* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Depresyon Nedir ?  (Okunma sayısı 3673 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Depresyon Nedir ?
« : 05 Temmuz 2009, 13:58:44 »
DEPRESYON NED?R ?

 

Depresyon duygusal, zihinsel, davran??sal ve bedensel baz? belirtilerle kendisini gösteren bir durumdur. En dikkat çekici belirtisi çökkün ruh hali ile ilgi ve zevk almada belirgin azalmad?r. Depresyondaki ki?i duygusal aç?dan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden en severek yapt??? i?ler bile art?k zevk vermez olmu?tur. Ki?i kendini hüzünlü ve yaln?z hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azal?r. Yo?un suçluluk duygular? olabilir. Herkese yük oldu?unu dü?ünüp gereksiz yere sorumluluklar?n? yerine getirmedi?ini dü?ünür. Genellikle iç s?k?nt?s?, daralma, huzursuzluk ile birliktedir. Bazen kendisinin tüm duygular?n? yitirmi? gibi hissedebilir.

            Depresyon zihinsel faaliyetlerimizi de engeller. En s?k görülen belirtiler dikkatini toplayamama ve unutkanl?kt?r.

            Depresyonun davran??lardaki etkisi enerji azalmas?na ba?l? hareketlerde yava?lama, a??r? halsizlik ?eklinde olur. Basit günlük i?ler bile ki?i için bir yük olmaya ba?lar. Sosyal ili?kilerden kaç?n?r, yaln?z kalmay? tercih eder, sorunlar?n? ve s?k?nt?lar?n? payla?maz. Cinsel ilgi ve iste?inde de belirgin azalma olur.

            Baz? bedensel belirtilerde depresyonda ortaya ç?kabilir. ??tah da belirgin azalma kilo kayb? bazen tam tersi a??r? yeme e?ilimi olabilir. S?k görülen belirtilerden biri de uykusuzluktur. Uykuya dalamama, uykunun s?k s?k bölünmesi veya sabah çok erken uyanma ?eklinde sorunlar görülebilir. Baz? ki?ilerde a??r? uyuma e?ilimi olabilir. Bu ki?iler çok uyumalar?na ra?men dinlenmi? olarak uyanmazlar. Ba?, boyun s?rt, eklem a?r?lar?, mide-ba??rsak ?ikayetleri e?lik edebilir.

            Tüm bu belirtiler en az iki hafta sürekli olarak devam eder. Ki?inin mesleki, ailesel ve kendisi ile ilgili sorumluluklar?n? yapmas?na engel olur.

SÖZÜ ED?LEN BU BEL?RT?LER?N HEPS?N?N AYNI K???DE ORTAYA ÇIKMASI GEREKMEZ. Bazen depresyon bu belirtilerin bir k?sm?yla kendisini gösterir. Ayr?ca belirtiler hafif, orta, a??r ?iddette olabilir ve belirtilerin ?iddeti ki?iden ki?iye de?i?ebilir.    

 TEDAV?  

Ki?iler çok farkl? sebeplerden dolay? depresyona girebilirler. Bazen bu sorunlar bir yak?n?n kayb?, ayr?l?k, i? kayb?, aile sorunlar?, maddi nedenlerden biri olabilir. Baz? durumlarda ise herhangi bir sebep olmaks?z?n ki?i depresyona girer. Bu durumda ki?i tam bir ?a?k?nl?k halindedir. Herhangi bir sorunu olmaks?z?n niçin bu duruma dü?tü?üne bir anlam veremez. Bu durumlarda sorunun kayna?? di?er hastal?klarda oldu?u gibi ( örne?in yüksek tansiyon, ?eker gibi ) biyolojik sebeplerdir. Baz? ki?ilerde de ise ?rsi olarak depresyon görülebilir. Yak?n akrabalar?nda depresyon olan ki?ilerin depresyona girme oran? yap?lan ara?t?rmalarda daha yüksek bulunmu?tur.

Sorun ne olursa olsun, depresyon ne ?ekilde ortaya ç?karsa ç?ks?n  ki?inin depresyondan kurtulamamas?n?n sebebi tedavi olmamas?d?r. EN UYGUN DEPRESYON TEDAV?S? ?LAÇ TEDAV?S? VE PS?KOTERAP?N?N B?RL?KTE YÜRÜTÜLDÜ?Ü TEDAV?D?R. TOPLUMDAK? YAYGIN ?NANCIN AKS?NE DEPRESYON TEDAV?S? ?Ç?N KULLANILAN ?LAÇLAR KES?NL?KLE BA?IMLIK YAPMAZLAR VE UYU?TURUCU DE??LD?RLER.  Yan etkileri ise son derece azd?r ve tehlikeli de?ildir. ?stenildi?inde doktor önerisi ile rahatl?kla kesilebilirler.

?laç tedavisine ek olarak uygulanan psikoterapi tedavinin etkisini art?rmaktad?r. psikoterapi ile ki?inin olumsuz dü?ünce ve davran?? biçimlerinin de?i?tirilmesi ve hastal?kla mücadele etmesi için daha aktif olmas? amaçlan?r.

Kaynaklar: psikolojik.net
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:38:10 Gönderen: SevaL_24 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal