Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Son İletiler

* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Son İletiler

Sayfa: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
61
Gündemden Dü?meyen Haberler / AKP, darbeden de?il emekçiden korksun!..
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 01 Ocak 2010, 21:13:54 »

AKP, darbeden de?il emekçiden korksun!..

Suikast ve darbe iddialar? memleketin üzerini karabulutlar gibi sarm?? durumda. Asker mi hükümete kar?? bir harekat içinde, yoksa hükümet mi askere kar?? bir operasyon düzenliyor? Sorunun cevab? derinlerde olsa gerek; ortada, kafa kar???kl??? yaratan bilgiler ve kaostan ba?ka bir ?ey yok …
Yorumlar farkl?. Bir kesim, ‘Her devletin gizlisi sakl?s? olur’ diyerek; ?imdi d?? güçlerin de te?vikiyle devletin tüm s?rlar?n?n aç??a ç?kart?ld???n? ve böylece devletin en güçlü kurumunun zay?flat?larak, mevcut devlet yap?s?n?n uluslararas? güçlerin de istedi?i biçimde yeniden yap?land?r?lmaya çal???ld???n? söylüyor.
Bir ba?ka görü? ise devlet içindeki derinliklerin çökertildi?ini ve Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye kavu?tu?unu söylüyor… Bu görü?tekilere göre 12 Eylül darbesini me?ru hale getiren kan gölünü yaratan, ülkenin do?usunda bat?s?nda yüzlerce faili meçhul cinayet i?leyerek terör ortam?n? besleyen ve ?imdi de AKP’ye kar?? darbe ortam? haz?rlayan bir odak çökertiliyor.
Birinci görü?e kar?? söylenmesi gereken: Ulus devletin bekas? için gerekli olan s?rlar, bir suikast söylencesi üzerine böyle aç?k edilebiliyorsa, ya s?rlar?n s?rl???n? ya da o devletin devletli?ini sorgulamak gerekir. E?er devleti sorgulamak gerekiyorsa, o zaman i?e, bu s?rlar? saklamakla görevli devlet kurumu olan askerden ba?lamal?. Yok, e?er s?rlar? sorgulamak gerekiyorsa; o zaman da ikinci görü?e, yani derinli?ine devlet sorgulamas?na ihtiyaç var demektir.
E?er Türkiye gibi darbeleri gelenekle?tirmi? bir ülkede ya??yorsak, derinlemesine devletten anla??lacak olan, do?ald?r ki siyasi iktidara ve hukuk düzenine ra?men ve bazen ona kar?? sürekli bir tehdidin gündemde var olmas?d?r. Ancak ?u nokta gözden kaç?r?lmamal?d?r ki, bugüne kadar gerçekle?tirilmi? olan darbeler, sadece askerin siyasal ve hukuksal düzeni de?i?tirme iste?inden kaynaklanmam??t?r.
Türkiye’de, i?çi s?n?f?n?n haklar?nda olumlu düzenlemelere vesile olan 1960 darbesi de dahil olmak üzere, bugüne kadar gerçekle?tirilmi? olan tüm darbelerin s?n?fsal arka plan? mevcuttur. Ve çok aç?k bir biçimde söylemek mümkündür ki, tüm darbeler, ulusal ve uluslararas? sermayenin ç?kar? do?rultusunda, kapitalizmin dönemsel ko?ullar?na uyumlu biçimde gerçekle?tirilmi?tir. 27 May?s 1960 darbesinin i?çi s?n?f? lehine gerçekle?mi? gibi gözükmesinin nedeni, kapitalizmin sosyal devleti içeren dönemsel ko?ullar?ndan kaynaklanmaktad?r. Yoksa 27 May?s’?n sermaye s?n?f?na kar?? oldu?u söylenemez. Zira, Türkiye’de özel sermayenin en önemli at?l?mlar? 27 May?s’?n getirdi?i ko?ullar içinde gerçekle?mi?tir. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri, kapitalizmin sosyal yönünden uzakla??p, kazan?lm?? haklar?n geri al?nd??? bir dönemde gerçekle?mi?tir ve dolay?s?yla bu darbelerin sermaye s?n?f? ad?na do?rudan do?ruya i?çi s?n?f?na kar?? gerçekle?tirildi?i, çok aç?k biçimde görülebilmektedir.
Hâlâ haz?rda, Türkiye’de bundan önce darbelere gerekçe olu?turan kapitalizmin dönemsel ko?ullar?n? ve sermayenin ç?karlar?n? sorgusuz sualsiz yerine getiren bir siyasi iktidar mevcuttur. Ayr?ca iktidar? bu süreçte zorlayacak bir muhalefet ya da güçlü bir toplumsal mücadele de yoktur. Dolay?s?yla askerin k??las?ndan ç?k?p mevcut iktidara ve parlamenter yap?ya müdahale etmesi beklenemez. Aksine, askerin siyasal düzenin devam?na katk? sa?lamas?n? beklemek çok daha anlaml? olur. Belki asker içinde kendi ba??na hareket eden birtak?m münferit unsurlar olabilir ama mevcut ko?ullarda bunlar?n da ba?ar? ?anslar? olamaz.
AKP’nin darbeden önce kar?? kar??ya oldu?u esas tehdit, toplumsal deste?i yitirmi? olmas?d?r. Bugün sermaye d???nda hemen tüm toplum kesimleri, AKP’nin i?sizle?tiren, yoksulla?t?ran politikalar?ndan b?km??t?r. Bu y?pranm??l?kla AKP’nin iktidar?n? normal ko?ullar içerisinde sürdürebilmesi mümkün de?ildir. Bir süre daha böyle devam ederse, sadece AKP de?il tüm sistem ideolojik olarak sorgulanmaya ba?layacak ve 1980’den beri sessiz kalan toplumsal muhalefet, yeniden aya?a kalkacakt?r. Bunun engellenebilmesi için ya AKP yerine bir alternatif bulunmas?, ya da AKP’nin bir bask? rejimi içinde yoluna devam etmesi gerekecektir.
Türkiye’de kapitalizmin gereklerine uyumlu, sermayenin ç?karlar?n? canla ba?la savunurken toplumdan da oy alabilecek bir alternatif henüz bulunmamaktad?r. E?er bu alternatif k?sa bir süre içinde yarat?lamazsa, gerekli olan ortam? sa?lamak üzere AKP’ye tehdit olarak gösterilen asker, AKP’nin önemli destek kayna?? haline gelebilir.
2010’da ekmek ve demokrasi mücadelesinin yükselmesi umuduyla, tüm okurlar?n yeni y?l?n? kutlar?m.

01/01/2010
ÖZGÜRCE
ÖZGÜR MÜFTÜO?LU
Kaynak: Evrensel
62
Gündemden Dü?meyen Haberler / 2009'da Dünyadan ?nsan Haklar? Manzaralar?
« Son İleti Gönderen: uzumbaba 01 Ocak 2010, 20:47:14 »
2009'da Dünyadan ?nsan Haklar? Manzaralar?
2010'da daha ayd?nl?k bir insan haklar? karnesi görmemizin tek yolu yine bizlerden geçiyor. Haklar?m?z? özgürce talep edebilece?imiz, taleplerimizin tehdit olarak alg?lanmayaca??, sesimizin dikkatle dinlenece?i bir ortam?n yarat?lmas? için, ba?ka bir dünyan?n mümkün oldu?unu göstermeye devam etmeliyiz.2009'da dünyan?n birçok ülkesinde yine ölüm cezalar? infaz edildi, yine iç çat??malar sivilleri vurdu; hükümet ve direni? örgütleri çocuklar? akla hayale gelmez i?kence yöntemleriyle askerlik yapmaya zorlad?; insan haklar? aktivistleri, gazeteciler, muhalifler tehdit edildi, hapsedildi, öldürüldü.

?klim mültecileri
Yine zulümden kaçan on binlerce insan yollara dü?tü ve yine s???nma arayanlar kap?larda kald?lar, yollarda öldüler. Zulümden kaçan bu insanlara, önümüzdeki y?llarda iklim mültecileri de kat?lacak.

Çünkü 2010'a girmek üzereyken, dünya devletleri iklim de?i?ikli?ini ne kadar ciddiye almad?klar?n? bir kez daha gösterdi. Aral?k ay?nda toplanan iklim zirvesi büyük bir hayal k?r?kl???yla sonuçland?. ABD liderli?inde yirmi küsur ülkenin yapt??? anla?maya itiraz eden Afrika ülkeleri toplant?y? terk etti. Protestolar? ve itirazlar? önlemenin yolu olarak sivil toplum temsilcilerinin akreditasyonlar?n? iptal edildi. Devletler bir kez daha s?n?fta kald?.

?nsan haklar? savunucular?n?n ba??na gelen tek olumsuzluk toplant?lara kat?lmalar?n?n önlenmesi de?ildi. Bar??ç?l gösteri yapanlara ?iddet uyguland?.

Ölüm cezalar?
?ran'da seçim sonras? yap?lan gösteriler s?ras?nda ve sonras?nda uygulanan ?iddet, tutuklamalar ve mahkumiyetler tüm dünyan?n gündemine oturdu. Yüzlerce muhalif ?ran'dan kaçmak zorunda kald?. ?ran bu y?l da ölüm cezas?n?n kald?r?lmas? konusunda bir ad?m atmad?. Aksine aralar?nda çocuklar?n da oldu?u çok say?da ki?iyi infaz etti. En son suçu i?ledi?i iddia edildi?inde 17 ya??nda olan Mosleh Zamani'yi kimli?i bilinmeyen dört ki?iyle asarak öldürdü. Bu konuda di?er ?ampiyon da ABD. 2009 y?l?nda bugüne dek infaz edilenlerin say?s? 52. Dünya çap?nda hala 58 ülkede ölüm cezas? uygulan?yor. Liderli?i kapt?rmayanlardan bir di?eri de Çin Halk Cumhuriyeti. Aral?k ba?lar?nda yüksek mahkeme 5 Uygur'la ilgili ölüm cezas?n? onaylad?.

Temmuz ay?nda Urumçi'de Uygurlar?n bar??ç?l gösterilerine polisin ate?li silahlarla sald?rmas?yla ba?layan olaylarda 156 Uygur ölmü?tü. Gösteriler önceki ay bir Uygurlu kad?na Çinlilerin taciz etti?i iddialar? üzerine ba?layan çat??malar sonras? yap?lan soru?turmada Çin devletinin tarafl? davrand??? iddialar? üzerine yap?lm??t?.

Filistin
Dünyan?n gündeminden dü?meyen bir di?er ülke olan Filistin 2009 y?l?na ?srail'in "Demir Yumruk" sald?r?s?yla girmi?ti. Sald?r?lar, ambargolar ve ?iddet Filistin topraklar?ndan bu y?l da eksilmedi. Dünyan?n çe?itli ülkelerinden dayan??ma gemileri, kafileleri Gazze'ye ilaç ve yard?m malzemesi götürmek için birbiri ard?na yola ç?kt?. Baz?lar? gemilerden inemedi, baz?lar?na ate? aç?ld?.

Önemli bir geli?me Hakim Goldstone'un, ?srail ve Hamas'?n sava? suçu i?ledi?ine dair raporunun BM taraf?ndan kabul edilmesi oldu. (ABD ve 7 AB üye ülkenin olumsuz oyuna ra?men). Ancak 2010 y?l?na Gazze yine ?srail sald?r?s?yla girecek gibi. En son ekim ay? sonunda Mescid-i Aksa'ya yönelik sald?r?lar dünya çap?nda çe?itli gösterilerle protesto edildi.

Çat??mal? bölgeler
Her ülke uluslararas? toplumdan Irak, Filistin ya da ?ran kadar ilgi göremedi. Sri Lanka'da, Yemen'de, Sudan'da, Kolombiya'da, Uganda ve Afrika'da ya?anan iç çat??malar yüzlerce insan?n ölümüne ve yaralanmas?na, binlerce ki?inin yerlerinden edilmesine sebep oldu.

Çocuklar?n asker olarak kullan?lmas?
Ba?ta Afrika ülkeleri olmak üzere çat??malarda çocuk asker kullan?lmaya devam edildi. Her ne kadar Uganda hükümeti art?k çocuklar? askere alm?yorsa da, Tanr?'n?n Direni? Ordusu (LRA) her gün giderek artan say?da çocu?u gönüllü ya da zorla aktif çat??mada kullanmak üzere ordusuna almaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Sudan, Kolombiya gibi ülkeler de çocuk asker kullanmaya devam ediyor.

Silah ticareti sözle?mesi
Silahl? çat??malar?n, iç sava?lar?n tüm ?iddetiyle devam etmesinde büyük katk?s? olan yasad??? silah ticaretinin önlenmesine yönelik çabalar 2009'da da devam etti. Ekim sonunda BM'de, aralar?nda ABD'nin de bulundu?u 153 ülke, konvansiyonel silahlar?n uluslararas? ticaretini denetim alt?nda tutacak, güçlü ve etkin bir Silah Ticareti Sözle?mesi'nin haz?rlanmas? için bir takvim üzerinde anla?t?lar.

?nsan haklar? savunucular?
Dünyan?n herhangi bir ülkesinde ya?anan adaletsizli?e dikkat çeken ve ihlallerin sona ermesi için çal??anlar?n, gazetecilerin, insan haklar? aktivistlerinin 2009 y?l?nda paylar?na dü?en yine ölüm, tehdit, sindirme, kaybedilme, hapsedilme oldu.

Rusya'da özellikle Çeçenistan'daki hak ihlalleriyle ilgili yapt?klar? çal??malar nedeniyle hedef haline gelen aktivistler bu y?l üç arkada?lar?n?n öldürülmesine tan?k oldu.(Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva ve Alik Dzhabrailov).

?ran'dan Gambia'ya, Jamaika'dan Yemen'e, Pakistan'a, Türkiye'den M?s?r'a, Özbekistan'a, ABD'ye kadar onlarca ülkede sava? kar??tlar?, topraks?zlar için çal??anlar, insan haklar? ve e?itlik, yoksulluk, özelle?tirme, insani ya?am ko?ullar? için mücadele edenler devletin ve silahl? güçlerin sald?r?lar?yla kar?? kar??ya kald?lar.

2009'da öldürülen gazeteci say?s? ise en az 69. Sadece Filipinler'de öldürülen gazeteci say?s? 32.

Bir de Nobel Bar?? Ödülü Afganistan'a ek asker gönderecek ABD Ba?kan? Barack Obama'ya verilmi?ken, 2010 y?l?nda daha ayd?nl?k bir insan haklar? karnesi görmemizin tek yolu yine bizlerden geçiyor. Haklar?m?z? özgürce talep edebilece?imiz, taleplerimizin tehdit olarak alg?lanmayaca??, sesimizin dikkatle dinlenece?i ulusal ve uluslararas? bir ortam?n yarat?lmas? için izlemeye, üretmeye, ba?ka bir dünyan?n mümkün oldu?unu göstermeye devam etmeliyiz.

Özlem DALKIRAN
01 Ocak 2010
Kaynak: ?stanbul - B?A Haber Merkezi
63
?iir bölümü / Okunas? ?iirler
« Son İleti Gönderen: firari 29 Aralık 2009, 12:00:10 »ZEYNEP

Ne kadar özenmi? yaradan sana
Ab-? hayat oldun adeta cana
Bir damla umudun kafidir bana
Bu gönül sevgini ediyor talep
Sensizli?i lügatten siliyor Zeynep

Biçareyim derbederim sarho?um
Sevgine kahr?na talip olmu?um
Derdime derman? sende bulmu?um
Ruhuma hitap eden ne varsa hep
Her ?eyi sende buluyor Zeynep

Hasta gönlü avutmak mümkün de?il
Okyanusu kurutmak mümkün de?il
Gül yüzünü unutmak mümkün de?il
Sen oldun sanki varl???ma sebep
Akl?m hep sende kal?yor Zeynep

Cemalini gördü?üm günden beri
Alev ald? içerim yang?n yeri
Elinden içeyim en ac? zehri
Tutu?up yanan yüre?ime su serp
Bu yang?n can?m? al?yor Zeynep

Matla?t? hayat?n renkleri soldu
Gözlerim ba?kas?n? görmez oldu
Deli gönül bahara ermez oldu
Eridikçe umudum kelep kelep
Gözlerim ya? ile doluyor Zeynep

Met cezir içinde buldum kendimi
Dalga dalga y?kamad?m bendimi
Ak ka??da açar iken derdimi
Dona kald? kalemimde mürekkep
Yazd???m yaz?lar soluyor Zeynep

Sanma ki bu sevda küllenir biter
Olmu?um mecnundan keremden beter
Gemileri yakar?m gel de yeter
Mecnuna iki ad?m yoldur Halep
A?k dedi?in da?lar? deliyor Zeynep

Co?kun ARSLAN


Ate?inden Köz B?rakt?n Geride

Çektin gittin veda bile etmeden
Peri?an bir öz b?rakt?n geride
Sormayaca??m sana nas?l, neden
Tutulmam?? söz b?rakt?n geride

Dola?m??s?n ruhuma ilmek ilmek
Mümkünü geçmi?i bir anda silmek
Umutlar?m? yak?p erittin tek tek
Ate?inden köz b?rakt?n geride

Zavall?y?m boynum büküktür benim
Hissiyat?m k?r?k döküktür benim
Gözlerimden ya?lar dökülür benim
A?ka küskün yüz B?rakt?n geride


Talihim yok imi? sevdadan yana
Kader böyle imi? ne diyim sana
Ne renk kald? ne ses kald? ne mana
Teli k?r?k saz b?rakt?n geride

Co?kun Arslan

Cesaretim Yoktur ?lan-? A?ka
________________________________________
Gülü?ün ba?ka güzel endam?n ba?ka
Cesaretim yoktur ilan-? a?ka
Halimden az?c?k anlasan ke?ke
Sevdam? yürekte saklar dururum

Vurulmu?um sevmi?im her halini
Haz verir kurmak senin hayalini
Resmetmi?im o güzel cemalini
?kibir zihnimi yoklar dururum

Uykular rüyalar yar?m yamal?k
Mecalim kalmad? yoruldum art?k
Geceler olsada zifiri karanl?k
Gördü?üm dü?leri aklar dururum

Akl?mda sen vars?n hep ruhumda sen
Sevincimde sen oldun korkumda sen
Anlatabil semde anlayabilsen
Lal olur bu dilim tekler dururum

K?rg?n?m darg?n?m sensiz hayata
Nasibmidir bilmem ermek vuslata
Zaman? iple çekerim adeta
Kavu?ma gününü bekler dururum.

Co?kun Arslan
Sensizli?in Resmi
 

Sensizlik ikliminde


?imdi be?inci mevsim,


Hüzün sinmi? duvarlarda


Yank?lan?yor sesim,


Denize dü?mü? bir yaprak gibi


Sürüklenip ak?yorum.Yosun tutmu? dü?lerim


Umutlar te?et geçiyor


Ben isyan kokuyorum.Pasl? mengeneye s?k??an ruhumu


Çepeçevre ku?atm?? hasretin,


Ans?z?n yakaland?m


Sensizli?e ans?z?n


Gecenin koynunda


?imdi yapa yaln?z?m.


Bakt???m aynalarda


Yans?yan silüetin


Bu?ulu gözlerle bak?yorumSen yoksun ya


Her?ey bo?, her?ey anlams?z,


Her?ey yalan.


Ve senden geriye kalan


Siyah beyaz bir fotograf karesi


Onuda yak?yorum.
Co?kun Arslan
 
--------------------
Güllere Sor Beni Güller Anlats?n

Sevmi?im ben seni can-? gönülden,
Anlamazsan e?er lisan-? halden,
Dillere sor beni diller anlats?n.

Bakt?kça yüzüne meftun olmu?um,
Yand?kça nar?na mecnun olmu?um,
Çöllere sor beni çöller anlats?n.

Gözlerden akseder en derin mana,
A?lad?m halimi arzetsin sana,
Sellere sor beni seller anlats?n.

Hasretin bir lahza dinmedi inan,
Yelkovan durdu buz tuttu zaman,
Y?llara sor beni y?llar anlats?n.

Ey hilal ka??na kurban oldu?um,
Bir yürek sevgiyle sana sundu?um,
Güllere sor beni güller anlats?n.

Co?kun ARSLAN


64
Dü?üncenin Suç Say?ld??? Türkiye'de "Nefret Suçlar? Yasas?" Yok

"Nefret Söyleminin Kayna?? Devletin Kendisi!"


"Nefret suçu" ve "Nefret Suçlar? Yasas?", Türkiye için iki "yabanc?" kavram. Fakat en k?sa süre içinde bu kavramlarla tan???lmas?nda fayda var. Zira Türkiye'nin parças? olmaya çal??t??? Avrupa Birli?i'ne üye ülkeler, az?nl?klar? ço?unluklar?n öfkesinden bu yasa ile korumaya çal???yor. Peki "nefret suçu" ne? Kim, ne yapt???nda nefret suçu i?lemi? say?l?yor? Nefret suçlar?n?n ma?durlar? kimler? Dünyada ve Türkiye'de i?lenen nefret suçlar? neler? Türkiye'de Nefret Suçlar? Yasas? olsayd? ne olurdu? Yeni Aktüel bu sorulara cevap arad?.

"Ermeni dölü' diyen mahkemeye!", "'Yunan tohumu' demek art?k suç!", "'Haç? koynunda ç?kt?' diyen yand?!", 'Yezid'in k?z?' diyenin vay haline!", "'Pis Çingene' diyen hapsi boylayacak!", "E?cinsel katillerine 'a??r tahrik indirimi' yok!", "'Korkak Yahudi' ifadesi tutuklanma nedeni!", "'Terörist Kürtler' diyen 20 y?ldan yarg?lanacak!", "'K?z?lba?'?n önde gideni" diyen mahkemelik!", "'Kad?n akl?yla' demek a??r tahrik!"Bir sabah uyanacaks?n?z ve elinize ald???n?z gazetelerde, bu okuduklar?n?za benzer man?etlerle kar??la?acaks?n?z. Çünkü o gün, Türkiye'de art?k Nefret Suçlar? Yasas?'n?n yürürlü?e girmesinin zorunlu hale geldi?i konu?uluyor olacak. Bunun ne zaman vuku bulaca??n? söylemek güç. Çünkü dünyada ilk Nefret Suçlar? Yasas? farkl? inanç, etnik köken ve kültürden gelen topluluklardan olu?an ABD'de bile ancak 1980'lerde uygulamaya ba?land?. Bununla birlikte, farkl?l?klara tahammül gücü zay?f olan Türkiye'de, yasan?n tart???laca?? sürecin uzun ve sanc?l? olaca??n? ?imdiden söylemek mümkün.
Ortak ma?durlar: Kad?nlar,e?cinseller ve Çingeneler
Peki nefret suçu ne? Kim, ne yapt???nda nefret suçu i?lemi? say?l?yor? Nefret suçlar?n?n ma?durlar? kimler? Dünyada ve Türkiye'de i?lenen nefret suçlar? neler? Bu suçlar nas?l önlenebilir? Pembe Hayat Dayan??ma Derne?i Hukuk Dan??man? Avukat Senem Do?ano?lu, k?saca "dü?manl?k temelli suç" olarak tarif ediyor nefret suçunu. Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?'n?n (AG?T) tan?m?n? hat?rlat?yor ard?ndan: "Bir ?ahsa veya mülküne kar?? i?lenen herhangi bir suçun kayna?? o kimsenin ?rk?, rengi, etnik kökeni ya da uyru?u, dini, cinsiyeti veya cinsel yönelimi, cinsiyet kimli?i, ya??, fiziksel veya zihinsel engelleri yahut buna benzer bir aidiyeti ise, bu suç nefret suçudur." Buna göre "aidiyetleri" nedeniyle birine sözlü tacizde, tehdit edici davran??larda, fiziksel sald?r?da, cinsel taciz ve tecavüzde bulunan; ad veya lakap takan, sark?nt?l?k eden, gözda?? veren, e?yalar?na zarar veren, gasp eden ki?i nefret suçu i?lemi? say?l?yor.
?zmir Barosu avukatlar?ndan Ali Koç ise "nefret suçu ma?durlar?" konusuna de?inirken, "aidiyet" kavram?yla "az?nl?k" kavram?n? bulu?turmaya özen gösteriyor: "Cinsel, dinsel, etnik, siyasi, felsefi, s?n?fsal ve benzeri nitelikleri dolay?s? ile bir az?nl?k olu?turan hemen herkes nefret suçu ma?duru olabilir. Bu ba?lamda Türkiye'de Kürtler, Ermeniler, Yezidiler, Aleviler, H?ristiyanlar, Yahudiler nefret suçu ma?duru olabilirken; Almanya'da Türkler, Müslümanlar, Yahudiler bu suçun ma?duru olabilmektedir." Avukat Koç, "nefret suçu ma?durlar?"n?n siyasi ve toplumsal yap?ya ve zamana göre de?i?iklik gösterebildi?ini, ancak hemen her toplumda kad?nlar?n, e?cinsellerin ve Çingenelerin bu suçun ortak ma?durlar? oldu?unu ifade ediyor.
Türkiye'de i?lenen nefret suçlar?yla ilgili aralad???m?z pencereyi açmadan önce, dünyaya projektör tutmakta fayda görüyoruz. AG?T'in 2007 y?l? raporu ilginç veriler içeriyor. Rapora göre, kurulu?a üye 56 ülkenin sadece 15'i ?iddet içeren ve ?iddeti te?vik eden nefret suçlar?yla etkili biçimde mücadele ediyor. Di?er üye ülkelerde nefret suçlar? ceza kapsam?na girmesine ra?men, nefret söylemine ba?l? suçlarda art?? oldu?u göze çarp?yor. Buna ra?men aç?lan dava say?s? artm?yor, savc?lar?n gereken takibat? yapmad??? görülüyor. Arnavut, Rumen ve Afrika kökenli göçmenlerin hakarete ve ?iddete maruz kald?klar? ?talya ve Norveç, nefret suçlar?yla ilgili istatistikleri kamuoyuna aç?klamamakta ?srar ediyor. 2005 y?l?nda Londra ve Madrid'de meydana gelen bombal? sald?r?lar?n ard?ndan Müslümanlara yönelik ?iddetin artt??? gözlemleniyor. Avrupa'da birçok kentte Müslüman mahallelerinde maskeli gençlerden olu?an çeteler rastgele ?iddet uygularken, Yahudilere yönelik sald?r?lar da t?rman?yor. Rapor, a??r? sa?c? veya a??r? dinci gruplar?n radikalle?melerinde medyan?n önemli bir rol oynad???n? vurguluyor. Nefret söyleminde bulunan ve bundan vazgeçmeyen bas?n yay?n kurulu?lar?na hiçbir cezai yapt?r?m uygulanmad???na da özellikle dikkat çekiyor. Antisemit man?etlerin göze çarpt??? ülkeler aras?nda Do?u Avrupa ülkeleri ve Rusya'yla birlikte Türkiye de bulunuyor.
AG?T, üye ülkelerde nefret suçlar?n?n önlenmesi konusunda üç noktaya dikkat çekiyor. Birincisi, nefret suçlar?n?n izlenmesi için devlet bünyesinde gerekli birimlerin olu?turulmas?, var olan birimlerin güçlendirilmesi ve kamuoyuna bu konuda raporlar sunulmas?. ?kincisi, nefret suçlar?n?n en a??r cezalarla yarg?lanmas? için gerekli yasal düzenlemelerin yap?lmas?; var olan yasalar?n gerekti?i biçimde kullan?lmas?. Üçüncüsü, medya kanal? ile i?lenen suçlar?n, hedef göstermelerin mutlaka cezaland?r?lmas?; yasal süreç hakk?nda kamuoyunun bilgilendirilmesi.
Türkiye'de Nefret Suçlar? Yasas? olsayd? ne olurdu? Malatya Zirve Yay?nevi'nde misyonerlik yapt?klar? gerekçesiyle üç ki?inin öldürülmesi sonucu aç?lan davan?n müdahil avukatlar?ndan Ali Koç, bu soruya ?u yan?t? veriyor: "Nefret Suçlar? Yasas? olsayd?, Türkiye'deki herhangi bir az?nl???n a?a??lanmas? ve d??lanmas? söz konusu olamazd?. Örne?in Rahip Santoro öldürülmez, Malatya katliam? ya?anmaz, Hrant Dink öldürülmez, 6-7 Eylül Olaylar? ya?anmazd?. Nefret söylemi, bu tür suçlar?n i?lenmesini toplumsal düzeyde me?ru kabul eden bir zihniyetin olu?mas?na yol açmaktad?r. Çünkü hedef al?nan grup ?eytanla?t?r?larak, toplumun di?er grup ve bireylerine dü?man olarak gösterilmekte, dolay?s? ile bunlar?n yok edilmesine yol açan toplumsal iklimi olu?turmaktad?r." Avukat Senem Do?ano?lu ise ?öyle bir yorumda bulunuyor: "Türkiye'de Nefret Suçlar? Yasas? olsayd? Malatya, Hrant Dink katliam? gibi davalar?n iddianame ve kararlar?nda nefret suçu te?hisi yap?l?r, faillerin çok daha a??r ?ekilde cezaland?r?lmas? mümkün olabilirdi."
Nefret Suçlar? Yasas?'n?n yürürlü?e girmesi Türkiye'de neyi de?i?tirir? ?lgili yasa, sosyal ve siyasi hayata nas?l yans?r? Avukat Do?ano?lu "Ayr?mc?l?k, dü?manl?k gibi kültürel kodlara içkin davran??lar?n cezaland?r?lmas?yla nefret suçlar?n?n da sona erece?i gibi bir denklem kurmak zor" dedikten hemen sonra ekliyor: "Ancak yürürlükte böyle bir düzenleme olsa muktedirler bu kadar kolay 'Ya sev ya terk et' diyemez. Her gün sokak ortas?nda transseksüel oldu?u için ba??ndan pompal? tüfeklerle insanlar?n öldürülmeyece?i yahut e?cinsel bir bireyin hayat? boyunca alaylarla an?lmayaca?? umudunu ta??mam?za vesile olaca?? da muhakkak. Buradaki dezavantaj, -kanunlar?n uygulanmas? esnas?nda s?kl?kla kar??la??lan- az?nl?klar?n korunmas? amac?yla öngörülmü? hükümleri 'bask?n' olan kimlikleri korumaya yönelik yorumlayan yarg?sal tutumun çok sert olmas?." Avukat Koç ise "Türkiye'de nefret söyleminin kayna?? devletin kendisi, kurumlar? ve memurlar?d?r. Devlet d??? ki?i ve kurumlar da söylem ve eylemlerini devletin nefret ve ayr?mc?l?k içeren söylem ve eylemleri üzerine oturtmaktad?r" dedikten sonra bir öngörüde bulunuyor: "Türk Ceza Kanunu'nda nefret ve ayr?mc?l??? yasaklayan maddeler olsa da, bürokratik, polisiye ve adli uygulama bu maddeleri amaçlar?na uygun yorumlamakta. Bu maddeler dezavantajl? ki?i ve gruplar?n korunmas? amac?yla de?il, bizzat hâkim kimlik olan Türk kimli?i ile devletin kendisinin veya çe?itli kurumlar?n?n korunmas? amac?yla kullan?lmakta. Bu maddelerin nefret ve ayr?mc?l??? yasaklar ?ekilde uygulanmas? mümkün. Ancak y?llar?n devlet gelene?i ile adli gelene?inin k?r?lmas? mümkün de?il. Bu nedenle, gerçekten bir toplumsal dönü?üm sa?lanabilmesi için özel amaçl? ve özel nitelikli bir Nefret Suçlar? Yasas? ç?kar?lmal?, bunu yaparken nefretin öznesi olan gruplar?n kat?l?m? sa?lanmal?d?r."
"Dü?ünceyi" suç sayan hukuk anlay???n?n, "nefreti" ne zaman suç kabul edece?ini bilmiyoruz. Son tahlilde sözü, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ?nsan Haklar? Hukuku Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi'nde ders veren Kür?at Kahramano?lu'na b?rak?yoruz: "Avrupa Birli?i sürecindeki Türkiye'nin bir Nefret Suçlar? Yasas? ç?karmas? gerekecek. Ama bu AB zoruyla de?il de, vatanda?lar?n ihtiyac? oldu?u için yap?lsa ne kadar iyi olur"

Perihan Özcan / Yeni Aktüel

Kaynak: www.yeni-sentez.net  03-10-2009
65
Siyaset Bölümü / Ynt: Ne Mutlu Türküm Yiyene !
« Son İleti Gönderen: mahfuz 29 Kasım 2009, 09:40:27 »
AK parti i?kenceleri , yolsuzluklar?, hortumculu?u, mafyac?l???, faili meçhullere ,Cuntac?l??a, Darbecili?e  DUR DED??? ?Ç?N ,,Ergenekon ve YANDA?LARI  taraf?ndan , muhalefet partileri, TERÖR ÖRGÜTÜ piyonlar? taraf?ndan ,Ayd?n Do?an MEDYASINCA HAKARETE u?ruyor
66
Siyaset Bölümü / Ynt: CHP.ve degisim
« Son İleti Gönderen: mahfuz 29 Kasım 2009, 09:36:46 »
CHP   asla de?i?mez ve de?i?emez çünkü  TSK, YARGI müsaade etmez ... HORTUMLAR ,,ÇIKARLAR ,,MENFAATLER SÖZ KONUSU...
 K.KILIÇDARO?LU ,KAMER GENÇ gibi paragözler niye  ÇIT ÇIKARAMIYORLAR ???
67
Siyaset Bölümü / Ynt: Gençlik Sar?gül Diyor !
« Son İleti Gönderen: mahfuz 29 Kasım 2009, 09:33:34 »
Statükonun  yedek partisidir,, BALONDUR ..
68
Siyaset Bölümü / Ynt: Aleviler niçin CHP'ye meylediyor?
« Son İleti Gönderen: mahfuz 29 Kasım 2009, 09:32:34 »
Aleviler geçmi?te  Mustafa Timisi liderli?inde Alevi partisi( TBP) sini kurdular ama rey alamay?nca kapand? ve siyaset sahnesinden silindi,, i?te bu olaydan sonra Aleviler tekrar CHP ye yöneldiler  ve CHP ,Statükoya destek verdikleri için de Devlet kadrolar?na dolduruldular ki bilhassa  YARGI,TSK,BAROLAR Alevilerin konturollerindedir ,,, Sendika PATRONLUKLARI bunlar?n ellerindedir
69
Siyaset Bölümü / Ynt: Laik Türk Ordusu Cemevine Gitmez, Camiye Gider!
« Son İleti Gönderen: mahfuz 29 Kasım 2009, 09:28:05 »
 TSK  gerekirse irtica( islama) kar?? SEFERBERL?K ?LAN  ederiz diyecek kadar DÜ?MANDIR..
 TSK içinde  ki subaylar?n  ço?u  Alevidir bu gerçe?i hiç kimse ÖRTEMEZ...
 TSK asla bugüne kadar ?slama  sayg?l? olmam??t?r ve olmazda Çünkü CUNTACILAR  musaade etmezler ve ??LER?NEDE gelmez...
  Cuntan?n  son hüneri  AK PART?Y? VE FETHULLAH HAREKET?N? B?T?RMEKT?R...
70
Siyaset Bölümü / Ynt: Aleviler nas?l bir Türkiye istiyor?
« Son İleti Gönderen: mahfuz 29 Kasım 2009, 09:23:51 »
benim bugüne kadar gördü?üm bütün Aleviler  Ateist bir Türkiye istiyorlar..
Sayfa: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10