* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Son İletiler

Sayfa: 1 ... 8 9 [10]
91
Siyaset Bölümü / Ynt: Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!
« Son İleti Gönderen: SevaL_24 03 Ekim 2009, 22:53:03 »
Hepsi her?eyin fark?nda da bunlar? dile getirmek i?lerine gelmiyor.

Onlar genel de kullanmay? ve kuru lak?rd?'dan atmay? seviyorlar.Bu tutumu ele?tirip ard?ndan o tutumdan farkl? bir ?ekilde davranmamak aksinin ispatç?s? de?ildir zaten.Siyaset bu ülke de dinle,mezheple harmanland?kça onlar? kulland??? müddetçe revaçta olmaya ba?lad?.

Kim ç?kt? din faktör'ünü ele ald?,ard?ndan ?uursuzca ?ahland?.Çok garip bir ülke de ya??yoruz asl?nda.Sözde demokrasi'nin varl???n? bu derece dinyevi kavramlarla özde?le?tirip ayn? davranan kaç farkl? ülke vard?r bizden ba?ka.Öyle ki bunu da geçelim.Demokrasi aya?? alt?nda partiler de dahi tek ba?kan rejimlerini ya??yoruz.Di?er bir deyimle tek ba?kan hükümdarl??? eskilerin bir nevi krall???.Ha onlar?n yan?nda da üç be? sadrazam misali ba?l? koyunlar? yok de?il.Ba?kan ne derse o mant?kla yürüyen bir siyaset anlay???na sahibiz.Ondand?r ki ba?kan?n ak dedi?ine pe?indekiler kara diyemiyor.Kara dedi?i an da onun yeri kap?d?r bunu herkes bilir bu ülke de.??te de?i?mesi gereken mant?k bu padi?ahl?k mant???d?r.?nsanlar bundan s?yr?labildikleri,paçalar?n? s?vazlayabildikleri zaman kurtulabilirler bundan.

Onca parti lideri alevi ya da bir ba?ka kültüre mensup bireyleri söz a?z? edip,vaatler verdi?in de pe?lerinde ki insanlar sadece susmakla yetiniyor.Boyun bükük itahat etme mant??? dinle de,kültürle de,siyasetle de uyu?mayan bir mevzuu'dur.
92
Dar?seki / Ynt: Dar?seki ve Dar?sekililer ile ilgili tarihi resimler
« Son İleti Gönderen: SevaL_24 03 Ekim 2009, 22:41:11 »
Burada görü?tü?ümüz zaman ke?ke sorsayd?m ama o zaman da akl?ma gelmemi?ti.

Ben dedemi 50'li ya?lar?ndan itibaren çok net hat?rl?yorum.Bu resim çok eski,benim onu gördü?üm haliyle ?u foto?raftan onu ç?karmam bir mucize olurdu herhalde.

Ne kadar farkl? adamm?? gençli?in de..
93
Serbest Kürsü Bilim Tart??mas? / Ynt: Krizdeki göcmenler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 03 Ekim 2009, 22:12:37 »
Haber için te?ekkürler.
Ancak sizden ricam, e?er haber ya da yaz? sizin üretiminiz ise
sorun yok, ancak ba?ka yerden al?nt?ysa kaynak belirtmenizde
fayda var.

Te?ekkürler.

Bir de sizden ricam, yazd???n?z yaz?larda okuyucuya kolayl?k olsun ve de göze ho? görünmesi bak?m?ndan yay?nlamadan önce 'özümleme' yaparsan?z çok daha iyi olur. 

Bunu bir ele?tiri olarak olumsuzlu?a yormay?n, forumumuzdaki yaz?lar?n göze ho? gelmesi bak?m?ndan hepimizin faydas?na yorumlayal?m.

Yaz?lara devam...


Te?ekklürler
94
Serbest Kürsü Bilim Tart??mas? / Süper lüks ve modern Din Hizmetleri Mü?avirli?i Stockholm’de aç?ld?…
« Son İleti Gönderen: yusuf eryigit 02 Ekim 2009, 12:25:17 »

?sveç’in ba?kenti Stockholm’de 1970’li y?llardan bu yana bir apartman dairesinde hizmet veren Din Hizmetleri Mü?avirli?i kendi sat?n ald??? süper lüks modern binas?na ta??nd?. Y?llard?r bir apartman dairesinde hizmet veren mü?avirlik art?k jakuzisi, saunas?, 2 plazma televizyonu  ve kullan?lmasada Amerikan bar? olan süper modern bir bina içerisinde hizmet verecek…

Modern ve lüks binay? Büyükelçi hizmete açt?

 Stockholm’deki Din Hizmetleri Mü?avirli?i ald??? süper modern mü?avirlik binas? ile Avrupa’daki mü?avirliklerinin önüne geçti. Stockholm yak?nlar?nda papaz?n soka?? adresinde al?nan bahçeli binada akla gelebilecek her türlü modern donan?m var. Daha önceki bina sahibinin kulland??? jakuzi, bastu ve Amerikan bar? korunarak yap?lan  mü?avirlik binas?nda 2 plazma televizyonu ile Avrupa’daki Din Hizmetleri Mü?avirliklerinin en modernini olu?turuyor. Din Hizmetleri Mü?avirli?i oldu?u için banyosunda kristal avizeli, bastülü, jakuzili ve Amerikan barl? görüntü binay? gezenleri en fazla etkileyen kö?e oldu

.

           Apartman dairesinde modern  ve lüks binaya

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Necip Egüz ba?ta olmak üzere Diyanet ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Prof.Dr. Fikret Karaman,  Berlin Din Hizmetleri Mü?aviri ve ayn? zamanda D?T?B Ba?kan? Sadi Arslan ile Stockholm Din Hizmetleri Mü?aviri Prof.Dr. Bülent Balo?lu’nun kurdele keserek açt??? ultra modern Stockholm Din Hizmetleri Mü?avirlik binas? 5,5 milyon krona maal oldu. Diyanet ??leri Ba?kanl???na ba?l? ?sveç Diyanet Vakf?  taraf?ndan al?nan binada her türlü kültürel, sosyal ve dini faaliyetin verilece?ini söyleyen Stockholm Din Hizmetleri Mü?aviri Prof.Dr. Bülent Balo?lu, “Daha önce bir apartman dairesinde verilen hizmetlerimiz daha kurumsalla?m?? bir ortamda halk?m?za ula?acakt?r”dedi. Balo?lu, yeni Din Hizmetleri Mü?avirli?i binas?n?n  getirece?i kurumsall?k ortam?nda,Din Hizmetleri Mü?avirli?i’nin ?sveç’te ya?ayan vatanda?lar?n ?sveç’e entegrasyonu aç?s?ndan köklü projelere imza atacakt?r”dedi.Bülent Balo?lu, eski bina sahibinden jakuzi, bastü ve bar’?n kald???n? belirterek, “Bunlar? bozmad?k.Sadece bar’?n arkas?nda bir bira reklam? vard?. Onu kald?rd?k”dedi.


  Bu tür mekanlara ihtiyac?m?z vard?

Diyanet ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Prof.Dr. Fikret Karaman’da yapt??? konu?mada, “?ç k?sm? çok daha güzel, estetik çal??ma mekan? olarak düzenlenmi?. Umuyorum ki bu güzel bina bundan böyle ?sveç’te çal??an arkada?lar?m?za  güzel projelere imza atacaklar. Diyanet olarak hedefimiz AB ülkelerinde daha s?çrayan çal??malara imza atmak istiyoruz. Aç?kça söylüyorum bu tür mekanlara ihtiyac?m?z vard?. Böyle nezih mekanlar bulu?mam?z? daha çok kolayla?t?racak”dedi.

Büyük bir hamle at?ld?

 Stockholm Büyükelçisi Necip Egüz’de konu?mas?nda, vatanda?lara daha etkin hizmet sunulabilmesi hem de bir çok alanda ihtiyaç duyulan e?itim, sosyal çal??malar?n yayg?nla?t?r?labilmesi için önemli  bir hamlede bu binan?n al?nmas?yla at?lm?? oluyor.Diyanet ??leri Ba?kan?m?z?n gereken Fittja camisinin bitirilmesinde gerekse Din Hizmetleri Mü?avirli?i’nin bize verdi?i bu destekten dolay? kendisini sevgi ile an?yorum”dedi.
95
Serbest Kürsü Bilim Tart??mas? / Krizdeki göcmenler
« Son İleti Gönderen: yusuf eryigit 02 Ekim 2009, 12:22:46 »

Eski yönetimi aklad?lar ancak yeni yönetime aday bulamad?lar

 ?sveç’e 40 y?l önce göç eden Türkler taraf?ndan kurulan ve ?sveç’in en eski ve en fazla üyeye sahip Rinkeby Türk Kültür Derne?i ekonomik krizle bo?u?uyor. Yakla??k 350 bin kron kira borcunu ödeyebilmek için üyeleriyle birlikte ola?anüstü kongreye giden dernek üyeleri acilen 350 bin kronun bulunmas? için acil üye yard?m fonu olu?turmas?n? kararla?t?rd?. Krizde olan Rinkeby kongresinde ba?kanl??a ve yönetim kuruluna aday ç?kmad?…

 Türklerin ilk örgütlerinden

 ?SVEÇ Türk ??çi Derneklerine(?T?DF) üye olan ve 3 bin üyesi oldu?u için ?sveç’in en büyük derne?i konumundaki Rinkeby Türk Kültür Derne?i ekonomik krizle bo?u?uyor. Son 2 y?ld?r yeterli faaliyetler yapmad??? için devlet yard?mlar? kesildi?i için kiras?n? ödemekte zorlanan Rinkeby Türk Kültür Derne?i, üyelerinin yard?m?yla bu krizden kurtulman?n hesaplar?n? yap?yor. Biriken yakla??k 350 bin kira borcunu e?er Rinkeby Türk Kültür Derne?i kendi aralar?nda toplayamazsa, ?sveç’teki Türklerin en fazla üyesi oldu?u ve en eski tarihe sahip olan Rinkeby Türk Kültür Derne?i kapanma riski ile kar?? kar??ya bulunuyor. ?sveç Türk ??çi Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Hasan Dölek’in eskiden ba?kan? oldu?u ve son yönetimde yönetim kurulu üyesi oldu?u Rinkeby Türk Kültür Derne?i gitti?i ola?anüstü kongrede Tolga Çi?el ba?kanl???ndaki yönetim kurulu da oybirli?i ile kongrede akland?. Ancak yeni ba?kan ve yönetim kurulu seçimlerine aday ç?kmay?nca kongre 1 ay sonra belirlenecek bir tarihe ertelendi.

Herkesten üye aidat? al?nacak

 ?T?DF ba?kan? Hasan Dölek’in divan ba?kanl???ndaki kongreye yo?un ilgi gösterildi. Tart??mal? geçen ve yeni ba?kan?n? seçemeyen Rinkeby Türk Kültür Derne?i kongresinde,dernek lokaline gelen genç, ya?l? herkesten üye aidat? al?nmas? benimsendi.

Hedef 400 ki?iden bin kron

Rinkeby Türk Kültür Derne?i lokalinin kira borcunun 400 bin kron oldu?u ve bu tutar?n ödenebilmesi için 400 üyeden bin kron toplanmas? parolas?yla bu krizden kurtulaca?? kongreden ortak bir karar olarak ç?kt?.

Rinkeby Türk Kültür Derne?i üyesi Halil ?brahim Küçükgöl,”Gerek derne?in çay oca??nda al?nacak kira geliri, gerekse al?nacak devlet yard?m? ile bu krizden rahatça ç?kabiliriz. Yeter ki 400 üyeden bin kron toplanabilsin.Sonras? kolay”dedi. Kongrede y?l sonuna kadar 400 bin kronu toplayacak 3 ki?iyi de yetki verildi. Yeni yönetim kurulu ve ba?kan aday?n?n ç?kmad??? kongrede Kadir Köylüo?lu, Ali Tümer ve Turgut Korkmaz, 400 bin kronu toplamas? için yetkili k?l?nd?lar. Bu arada dernek lokaline gelen ve 20 ya??n? doldurmu? herkesten ki?i ba??na 300 kron normal üye aidat? al?nmas? da kararla?t?r?ld?.

 Hasan Dölek’ten destek mesaj?

 ?sveç Türk ??çi Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Hasan Dölek, Rinkeby’nin her zaman dü?tü?ü bu tür s?k?nt?lardan bir ?ekilde kendisini kurtard???n? belirterek”Bu seferde bu krizden üyelerinin gücü ile kurtulmay? bilecektir. Daha önce bu krizlerden bu ?ekilde kurtulmas?n? bilmi?tir. Derne?in kapanmas? söz konusu olamaz. 1999 y?l?nda bugünden daha kötü durumda olan bu dernek bir ?ekilde kurtulmas?n? bilmi?tir. Gerekti?inden ?sveç’in en güçlü örgütü ?sveç Türk ??çi Dernekleri Federasyonu da bu deste?i sa?lar”dedi.
96
Serbest Kürsü Bilim Tart??mas? / Haramiler ve uyuzlara verilen rüsvet
« Son İleti Gönderen: yusuf eryigit 02 Ekim 2009, 12:20:23 »
Büyük oglum Ísvece geldiginde 11 kücükse 8 yasindalardi.

Daha sonra bunlar büyüdüler ve Ísvec vatandasligina gecmeye karar verdiler.

Kücük olani Türk vatandasligindan direk cikarken,büyüge cikis izni vermediler.

Cünkü onun askerlik dönemi yaklasmisti.

Bilindigi gibi parali askerlik diye birsey var,bunun bedeli yaklasik 50 000 Ísvec kronuna denk geliyor.

Türkiyeli haramiler kim nerede calisiyor,bunlarin isi gücü varmi,yoksa sosyal yardimlami geciniyor hic sormuyorlar.

Bu meblag issiz yahutta sosyaldan gecinen bir aile icin korkunc bir rakam tutuyor.

Kimse bu kadar parayi bir arada görmüs degil.

Yani gurbetcileri soyan soytarilar bu paralari ona buna peskes cekiyor.

Burada yasanan bir olayi anlatmakta yarar var.

Ísvecin en büyük aksam gazetesi ortaya bir yalan atarak milletvekillerini test ediyor.

Diyorlarki biz bir sirket kurduk ve bunun acilisini yapacagiz.

Bir liste yapip neler yapacaklarini anlatiyorlar.

Listede lüks bir aksam yemegi,bazi hediyeler ve geziler var.

Bunu duyanlar hemen baliklama atliyor ve lüks gezi kazanmak icin siraya giriyor.

Daha sonra taninmis bir gazeteci ortaya cikip bunun bir blöf oldugunu ve milletvekillerini moralmen bir teste tabi tutmak oldugunu söyleyince,bu isten yirtmak icin herkes bir bahane uyduruyor.

Ve diyorlarki,zaten gelmeyecektik.

Bu lüks gezileri bircok ülke devlet yahutta hükümet düzeyinde yaparmis.

Yani bir anlamda ülkesinde adam gibi politika izleyerek bir yerlere gelemeyen haramiler onun bunun parasini rüsvet olarak soytarilara peskes cekiyor.

Bunlarin basindada Türkiye geliyormus ve bu milletvekillerini cesitli gezilere davet etmisler.

Bunun icinde gidis dönüs ucak bileti,kalinacak olan lüks otel,en güzel yemekler ve golf oynamak var.

Bu vesileyle bunlar cesitli dernekler kurarak doslugu gelistirme yaftasi altinda soyguna devam ederlermis.

Türkiye AB,konusunda destek saglamak icin bu uyuzlardan bircogunu davet edip en güzel yerlerde agirlamis.

Fakat bir tarihte sol parti milletvekillerinden biri bunu reddetmis.

Gurbetcilerden zorla tahsil edilen bu paralar iste böylesi uyuzlara rüsvet olarak taktim ediliyor.

Simdi sorabiliriz,adalet bunun neresinde?

Demekki bu uyuzlardan medet bekleyerek onlarin ipine sarilanlarda uyuzlardan olusuyor.

Neticede kücük ogul askerlik isinden yirtarken,büyük olani gelecek yila kadar tecil ettirdi.

Simdi denebilirki onlar bu ülkenin cocuklari tabiki askerligini yapacaklar.

Íyide bu cocuklar iki yahutta üc yilda bir tatile gelmekten baks birsey yapmiyorlarki.

Yani ülke topraklarini bile cignemis degiller.

Kaldiki fazladan döviz gönderen insanlar.

Büyük oglan diyorki,birakin yakami vatandasliktan cikmak istiyorum,fakat haramiler birakmazki.

Sonucta ne yapip yapip bu parayi tahsil edecegiz diyorlar.

Íste bu nedenden dolayi bircok insan tecil süresi bitiminde bir daha o topraklara ayak basmiyor.

Allah belanizi versin ne haliniz varsa görün diyorlar.

Su anda tüm avrupada müthis bir issizlik var.

Cogu isini kaybederek sosyal kurumlara avuc acar hale geldi.

Íste bunlardan tahsil ediyorlar uyuzlara harcanan rüsvet paralarini.

Kanit asagida.

-------------------------------

Turkiet står för hotell och flygbiljett

Även stater bjuder de folkvalda på resor.

Taiwan och Turkiet har lockat med operaföreställningar och spahotell.

Turkiet kämpar hårt för att bli medlem i EU. Samtidigt bjuder turkiska staten svenska riksdagsledamöter på lyxresor.

Folkpartisten Camilla Lindberg åkte i februari 2007.

– De ville visa sig själva som turistland.

En flygbiljett Stockholm–Istanbul kostar mellan 5 000 och 10 300 kronor.

Josefin Brink (V) blev inbjuden 2007, men tackade nej.

– Man fick ta med sig hela familjen och få bra mat och fin natur, rena turisterbjudandet.

Fick rum på Ritz Carlton

Moderaten Göran Lindblad har låtit sig bjudas på hotell av turkiska staten, medan partiet har stått för flygbiljetten.

I Istanbul fick de rum på Ritz Carlton.

– Där brukar de alltid kvartera in oss, säger han.

Hotellet ligger vid Bosporen. Rummen kostar mellan 2 600 och 4 900 kronor.

Göran Lindblad har även bjudits till Marocko.

Också Taiwan bjuder flott.

Ledamöterna i svensk-taiwanesiska parlamentarikerförbundet får två resor per mandatperiod.

– Man får önska vad man vill se, säger Dan Kihlström (KD) som åkt dit både 2004 och 2006.

------------------------------------

Buda turist diliyle cevirisi olsun.

Otel ve uçak bileti için Türkiye hesaplar?
Her ne kadar devletler kendi seçilmi? temsilcileri seyahat sunuyoruz.
Tayvan ve Türkiyede opera ve kapl?calar ilgi odagi olmu?tur.
Türkiye sabit AB'ye kat?lmak için mücadele etti. Ayn? zamanda sunmay? lüks gezi türk Devlet ?sveç parlamentosu.
Liberal Ta? Camilla Lindberg ?ubat 2007'de gitti.
- Bir turizm ülkesi olarak kendini kan?tlamak istiyordu.
A Stockholm-?stanbul uçak bileti 5 000 ve 10 300 kron aras?nda maliyet.
Josefin Brink (sol parti milletvekili) 2007 y?l?nda davet edildi, ancak reddetti.
- Bu tüm aile getirdin mi olsun ve iyi yemek ve güzel do?as?, temiz turist sunuyoruz.
Ritz Carlton bir oda var
Süre parti uçak bileti durdu vard?r Muhafazakar Goran Lindblad Türk devleti taraf?ndan sunulan otel için, kendisi sa?lad?.
?stanbul'da da Ritz Carlton otelinin odalar? vard?.
- Genellikle her zaman bize kal?r sonucudur, "diye belirtti.
Bo?az'da tünemi?. Oda maliyeti 2 600 ve 4 900 kron aras?nda.
Goran Lindblad da Fas'a davet edildi.
Tayvan da filo sunmaktad?r.
?sveç-Tayvanl? Parlamenterler Birli?i üyeleri, dönem ba??na iki geziler.
- Ne görmek istedi?iniz olsun, "Dan Kihlström (KD) orada hem 2004 ve 2006 y?l?nda seyahat dedi.

97
Dar?seki / Ynt: Dar?seki ve Dar?sekililer ile ilgili tarihi resimler
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 30 Eylül 2009, 02:31:09 »
E?er unutmad?ysam R?za bana 1929 olmal?, demi?ti.
Foruma yak?nda girerse ö?reniriz.
98
Siyaset Bölümü / Ynt: Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 30 Eylül 2009, 01:53:23 »
Bir toplum ki, bu topraklarda yüzy?llar boyu ya?am?? ve yüzy?llar boyu daha ya?ayacak.

Bu toplum, yüzy?llar boyu eziyete maruz b?rak?lm??, en ufak bir ödün vermeden
kendi do?al haklar? do?rultusundan vazgeçmemi?tir.
Bu toplum, yüzy?llar boyu do?al haklar?n? silahla de?il, tüm yaz?l? belgelerinin yokedilmesine kar??n tek silah? 'dili' ile 'saz?' birle?tirerek savunma yolunu seçmi?tir.

Bu toplum, yüzy?llard?r ya?ad??? topraklarda neredeyse son on y?lda az?nl?k statüsüne sokulmak istendi. Yani kendi yurdunda az?nl?k statüsüne konulacakt?, yine olmad?.
Cumhuriyetin ilk y?llar?nda biraz olsun nefes alma olana?? do?du, ama yine uzun sürmedi.
Yine rahat b?rak?lmad?. Çünkü her yerde yeni 'Yavuz Selimler' türüyordu.

60!l? y?llar?n ortalar?ndan sonra öyle politikalar üretildi ki, bu yeni 'Yavuz Selimler'in temeli 70'li y?llar?n ba??nda at?ld?. 'K?z?lba?lara ölüm', 'kafirlere ölüm', 'dinsiz komunistlere' ölüm makinalar? bu 70'li y?llarda iyice yo?rulmaya ba?lad?. ??te sonradan, yani 80'li y?llardan itibaren iyice di?lerini gösteren bu makinalar?n ba?? s?radan bir cami imam? olan Fethullah Gülen'den ba?kas? de?ildi. Cemmati gittikçe o kadar büyütüldü ki, art?k ülkenin yönetimi Karagöz Hac?vat oyunu misali perde arkas?ndan uzat?lan iplere kald?. Bu, hem sivil siyasetinde, hem de k??lada  gittikçe daha belirgin hale geldi, ve böyle bir siyaset birçok kurumun aç?kças? i?ine yarad?. Çünkü her dengesiz hareket ve olaylarda kurumlar ya da ki?iler birebir sorumlu olmaktan kaç?narak topu ba?ka yerlere atmak i?lerine geliyordu. Topu att?klar? yerler de  pozisyonlara göre legal, ya da illegal konumuna geliyordu.

Bu Cemmaat kendili?inden büyümedi elbette, baz? misyonlara da hizmet etmesi gere?i bugünlere gelindi. Tabi bu durum Türkiye toplumuna ayni zamanda çe?itli çeli?kileri, çarp?k ili?kileri, dengesizlikleri vs ??r?ngalayarak toplumu gittikçe gerdi, dengesizle?tirdi, çürüttü ve malesef bugün Türkiye toplumunu avrupan?n en gerici, en üçka??tç?, en dengesiz toplumu yapt?. Bu dengesizlik ülke s?n?rlar? içerisinde her alana yay?ld?. Ailelere varana kadar kapkaçç? yapt?. Kapkaçç?, k?sayoldanc?l?k, cinnet, k?y?m, kültürel çöküntü, ortaça? gericilik zihniyeti, akl?m?za ne gelirse bu toplumun ba??na bela edildi.

Sonunda öyle bir taktik ile Amerikaya gitti ki, gidi? o gidi?, oradan, dedim ya, perde arkas?ndan daha tehlikesiz ülkeyi yönetmeye devam etti.

Önce mahvedeceksin, sonra aç?l?mla falan melekle?ip düzeltmeye kalkacaks?n.
Bu ülkede aç?l?m kürtlerle yap?labilir, ba?ka etnik, dinsel, kültürel vs gruplarla yap?labilir belki, çünkü onlar?n lobileri çok güçlü, zaman? geldi?inde elin mahküm.

Ama Alevilerle aç?l?m falan yap?lamaz, en az?ndan ?imdilik. Çünkü Alevilerin lobile?me faaliyeti çok eskilere dayanm?yor, onlara göre de henüz Aleviler o seviyeye gelmedi kan?s?ndalar. Dahas?, bu gibi hükümetler Alevi aç?l?m? falan yapmazlar, çünkü çok iyi biliyorlar ki Alevilere haklar?n? verseler de vermeseler de, Alevilerden gelecek seçimde ya da seçimlerde asla oy alamazlar. 'Aleviler, al?n haklar?n?z?, tepe tepe kullan?n, bize de ister oy verin, ister oy vermeyin' diyecek bir zihniyet de?iller de ondan.
Alevilerde tabi ki son y?llarda inan?lmaz geli?meler var, ama yeterli mi?
 ' Efendim, Alevili?i siyasete alet etmeyelim' diyen, hem Alevi kökenli, hem de Alevi dostuyum zihniyetinin bu ak?lalmaz ihanet gibi sözleri tam anlam?yla çürütülmedikçe Aleviler bu ülkede ezilmeye devam ederler. Ne demek Alevili?i siyasete alet etmeyin? Dünyada böyle bir zihniyet ancak hala kabile dincilerinde görünebilir. Bunu söyleyenler Alevili?i nas?l izah ettiklerini kendileri bile bilmiyorlar kan?s?nday?m. Bulmu?lar basmakal?p birkaç dize söz, yüzy?llardan beri gelen bu sözlerle koca bir felsefeyi, koca bir kültürü dar bir kal?ba sokmaya al??m??lar. Kald? ki, herzaman 'mazlum'un yan?nda yerini alm?? Alevilik, e?er dedikleri birkaç basmakal?ba uysayd?, inand?klar? 'Nesimiler, Mansurlar, Hüseyinler, Bedrettinler sap?na kadar siyaset yaparak ?ehit edilmezlardi, korkusuzca, dava u?runa, insanl?k u?runa......

Bir soru daha, 'Alevili?i siyasete alet etmeyelim' lak?rd?lar?n?n da siyaset etmek oldu?unu bilmiyorlar m??


Üzümbaba
99
Gündemden Dü?meyen Haberler / Ynt: ISMARLAMA
« Son İleti Gönderen: SevaL_24 29 Eylül 2009, 16:15:43 »
Medya bu tür olaylar için her zaman biçilmi? kaftand?r.

Fark?nda iseniz bugüne dek ya?anm?? olan her olay'?n yüceltilmesini sa?layan tek ordan yay?n organlar? olmu?tur.Bir olay? unutturan-unutturmayan kesim onlardan olu?makta.Bu da demektir ki gerek devletin,gerekse reklam'a ihtiyac? olan her birey'in el alt?n da saklad??? gizli kuvvetlerinden biridir bas?n-yay?n.Malesef ki öyle.?u s?ralar temiz,çirkefle?memi? bas?n bulamazs?nz bu ülke de.Asl?nda sadece bu ülke de?il dünya'n?n geneline bakarsak bundan daha farkl? bir tablo ile kar??la?mayaca??z.Bas?n olaylar?n en büyük deste?i ve tetikleyicisi.Gündemi bir konu da me?gul ediyor,sa?lam tutuyorsunuz s?rt?n?z? s?vazl?yan emin olun ki çok olacakt?r.Olmamas?n?n mümkanat? yoktur çünkü yeryüzünde hiç bir eylem ç?kars?z olarak yap?lmaz.Ard?nda olan provakasyonlarla hepsi zamanla büyüyecek ve farkl? bir görünüm " toplum nazar?nda " muhakkak ki alacakt?r.

Bizim de gündemimiz me?gul eden bir kafa kesme mevzusu var sizler de bilirsiniz.Aylard?r sürünceme de ve ekranlardan dü?müyor tek sat?r.Art?k insanlar cinayet olay?ndan s?yr?l?p,kullanma potansiyeline ula?t?.Eskiden sayg? duyan insanlar ?imdi nefret eder vaziyete ula?t?lar.Çünkü bu i? uzad?kça arkada ki pay? olan ki?iler su yüzüne ç?kt? ve insanlar?n mi?delerini fazlas? ile buland?rd?.

Bu i?ler görünen odur ki bu ?ekilde yürüyor.Ne kadar rolün olsa da,bunu oynamak için bir sahnen olacak,iki oyuncular?n üçte destekleyen bas?n yay?n organlar?n.

Onlar arttan kötü,iyi bir ?ekilde tetikleyecek ki i? ayyuke ç?ks?n.

Zirve de soluk als?n.

Kullanmaya ve kulland?rmaya çok ama çok merakl?y?z.

100
Serbest Kürsü Güncel Tart??ma / Ynt: ßenim Kö?em.
« Son İleti Gönderen: SevaL_24 29 Eylül 2009, 16:06:47 »
Siyaset arenasina dalan hemen hemen her be? ki?iden dördünün söyledi?i bir söylemdir bu:

"Sizi anl?yoruz. "

***

Genelde ilk geli?lerde söylenir, sonras?nda ise kat? bir anla??lmazl?k olarak yoluna devam eder. 80'li y?llardan bu yana bu kulvar içine bak?ld???n da bunun izlerine rastlamak mümkündür. ?nsano?lu hep anla??lma çabas? içinde olmu?, yeni umutlarla yeni ufuklara yelken açm??t?r.

Ekran?n önünde ya da mahalle ortas?nda, doyas?ya sallayan bir bünyenin, insan haklar?ndan bahsetmesi de ayr? bir ilginçlik olsa gerek. Sonra da diyor ki birileri :

" Sen benim insan?ms?n,hakk?n hakk?md?r. "

Hakk?m senin hakk?n da !

Benim hakk?m nerde kal?yor denmez mi bu efendilere ! Çevirmezler mi, adam?n yolunu bir kö?e ba??nda, korudu?un haklar?m nerede diye ?!

***

?nsan haklar? konusuna bodosloma bir dal??tan sonra biraz aç?klama da bulunmak gerek. Geçen hafta man?etlere dökülen bir konu vard?: Bir ço?umuzun haberi olan garip bir konu. Ara?t?rma yap?l?yor ve Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde en çok ?ikayet alan ülkeler s?ralamas?nda Türkiye  üçüncü s?rada yer al?yor. Bu da yetmezmi? gibi, görülen davalar?n sonuçlar? %99 Türkiye aleyhine. Yani bu demek oluyor ki, Türkiye’de devlet, aç?lan davalar?n sadece %1’inde hakl?. Ne ac? ve iç g?c?klayan bir oran ! Bu da demek oluyor ki, insan haklar? ad?na ülkemizde ülkemizde pek bir ?ey yok. ?imdi i? bu iken, sormazlar m? insana, nerede kal?yor bu bahsi edilen haklar diye ?

Geçmi?ten bugüne, Türkiye’de ki?i haklar? konusunda bir çok hata yap?lm??t?r. Öyle ki, dü?üncelerinden dolay? yarg?lanan tonla insana sahibiz. Sadece yukarda bahsetti?im bu orana bak?ld???nda bile, dudaklar? uçukluyor insan?n. Ba?ka hangi ülke de vard?r dü?üncelerine vurulan kilitler yüzünden içeri bir kum torbas? misali t?k?lmalar. T?k?lmakla kalmay?p, suskun kedi yavrular? gibi tekme üzerine tekme vurmalar.

As?rlard?r insan kavram? üzerine durulmalar bundand?r. Meydanlarda sözlerin sonuna dek verildi?i, ama haklara gelince ilk geçilenlerin yine ayn? insanlar oldu?u gerçe?inden bahsediyorum. Ne ile idare edildi?ini bilmeyen insan?n, “insan” faktörüne bak?? aç?s?nda pek ala darl?klar olacakt?r. Bu darl?klar? geni?letecek olan da insanlar?n bir insan olarak, sadece bir insan olduklar? için, sahip oldu?u haklar?n fark?nda olmalar?d?r. Hani ?u her daim ?srarla atlanan mevzular.

Fabrikada elektrik kaça?? oluyor, i?çilerden biri bu kaça?a yakalan?yor ve a??r bir travma geçiriyor. Geçirdi?i travma nedeni ile hastaneye kald?r?l?yor. Birkaç gün komada kal?yor,uyand?ktan sonra dava açmak istiyor. ?stiyor istemesine ya, önü fabrika sahipleri taraf?ndan kesiliyor. Hakk?n? aramamas? konusunda tehditler al?yor. ?ahit arkada?lar? “i?ten ç?kar?l?rs?n, paran? alamazs?n” korkusu verilerek bir güzel donat?l?yor. Tüm insanlar?n susmas? sa?lan?yor, arada susmayan birkaç ?NSAN fabrikadan at?l?yor, di?erleri ise bu haks?z çal??ma ?artlar?nda, hayatlar?n? riske ederek çal??may? devam ediyor. Ki?i, haklar?n? aramas? gerekirken, çareyi susup oturmakta buluyor. Çok ac? bir durum olsa da bu böyle. Bu suskunlu?un önüne geçmek için de bu konuda insanlar? e?itmek gerekiyor. ?nsan haklar? ad?na haftal?k 40 dakkika da vatanda?l?k dersi ad? alt?nda savsaklanarak anlat?lan bir ders, belki de yeniden yap?land?r?larak, e?itime kazand?r?lmal?. Bireyler, haklar?n?n fark?nda olan insanlar olarak yeti?meli.

***


?nsan olman?n de?erinin bilinece?i zamanlar diliyorum. Sayg? beraberinde, kulluktan ve koyunluktan s?yr?larak, haklar?n arand??? devirler diliyorum. Bu devirler oldukça eri?ece?iz önce insan seviyesine..Top art?k insan?n kendi elinde. Ninelerimiz, dedelerimiz, annelerimiz, babalar?m?z?n dedi?i gibi “kimseden kimseye hay?r yoktur, varsa derdin, kendi ba??n? kendin ka??mal?s?n“  Malesef insan önemli oldu?una inand??? ?eyleri kendi ba??na ba?armak zorunda.

Ortaya serilmi? alt?nlar? çalmaya, çal??madan, emek sarf etmeden kim yeltenmez ki? ?nsan kafas?ndaki bele? kültürünü kopart?p atmak gerek. ?nsana “önce insan” oldu?unu unutturmamak gerek.

Siz siz olun, ne kendiniz unutun ne de ba?kalar?n?n unutmalar?na izin verin !

Bu ülke hepimizin !


Kaynak:http://www.siyasetkahvesi.com/sayfa.php?ole=yazi&yzid=698
Sayfa: 1 ... 8 9 [10]