* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Emeklilik ?çin Erken Davran?n  (Okunma sayısı 3387 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
Emeklilik ?çin Erken Davran?n
« : 16 Temmuz 2009, 23:17:06 »


?stanbul ?l Müdürü Mustafa Kuruca, emeklilik için zaman?n dolmas?n? beklemeden emekliliklerine 2-3 y?l kala harekete geçilmesini öneriyor.

Emeklilikleri gelenler 6 ay, 1 y?l gibi uzun süreler emekli ayl??? ba?lanmas? için beklemek zorunda kal?yorlar. Emeklilik ayl??? ba?lanmas? için en uzun süre ?stanbul'da bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu ?stanbul ?l Müdürü Mustafa Kuruca'ya göre, y?llardan beri birikmi? olan, teknolojik ko?ullar?n yetersizli?inden dolay? manuel olarak yap?lan i?lemler nedeniyle vatanda?lar?n hizmetlerinin toplanmas? ve emekli i?lemlerinde sa?l?kl? bir sonuca gitmek için bir süre daha bu s?k?nt?lara katlanmak gerekecek.

2010 y?l?nda ayl?k ba?lama süresinin 10 güne dü?ürülmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çal??malar?n? sürdürdü?ünü belirten Kuruca'n?n tavsiyesi ?öyle:

Vatanda?lar?m?z?n emekliliklerinin gelmesini beklemeden, hizmetlerinin birle?tirilmesi için ba?l? bulunduklar? sigorta müdürlüklerine müracaat edip hizmet birle?tirmelerini bir an önce yapmalar?n? tavsiye ediyoruz. Emekliliklerine 2 y?l, 3 y?l varken harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz. Vatanda?lar?m?z?n yedek subayl??? olabilir, ba?l? bulundu?u askerlik kurumundan süresinin emekli sand???ndan istenmesi gerekebilir, Ba?-Kur hizmetleri varsa bunlar?n toplanmas?, vergi borçlar? varsa kapat?p bir an önce hizmetlerini toplatmak için emekliliklerinin son günlerini beklemesinler.

Kuruca, ntvmsnbc'ye yapt??? açiklamada, ayl?k ba?lama süresiyle ilgili ya?anan sorunlar ve sürenin k?salt?lmas?yla ilgili olarak ?u bilgileri verdi:

HEDEF 10 GÜNDE EMEKL? AYLI?I BA?LAMAK

50’li y?llardan ba?layarak günümüze kadar sisteme girilmemi? olan hizmetlerin de elektronik ortama aktar?lmas?yla birlikte emekli ayl??? i?lemleri Kurum'un 10 gün içinde sonuca ba?lamak hedefine ula?m?? olaca??z.

SSK, Ba?-Kur ve Emekli Sand??? üç ayr? kurum olarak bugüne kadar emeklilik ayl?klar? ile ilgili üç ayr? veri taban? olu?turmu?, ona göre ayl?k ba?l?yordu. Üç kurumun tek çat? alt?nda birle?tirmeden sonra hâlâ biz eski üç kurumun programlar? çerçevesinde emekli ayl??? ba?lama i?lemlerini yürütürken, di?er yandan tek bir çat? alt?nda toplamak ve tek bir emekli ayl??? ba?lama program ile ilgili bilgi i?lem sistemimiz çal??malar?n? yürütüyor. Tahmin ediyorum 2010 y?l? içerisinde tek bir sisteme geçmi? olaca??z.

B?R AYDA 43 B?N K???YE EMEKL? AYLI?I BA?LANDI

Vatanda?a 6 ay, 1 y?l gibi uzun sürelerde emekli ayl??? ba?lanmas?n?n önüne geçebilmek için k?sa-orta ve uzun vadede neler yap?laca?? üzerine çal??malar yap?ld?. ?öyle bir ?anss?zl?k ya??yoruz. Mesela, 2008 y?l?nda son bir ay içinde Türkiye genelinde 43 bin küsur ayl?k ba?lanm??. Yaz??malardan, daha önceki sicil hatalar?ndan, çal??malar?n farkl? yerlerde olmas?ndan veya sigortal?n?n yanl?? hesaplamalar?ndan dolay? emekli ayl???n?n ba?lanmas?nda gecikme ve sorunlar ya?anabiliyor.

