* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!  (Okunma sayısı 7808 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!
« : 28 Eylül 2009, 18:49:40 »


Laik ordu anayasal olarak inanç konusunda ayr?mc?l?k yapmamas? gerekirken bir tav?r belirliyor ve tavr?n? bir dinden ve onun ibadet yeri olana camiden yana koyuyor. Bu ülkede “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklar?na sayg?l?, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” masal?n? dinlemekten ben ?ahsen b?kt?m.

Amasyal? bir Alevi olan Jandarma Astsubay Ba?çavu? Murat Ta? Eruh'ta PKK'lilerle girdi?i çat??mada hayat?n? kaybeder. Defin i?leminden önce ?stanbul'da ailesinin ikamet etti?i Alibeyköy'de bulunan cemevine inançsal vecibeler gere?ince getirilir. Cemevi dedesi ve di?er ilgililer, Ta?'? son yolculu?una u?urlamak için haz?rlan?r. Ve fakat ailesi ve di?er gelenler oradayken askeri yetkililer resmi törenin ?stanbul Ataköy 5. K?s?m Camisi'nde yap?laca?? gerekçesiyle cenazeyi bir oldu bittiyle Ataköy'deki camiye götürürler.

Cenaze törenine laikli?in y?lmaz bekçisi Türk ordusunun 1. Ordu Komutan? Orgeneral Hasan I?s?z, Harp Akademileri Komutan? Orgeneral Hüseyin Nusret Ta?deler'in ve yine laiklik savunucusu partinin(!) genel ba?kan? Deniz Baykal'?n oldu?u bir çok sivil ve askeri yetkili kat?l?r.

Hepimizin cevab?n? bildi?i sorular? sormak anlams?zd?r ama yine de teyit etmek için soral?m: Sizce Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir devlet midir? Hay?r. Hele hele konu Alevilik inanc? olunca laikli?in esamisi okunmaz bu ülkede. Osmanl?'da özellikle Yavuz ve Kanuni dönemlerinde sistematik olarak katledilen Aleviler laik cumhuriyet Türkiye'sinde de Mara?'ta, Çorum'da, Sivas'ta katliamlar?n boy hedefi olmad?lar m?? Alevilik geçmi?ten beri asimile edilip içi bo?alt?lmaya çal???lmad? m?? Hatta Alevilik sapk?n bir inanç olarak de?erlendirilip cemevleri cümbü? evi olarak nitelendirilmedi mi?

Bu ülkede milyonlarca insan?n inanc? durumunda bulunan ve teolojik aç?dan tamamen ba??ms?z bir inanç oldu?u tart??mas?z olan Alevilik inanc?yla bu inanc?n ibadethanesi olan cemevi ülkenin laiklik bekçisi ordusunca inançtan say?lm?yor, sayg? görmüyor. Laik ordu anayasal olarak inanç konusunda ayr?mc?l?k yapmamas? gerekirken bir tav?r belirliyor ve tavr?n? bir dinden ve onun ibadet yeri olana camiden yana koyuyor. Neden, çünkü "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini ?slam'd?r, resmi mezhebi ise Sünniliktir" demeye getiriyorlar. Hat?rlatmak laz?m "güçlü ordu"muza 1921 ve 1924 Anayasalar?nda bulunan "Türkiye Devletinin dini ?slamd?r" hükmü 1928 y?l?nda yürürlükten kald?r?ld?. Bilmiyor musunuz? Güçlü ordumuz "tek millet, tek dil"den sonra "tek inanç" demek istiyor. Mozaik de?il mermer yani...

Gerçi anayasas?nda "Türk devletine vatanda?l?k ba?? ile ba?l? olan herkes Türktür" buyrulan, farkl? etnik kimliklerin inkar edildi?i bir devlette inançlara sayg? beklemek de anlams?z ama...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?'n?n 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet oldu?unu, 24. maddesi herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip oldu?unu belirtir. Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesi'nin (A?HS) 9. maddesinde herkesin dü?ünce, vicdan ve din özgürlü?üne sahip oldu?u "ayr?mc?l?k yasa??" kenar ba?l?kl? 14. maddesindeyse bu sözle?mede tan?nan hak ve özgürlüklerden yararlanman?n, cinsiyet, ?rk, renk, dil, din, siyasal veya di?er kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir az?nl??a mensupluk, servet, do?um veya herhangi ba?ka bir durum bak?m?ndan hiçbir ay?r?mc?l?k yap?lmadan sa?lanaca?? belirtilir.

Laik devletin olmazsa olmazlar?
Laiklik, hâlâ üzerinde en çok tart??ma yürütülen kavramlardan biri. Hukuk fakültesinin birinci s?n?f?nda ald???m?z Anayasa Hukuku derslerinde, laik devletin olmazsa olmazlar? belirtilirdi. Bunlar, resmi bir devlet dininin olmamas?, devletin bütün inançlar?n mensuplar?na e?it davranmas?, inanç kurumlar?yla devlet kurumlar?n?n birbirinden ayr? olmas?, devlet idaresinin din kurallar?ndan etkilenmemesi, bireylerin inanç özgürlü?ünün olmas? gibi unsurlard?.

Ve fakat laikli?in unsurlar?n? bu ?ekilde belirleyen duruma ra?men Anayasa'da Cumhuriyetin Temel Organlar? k?sm?nda belirtilen Yürütme'nin içerisinde yer alan Diyanet ??leri Ba?kanl???'na bir anlam veremezdik. Zira Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n Kurulu?/Görevleri Hakk?nda Kanun'da bu kurumun görevi "?slam dininin inançlar?, ibadet ve ahlak esaslar? ile ilgili i?leri yürütmek, din konusunda toplumu ayd?nlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" olarak belirtilmi?ti.

Anayasal bir kurulu? olarak düzenlenen Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n sadece ?slam dini ile ilgili i?leri yürütmek üzere görevlendirildi?i, Cemevinin hâlâ resmi düzeyde ibadethane olarak tan?nmad??? (Hat?rlay?n?z: Hükümet taraf?ndan gerçekle?tirilen 3. Alevi Çal??tay?'nda Diyanet ??leri Ba?kanl??? temsilcisi olarak bulunan Diyanet ??leri Ba?kanl??? Din ??leri Yüksek Kurulu Ba?kan? Hamza Aktan fetva buyurarak "Cemevleri ibadethane de?ildir" demi? ve bu konudaki resmi görü?ü tekrarlam??t?), Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi'nin (A?HM) 09 Ekim 2007 tarihli ve 1448/2004 ba?vuru numaral? Hasan Zengin ve Eylem Zengin/Türkiye Davas?- karar?na ra?men zorunlu din dersi uygulamas?ndan vazgeçilmeyen ve bu sebeple ilgililerin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ba?vurma durumunda b?rak?ld???, inançsal az?nl?klar?n Lozan'a ra?men mülkiyet-e?itim vb. konular?nda ciddi hukuksuzluklar ya?ad??? bir ülkede laik ordunun resmi cenaze törenini cemevinde de?il camide düzenlemesi son derece s?radan elbette. S?radan olmayan tüm bu uygulamalara ra?men laikli?in y?lmaz bekçisi oldu?unu iddia etmekte bir sak?nca görmeyen ordu.

1930'larda Dâhiliye Vekâleti Jandarma Umum Komutanl???'nca yaz?lan Gizli Dersim Raporu'nda -Yavuz'un Alevi katliamlar? kastedilerek- "Yavuz Sultan Selim'in gazab? olmasayd?, bugün bu güzel Türkiye'mizde tek bir Sünni'ye tesadüf etmek belki de mümkün olmayacakt?" ifadesi laik ordunun Alevili?e ve Sünnili?e (ve tabii ki laikli?e) bak???n? en çarp?c? ?ekilde ortaya koyuyor. Fazla söze ne hacet...

Bu ülkede "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklar?na sayg?l?, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" masal?n? dinlemekten ben ?ahsen b?kt?m.

Laik ordu(!) sadece k??lada laiklik savunucusu, cemevinde de?il.


Bar?? Y?ld?r?m, avukat.

Kaynak: Tunceli - B?A Haber Merkezi(bianet.org-26 eylül 2009)

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!
« Yanıtla #1 : 29 Eylül 2009, 15:52:22 »
Bu haber bir ülke'nin gerçek yüzüdür.O nedenle hiç ?a??rmay?n derim asl?nda.Biz bu ve benzeri konular? daha önce de ya?am??t?k,sonra da ya?ayaca??z.Bu ülke insan?n idaresinden tut,en diptek insan?na dek dü?üncesini incele.Eskiye oranla de?i?mi? en ufak bir?eye rastlamazs?n?z.Bu ülkenin insan? de?ilmiydi insanlar? diri diri yak?p,elini kolunu sallayarak d??arda gezenler.Yer yer pusular da bil fiil korunanlar.Bunlar?n hepsinin bu ülke de destekçilerinin kimler oldu?unun hepimiz fark?nday?z.

Ben içinde bulundu?umuz idare içinde,cem evlerini sözde ibadet hane olarak görüp gerçekli?ine yana?mayan bu insanlara hiç ama hiç inanm?yorum.

?nanm?yorum çünkü bu toplum üzerinde bir inand?r?c?l?klar? yok.Gerçek fikir ve dü?ünceler eyleme dönü?ebilen,yap?lan faaaliyetlerle kan?tlanabilen ?eylerden olu?ur.Bunlar da ise alevi kelimesi her daim diller de olmu? ama hiç ileri gidememi?tir.30 milyon tahmini bir rakamla alevi toplumun ya?ad??? bir ülke de cem evleri ibadet hane olarak tan?nmak zorundad?r ! Bunu elimizden almaya hiç kimsenin hakk? yok ! Orduysa ordu ki?i inanc? ve mezhebi do?rultusun da gömülür ! O zaman alal?m her hristiyan?,emeviyi cami de islam kurallar?na göme gömelim.?slam dedi?imiz ?ey nedir Allah a?k?na.Baz?lar?n?n islamiyet bilinci sadece sünni kesim olu?turuyor.?slamiyet ne sünniliktir ne de sünnili?in tekelindedir.Art?k birileri beynine bunu sokmal?.Bu tekelden acilen vazgeçilmelidir.Bu zihniyetle gidildi?i sürece aleviler hiç bir zaman ayr?ms?z insanlar olmayacakt?r.Hala alevi kelimesini deyince insanlar? kap? d??? eden vatanda?lar nefes al?yor bu ülke de.Eminim Sivas olaylar? yine ya?ansa ayn? arbe de yine olur,o insanlar? ac?madan ders almadan göz göre göre yine yakarlar.Çünkü hiç bir zaman yapt?klar?ndan utanç duymad?lar.Biraz utanmalar? olsayd?,vicdanlar? olsayd? insanlar?n canlar?n?n yitti?i yeri lokanta olarak kullanmaz tahliye eder bo? b?rak?rlard?.En az?ndan ölülerine sayg? ad?na bunu yaparlard?.Hadi b?rakal?m müzeyi falan o neyse de tutup yemek yedirmekte ne oluyor yahu.Onca can kolay bir?eymidir bu.

Hala ayr?mlar? ya??yoruz,ordudan tut siyasete dek buram buram ayr?m kokuyoruz ama demokratik aç?l?m ayaklar?yla ortada geçinmeye çal???yoruz.Bu ne perhiz ne lahana tur?usu'dur.Yaranmak için sözde palavralara bürün sonra da tam aksini yap !! Bu nedir yahu gitgi de arabik islam felsefesi'ni ya??yor ça?lar?na gelece?iz.Yak?nda her ev duvar?nda bir kuran yaz?s? görürseniz cidden ?a?may?n de?il.Malüm merakl?y?z arabesk üsluba !!

?ran ?eriat?yla bu uygulanan durumun benim nazar?mda bir fark? yoktur.Türkiye Cumhuriyeti mezhep nedeni ile insanlara müdahale etme hakk?na sahip de?ildir.Bu insan?n kendi hakk?'d?r.Din kavram?na kesinlikle kar??amaz,insan haklar?na ayk?r?d?r bu yap?lan.Halk?m?z hala uyusun ! Bunlar daha iyi günlerimiz.Alevilere sahip ç?kar?m denilen palavra hükümetin yapt?klar? bunlar.Bize de çoooooooookkk sözler vermi?lerdi.Ama hiç birini yapmad?lar.Kürtler görsün bakal?m ?imdi.Belki biraz ders olur.

Aç?l?mm??,samimiyetmi?,benimsemekmi? !

Siz kim alevilere sahip ç?kmak kim be !!

Bari alevileri a?z?n?za al?p milleti kendinize güldürmeyin,madara olmay?n !!

Ellerini bizden çeksinler yeter.Ba?ka bir?ey istemiyoruz.Yanl?,sözde demokrasi yanda?lar? !!
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2009, 15:54:03 Gönderen: SevaL »

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Ynt: Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!
« Yanıtla #2 : 30 Eylül 2009, 01:53:23 »
Bir toplum ki, bu topraklarda yüzy?llar boyu ya?am?? ve yüzy?llar boyu daha ya?ayacak.

Bu toplum, yüzy?llar boyu eziyete maruz b?rak?lm??, en ufak bir ödün vermeden
kendi do?al haklar? do?rultusundan vazgeçmemi?tir.
Bu toplum, yüzy?llar boyu do?al haklar?n? silahla de?il, tüm yaz?l? belgelerinin yokedilmesine kar??n tek silah? 'dili' ile 'saz?' birle?tirerek savunma yolunu seçmi?tir.

Bu toplum, yüzy?llard?r ya?ad??? topraklarda neredeyse son on y?lda az?nl?k statüsüne sokulmak istendi. Yani kendi yurdunda az?nl?k statüsüne konulacakt?, yine olmad?.
Cumhuriyetin ilk y?llar?nda biraz olsun nefes alma olana?? do?du, ama yine uzun sürmedi.
Yine rahat b?rak?lmad?. Çünkü her yerde yeni 'Yavuz Selimler' türüyordu.

60!l? y?llar?n ortalar?ndan sonra öyle politikalar üretildi ki, bu yeni 'Yavuz Selimler'in temeli 70'li y?llar?n ba??nda at?ld?. 'K?z?lba?lara ölüm', 'kafirlere ölüm', 'dinsiz komunistlere' ölüm makinalar? bu 70'li y?llarda iyice yo?rulmaya ba?lad?. ??te sonradan, yani 80'li y?llardan itibaren iyice di?lerini gösteren bu makinalar?n ba?? s?radan bir cami imam? olan Fethullah Gülen'den ba?kas? de?ildi. Cemmati gittikçe o kadar büyütüldü ki, art?k ülkenin yönetimi Karagöz Hac?vat oyunu misali perde arkas?ndan uzat?lan iplere kald?. Bu, hem sivil siyasetinde, hem de k??lada  gittikçe daha belirgin hale geldi, ve böyle bir siyaset birçok kurumun aç?kças? i?ine yarad?. Çünkü her dengesiz hareket ve olaylarda kurumlar ya da ki?iler birebir sorumlu olmaktan kaç?narak topu ba?ka yerlere atmak i?lerine geliyordu. Topu att?klar? yerler de  pozisyonlara göre legal, ya da illegal konumuna geliyordu.

Bu Cemmaat kendili?inden büyümedi elbette, baz? misyonlara da hizmet etmesi gere?i bugünlere gelindi. Tabi bu durum Türkiye toplumuna ayni zamanda çe?itli çeli?kileri, çarp?k ili?kileri, dengesizlikleri vs ??r?ngalayarak toplumu gittikçe gerdi, dengesizle?tirdi, çürüttü ve malesef bugün Türkiye toplumunu avrupan?n en gerici, en üçka??tç?, en dengesiz toplumu yapt?. Bu dengesizlik ülke s?n?rlar? içerisinde her alana yay?ld?. Ailelere varana kadar kapkaçç? yapt?. Kapkaçç?, k?sayoldanc?l?k, cinnet, k?y?m, kültürel çöküntü, ortaça? gericilik zihniyeti, akl?m?za ne gelirse bu toplumun ba??na bela edildi.

Sonunda öyle bir taktik ile Amerikaya gitti ki, gidi? o gidi?, oradan, dedim ya, perde arkas?ndan daha tehlikesiz ülkeyi yönetmeye devam etti.

Önce mahvedeceksin, sonra aç?l?mla falan melekle?ip düzeltmeye kalkacaks?n.
Bu ülkede aç?l?m kürtlerle yap?labilir, ba?ka etnik, dinsel, kültürel vs gruplarla yap?labilir belki, çünkü onlar?n lobileri çok güçlü, zaman? geldi?inde elin mahküm.

