GÜNDEME GENEL BAKI? => Gündemden Dü?meyen Haberler => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 21 Temmuz 2009, 13:57:27

Başlık: Aleviler 'Pelit Pastanelerini' Boykot Etmeye Ça??rd?
Gönderen: SevaL_24 - 21 Temmuz 2009, 13:57:27
Alevi Bekta?i Federasyonu bir aç?klama yapt?.

Aç?klamada Alevilere yönelik ayr?mc?l???n özel kurumlar de?il, her i? alan?nda yap?lmamas? gerekti?ini savundular.

Federasyon aç?klamas?nda “Pelit Pastaneleri ??çi Kaynaklar?na ba?vuruda bulunarak, i?e girmek isteyen ve i? görü?mesi için davet edilen Alevi bir yurtta??m?z, “Alevi” oldu?u gerekçesi ile i?e al?nmam?? ve bu durum aç?kça kendisine yans?t?lm??t?r” denildi.

Federasyonun aç?klamas?nda ayr?ca Alevilerden özür dilenmesi gerekti?i belirtildi.

??te Alevi Bekta?i Federasyonunun aç?klamas?:

“Alevilere yönelik her türlü ay?r?mc?l?k, her yerde son bulmal?d?r.

Özel kurulu?lar da ay?r?mc?l?k yapmamak zorundad?r.

Ay?r?mc?l?k yapan kamu/özel her kurum, kamuoyunda de?ifre edilip, boykot edilecektir.

Pelit Pastaneleri ??çi Kaynaklar?na ba?vuruda bulunarak, i?e girmek isteyen ve i? görü?mesi için davet edilen Alevi bir yurtta??m?z, “ALEV?” oldu?u gerekçesi ile i?e al?nmam?? ve bu durum aç?kça kendisine yans?t?lm??t?r.

Alevi yurtta??m?z, i? ba?vurusu üzerine PEL?T PASTANELER? üst düzey yöneticilerinden ve Ma?azalar grubu ?K bölümünü yürütmekle görevli Neslihan MUTLUER ile görü?mü?tür. Görü?me s?ras?na;

Mutluer : Nas?ls?n?z ?
Yurtta? : ?yiyim Sa? olun siz ?
Mutluer : ?yiyim, sa?olun. Nerelisiniz? (form önünde olmas?na ra?men ilk sorulan ilk soru nerelisiniz, Baba ismi de formda Zeynel olarak yaz?yor.)
Yurtta? : ?stanbul
Mutluer : Aslen nerelisiniz ?
Yurtta? : Erzincan
Mutluer : Neresinden?
Yurtta? : Refahiye’ den
Mutluer : Alevi’ misiniz?
Yurtta? : Evet
Mutluer : Siz sar? olanlar?ndan m?s?n?z ?
Yurtta? : Tepkisiz dinlemeye devam ediyor. Bir süre sonra,
Mutluer : Ben de Su?ehri’ndenim. Te?ekkür ederiz. Siz ÖSS tercihlerinden sonra tekrar ba?vurunuzu yap?n.

Bu ?ekilde geçen konu?ma sonras?nda, yurtta??m?z ay?r?mc?l?k yap?larak i?e al?nmam??t?r.

Görüldü?ü üzere yap?lan görü?mede sorulan sorular?n hiç birisinin i?le, tecrübe ile veya kariyerle ilgisi bulunmamaktad?r.

?nternet ortam?nda yapt???m?z bir ara?t?rmada;

a) Cumhurba?kan? Say?n Gül’ün k?z?n?n dü?ününün pastas?n?n PEL?T PASTANELER? taraf?ndan haz?rland???,

b) ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Say?n Topba?’?n o?lunun dü?ününün pastas?n?n PEL?T PASTANELER? taraf?ndan haz?rland???,

Her iki dü?üne bir çok bakan ve Ba?bakan e?leri ile kat?lm??lard?r.

Ülkenin Cumhurba?kan?’n?n k?z?n?n ve ülkemizin en büyük ?ehrin belediye ba?kan?n?n o?lunun dü?ün pastalar?n? yapacak noktadan olan bir PASTANEN?N temel görevi ay?r?mc?l?ktan uzak durmakt?r.

Ba?ta Cumhurba?kan? Say?n Gül ve Ba?bakan Say?n Erdo?an olmak üzere, ay?r?mc?l??a kar?? olan her yurtta??m?z?; PEL?T PASTANELER?’ nin AYIRIMCILIK uygulamalar?na tepki göstermeye, al??/veri?lerini kesmeye ve boykot etmeye davet ediyoruz.

PEL?T PASTANELER? Alevi toplumunda ve yurtta??m?zdan özür dilemelidir.

Kendisine ayd?n?m, ça?da??m, sorumlu yurtta??m, her türlü ay?r?mc?l??a kar??y?m diye tüm yurtta?lar?m?z? ve sivil toplum kurulu?lar?m?z?n bu ça?r?m?za kulak vererek, yurtta?lar aras?nda ay?r?mc?l?k yapm?? olan PEL?T PASTANELER? ni boykot etmeye k?namaya, haks?zl??a kar?? durmaya davet ediyoruz.

Sayg?lar?m?zla.”

KAYNAK : Odatv.com - 18 Temmuz 2009
Başlık: Ynt: Aleviler 'Pelit Pastanelerini' Boykot Etmeye Ça??rd?
Gönderen: SevaL_24 - 21 Temmuz 2009, 13:59:34
Aradan yüz y?llar geçse de bu ülke de kimi insanlar cidden de?i?meyecek.

Sadece bu alan da de?il,bir çok i? alan?n da bu sorun var ve devam etmekte.

ßelediye ve Vak?f kadrolar?na özellikle dikkatleri çekmek isterim.?çlerin de tek alevi insan yok.

Hepsi mi tesadüftür acaba ?

ßu ülke istedi?i kadar sene devirsin,oldu?u yerde saymaya mahkum.

Komik..