EL?M?Z ÇOK RAHATLADI

Gecikmelerden dolay? vatanda?lardan ele?tiriler geliyor. Bize biraz anlay?? göstermelerini istiyoruz. Kurum ba?kanl???m?z son emeklilik hizmet birle?tirmelerinde bir genelge yay?nlayarak i?i o kadar kolayla?t?rd? ki, ?imdi ta?ra te?kilatlar? olarak elimiz çok rahatlad?. Vatanda?lar?m?z?n i?lemlerini çok daha h?zl? bir ?ekilde insiyatif alarak, belki eksikliklerini de görmezden gelerek ayl?klar? ba?l?yoruz. Vatanda? beklemesin, ma?dur olmas?n diye konunun ara?t?rmas?na sonradan giriyoruz.

Türkiye genelinde son bir ayda 43 bin ki?iye emekli ayl??? ba?land?. ?stanbul’da ise son bir ayda 9 bin 819 ki?iye ayl?k ba?land?. Bir önceki y?lla kar??la?t?r?rsak; Türkiye genelinde 2008 Temmuz’unda 25 bin 291 SSK ayl???, 6 bin 451 Ba?-Kur ayl??? ba?lanm??. ?stanbul'da 2008 Temmuz’da 5 bin 262 ki?iye ayl?k ba?lanm??.

?STANBUL ?Ç?N HEDEF 40 GÜNDE AYLIK BA?LAMAK

Emekli ayl??? ba?lamada 2008 ile 2009 y?l?n? gün say?s? olarak kar??la?t?rd???m?zda; ?stanbul’da ortalama 102 günde ayl?k ba?lan?rken, bir ay öncesinde 62 güne dü?ürdük bunu. 2009 y?l? sonunda di?er illerde 30 gün içerisinde, ?stanbul için 40 gün içinde emekli ayl??? ba?lamay? hedefledik. i emekli ayl??? ba?lanm?? olacak. 40 gün olarak hedefledik. Çal??malarimiz h?zl? bir ?ekilde devam ediyor.

?STANBUL’DA AYLIK DAHA GEÇ BA?LANIYOR

?stanbul'un özelli?i çok say?da emekli ayl??? talebinin olmas?. ?kinci olarak da, ?stanbul bütün Türkiye genelinde ayl?k ba?lanacak olan ki?ilerin hizmetlerini di?er illere gönderiyor. ?öyle ki, ülkemizde ya?ayan insanlar?n bir ?ekilde ?stanbul’a yolu dü?mü? ve 1-ay 5 y?l gibi çal??t?ktan sonra kendi illerine gitmi?ler. Bu ki?ilerin hizmetlerinin de ?stanbul’dan gönderilmesi gerekiyor. Bu nedenlerle ?stanbul’da ayl?k ba?lanmas? daha fazla zaman alabiliyor.

EMEKL?L?K BA?VURULARININ YÜZDE 10’U REDDED?L?YOR

Daval?k olanlar var. Ba?kas?n?n hizmetlerini kendi hizmetleri gibi görebiliyor veya kulaktan dolma bilgilerle emekliliklerinin geldi?ini iddia edebiliyorlar. Böyle emeklilik ba?vurular?n? reddediyoruz, fakat vatanda? bizim yapt???m?z red i?lemine kar?? dava açabiliyor. Bu, 2 y?l- 3 y?l sürebiliyor. Sadece SSK’da çal??mas? olanlar?n ayl???n? ba?lamak çok kolay. Hemen ba?vurdu?u ay içerisinde ayl?klar?n? ba?layabiliyoruz. Fakat ki?inin Ba?-Kur hizmeti varsa veya Emekli sand??? hizmeti varsa, burada yaz??malar yap?lmas? gerekiyor. Sorun burada kar??m?za ç?k?yor. Reddetti?imiz emeklilik ayl??? ba?vurular? ortalama yüzde 10’lara tekabül ediyor.

Kaynak : ?nternet Haber

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal