* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Halk?n Ekme?ine de Göz Koydular !  (Okunma sayısı 4189 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Halk?n Ekme?ine de Göz Koydular !
« : 21 Temmuz 2009, 14:14:11 »
Topba? 'Halk Ekmek'i de sat?yor
AKP'liler, ?GDA? ve ?DO'dan sonra di?er ?irketleri de özelle?tirecek. ÖZEL

GERÇEK GÜNDEM - HABER MERKEZ? / ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi'nin en gözde iki ?irketinin özelle?tirilmesi için ?BB Meclisi, Ba?kan Kadir Topba?'a, oy çoklu?uyla tam yetki verirken, belediyenin di?er ?irketleri de özelle?tirilmek için s?rada bekliyor.

?BB Meclis Denetim Komisyonu'nca haz?rlanan 2008 y?l? denetim raporuna göre, belediyenin 23 ?irketi hariç toplam iç ve d?? borcu, 2 milyar 458 milyon lira. 2008 y?l?nda nakit yetersizli?i nedeniyle ödenmeyerek, "Bütçe Emanetleri Hesab?n"nda yer alan tutar ise 1 milyar 483 bin lira. Bu paran?n büyük bir k?sm?n?, müteahhitlere ait hak edi?ler olu?turuyor. ?ETT ve ?SK?'nin alacaklar? da eklendi?inde belediyenin toplam borcunun 4 milyar 455 milyon liraya ula?t??? görülüyor. Belediyeye ba?l? 23 ?irketin de, 2 milyar dolar?n üzerinde bir borcu bulunuyor.

?irketler can simidi olacak

Ya?anan ekonomik kriz nedeniyle nakit s?k?nt?s? çeken ve borç geri ödemeleri için d?? krediye ba?vurmak zorunda kalan ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, bu maddi darbo?az? a?abilmek için ümidini bir anlamda, ?irketlerin özelle?tirilmesine ba?lad?.

?irketlerin toplam sermayesi 2.7 milyar

GERÇEK GÜNDEM.com'un edindi?i bilgiye göre, 2008 y?l? itibariyle toplam sermayeleri 2 milyar 708 milyon liraya ula?an bu 23 ?irket, bir çok yerli ve yabanc? sermaye grubunun da i?tah?n? kabart?yor. Belediye ?ktisadi Te?ekkülleri (B?T) olarak adland?r?lan ?irketler aras?nda en gözde olan? ise hiç ?üphesiz do?al gaz da??t?m?n? gerçekle?tiren ve 4 milyona yak?n abonesi bulunan ?gda?.

Dünya Bankas? taraf?ndan 2001 y?l?nda Shell Grubu'na 1 milyar dolara sat?lmas? önerilen ?gda?'?n piyasa de?erinin bugün, 5 milyar dolara yakla?t??? belirtiliyor. 2008 sonu itibariyle cirosu 2 milyar dolara yakla?an ?irket, ba?ta Rus enerji devi Gazprom, Frans?z Gaz de France'?n yan? s?ra Shell, BP gibi dünya markalar?n?n takibinde. Yine Koç, Sabanc?, Alarko, Çal?k ve Zorlu gruplar? da, ?irketin özelle?tirilme sürecini yak?ndan izliyor.

?stanbul Deniz Otobüsleri A?'nin (?DO), piyasa de?eri de 3.5-4 milyar dolar civar?nda. ?irketin geçti?imiz y?lki cirosu 500 milyon liraya yakla?t?. 100 milyon yolcu ve 6,5 milyon araç ta??yan ?DO, sahip oldu?u 82 iskele ve 107 gemi ile dünyan?n en büyük kent içi deniz ula??m ?irketi unvan?n? elinde bulunduruyor.

?spark da gözde

Kentteki otopark ihtiyac?n?n kar??lanabilmesi için kurulan ?spark'ta, belediyenin gözde ?irketleri aras?nda. Alman finans ve yat?r?m ?irketi Dekron Invest and Amoy Invest Group ve Portekizlilerin uluslararas? alanda otoparklar yapan Emparque ?irketinin yan? s?ra, Japonya'n?n önemli ?irketlerinden ZECS, bugün itibariyle piyasa de?eri 1 milyar dolar? a?an ?irketle yak?ndan ilgileniyor.

Bir k?sm? halka arz edilecek

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, say?s? 23'e ula?an ?irketlerinin bir bölümünü özelle?tirme yoluyla satmay? dü?ünürken, baz?lar?n? ise halka açmay? planl?yor. ?stanbul Sanayi Odas?'n?n aç?klad??? en büyük 500 ?irket aras?nda yer alan ve 167 milyon liral?k cirosu olan ?ston, halka arz edilmesi dü?ünülen ?irketlerin ba??nda geliyor. Yine ayn? listede yer alan ?sfalt, 229,3 milyon liral?k cirosu ile yat?r?mc?lar?n dikkatini çekiyor.

Halk Ekmek için özel plan tadilat?

Dar gelirlilere ucuz konut üretmek için kurulan Kipta? da, halka arz edilmesi planlanan ?irketlerden biri. Halka arz edilmesi veya özelle?tirilmesi planlanan bir ba?ka ?irket ise ekmek üretimi ve sat??? yapan ?stanbul Halk Ekmek A.?....2008 y?l? itibariyle y?ll?k cirosu 145 milyon liraya ula?an Halk Ekmek, sahip oldu?u araziler ile de oldukça gözde durumda.

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, geçti?imiz Haziran ay?nda Kartal Cevizli'de Halk Ekme?e ait olan, 13 bin metrekarelik park alan?n?, ticaret alan?na çevirerek, arazinin de?erini art?rma yoluna gitti. Bu plan tadilat?, ?irketin özelle?tirilmesi yönünde at?lan bir ad?m olarak yorumlan?yor.

23 ?irkette 14 bin ki?i çal???yor

?BB, 2002 y?l?nda 17 olan ?irket say?s?n? ortaya ç?kan ihtiyaçlar do?rultusunda art?rarak 23'e ç?kard?. Bu ?irketlerde toplam 14 bin 378 ki?i çal???yor. Büyük?ehir ?irketleri aras?nda en fazla personel 2613 ile proje, plan ve mü?avirlik hizmeti veren Bimta?'ta yer al?rken, onu 2283 ile ?gda? ve 1959 çal??an ile Kipta? izliyor. Belediye ?irketleri aras?nda en az personelin görev yapt??? birim ise 5 ki?i ile in?aat i?leri, mesken, ticaret merkezi, otopark in?a eden ?mar A?.

Kaynak: gercekgündem.com

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Ynt: Halk?n Ekme?ine de Göz Koydular !
« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2009, 14:30:22 »
Ülke de o kadar çok ?ey özelle?ti,elden gitti ki.

Önemli olan tüm kurumlar,idareler elimizden ç?kt?.Resmen özelle?en ve farkl? mülklerin iradesi alt?na giren bir devlet olduk.

ßunu da göz göre göre kendimiz olu?turduk.

Sat?lmayan ba?ka ne kald? bu ülke de,büyük bir merak içerisindeyim.

Tüm önemli idarelerimiz,ba?kalar? taraf?ndan insanlarda sömürülerek kullan?lmakta.ßu duruma dur dememiz gerekirken,gözü dönmü? canl? parçalar? gibi.Oradan oraya sald?r?yoruz.

Yak?nda sahip oldu?umuz hiç bir?eyimiz kalmayacak elimiz de.

Hak sonumuzu hayr etsin.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal