?l?r.

" Hakikat abdestini ald?k . Günah?m?z sevab?m?z boynumuzda niyaza geldik . Medet mürvet ?ah?m dar?na durmaya geldik.

Ezelden seyrettik biz bu alemi, Güne? do?madan, ay do?madan, Aydan günden ezelden.Bu mülke biz gelmi? gitmi? idik ezelden . Günahlar?m?z?, sevaplar?m?z? bir mizanda tartm?? idik ezelden. Kona??m?z ???kt?r, handan ezelden. Canan? gördük ho? olduk, Özümüzü tan?d?k yol olduk. Ana rahmine dü?tük kandan ezelden. GERÇE?E HÜ. MÜM?N-E YA AL?...

Dede : Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali...
Bu can Hakk'a yürüdü. Kainat?n temsilcisi idi. Hakk ile bulu?tu, yaradana kavu?tu. Yeni bir dona , yeni bir cana , bin bir cana kar??t?.
Başlık: Ynt: Alevilik Nedir ?
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 13:50:58
Bu can ölmeden evvel binlerce kez ölmü? , binlerce kez de dirilmi? idi. ?imdi bu can ba?ka bedenlerde yeniden dirilecek, bu can?n bedeni canl? cans?z her ?eye sinecek.Kainat durdukça ya?ayacak bu can canan içinde. Gerçe?e hü Mümine Ya Ali...

Dede: Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali...
Dostlar, bu Can Hakk'a yürüdü. Ruhu ortada kald?. . Hakk'a teslim olan bedendir. Ona bedensiz kalman?n ac?s?n? çektirmeyelim. Ya?ad???n?z müddetçe Hakk'a yürüyen bu can?n ruhunu, özünüzde ya?atabilir misiniz? Bu soruyu üç kez tekrarlayan dede 3 kez "?steriz" cevab?n? ald?ktan sonra : Hak Muhammed Ali sizlerden raz? olsun. dilekleriniz, dualar?n?z, Hak Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydedilsin. Her daim dile gelsin. GERÇE?E HÜ MÜM?NE YA AL?.

SELAMLAMA
Tekbirden sonra sa?a dönerek SELAM OLSUN HAKK'IN HUZURUNA VARANLAR. denir bu esnada sol el a?a??ya sark?t?l?r. Sonra sola dönerek " SELAM OLSUN GERÇE?E HÜ D?YE DUA EDENLER" der ve sa? el de a?a??ya sark?t?l?r.
Sa?a sola selam verildikten sonra dede

" R?za-i Lillah için Hakk'a yürüyen bu can için, bildi?iniz bir duay? yap?n der. (Bilenler bildikleri bir duay?, bilmeyenler Hak Muhammed Ali'ye salavat getirir.)
Böylece Cenaze töreni sona erer.

5- MEZARA KOYMA
Daha sonra Hakk'a yürüyen can mezara konur. Üzeri yar?m çat? ?eklinde kapat?l?r.Bu s?rada dede GÜLBANK VER?R.

" Ey sonsuz keremli Yüce tanr?m. Divan?na geldik, dar?na durduk. Ya Hakk...Dualar?m?z?, Muhammed Mustafa a?k?na, Aliyyel Murteza a?k?na, On ?ki ?mamlar a?k?na kabul eyle...
Ya Hakk... Kusurlar?m?za bakma, Gönlümüze kin, kibir, gammazl?k, garezlik, hasetlik sokma. Kalbimizi kara, yüzümüzü yara etme. Hastalar?m?za ?ifa, detlerimize deva eyle.
Ya Hakk... Görünür , görünmez kazadan, beladan, ?erden, münkirden, nursuzdan, pirsizden, yolsuzdan bizleri koru. Bizlerden do?acak zümreyi ?nsan-? Kamil eyle Ehli-beyt davas?n?n gönül erlerinden eyle. Ya Hakk... Evlat isteyene evlat, nimet isteyene nimet, k?smet isteyene k?smet nasip eyle. Ya Hakk... Gökten hay?rl? rahmet, yerden hay?rl? bereket ihsan eyle. Ya Hakk...Don de?i?tiren, Hakk'a yürüyen ana - baba, konu - kom?u, çoluk - çocuk, kimsesi olmayan , mezar ta?? dahi belli olmayanlar?n gönül defterine kaydeyle ya Hakk...
Yücelerden yüce Ya Hakk...

Okudu?umuz gülbanklar?, dualar? Nebilerin, Velilerin Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydeyle ya Hakk. Ya Hakk, Kerbela'da biat etmeden can?n? verenlerin ruhlar?na hediye eyledik, kabul eyle ya Hakk.On ?ki ?mam?n, Ehl-i Beyt'in gönül defterine kaydeyle ya Hakk. Ya Hakk... Muhammed Ali yolunda can verenlerin, çilesini çekenlerin aziz ruhlar?na hediye eyledik gönül defterlerine kaydeyle ya Hakk... ?nsanl??a ???k tutanlar?n, Hallac-? Mansurlar?n, Seyyit Nesimilerin, Pir Sultanlar?n ve insanl?k yolunda,hak yolunda, halk yolunda can veren ?ehitlerin ruhuna hediye eyledik, gönül defterine kaydeyle ya Hakk...

Hakk'a yürüyen , sana do?ru uçan, sana do?ru yolculad???m?z .............Can'?n gönül defterine kaydeyle ya Hakk...

Bu gülbanktan sonra Dede, son olarak haz?rda bulunan canlara bildikleri bir duay? okumalar?n? ö?ütler ve cenaze töreni biter.( Cenaze törenlerinde Fatiha okunmas? mecburiyeti yoktur. ?mam Cafer Buyru?u, bilinen bir duay?, genellikle salavat getirmeyi, ve On ?ki ?mam'?n ad?n? say?p bilinen bir dua ile söylenmesini ö?ütler.)
Dede bu tören sonras?nda Hakk'a yürüyen Can'?n evine hane halk? ve yak?n akrabalar?n? toplar. Hakk'a yürüyen Can'?n vasiyeti varm?d?r? diye sorar. Borcu var m?d?r? diye sorar. Var ise dedenin huzurunda aç?klan?r. Borcu varsa ödeme ?ekli kararla?t?r?l?r. R?zal?k al?n?r. Cenaze töreni ard?ndan kat?lanlara lokma verilir.Cenaze evine birkaç gün kom?ular taraf?ndan yemek verilir, ev i?leri yap?l?r.

Kaynaklar:Hubyar
Hüseyin Gazi Metin
Dede