Ama Alevilerle aç?l?m falan yap?lamaz, en az?ndan ?imdilik. Çünkü Alevilerin lobile?me faaliyeti çok eskilere dayanm?yor, onlara göre de henüz Aleviler o seviyeye gelmedi kan?s?ndalar. Dahas?, bu gibi hükümetler Alevi aç?l?m? falan yapmazlar, çünkü çok iyi biliyorlar ki Alevilere haklar?n? verseler de vermeseler de, Alevilerden gelecek seçimde ya da seçimlerde asla oy alamazlar. 'Aleviler, al?n haklar?n?z?, tepe tepe kullan?n, bize de ister oy verin, ister oy vermeyin' diyecek bir zihniyet de?iller de ondan.
Alevilerde tabi ki son y?llarda inan?lmaz geli?meler var, ama yeterli mi?
 ' Efendim, Alevili?i siyasete alet etmeyelim' diyen, hem Alevi kökenli, hem de Alevi dostuyum zihniyetinin bu ak?lalmaz ihanet gibi sözleri tam anlam?yla çürütülmedikçe Aleviler bu ülkede ezilmeye devam ederler. Ne demek Alevili?i siyasete alet etmeyin? Dünyada böyle bir zihniyet ancak hala kabile dincilerinde görünebilir. Bunu söyleyenler Alevili?i nas?l izah ettiklerini kendileri bile bilmiyorlar kan?s?nday?m. Bulmu?lar basmakal?p birkaç dize söz, yüzy?llardan beri gelen bu sözlerle koca bir felsefeyi, koca bir kültürü dar bir kal?ba sokmaya al??m??lar. Kald? ki, herzaman 'mazlum'un yan?nda yerini alm?? Alevilik, e?er dedikleri birkaç basmakal?ba uysayd?, inand?klar? 'Nesimiler, Mansurlar, Hüseyinler, Bedrettinler sap?na kadar siyaset yaparak ?ehit edilmezlardi, korkusuzca, dava u?runa, insanl?k u?runa......

Bir soru daha, 'Alevili?i siyasete alet etmeyelim' lak?rd?lar?n?n da siyaset etmek oldu?unu bilmiyorlar m??


Üzümbaba
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2009, 02:04:27 Gönderen: uzumbaba »

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!
« Yanıtla #3 : 03 Ekim 2009, 22:53:03 »
Hepsi her?eyin fark?nda da bunlar? dile getirmek i?lerine gelmiyor.

Onlar genel de kullanmay? ve kuru lak?rd?'dan atmay? seviyorlar.Bu tutumu ele?tirip ard?ndan o tutumdan farkl? bir ?ekilde davranmamak aksinin ispatç?s? de?ildir zaten.Siyaset bu ülke de dinle,mezheple harmanland?kça onlar? kulland??? müddetçe revaçta olmaya ba?lad?.

Kim ç?kt? din faktör'ünü ele ald?,ard?ndan ?uursuzca ?ahland?.Çok garip bir ülke de ya??yoruz asl?nda.Sözde demokrasi'nin varl???n? bu derece dinyevi kavramlarla özde?le?tirip ayn? davranan kaç farkl? ülke vard?r bizden ba?ka.Öyle ki bunu da geçelim.Demokrasi aya?? alt?nda partiler de dahi tek ba?kan rejimlerini ya??yoruz.Di?er bir deyimle tek ba?kan hükümdarl??? eskilerin bir nevi krall???.Ha onlar?n yan?nda da üç be? sadrazam misali ba?l? koyunlar? yok de?il.Ba?kan ne derse o mant?kla yürüyen bir siyaset anlay???na sahibiz.Ondand?r ki ba?kan?n ak dedi?ine pe?indekiler kara diyemiyor.Kara dedi?i an da onun yeri kap?d?r bunu herkes bilir bu ülke de.??te de?i?mesi gereken mant?k bu padi?ahl?k mant???d?r.?nsanlar bundan s?yr?labildikleri,paçalar?n? s?vazlayabildikleri zaman kurtulabilirler bundan.

Onca parti lideri alevi ya da bir ba?ka kültüre mensup bireyleri söz a?z? edip,vaatler verdi?in de pe?lerinde ki insanlar sadece susmakla yetiniyor.Boyun bükük itahat etme mant??? dinle de,kültürle de,siyasetle de uyu?mayan bir mevzuu'dur.

mahfuz

 • Ziyaretçi
Ynt: Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!
« Yanıtla #4 : 29 Kasım 2009, 09:28:05 »
 TSK  gerekirse irtica( islama) kar?? SEFERBERL?K ?LAN  ederiz diyecek kadar DÜ?MANDIR..
 TSK içinde  ki subaylar?n  ço?u  Alevidir bu gerçe?i hiç kimse ÖRTEMEZ...
 TSK asla bugüne kadar ?slama  sayg?l? olmam??t?r ve olmazda Çünkü CUNTACILAR  musaade etmezler ve ??LER?NEDE gelmez...
  Cuntan?n  son hüneri  AK PART?Y? VE FETHULLAH HAREKET?N? B?T?RMEKT?R...

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal