* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Küresel Is?nma  (Okunma sayısı 19649 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Küresel Is?nma
« : 05 Temmuz 2009, 14:14:12 »
Küresel ?s?nman?n nedenleri,sonuçlar?,zararlar? ve küresel ?s?nmayla ilgili tüm haberler bu bölümde toplanacakt?r.

Küresel Is?nma Tarihi ve Uluslararas? Önlemler


Toplumun ilgisini son 20 y?l içinde çekmeye ba?layan artan sera etkisi ve küresel ?s?nma, yakla??k 100 y?ld?r bilinmekte ve incelenmektedir. Atmosferdeki CO2 birikiminin de?i?mesine ba?l? olarak, iklimin de?i?ebilirli?i ilk kez 1896 y?l?nda Nobel ödülü sahibi ?sveçli S. Arrhenius taraf?ndan öngörülmü?tür.Ancak, ilk kez 1979 y?l?nda Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) öncülü?ünde "Birinci Dünya ?klim Konferans?" düzenlenmi?; fosil yak?tlardan ve CO2 birikiminden kaynaklanan küresel iklim de?i?ikli?i vurgulanm??t?r. Yap?lan ilk ciddi konferans, 5-12 Haziran 1992 tarihindeki Rio Konferans?'d?r. Bu konferans sonucunda Rio Deklarasyonu yay?mlanm??; Birle?mi? Milletler ve Avrupa Toplulu?u ülkelerinin de içinde bulundu?u 184 ülkenin taraf oldu?u Birle?mi? Milletler ?klim De?i?ikli?i Çerçeve Sözle?mesi 21 Mart 1994 tarihinde yürürlü?e girmi?tir.Bu sözle?meye göre iki çal??ma grubu olu?turulmu?tur. Birinci çal??ma grubunda ülkelerin CO2 ve öteki sera gaz? emisyonlar?yla ilgili yükümlülükler; ikinci çal??ma grubunda ise yasal ve kurumsal mekanizmalar ele al?nm??t?r.
Çal??ma gruplar?n?n yapt??? ara?t?rmalar sonunda, geli?mi? ülkelerin önceki süreçte atmosfere yayd??? sera gazlar? dikkate al?nm?? ve bu ülkelerin emisyonlar?nda derhal indirim yoluna gitmeleri belirtilmi?tir. Geli?mekte olan ülkelere ise; sanayile?me süreçlerinin devam etti?i vurgulanarak gaz emisyonu indiriminde esneklik sa?lanm??t?r. Bu tespitlerden yola ç?k?larak geli?mekte olan ülkelere tan?nan sera gaz? sal?n?m esnekli?inin istenilen seviyede tutulabilmesi için geli?mi? ülkelerin, geli?mekte olan ülkelerin sanayile?mesine maddi kaynak ve teknolojik destek sa?lamalar? gerekti?i belirtilmi?tir.Birle?mi? Milletler ?klim De?i?ikli?i Çerçeve Sözle?mesi'nin en önemli amac? "Atmosferdeki sera gaz? birikimlerini iklim sistemi üzerindeki tehlikeli antropojen (insan kaynakl?) etkileri önleyecek bir düzeyde durdurmak" biçiminde tan?mlanm??t?r. Ancak geli?mi? ülkeler ve geli?mekte olan ülkeler aras?nda uzla?ma sa?lanamam??t?r.

Anla?mazl??a yol açan ana konular ?unlard?r:

·CO2 ve öteki sera gaz? emisyonlar?n?n azalt?lmas?na yönelik yükümlülüklerin geli?mi? ve geli?mekte olan ülkeler aras?ndaki payla??m?.
·Geli?mi? ülkelerden geli?mekte olan ülkelere maddi kaynak ve teknoloji transferi
·Geli?mekte olan ülkelere yap?lacak olan kaynak aktar?m?n?n biçimi.

Sonuç olarak, fikir birli?i sa?lanamam?? ve üzerinde tart???lan konular bir sonraki toplant? için ana madde olarak belirlenmi?tir.Rio Deklarasyonu sonras?nda imzalanan di?er bir önemli belge de 1997 Kyoto Protokolüdür. Bu protokole göre taraf ülkeler insan kaynakl? CO2 ve öteki sera gaz? sal?n?mlar?n? 2008-2012 döneminde 1990 düzeylerinin en
az %5 alt?na indireceklerdir. Avrupa Birli?i hem üye olarak hem de tek tek üye ülkeler aç?s?ndan %8'lik azaltma yükümlülü?ü alm??t?r. Protokolde Amerika Birle?ik Devletlerinin belirlenmi? sal?n?m azaltma yükümlülü?ü %7'dir. Ancak dönemin Amerika Ba?kan Yard?mc?s? Al Gore bu yükümlülü?ü kabul etmenin mümkün olmad???n? ve kendi halk?n?n ç?karlar? do?rultusunda de?i?tirmek için için elinden geleni yapaca??n? aç?klam??t?r.

Uluslararas? Önlemler

Daha sonraki süreçte ABD, Buenos Aires'te gerçekle?tirilen Taraflar Konferans?'n?n (COP-4) sonunda Kyoto Protokolü'nü imzalad??? ancak Çin, Hindistan gibi geli?mekte olan anahtar ülkeler sera gaz? sal?n?mlar?n? s?n?rland?rma konusunda herhangi bir yükümlülük almad?kça protokole taraf olmayaca??n? ilan etmi?tir.Bilindi?i gibi ABD'nin dünya siyasi arenas?ndaki gücü ekonomik üstünlü?ünden ileri gelmektedir. Bu gücün önemli bir k?sm?n? da "petrol tekelleri" dedi?imiz Amerikan petrol ?irketleri olu?turmaktad?r. ABD'nin insan kaynakl? sera gaz? sal?n?mlar?n? s?n?rland?rma sürecinde alm?? oldu?u tutum insan hayat? pahas?na da olsa, kendi ekonomik ç?karlar?ndan vazgeçmek istemedi?inin belirgin bir kan?t?d?r.Sonuç olarak, fikir birli?i sa?lanamam?? ve üzerinde tart???lan konular bir sonraki toplant? için ana madde olarak belirlenmi?tir.Sonuç olarak taraf ülkelerin anla?mazl?klar? sebebiyle Kyoto Protokolü herhangi bir yapt?r?m gücü ya da geçerli?i olmayan bir metin olarak kalm??t?r.Daha sonraki süreçte, küçük bünyeli çe?itli konferanslar yap?lm?? ancak daha önce al?nan kararlar bir türlü hayata geçirilemedi?inden Hollanda'da 35 ülkenin kat?l?m?yla 13-24 Kas?m 2000 tarihinde Taraflar Konferans? 6 (COP-6) düzenlenmi?tir. La Haye Konferans? olarak bilinen bu toplant?n?n gündemi Kyoto Protokolü'nde al?nan kararlar?n hayata geçirilme yollar? olmu?tur. Bu amaçla konferans ba?kanlar?na baz? görevler ve denetleme yetkileri verilmi?tir. Ancak tüm bunlara ra?men protokolün i?leyi?i tam olarak sa?lanamam?? ve anla?mazl?klar bir sonraki toplant?ya ertelenmi?tir.Görüldü?ü gibi Avrupa Birli?i ülkeleri, ABD ve daha birçok ülkenin kat?l?m? ile gerçekle?tirlen tüm bu konferanslar hiçbir somut ad?ma dönü?ememi?tir. Bu çözümsüzlü?ün nedeni; ba?ta ABD olmak üzere baz? geli?mi? ülkelerin "ulusal ç?karlar?m?z" dedikleri ancak esasen ekonomik temelli olan ç?karlar?ndan vazgeçmek istemeleridir. Yay?mlanan ve hatta imzalanan hiçbir protokol "insanl???n ç?karlar?" ad?na somut önlemler alamam?? sadece siyasi arenadaki metin kalabal???na birkaç yaprak daha eklemi?tir.kaynak:www.gsl.gsu.edu.tr

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 14:14:39 »
Küresel ?s?nma ve 7 büyük yan?lg?
New Scientist, küresel ?s?nmayla ilgili do?ru bilinen yanl??lar?n ve yanl?? bilinen do?rular?n düzeltilmesi gerekti?ine dikkat çekerek, 7 mühim gerçe?i ?öyle s?ral?yor.


Tehlikenin yakla?makta oldu?unu insanlara hat?rlatma görevini yine do?a üstlendi; küresel ?s?nman?n soyut bir kavram olmad???n? anlatmak için insanlar? seller, kurakl?klar, kas?rgalar, buzul erimeleri ve on milyonlarca mülteci arac?l??? ile bilinçlendirmeye çal???yor. Ne yaz?k ki bu konuda hâlâ ku?ku duyanlar var. Bunlar dünyada bugün ya?anmakta iklim kaymalar?n?n dönemsel oldu?una inan?yorlar; ya da inanmak istiyorlar.


Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü henüz imzalamam?? olmas?na dikkat çeken Al Gore, her ülkenin küresel ?s?nma kar?? yapmas? gereken 'ev ödevleri' oldu?unu vurguluyor.


ABD eski Ba?kan Yard?mc?s? Al Gore da ülke ülke gezerek dünyan?n kar?? kar??ya oldu?u iklim krizi ile ilgili bilgilendirme toplant?lar? düzenliyor. 13 Haziran'da ?stanbul'da da "Küresel ?klim De?i?ikli?i" konusunda bir konferans verdi. ?ki Oskar Ödüllü "Uygunsuz Gerçek" isimli belgeselinde de tehlikeyi çarp?c? bir ?ekilde gözler önüne seren Al Gore, "?nsanlar küresel ?s?nmay? tersine çevirecek güce sahip, ancak önce buna inanmas? ve istemesi, elindeki teknolojiyi de bu do?rultuda kullanmas? gerekir" diyor. Ve en önemlisi Türkiye'nin Kyoto Protokolu'nu henüz imzalamam?? olmas?na dikkat çekerek, her ülkenin küresel ?s?nmaya kar?? yapmas? gereken "ev ödevleri" oldu?unu vurguluyor.


Sayg?n bilim dergisi New Scientist, her ?eyden önce küresel ?s?nmayla ilgili do?ru bilinen yanl??lar?n ve yanl?? bilinen do?rular?n düzeltilmesi gerekti?ine dikkat çekerek, gerçekleri ?öyle aç?kl?yor.1.Yan?lg?: Benim ya?ad???m yer çok so?uk. Havalar?n biraz ?s?nmas? daha iyi olmaz m??


Gerçek: Küresel ?s?nma insanlar? nas?l etkileyecek? Bu insanlar?n nerelerde ya?ad???na, ne kadar uzun ya?ad???na ve ya?am?n? nas?l kazand???na ba?l? olarak de?i?ir. Ayr?ca bu sorunun yan?t?, insanlar?n çocuklar?n?n ve genel olarak insanl???n gelece?i konusunda duydu?u sorumlulu?a da ba?l?d?r.


Antarktika'n?n d???nda gezegenin her yeri 1970 y?l?ndan bu yana ?s?n?yor. Buzullar eriyor, bahar daha erken geliyor, hayvan ve bitki s?n?rlar? giderek kutuplara do?ru ilerliyor.


Pek çok insan için bu çok önemli bir fark yaratmaz. Yazlar daha s?cak, k??lar daha ?l?k geçiyor olabilir. Is?tma giderleri dü?erken, so?utma masraflar? yükselir. Is? dalgalar? baz? insanlar?n ölümüne yol açmakla birlikte so?uk alg?nl???ndan ölenler azalabilir.


Zengin ülkeler ve bireyler bu k?sa vadeli de?i?ikliklere rahatl?kla uyum sa?layabilirler. Genel olarak tar?msal verim ilk ba?ta artar. Ancak baz? bölgelerde s?k?nt? giderek artar. Afrika bundan en fazla etkilenen bölgelerin ba??nda gelecektir; 2020 y?l?nda baz? Afrika ülkelerinde tar?msal verimin %50 oran?nda azalaca?? tahmin ediliyor.


Vah?i do?a da bu gidi?attan zarar görecek. Baz? bitki ve hayvanlar CO2 miktar?n?n artmas?yla birlikte daha fazla geli?ecek. Ancak bunun bedelini di?er bitki ve hayvanlar ödeyecek. Mercan kayalar? bundan en fazla zarar görecek canl?lar?n ba??nda geliyor.


S?cakl???n bugünkünün 3 derece üzerine ç?kmas? felaketlerle sonuçlanacak. En kötü senaryoya göre bu s?cakl??a içinde bulundu?umuz yüzy?l?n sonunda eri?ece?iz. Türlerin yakla??k üçte biri yok olacak. Tar?msal verim dünyan?n pek çok bölgesinde azalacak. Milyonlar k?y?larda sular alt?nda kalma riski ile kar?? kar??ya kalacak. S?cakl?k dalgalar?, kurakl?k, seller ve yang?nlar bu olumsuz tabloyu iyice beter hale getirecek.


Is?nman?n sonuçlar?n? de?erlendirirken iki faktörün göz önünde bulundurulmas? gerekiyor. Önce, ?s?nmadan do?rudan etkilenmeyen ülkeler bile di?er ülkelerdeki ekonomik ve siyasi dalgalanmalardan etkilenecek. ?kinci olarak sera gaz? art??? ile bu art???n iklim üzerindeki etkilerinin ortaya ç?kmas? aras?nda k?sa bir süre geçer. Yar?n CO2 düzeyi sabitlense bile, dünya 10'larca y?l boyunca ?s?nmaya devam edecek.


Ayr?ca küresel ?s?nma ile deniz seviyesinin yükselmesi aras?nda da bir gecikme ya?an?r. IPCC'ye* göre 2100 y?l?nda deniz seviyesi 0.6 metre yükselecek. Ancak bu yaln?zca bir ba?lang?ç olacak. 3 milyon y?l önce s?cakl?k 3 derece yükseklerde seyrediyor iken, deniz yüzeyi 25 metre yüksekti. Bu da Londra, New York, Tokyo ve ?anghay'?n sular alt?nda kalmas? anlam?na geliyor. Benzer oranda bir s?cakl?k yükseli?i, deniz seviyesinde benzer bir yükselmeye yol açabilir. IPCC bunun olmas? için aradan yüzy?llar?n geçmesi gerekti?ini ileri sürmekle birlikte baz? bilim adamlar? buzul levhalar?n?n afet halinde çökmesi sonucu bunun daha erken ya?anabilece?ine dikkat çekiyor.


Bu noktada kesin olan, önlem almakta geciktikçe iklim de?i?ikli?i felaketlerini engellemenin giderek zorla?aca??.


2 .Yan?lg?: Geçmi?te de s?cakl?klar?n artt??? dönemler ya?anm??. O zaman bugün ya?ad???m?z s?cakl?k art??lar?n? niye bu kadar sorun haline getiriyoruz?


Gerçek: 150 y?l ve öncesindeki dönemlere ili?kin küresel s?cakl?klar tahminlere dayan?r. Bu tahminler buzul çekirdeklerine ve bir tak?m varsay?mlara dayanarak yap?l?r. Ne kadar geriye gidersek, belirsizlik de o kadar artar.


Dünya'n?n geçmi?te bugünkünden daha s?cak dönemler geçirdi?i biliniyor. Baz? dönemlerde iklimsel çe?itlili?e yol açan temel etmenler daha iyi anla??lmakla birlikte, baz? dönemlerde bu etmenler o kadar iyi tan?mlanamaz.


750 milyon ile 580 milyon y?l öncesinde Dünya hiç olmad??? kadar ?iddetli bir buzul ça?? ya?ad?. O dönemde gezegenin tümünün buz ve kar ile kapl? olmas? çok büyük bir olas?l?kt? . Bu döneme o yüzden Kartopu Dünyas? ad? veriliyor.


Bu nas?l olmu? olabilir? Buz levhalar?n?n olu?mas? giderek havalar?n so?umas?na yol açar, çünkü güne?in s?cakl??? uzaya geri yans?t?lmaktad?r. Ancak karalardaki buzullar kayalar?n hava almas?n? önler. Kayalar?n hava almas? atmosferdeki CO2'nin azalmas? anlam?na gelir. Kartopu Dünya 'n?n ortaya ç?kmas?n?n nedeni o dönemde k?talar?n ekvatorda kümelenmesinden de kaynaklan?yor olabilir. Bu durumda kayalar?n hava almas? devam ediyordur ve havadan CO2'yi al?yordur. Çünkü buzul levhalar kutuplarda yo?unla?m??t?r. Buzullar kutuplardan a?a??lara inip karalar? da buzul ile kaplay?nca, sera gazlar?n?n yo?unlu?u artmaya ba?lam?? olabilir.


Bu derin dondurucu dönemden sonra, hem CO2 düzeyinin, hem de s?cakl?klar?n yükseklerde seyretti?i uzun süren bir dönem ya?and?. Ne var ki bu dönemle ilgili büyük bir belirsizlik söz konusu. En s?cak dönem 55 milyon y?l önceki Paleosen-Eosen Termal Maksimum (PETM) dönemdir. Bu dönem s?ras?nda kütlesel yok olu?lar ya?anm??, küresel s?cakl?klar birkaç bin y?l içinde 5 ile 8 derece (santigrat) yükselmi?tir. Kutup denizlerinin s?cakl??? 23 dereceye ula?m??t?r.


Fosil planktonlar?nda izotop düzeyleri, ?s?nman?n nedeninin büyük miktarlarda metan veya CO2'nin havaya sal?nmas?ndan kaynakland???n? gösteriyor. En son kurama göre ?s?nma, ola?anüstü miktarlardaki lav püskürmelerinden kaynaklan?yor olabilir. Ba?ka bir deyi?le, bu, atmosfere sal?nan yüksek miktarda fosil karbonun neden oldu?u küresel bir ?s?nma felaketidir. Bu s?cak dönem 200.000 y?l devam etmi?tir.


Son birkaç milyon y?l boyunca Dünya buzul ça?? ile daha s?cak dönemler aras?nda gidip geldi. Bu dönemsel de?i?iklikler gezegenin yörüngesindeki osilasyonlara ba?l? olarak da tetiklenmi? olabilir. Yörüngesel osilasyonlar Dünya'ya eri?en güne? radyasyonlar?n?n miktar?n? de?i?tirir.


Buzul ça?lar? aras?nda s?k s?k s?cakl?klar yükselmi?. Bu, büyük bir olas?l?kla, s?cakl?klar?n bugünkünden 1 ile 2 derece daha s?cak ve deniz seviyesinin bugünkünden 5 ile 8 metre daha yüksek oldu?u 125.000 y?l önceki Eemian dönemidir.


Son buzul ça??ndan sonra 6000 y?l önce s?cakl?klar yine yükseli?e geçerek, Holosen denilen dönem ya?anm??. Bu ?s?nma daha çok bölgesel nitelikte kalm??.


Geçmi?te daha s?cak dönemlerin ya?anm?? olmas?, gelecekteki s?cakl?k art??lar?ndan kayg? duymamam?z gerekti?i anlam?na gelmemeli. Son s?cak dönemlerde deniz seviyesi onlarca metre yükselmi?ti. Bu da belli ba?l? pek çok kentin sular alt?nda kalmas? demektir.


Gerçek: Antarktik Yar?maras?'n?n ?s?nd??? kesinle?mi? durumda. K?tan?n iç k?s?mlar?n?n da ?s?nd??? dü?ünülüyor, fakat 2002 y?l?nda yap?lan bir analiz, 1966 ile 2000 y?llar? aras?nda iç k?s?mlar?n so?udu?unu ortaya koydu.

3 .Yan?lg?: Antarktika giderek so?uyor ve buzul levhalar? giderek kal?nla??yor.


Ancak bu dünyan?n ?s?nmad??? anlam?na gelmiyor. ?klim modellerine göre gezegen her yerde ayn? ?ekilde ?s?nmayacak ve ayr?ca Antarktika'n?n iç k?s?mlar?ndan ba?ka her yerin ?s?n?yor olmas? da bu tezi do?ruluyor.


Antarktika'n?n so?umas? k?tan?n çevresindeki dairesel rüzgarlar?n güçlendi?inin bir i?areti. Bu rüzgarlar daha ?l?k havan?n iç k?s?mlara ula?mas?n? engelliyor. ?a??rt?c? bir ?ekilde rüzgarlar?n art?? gösteren h?z?, kutuplar üzerindeki ozon deli?inin üst atmosferde so?umaya yol açmas?ndan kaynaklan?yor. Ozon deli?i gelecek 10-20 y?l içinde kapan?rsa, dairesel rüzgarlar zay?flayacak ve iç k?s?mlarda da h?zl? bir so?uma ba?layacak.


Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2009, 14:14:58 »
Bir di?er ?a??rt?c? sonuç ise IPCC'nin raporuna göre küresel ?s?nma gelecek yüzy?lda, kar ya???? buzul erimelerinden h?zl? olaca?? için, buzul levhalar?n?n kal?nla?mas?na yol açacak. Buzullarda neler oldu?unu tespit etmek kolay de?il. Uydu ölçümlerine dayanarak yap?lan bir çal??maya göre Antarktika'n?n iç k?s?mlar?nda buzullar kal?nla??rken, daha fazla miktarda buzul k?y?larda eriyecek. Sonuçta erime kal?nla?madan fazla olaca?? için kay?plar daha fazla olacak.


IPCC'nin son öngörüleri ise deniz seviyesinde 2100 y?l?ndaki art???n 20 ile 60 cm aras?nda olaca?? yönünde. Bu tahmin Grönland ve Antarktika buzul levhalar?n?n bugünkü h?zda eriyece?i varsay?m? üzerine kurulu. Baz? bilim adamlar? bu öngörünün gerçekleri yans?tmad???n?, buzul erimelerinin h?zlanaca??n?, dolay?s?yla kar ya????ndaki art???n etkisini ortadan kald?raca??n? ve sonuçta deniz seviyesindeki yükselmenin h?z kazanaca??n? ileri sürüyor.Ne var ki kimse neler olaca?? konusunda kesin bir ?ey söyleyemiyor.


4.Yan?lg?: Ortaça? bugünkünden s?cakt?. ?ngiltere'de üzüm ba?lar? bile var d?.


Gerçek: ?ngiltere'de ?arapç?l?k yeniden güçleniyor. Öyle ki ülkedeki ba?lar?n alan? ortaça?da oldu?u iddia edilen ba?lardan daha geni?. E?er bunu iklimlerin ?s?nmas?n? gösteren bir gösterge olarak kabul ederseniz, bugünün ortaça?dan daha s?cak oldu?unu söyleyebiliriz. Ne var ki iklimlerle ilgili tarihi öyküleri ihtiyatla kar??lamak gerekir.


Ortalama küresel s?cakl???n yüzy?llar boyu nas?l bir trend izledi?ini ortaya ç?kartmak için iklim bilimcileri dünyan?n olabildi?ince farkl? bölgelerinden uzun vadeli kay?tlara ihtiyaç duyar. Bu nedenle daha pratik bir yöntem olan a?aç halkalar?n? incelemeyi tercih ederler . Bugün kuzey yar?kürenin s?cakl?k ölçümleriyle ilgili bir düzineye yak?n çal??ma 1600'lerden eskilere uzan?yor. Bu kay?tlara göre MS 900-1300 y?llar? aras?nda ola?anüstü bir s?cakl???n ya?anm?? oldu?u görülüyor. Güney yar?kürede ise bu dönemlerde hem s?cak hem de so?uk dönemlerin ya?anm?? oldu?u ileri sürülüyor. Bu da Ortaça?'daki s?cak dönemin bölgesel bir olay oldu?unu gösteriyor.


?klim bilimcilerinin haz?rlad??? raporlar, gezegenin bugün Ortaça?'a göre daha s?cak oldu?unu gösteriyor. Burada önemli olan, ?u anda havan?n ne kadar s?cak oldu?u de?il, ileride ne kadar s?cak olaca??. Raporlarda, ortalama s?cakl?k farkl?l?klar?n?n 1980'lere kadar dar bir aral?k içinde yol ald???, ancak bu tarihten sonra h?zla yükselen bir trend izledi?i görülüyor.


5.Yan?lg?: Küresel ?s?nma tehdidinin tek sorumlusu kozmik ???nlard?r.


Gerçek: Kimse güne?in Dünya'n?n iklimi üzerindeki kritik etkisini göz ard? etmiyor. Dünya'ya eri?en toplam enerji miktar? de?i?ir; fakat son y?llardaki de?i?iklikler tan?k oldu?umuz son ?s?nma olay?n? aç?klam?yor. Di?er güne? faaliyet ?ekillerinin iklimler üzerinde beklenilenin üzerinde bir etki yaratma riski ne kadard?r?


1990'lü y?llar?n sonlar?na do?ru Danimarkal? bilim adamlar?, kozmik ???n ad? verilen yüksek-enerji parçac?klar?n?n atmosferi iyonize ederek, bulut olu?umunu etkiledi?i yönündeki fikri inceledi. E?er bu iddia do?ru ise, güne? faaliyetlerindeki küçük bir de?i?iklik iklimleri büyük ölçüde etkileyebilecekti. Kozmik ???nlar?n ço?u derin uzaydan gelmekle birlikte güne? faaliyetlerindeki de?i?iklikler Dünya'ya eri?en ???nlar?n miktar?n? de?i?tirebilir. Danimarka Uzay Merkezi'nden Henrik Svensmark daha az say?da kozmik ???n?n daha az miktarda bulut anlam?na gelece?ini ve dünyan?n giderek ?s?naca??n? ortaya atm??t?. Svensmark'a göre bu son ?s?nma için uygun bir aç?klama idi.


Kozmik ???nlarda üç kritik konu söz konusudur. ?lk olarak, kozmik ???nlar gerçekten bulut olu?umunu tetikliyor mu? ?kincisi, e?er tetikliyorsa bulut yap?s?ndaki de?i?iklikler s?cakl??? nas?l etkiliyor? Son olarak son y?llardaki ?s?nmay? kozmik ???nlar aç?klayabilir mi?


CERN Parçac?k Fizi?i Laboratuvar?'nda yürütülen çal??malar bu sorular? bir sonuca ba?layacak.


Ancak bu arada önemli bir noktay? gözden kaç?rmamak gerekiyor. Kozmik ???n yo?unlu?undaki de?i?iklikler bulut olu?umunu ve s?cakl??? gerçekten etkiliyor olsa bile, son y?llardaki h?zl? s?cakl?k art??lar?n? aç?klayamaz. 50 y?l geriye giderek yap?lan ölçümler, yo?unluk aç?s?ndan periyodik bir çe?itlili?in varl???n? tespit etmi? olsa bile, son y?llardaki s?cakl?k art??lar?n?n, dü?ü? gösteren bir trend ile e?le?memi? olmas? kafalar? kar??t?r?yor.


6. Yan?lg?: ?nsan faaliyetlerinin yol açt??? CO2 emisyonlar?, do?al kaynaklar?n ç?kartt??? emisyonlarla kar??la?t?r?ld???nda devede kulakt?r.


Gerçek: Evet, insan faaliyetlerine ba?l? olarak ortaya ç?kan CO2 emisyonlar?, pek çok do?al kaynaklardan sal?nan CO2 ile mukayese edildi?inde çok azd?r. Yine de buzul çekirdekleri, son yar?m milyon y?l atmosferdeki CO2 düzeyinin 180 ile 300 ppm aras?nda oldukça sabit bir yol izledi?ini gösteriyor. Sanayi ça??nda ise bu düzey 380 ppm'ye yükseldi.


Bu nas?l olmu? olabilir? Bunun yan?t? do?al kaynaklar?n do?al çukurlarla dengelenmesidir. Örne?in organik maddelerin parçalanmas? havaya yüksek miktarlarda CO2 salar, ancak bitkilerin büyümesi ayn? miktarda CO2'yi emer. CO2 düzeyinin yükselmesinin nedeni atmosfere her y?l giren gaz?n miktar?n?n, do?al yollarla emilimden fazla olmas?d?r.


Bu ilave CO2'nin sorumlusunun insan oldu?undan nas?l emin olabiliriz? Bunu gösteren baz? kan?tlar söz konusu. Örne?in fosil yak?tlar? görünürde karbon-14 içermez, çünkü kozmik ???nlar?n atmosfere çarpmas? sonucu olu?an bu dengesiz izotopun yar?-ömrü, yakla??k 6000 y?ld?r. Fosil yak?tlardaki hemen hemen tüm karbon-14'ler, yak?t yakt???m?z ça?a gelinceye kadar çoktan çürüyüp gitmi?tir. Dolay?s?yla sonuçta ortaya ç?kan CO2'nun karbon-14 içermesi mümkün de?ildir. A?aç halkalar?n?n incelenmesi sonucu havadaki karbon-14 oran?n?n 1850 ile 1954 aras?nda %2 azald??? görülüyor. (954 y?l?ndan sonra nükleer testler yüksek miktarda karbon-14'ün sal?n?m?na yol açm??t?r.)


Sonuç olarak yanarda?lar?n insan faaliyetlerinden daha fazla miktarda CO2 salm?? olmas? do?ru de?ildir. CO2 düzeyinin büyük patlamalardan sonra yükselmedi?i görülüyor. Karalardaki yanarda?lar?n ç?kartt??? CO2 emisyonu her y?l tahmini olarak ortalama 0.3 gigaton'dur. Bu da insan faaliyetlerinin üretti?i CO2'nin yüzde biridir. Ayr?ca yanarda? kaynakl? CO2, okyanus taban?ndaki dalma-batma tektonik levhalar?n?n alt?ndaki karbon taraf?ndan dengelenir.7.Yan?lg?: Karbon dioksit düzeyleri s?cak dönemlerin ba?lang?c?ndan sonra yükselir. Dolay?s?yla CO2 küresel ?s?nmaya neden olmaz.

Gerçek: Antarktika ve Grönland'? örten buz tabakalar?ndan kesilerek ç?kart?lan yüzlerce bin y?ll?k buz örnekleri, en son buz ça??n?n sonunda atmosferdeki CO2 düzeyinin s?cakl?klar?n yükselmeye ba?lamas?ndan bir müddet sonra yükseldi?ini gösteriyor. Zamanlama konusunda belirsizlikler söz konusu. Bunun nedeni k?smen buz çekirdeklerinin içinde hapis olan havan?n buzdan daha genç olmas?. Kald? ki bu gecikmenin 800 y?ldan daha uzun bir süreyi kapsad??? görülüyor.


Yükselen CO2 düzeyinin buzul ça?lar?n?n sonundaki ilk ?s?nma sürecini tetiklemedi?ini gösteren bu gecikmeler, atmosferdeki daha fazla miktardaki CO2'nin gezegeni ?s?tt??? fikrini de çürütmüyor.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2009, 14:15:21 »
CO2'in sera gaz? oldu?unu biliyoruz, çünkü k?z?lötesi ???nlar?n? hem emiyor, hem de yans?t?yor. Temel fizik kurallar?na göre bu tür gazlar Dünya'dan yans?yan ?s?y? hapseder. Bu olmad??? sürece gezegenin daha so?uk olaca?? iddia ediliyor.


Bütün bunlar geçmi?teki s?cakl?klar ile geçmi?teki CO2 düzeyi aras?nda bir korelasyon olaca?? anlam?na da gelmiyor. ?klimi daha ba?ka etmenler de etkiliyor. Bu etmenlerde büyük de?i?iklikler oldu?u zaman CO2 ve s?cakl?k aras?ndaki ili?ki etkisini yitirebiliyor.


O zaman, geçmi?te milyon y?l önce Dünya niçin tekrar tekrar buz ça?lar? ve daha s?cak dönemler aras?nda gidip gelmi? olabilir? Uzun süredir do?ru oldu?una inan?lan bir kurama göre bu Dünya'n?n görüngesindeki de?i?iklikten kaynaklan?yor. Bu de?i?ikliklere Milankovitch Döngüsü ad? veriliyor. Ancak Dünya'n?n yörüngesindeki de?i?ikliklerin yol açt??? ?s?tma veya so?utma etkisi küçüktür ve s?cakl?klardaki de?i?iklikleri aç?klamaya yetmez.


Bütün bu bilgilerin ????? alt?nda s?cakl?klardaki ilk de?i?iklikleri bir çe?it geri beslemenin tetikledi?i ortaya ç?k?yor. Bu noktada buz kritik bir rol oynuyor. Geni? buz kütleleri eriyip küçüldükçe güne? enerjisinin daha küçük bir k?sm? uzaya geri yans?yor ve bunun sonucunda ?s?nma h?zlan?yor.


CO2'nin bu süreçte önemli bir rol oynad??? bir yüzy?ldan beri bilinen bir gerçek. Buz çekirdekleri, son yar?m milyon y?l boyunca CO2 düzeyleri ile s?cakl?k aras?nda kayda de?er bir ili?ki oldu?unu gösteriyor. Bir buzul ça??n?n sona ermesi için yakla??k 5000 y?l geçmesi gerekiyor ve s?cakl?k ve atmosferdeki CO2 yo?unlu?u birlikte 4000 y?l boyunca art?yor.


Buzul ça??n?n sonunda ne oldu?una bakt???m?z zaman yörüngesel de?i?imlere ba?l? olarak ortaya ç?kan ilk ?s?nma daha fazla CO2'nin atmosfere sal?nmas?na yol açm?? olabilir. Bunun sonucunda ?s?nma artarken sal?nan CO2 miktar?n? da art?r ve bu böyle sürüp gider. Buzul alan? daralmaya ba?lay?nca s?cakl?klar daha da artar.


Bu ilave CO2 nereden geliyor olabilir? Bilimsel kan?tlara göre kaynak okyanuslard?r. S?cak sularda gaz daha az erir. Dolay?s?yla daha s?cak denizler CO2'yi havaya geri verir. Ancak bu da CO2 art???n? aç?klamaz. Di?er bir faktörün biyolojik olma olas?l??? yüksek. Denizlerdeki fitoplanktonlar geli?tikçe havadaki CO2'yi emer. Fakat dünya ?s?nd?kça rüzgarlardaki, ak?nt?lardaki ve tuzluluk oran?ndaki de?i?iklikler fitoplankton geli?imini önler.


Buzul ça?lar? bize ?unlar? söylüyor: S?cakl?klar CO2 düzeyini etkiler veya bunun tam tersi olabilir. ?u anda okyanuslar, insanlar?n havaya sald??? ilave CO2'nin %40'?n? emiyor. Denizler bunun yerine CO2 ç?kartmaya ba?larlarsa insan eliyle üretilen CO2 miktar?ndaki azalman?n etkisi çok az olur.


Kaynak :evrimteorisi

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #4 : 05 Temmuz 2009, 14:15:37 »
Küresel Isinma Için!!
Belki de bir ço?umuz yak?n?r?z k"üresel ?s?nma var ne yapmak gerekir diye!!" asl?nda birey olarak da bizlere i?ler dü?üyor.. bak?n bilim adamlar? bunlar? nas?l aç?klam????Küresel ?s?nmay? durdurmak için herkesin bir?eyler yapabilece?i ve alabilece?i çok basit önlemler oldu?u belirtildi.


1- Ampulünüzü de?i?tirin: Standart akkor ampulünüzü tasarruf ampulü ile de?i?tirin, y?lda 75 kg. karbondioksit tasarrufu sa?lay?n.

2- Daha az araba kullan?n: Her zamankinden daha s?k yürüyün, bisiklet kullan?n ve toplu ta??ma araçlar?ndan daha çok faydalanmaya özen gösterin. Araba kullanmad???n?z her iki kilometre için 0.75 kg. karbondioksit tasarruf edeceksiniz.

3-Geri dönü?üme katk?da bulunun: Evinizden ç?kan çöplerin sadece yar?s?n? geri dönü?türerek y?lda bin 200 kg. karbondioksit tasarrufu sa?layabilirsiniz.

4-Lastiklerinizi kontrol edin: Düzgün ?i?irilmi? lastiklerle litre ba??na ald???n?z yol yüzde 3 oran?nda artacakt?r. Her 4 litre benzin tasarrufu, 10 kilo karbondioksiti atmosferimizden uzak tutar.

5-Daha az s?cak su kullan?n: Suyu ?s?tmak için çok fazla enerji gerekmektedir. Daha az su tüketen bir du? ba?l??? ile 175 kg., giysilerinizi so?uk ya da ?l?k suda y?kayarak da 250 kg. karbondioksit tasarrufu sa?layabilirsiniz.

6-Ambalajlar? fazla olan ürünlerden kaç?n?n: Çöpünüzü yüzde 10 oran?nda azaltarak 600 kg. karbondioksit tasarrufu yapabilirsiniz.

7-Su ?s?t?c?n?z? ayarlay?n: Is?t?c?n?z? k???n iki derece a?a??, yaz?n iki derece yukar? ayarlay?n. Bu basit ayarlamayla y?lda bin kg. karbondioksit tasarrufu sa?layabilirsiniz.

8-Bir a?aç dikin: Bir a?aç ömrü boyunca bir ton karbondioksit emer.

10- Herkese anlat?n: Küresel ?s?nmayla ilgili bildiklerinizi çevrenize anlat?n. 
   

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #5 : 05 Temmuz 2009, 14:16:04 »
Küresel Isinma ve Turkiye
Uzerindeki EtkileriKüresel ?s?nma nedir?

Insan taraf?ndan atmosfere verilen gazlar?n sera etkisi yaratmas? sonucunda dünya yüzeyinde s?cakl???n artmas?na küresel ?s?nma deniyor. Sera etkisinin artmas?, atmosferin üst bölümünün yani stratosferin so?umas?na, alttaki troposferin ise ?s?nmas?na yol aç?yor.

Sera Etkisi

Sera etkisi do?al bir süreç asl?nda. Sera etkisi, dünyada ya?am olmas? için gereken s?cakl??? sa?l?yor.
• Su buhar?, karbondioksit ve metan gaz?, dünyan?n üzerinde do?al bir örtü olu?turuyor. Ancak fosil yak?tlar?n kullan?lmas? ve ormanlar?n yok edilmesi, bu örtüyü olu?turan gazlar?n, atmosferde normalin çok üzerine ç?kmas?na neden oldu.
• Dünyan?n yüzeyi güne? ???nlar? taraf?ndan ?s?t?l?yor. Dünya bu ???nlar?, tekrar atmosfere yans?t?yor.
• Dünyaya ula?an güne? enerjisinin yakla??k yüzde 70’i, böylece tekrar uzaya gönderlmi? oluyor. Ancak baz? infrared ???nlar, sera gazlar? taraf?ndan tutuluyor. Bu da atmosferin, ?s?nmas?na neden oluyor.
• Sera etkisi, dünyan?n yeterince s?cak olmas?n? sa?l?yor. Ancak baz? bilim adamlar?, insan taraf?ndan fazla miktarda sera gaz?n?n atmosfere verilmesinin bu karma??k dengeyi zedeledi?i ve küresel ?s?nmaya neden oldu?u görü?ünde.
Global Is?nma m? Nükleer K?? m??

Dünyan?n gelece?ine ili?kin kehanetler muhtelif. Baz? bilim adamlar?na göre, global ?s?nmadan çekinmemize gerek yok, zaten pek yak?nda donarak ölece?iz. Nas?l m?? Süpervolkan diye bir ?ey var. Bunlar asl?nda da? de?il, bir nevi alçak bas?nç alan? ya da büyük ve s?k??m?? kraterler olarak tan?mlanabilir.
Jeologlar, er ya da geç, bir süpervolkan?n patlayaca??n? ve bu patlaman?n yar?kürede, hatta global düzeyde, s?cakl??? önemli ölçüde dü?ürece?ini söylüyorlar. ABD’de Yellowstone Milli Park?’nda bulunan bir volkan?n patlamas?n?n gecikti?i belirtiliyor. Yellowstone’un 600 bin y?lda bir harekete geçti?i san?l?yor. Son patlaman?n üzerinden ise 640 bin y?l geçti.
?nanmayan Ku?lara Sorsun?

Eskiden madenciler, madene beraberlerinde bir kanarya indirirdi. Çünkü ku?un fenala?mas?, havadaki metan gaz?n?n artt???n?n habercisiydi. ?imdi de h?zla yok olan narin ku? türleri, bize atmosferimizin kimyasal bile?imin iyice bozuldu?unu göstermekte. Sadece ?ngiltere’de son 25 y?lda 22 milyon çift ku?un, 17 milyon çifti yok oldu.
Küresel ?s?nma ve iklim de?i?imi; seller, kurakl?k, insan, hayvanlar ve tar?m ku?aklar?n?n yer de?i?tirmesi, kutuplardaki buzullar?n erimesi ve deniz su seviyelerinin yükselmesi gibi dünya üzerindeki tüm canl? ya?am? için birçok tehlike olu?turuyor.
En büyük do?al afet olan kurakl???n etkisi; en fazla, suya talebin en yüksek oldu?u zamanlar hissedilir. Nüfus artt?kça ihtiyaç duydu?umuz su miktar? da art?yor. Ama geli?mi? ülkelerdeki gibi, köy, kasaba, ?ehir ve ülke baz?nda kurakl?k ile mücadele ve su kaynaklar?m?z?n yönetimi için "kurakl?k mücadele planlar?n?" geli?tirebilmi? de?iliz.
Hükümetler Aras? ?klim De?i?imi Paneli’ne (IPCC) göre 1990’da Türkiye’de y?lda ki?i ba??na dü?en su miktar? 3 bin 70 metreküp. Fakat bu suyun büyük bir k?sm?, ihtiyaç olan yerlerde de?il. ?klim ?artlar?n?n de?i?meyece?ini kabul etsek bile, sadece nüfus art??? nedeniyle 2050’de Türkiye’de bu miktar 1240 metreküp olacakt?r.
Artan nüfus ve küresel iklim de?i?imi sonucu daha kurak bir iklime sahip olaca??m?z göz önüne al?nd???nda 2050’de Türkiye’de bir y?lda ki?i ba??na dü?en su miktar? 700 ila 1910 metreküp aras?nda olacak. Yani su fakiri bir ülke olaca??z.
Dünya nüfusunun yakla??k üçte biri deniz k?y?lar?ndaki 60 kilometrelik alanda ya??yor. IPCC tahminlerine göre 2100 y?l?na kadar deniz su seviyesindeki art?? 40 ila 65 cm aras?nda olacakt?r. Bu durumda adalarda, k?y? ?eritlerinde, k?y? ?ehirlerinde ve nehir yataklar?nda ya?ayanlar ile birlikte bal?kç?l?k ile ve k?y?larda turizm tesisi i?leten ve tar?m yaparak geçimini sa?layanlar, yerle?im ve geçim alanlar?n? kaybedebilecektir.


KÜRESEL ISINMA KISKACINDA TÜRK?YE RAPORU

KÜRESEL ISINMA NEDEN?YLE KURAKLA?MAYA BA?LAYAN TÜRK?YE 100 YIL ?Ç?NDE KUZEY AFR?KAYA DÖNECEK. DÜZENS?Z, AN? VE ??DDETL? YA?I?LAR, SELLER, HEYELAN VE HORTUM GÖRÜLECEK.
KÜRESEL ISINMA DURDURULAMAZSA TÜRK?YEDE KI? MEVS?M? ORTADAN KALKACAK. NEH?RLER?M?ZDEK? SU M?KTARI AZALACAK, KURAKLIK BA? GÖSTERECEK.
AMER?KAN SAVUNMA BAKANLI?I PENTAGON, KÜRESEL ISINMA NEDEN?YLE AVRUPADAK? KIYI KENTLER?N?N SULAR ALTINDA KALACA?INI, SU KAYNAKLARINI ELE GEÇ?RMEK ?Ç?N BÖLGESEL SAVA?LAR YA?ANACA?INI ÖNGÖRÜYOR
ATMOSFER? EN ÇOK ABD K?RLET?YOR. ANCAK BEN?M ÇIKARLARIM ÖNCE GEL?R D?YEREK KYOTO PROTOKOLÜNE ?MZA ATMIYOR.
ATO BA?KANI AYGÜN: BA?KA DÜNYA YOK. HERKESE SORUMLULUK DÜ?ÜYOR.
Mevsimler birbirine kar???yor, bahar? görmeden yaz geliyor. Dünyan?n her yerinde görülmeye ba?layan kavurucu s?caklar, kurakl?k, seller, insanl???n yeni kabusu küresel ?s?nmaya i?aret ediyor.
??te G8 ülkeleri bu felaket senaryolar?n?n gölgesi alt?nda bugün ?skoçyada toplan?yor. Toplan?yor toplanmas?na ya, kimse bu toplant?dan insanl?k ad?na yararl? bir sonuç ç?kmas?n? beklemiyor. Çünkü insanl???n ç?karlar? ülke ç?karlar?n?n önüne bir türlü geçemiyor.
Ankara Ticaret Odas?n?n haz?rlad??? Küresel Is?nma k?skac?nda Türkiye raporuna göre, Türkiye iklim de?i?ikli?inin olumsuz etkileri aç?s?ndan risk grubundaki ülkeler aras?nda yer al?yor. Türkiyede kurakla?ma, seller h?zla art?yor, içme sular? ise azal?yor.
Son 70 y?lda 70 istasyonda kaydedilen s?cakl?k verilerine göre, Türkiye'nin y?ll?k ortalama s?cakl?klar? artma e?iliminde Özellikle Akdeniz ve Güneydo?u Anadolu bölgelerindeki ?s?nma oranlar?, her 10 y?lda 0.07- 0.34 derece aras?nda art?yor.
Dünya Yaban Hayat? Koruma Fonu (WWF) n?n raporuna göre Akdeniz havzas?nda bulunan Türkiyede 40 dereceye yak?n s?cakl?klar mevsim normali olacak. Tar?m alanlar?n?n ise yüzde 40? kuruyacak .
DÜNYAYI CEHENNEME ÇEV?R?YORUZ
Atmosferdeki karbondioksit gaz? tabakas? t?pk? bir sera gibi güne? ???nlar?n?n içeri girmesine izin veriyor ancak ?s?n?n d??ar? ç?kmas?na engel oluyor. E?er sera etkisi olmasayd? dünyan?n s?cakl??? 20 dereceyi bulur ve dünyada ya?am olmazd?.
Ancak, karbondioksit gaz? oran?n?n artmas?, dünyan?n a??r? ?s?nmas?na, bir ba?ka deyi?le küresel ?s?nmaya neden oluyor. Karbondioksitin artmas?n?n ba? sorumlusu ise insano?lu??nsano?lu, ya?am?n? kendi elleriyle cehenneme çeviriyor. Sanayile?me ile birlikte atmosferdeki karbondioksit gaz? miktar? artmaya ba?lad?. Sanayi üretiminde kullan?lan kömür, petrol ve do?algaz karbondioksit oran?n? art?r?yor. 1958'de karbondioksit bir metreküp havada 315 ppm (milyonda bir) iken, 2004'te 379 ppm?e ç?km?? durumda. Sanayile?menin ilk dönemlerinde y?lda 1 ppm kadar art?? ya?an?rken 2003-2004 art??? 3 ppm
2. Dünya Sava??ndan sonra dünya nüfusu 2 kat, enerji kullan?m? 4 kat artt?. Bilim adamlar?na göre, bu gidi?at yeryüzündeki ya?am?n giderek kötüle?mesine yol açacak.
EN ÇOK ABD K?RLET?YOR
Son y?llarda karbondioksitteki art???n h?z?n? inceleyen bilimadamlar?, Çin ve Hindistan?n bu art??a büyük katk?s? oldu?unu öne sürüyorlar. Ancak, dünya karbondioksit üretimini s?raya koydu?umuzda, ABD ba?? çekiyor.
ABD dünya nüfusunun yüzde 4'üne sahip ancak karbondioksit üretiminin yüzde 25ini sa?l?yor. ?ngiltere yüzde 3 üretiyor. Hindistan, nüfusu 15 kat fazla olmas?na ra?men karbondioksit üretimi hemen hemen ?ngiltere ile ayn?.
Ortalama bir Amerikal? y?lda 6 ton, bir ?ngiliz 3 ton, bir Çinli 0.7 ton, bir Hintli 0.25 ton karbondioksit üretiyor.
Atmosfere y?lda 220 milyon ton karbondioksit b?rakan Türkiye ise 20.s?rada 2010 y?l?nda bu rakam 400 milyon tonlara ula?acak.
Atmosfere y?lda ortalama 21 milyar ton karbondioksit sal?n?yor ve bu miktar giderek art?yor.
DÜNYA ALARM VER?YOR
Küresel ?s?nma, kutuplardaki buzullar?n erimesine, iklimin ve mevsim ?artlar?n?n de?i?mesine, okyanuslar?n ?s?nmas?na, deniz seviyesinin yükselmesine, orman yang?nlar?n?n artmas?na, göllerin küçülmesine, ?rmaklar?n kurumas?na, k???n s?cakl?klar?n artmas?na, ilkbahar?n erken gelmesine, sonbahar?n gecikmesine, bitkilerin erken çiçek açmas?na, göç dönemlerinin de?i?mesine, k?y? ?eritlerinin erozyona u?ramas?na, bulut ormanlar?n?n kurumas?na yol aç?yor.
Dünya Do?ay? Koruma Vakf? (WWF) taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre, küresel ?s?nma bu yüzy?l?n sonunda bitki ve hayvan varl???n?n üçte birini tehdit ediyor.
Küresel ?s?nman?n etkileri dünyan?n her yan?nda görülüyor. Milyonlarca insan? sel, kas?rga, kurakl?k, susuzluk ve salg?n hastal?klarla kar?? kar??ya b?rak?yor. Yükselen deniz seviyesi Pasifik adalar? ve Hint Okyanusu'ndaki adalar?n ço?unu tehdit ediyor.
DÜNYADA NELER OLUYOR?
Grönland eriyor - Kuzey Yar?mkürenin en büyük buz kütlesi olan Grönland adas?, küresel ?s?nma nedeniyle eriyor. Grönland kütlesinin erimesi, dü?ük seviyedeki sahil ?eridinde bulunan yerle?im yerlerinin sular alt?nda kalmas?na neden olacak.
Amazon ormanlar? yok oluyor - Brezilya hükümetinin yapt??? ara?t?rmalar, dünyan?n akci?eri say?lan Amazonun 2003 y?l?nda rekor düzeyde ormanl?k alan yitirdi?ini gösteriyor. Büyüklü?ü 4.2 milyon kilometrekare olan Amazonun ?imdiye dek yüzde 20si yok oldu.
Buzullar eriyor - Küresel ?s?nma, buzullar?yla ünlü Arjantini etkisi alt?na ald?. Buenos Airesin 3 bin 200 kilometre güneybat?s?nda bulunan Lago Argentino ?ehri, bugüne kadar buzullar?yla turistleri kendine çekerken, art?k tursitler dev buzullar?n s?cakl???n etkisiyle y?k?lmas?n? izlemek için ?ehre geliyor.
Hollanda k?y?lar?n?n 100 y?l? kald?: Hollanda sahillerinde, zeminin gelecek 100 y?l içinde 40 santimetre dolay?nda çökmesi bekleniyor.
Avustralya'da 2002 y?l?nda ?iddetli kurakl?k ya?and?.
Kuzey Pasifik'te somon bal??? popülasyonunda, bölgedeki s?cakl???n normalden 6 derece artmas? yüzünden büyük dü?ü? görüldü.
Kalifornia k?y?lar?nda binlerce deniz ku?u, denizlerin ?s?nmas?n?n yol açt??? besin k?tl??? yüzünden öldü.
TÜRK?YE AFR?KALA?ACAK
Bilimadamlar?na göre küresel ?s?nma önlenemedi?i taktirde Türkiye 100 y?l içinde Kuzey Afrikaya dönecek.
Ya???lar azal?nca, ba?ta GAP bölgesi olmak üzere, tüm nehirlerin ta??d??? su miktar? dü?ecek. Baraj göllerinin su seviyesi azalacak, hidroelektrik enerji üretimi ciddi oranda aksayacak.
Yüksek bas?nç ku?a??n?n kuzeye kaymas?yla ülkemizde hakim olabilecek tropikale benzer bir iklim; düzensiz, ani ve ?iddetli ya???lar, seller, hortum, kas?rga, heyelan ve erozyona yol açacak. Kas?rga ve f?rt?nalar?n tetikleyece?i seller can ve mal kayb?na neden olacak.
Is?nmayla birlikte denizlerimizdeki su ak?nt?lar? ve s?cakl?k rejimleri de?i?ecek. Bal?klar?n göç yollar? bozulacak.
Kuru kesimlerde yüksek s?cakl?klarla birlikte orman yang?nlar? ile tar?msal hastal?k ve tar?m zararl?lar?nda büyük art??lar görülecek.
Kavurucu s?caklar ve kurakl?k tar?msal ürünlerin hem çe?idinin hem de miktar?n?n azalmas?na neden olacak.
Yaz yerine bahar turizmi yap?lacak. Güney bölgeleri, turizmi kuzeye kapt?racak. Akdeniz yerine Karadeniz öne ç?kacak.
Kar ya???? giderek azalacak. Hatta k?? mevsimi ortadan kalkacak.
?klim de?i?iklikleri, göçlere neden olacak. Türkiye'de ya?ayanlar kuzeye yerle?meye çal??acak.
Daha s?k ve uzun süreli kurakl?klar olacak. Ara?t?rmalara göre, 2030da Türkiyenin büyük bir k?sm? oldukça kuru ve s?cak bir iklimin etkisine girecek, s?cakl?klar 2-3 derece artacak. Deniz seviyesinin 2030da 30, 2050-2100 aras?nda da azami 100 santimetre yükselmesi bekleniyor.
Denizlerin yükselmesinden k?y? kesimleri etkilenecek. Özellikle Sadullah Pa?a ve Amcazade Hüseyin Pa?a gibi baz? yal?lar sular alt?nda kalacak.
Deniz seviyesinde yükselmelerle birlikte k?y? ?eridi ve deltalardaki tar?m alanlar?, plajlar ve yat limanlar?, kullan?lamaz hale gelecek.
VAN GÖLÜ KURUYOR
Türkiyede küresel ?s?nman?n birinci derecede etkisini gösterdi?i yer Van Gölü Göl ve çevresinde y?ll?k ortalama s?cakl?k 1 derece artt? ve Van Gölü kurumaya ba?lad?. Göldeki su seviyesi1994te maksimum seviyeye ula?t?. 11 y?ld?r bu seviyeye ula?amamas? küresel ?s?nman?n göstergesi Küresel ?s?nma devam ettikçe su seviyesi azalmaya devam edecek.
Uydu görüntülerinden Van?n Özalp ve Saray ilçelerinde tamam? kurumu? göletler saptand?.
PENTAGONUN FELAKET SENARYOSU
Amerikan Savunma Bakanl??? Pentagon?un raporuna göre, 2020 y?l?ndan itibaren dünyada su ve enerji k?tl???n?n ba? gösterecek. Rapora göre küresel ?s?nma nedeniyle dünyada ?u de?i?imler ya?anacak:
Avrupadaki k?y? kentleri sular alt?nda kalacak.
?ngilterede Sibirya so?uklar? ya?anacak.
Küresel ?s?nman?n kuruttu?u bölgelerde su kaynaklar?na sahip ülkeler, ellerindeki do?al kaynaklar? korumak için nükleer silahlara ba?vuracaklar.
Tar?m alanlar?n?n ve su havzalar?n?n korunmas? ve ele geçirilmesi nedeniyle ç?kacak çat??malar, terör örgütleri kanal?yla bölgesel sava?lara dönü?ecek.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #6 : 05 Temmuz 2009, 14:16:25 »
KYOTO PROTOKOLÜ
Kyoto Protokolü, küresel ?s?nma ve iklim de?i?ikli?i konusunda mücadeleyi sa?layacak uluslaras? tek çerçeve Protokolü 141 ülke imzalad?. Protokol, ülkelerin atmosfere sald?klar? karbon miktar?n? 1990 y?l?ndaki seviyelere dü?ürmelerini gerekli k?l?yor.
1997de imzalanan protokol, 2005te yürürlü?e girebildi. Çünkü, protokolün yürürlü?e girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990daki emisyonlar?n?n (atmosfere sald?klar? karbon miktar?) dünyadaki toplam emisyonun yüzde 55ini bulmas? gerekiyordu. Bu orana 8 y?l sonunda Rusyan?n kat?l?m?yla ula??labildi.
ABD K?RLET?YOR AMA ?MZALAMIYOR
ABD, Benim ç?karlar?m önce gelir diyerek protokolü imzalamay? reddediyor. Bugün ba?layan ve ana gündem maddelerinden birini küresel ?s?nman?n olu?turdu?u G-8 Zirvesi öncesi bu tavr?n? imzalamama tavr?n? sürdüren Bush yönetimi, enerji fiyatlar?n? art?raca?? ve ABDde 5 milyon ki?iyi i?siz b?rakaca?? gerekçesiyle Kyoto Protokolüne kar?? ç?k?yor.
Kyoto Protokolü hükümlerine uyum, imza atan ülkeler aç?s?ndan zorunlu? Tüm dünyada çevrenin korunmas?na evrensel standartlar getiren protokole AB ülkelerinin tamam? taraf... Kyoto Protokolü ile devreye girecek önlemler son derece pahal? yat?r?mlar gerektiriyor. Sözle?meye göre,
Atmosfere sal?nan sera gaz? miktar? yüzde 5'e çekilecek.
Endüstriden, motorlu ta??tlardan, ?s?tmadan kaynaklanan sera gaz? miktar?n? azaltmaya yönelik mevzuat yeniden düzenlenecek.
Daha az enerji ile ?s?nma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol alma, daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerini endüstriye yerle?tirme, ula??mda, çöp depolamada çevrecilik temel ilke olacak.
Atmosfere b?rak?lan metan ve karbondioksit oran?n?n dü?ürülmesi için alternatif enerji kaynaklar?na yönelinecek.
Fosil yak?tlar yerine örne?in bio dizel yak?t kullan?lacak.
Çimento, demir çelik ve kireç fabrikalar? gibi yüksek enerji tüketen i?letmelerde at?k i?lemleri yeniden düzenlenecek.
Termik santrallerde daha az karbon ç?kartan sistemler, teknolojiler devreye sokacak.
Güne? enerjisinin önü aç?lacak. Nükleer enerjide karbon oran? s?f?r oldu?u için dünyada bu enerji ön plana ç?kar?lacak.
Fazla yak?t tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi al?nacak.
ATO BA?KANI AYGÜN
Rapora ili?kin de?erlendirmelerde bulunan ATO Ba?kan? Aygün, hükümetler ve i? dünyas?n? yenilenebilir enerji kaynaklar?n?n kullan?m? konusunda sorumluluk almaya davet etti?ini söyledi.
Küresel ?s?nmaya engel olmak için kömür, petrol, do?algaz gibi fosil yak?tlar yerine su, jeotermal, ve güne? enerjisinin kullan?lmas? gerekti?ini dile getiren Aygün, vatanda? olarak herkese dü?en önlemler oldu?unu kaydetti. Aygün ?unlar? söyledi:
Otomobilimizde kulland???m?z benzin ve evimizde kulland???m?z kömür ve do?algaz ile bireysel olarak küresel felakete katk?da bulunuyoruz. Otomobilimizin hava ve yak?t filtrelerinin her zaman temiz olmas?na dikkat etmeliyiz. Çünkü kirli filtreler fazla yak?t harcanmas?na yol aç?yor. Otomobillerimizde klimay? yaln?zca gereksinim duydu?umuzda çal??t?rmam?z gerek. Çünkü klima da yak?t tüketimini art?r?yor. Evlerimizde ?s? yal?t?m?na dikkat etmemiz, çift cam tercih etmemiz gerekiyor. Dünyay? ultraviyole ???nlardan koruyan ozon tabakas?n? incelten sprey ve deodorantlardan da uzak durmal?y?z Ba?ka dünya yok. Herkese sorumluluk dü?üyor.

kaynak

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #7 : 05 Temmuz 2009, 14:16:43 »
Küresel Acayiplikler
Küresel ?s?nma, Türkiye'nin do?al dengesini altüst etti. Art?k Ankara'da Afrika papa?anlar? ya??yor, Akdeniz'de okyanus bal?klar? yüzüyor, ?ç Anadolu'da keneler cirit at?yor. Önlem al?nmazsa felaketin bilançosu çok daha a??r olacak


Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö?retim Üyesi biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, küresel ?s?nman?n etkilerinin Türkiye'deki canl?lar üzerinde de görülmeye ba?land???n? söyledi. Side'de, a??z yap?s? testere ?eklinde olan iki bal?k türünün di?er bal?k türlerine büyük zarar verdi?ini anlatan Çetin, "Bu da sosyo ekonomik aç?dan s?k?nt?lar yaratacak" dedi. Çetin, küresel ?s?nman?n yarataca?? etkileri ve Türkiye'deki çevre sorunlar?n? ?öyle anlatt?:

Bir zamanlar göldü, otoyol oldu?u ana kadar Türkiye'de 256 bin hektar sulak alan kurutuldu. Örne?in 1970'li y?llarda Avlan Gölü'nün ortas?ndan yol geçirildi. ?klimi de?i?en bölgedeki elma üretimi h?zla dü?tü. Ku?lar?n yöreyi terk etmesiyle sedir a?açlar?n? yok eden sedirbitinin popülasyonu artt?.


Kene istilas?n?n nedeni s???rc?klar?n yok olu?u


Kenelerin özellikle ?ç Anadolu'da ço?almas?n?n en önemli nedeni, bu hayvanlarla beslenen s???rc?k gibi baz? böcekçil ku? türlerinin son 20 y?l içinde h?zla azalmas?. Buna da tar?m alanlar?nda kullan?lan kimyasal ilaçlar yol aç?yor. Bakanl?k, kenelerin görüldü?ü bölgelerde ilaçlama yap?yor. Ancak ilac?n yan etkileri yeterince göz önüne al?nm?yor.


Ankara'da Afrika papa?an? ya??yor


Dünyada sadece Afrika, Amerika, Asya ve Okyanusya'n?n tropikal bölgelerinde ya?ayan ye?il papa?anlar, art?k Ankara'da da ya?amaya ba?lad?.


Atkestaneleri bile ?a?k?na döndü


Karasal iklim özelli?i ta??yan Ankara'da atkestanesi ve malta eri?i gibi ?l?man iklim yemi?leri yeti?meye ba?lad?. Ankara'da may?s ay?n?n ilk haftas?nda son 80 y?l?n en yüksek s?cakl?k de?erleri (30-33 derece) görüldü. Ya???lardaki dü?ü? tar?msal üretimi olumsuz etkiledi. Bu?day?n yüzde 50'si tarlalarda kurudu.


Karadeniz'i hortum vuracak, Akdeniz kavrulacak


Küresel ?s?nma yak?n gelecekte Akdeniz ve Do?u Karadeniz bölgelerinde denizsel kökenli hortumlara yol açacak. Denize k?y?s? olan yerlerde sel felaketleri ya?anacak. Do?u koridorunda Kars, Erzurum, A?r?'da k??lar daha so?uk geçecek. Ani so?uk dalgalar? olacak. Akdeniz ve ?ç Anadolu'da k?sa süreli çok yüksek s?cakl?k dalgalar? meydana gelecek.

Erkeklerin sperm say?s? h?zla azal?yor

Dünya nüfusu BM raporuna göre 2050'de 10 milyara ula?acak. Ancak do?a, bu art??a 'dur' diyecek. F?rt?nalar, sel bask?nlar?, depremler ve sava?lardan dolay? insan popülasyonu h?zla azalacak. Çünkü dünyan?n ekolojik kapasitesi bu yükü art?k kald?ram?yor. Erkeklerin sperm say?s? ?imdiden azalmaya ba?lad?. K?s?rl?k ba?l?yor.

Toplu ar? ölümlerine dikkat

Toplu ar? ölümleri ekosistemin h?zla çöktü?ünün önemli bir göstergesi. Canl? sisteme zarar veren insan faaliyetleri, ekolojik çöküntüyü kaç?n?lmaz hale getiriyor.

Kaçkar'daki buzullar eriyor

Ilgaz Da?lar? Milli Park?'nda e?reltiotlar? art?k sonbahar ay?nda yaprak dökmüyor. K?z?lcahamam Milli Park?'ndaki ci?erotu türü say?s? 20'den 4'e dü?tü. Kaçkar Da?lar?'ndaki buzullar eriyor.

Kömürlü santral ?srar? felakete yol açacak

Birle?mi? Milletler ?klim Konseyi, küresel ?s?nmaya neden olan kömüre dayal? termik santrallar?n kapat?lmas? karar?n? ald?. Oysa hükümet yeni termik santrallar?n aç?laca??n? duyurdu.

?stanbul'da deri kanseri vakalar? art?yor

Avrupa Uzay Dairesi'nin verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde belirgin bir kirlenme var. Bu gaz, akci?er ve solunum hastal?klar?na yol aç?yor. ?stanbul'daki deri kanseri vakalar? h?zla art?yor.

http://www.milliyet.com.tr/2007/05/31/yasam/yas01.html

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #8 : 05 Temmuz 2009, 14:17:35 »
Dünya kritik e?i?e zannedilenden daha yak?n
Bilimadamlar? küresel ?s?nma tehdidinin ciddiyetine dikkat çekiyor. NASA’n?n yapt??? çal??ma da küresel ?s?nmada geri dönü?ü olmayan bir sürece girilmeye ba?land??? gösteriyor. NASA’ya göre, dünya felaketlere yol açacak kritik e?i?e çok yak?n.
Küresel ?s?nman?n etkileri daha önce hiç olmad??? kadar hissediliyor. Bilimadamlar?n?n uyar?lar? da tehdidin ciddiyetini aç?kça ortaya koyuyor.
NASA: FELAKETLERE YOL AÇACAK KR?T?K E???E YAKLA?ILDI
Amerikan Havac?l?k ve Uzay Dairesi NASA’n?n Kolombiya Üniversitesi’yle yapt??? bir çal??ma, dünyan?n kritik e?i?e zannedilenden daha da yak?n oldu?unu gösteriyor.

Bilimadamlar?, 10 y?l boyunca ortalama kömür, petrol ve do?al gaz kullan?m?yla atmosfere sal?nan karbon gaz? miktar?n?n felaketlerle sonuçlanacak kritik e?i?in a??lmas?na neden olaca?? uyar?s?nda bulunuyor.

Deniz seviyesinin h?zla yükselmesi, kurakl?k ve sel felaketlerine daha s?k rastlanmas? ve iklim de?i?ikli?i sonucu do?al ya?am ve bitkilerin zarar görmesi olas? etkiler aras?nda s?ralan?yor.

NASA, kutuplardaki buzullar?n erimesinin küresel ?s?nma üzerindeki etkisine de i?aret ediyor.

GREENPEACE: EVEREST’TEK? BUZULLAR ER?YOR
Uluslararas? Çevre Örgütü Greenpeace de, dünyan?n en yüksek noktas? Everest tepesinin eteklerindeki buzullar?n küresel ?s?nma sonucu h?zla eridi?ine dikkat çekti.

Bölgede 40 y?l önce çekilen foto?raflara bak?ld???nda, de?i?im aç?k bir biçimde görülüyor.

Greenpeace üyeleri, Himalayalar’daki buz kütlelerinin yok olmas?n?n küresel ?s?nman?n en önemli göstergesi oldu?unu söylüyor.

kaynak 
   
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/409285.asp

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #9 : 05 Temmuz 2009, 14:18:10 »
Küresel ?s?nma ya?mur ve kar getiriyor
 
ABD’de yap?lan bir ara?t?rmada, küresel ?s?nman?n beraberinde yo?un ya?mur ve kar ya???? getirece?i, ancak Akdeniz çana??n?n bundan nasibini almayaca?? belirlendi.

NASA’n?n deste?iyle yap?lan ve Science Express internet gazetesinde yay?nlanan ara?t?rmaya göre, yerkürenin son 20 y?ld?r çekilen uydu foto?raflar?n? inceleyen bilim adamlar?, ?u anki e?ilimin devam etmesi durumunda bu yüzy?l?n sonunda ya??? miktar?n?n 2000 seviyelerinin yüzde 13 üzerine ç?kabilece?ini tespit ettiler.

Küresel ?s?nman?n atmosfere normalden çok su buhar? sal?m?na neden olmas?yla çok daha fazla yüklü bulutlar?n yo?un ya?mur ve kar ya????na yol açabilece?ini belirten bilim adamlar?, atmosfer ?s?nd?kça su tutma kapasitesinin de artaca??n?, bunun da daha fazla ya???a yol açabilece?ini savunuyorlar.

Her 0,38 derecelik ?s? art???nda, atmosferde dola?an su miktar?n?n yüzde 4 artt???n? tespit eden ara?t?rmac?lar, dünyan?n her taraf?nda bu ya??? art???n?n görülmeyece?ini ve ya??? miktar?n?n art???n?n önemli kurakl?klar?n sonu anlam?na gelmeyece?i uyar?s?nda bulundular.

Ara?t?rmac?lar, BM’ye ba?l? Hükümetleraras? ?klim De?i?ikli?i Kurulu’nun da öngördü?ü gibi Akdeniz, Afrika’n?n güneyi, Güney Asya ve Amerika’n?n güneybat?s?n?n da aralar?nda bulundu?u birçok bölgenin, daha da kurak hale gelece?ini belirttiler.

Ara?t?rmadaki iklim modellerine göre, küresel ?s?nman?n bir sonucu olarak ya??? miktar? artsa da dünyan?n kurak yerleri daha kurak, ya??? alan yerleri de daha ya???l? hale gelecek. Bilim adamlar?, küresel ?s?nman?n sonucu olarak sa?anak ya??? oran?n?n da artaca??n? ve önceden tahmininin daha zor hale gelece?ini dü?ünüyorlar.

http://teknoloji.milliyet.com.tr/

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #10 : 05 Temmuz 2009, 14:18:27 »
Dünya ?s?nd?kça daha h?zl? dönüyor
Felakete ad?m ad?m... Bilim adamlar? küresel ?s?nma yüzünden dünyan?n daha h?zl? döndü?ünü aç?klad?. Dönü? h?z?n?n artmas?na ba?lant?l? olarak günler de k?salacak!

Merkezi Hamburg’da bulunan Max Planck Enstitüsü’nden Jeofizik uzman? Felix Landerer ve ekibi küresel ?s?nman?n yaratt??? ?s?yla dünyadaki sular?n ?s?n?p genle?ti?ini dolay?s?yla da su seviyesinin artt???n? belirterek bu genle?menin dünyadaki su da??l?m?na ne gibi bir etki yapaca??n? anlatmak için bir model geli?tirdi.
Bu model üzerinden aç?klama yapan Felix Landerer dünyan?n kendi etraf?ndaki normal dönü? h?z?n?n 23 saat 56 dakika sürdü?ünü fakat dönü? h?z?n?n küresel ?s?nmaya ba?l? olarak 200 y?l içinde 0.12 mil daha h?zl? olaca??n? söyledi.
Zaman içinde dünyan?n dönü? eksenine yak?n olan kutuplardaki yo?unla?an kütlenin dünyan?n daha h?zl? dönmesine neden olaca??n? belirten Landerer ?unlar? söyledi: 'Kollar?n?z?n vücudunuza yap???k oldu?unu ve bu halde döndü?ünüzü dü?ünün. Bir de kollar?n?z aç?k bir ?ekilde döndü?ünüzü. ?lk pozisyondaki dönü?ünüz çok daha h?zl? olacakt?r'.

AA
 
   

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #11 : 05 Temmuz 2009, 14:18:44 »
2100'e kadar iklim bölgeleri yok olabilir
Dünyadaki iklim bölgeleri, küresel ?s?nma nedeniyle 2100 y?l?na kadar tamamen yok olabilir.

Amerikan Bilimler Akademisi'nce yay?mlanan bilimsel ara?t?rmaya göre, küresel ?s?nma birçok bitki ve hayvan türünü de tehdit ediyor.
Wisconsin Üniversitesi uzmanlar?n?n ara?t?rmas?, özellikle Amazon ve Endonezya ormanlar?n? kapsayan nemli tropikal bölgelerin, iklim de?i?ikli?inden en fazla etkilenecek yerler oldu?unu gösteriyor.
Ara?t?rmaya göre, buralarda ya?ayan hayvan türleri iklim de?i?ikli?ine ayak uydurmakta çok zorlanacak.
Uzmanlar, bu alt üst olu?un insanlar? da büyük göçlere zorlayaca??n? tahmin ediyor.
Ara?t?rmaya göre, iklim Andlar, Sibirya ve Avustralya'n?n güneyinde bugünkünden tamamen farkl? hale gelebilecek.
En karamsar tahmine göre, yeryüzünün yüzde 39-48'i 2100'e kadar ciddi iklim de?i?ikli?ine

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #12 : 05 Temmuz 2009, 14:19:04 »
Küresel ?s?nma Antarktika'y? eritti

NASA, 2005 ba??nda Antarktika'da önemli oranda erime meydana geldi?ini uydu yoluyla saptad? ve bunun küresel ?s?nmayla do?rudan ba?lant?l? oldu?unu bildirdi.

NASA'n?n Pasadena'daki Jet Motorlar? Ara?t?rma Merkezinden (Jet Propulsion Laboratory: JPL) yap?lan aç?klamada, Ocak 2005'te Antarktika'n?n bat? kesiminde s?cak art??? yüzünden çok önemli oranda erime oldu?unu gösteren aç?k kan?tlar bulundu?u belirtildi.

Uydular taraf?ndan son 30 y?lda gözlenen en önemli erime oldu?u kaydedilen bu durumdan etkilenen bölgelerin toplam yüzölçümünün 400 bin kilometrekare kadar oldu?u kaydedildi.

Bu durumun, s?cakl???n 2005 ba??nda bölgede normalden 5 derece daha fazla olmas?na ba?land??? ve bu s?cakl???n bölgede yakla??k bir hafta sürdü?ü belirtilerek, buna ra?men bu erimenin, suyun buz katmanlar? aras?na girip büyük buz parçalar?n?n denize dü?mesine neden olacak kadar uzun sürmedi?i de vurguland?.

AA

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #13 : 05 Temmuz 2009, 14:20:01 »
Geçti?imiz 18 ayda güne?te meydana gelen patlamalar?n azalmas?na paralel olarak küresel ?s?nma yava?lad? m??
Harvard Üniversitesi ö?retim üyesi Dr. Willie Soon'un, internette yay?nlanan makalesine göre, varolu?undan bugüne kadar sürekli ya?anan güne? patlamalar?, 18 ayd?r azald? ve yüz y?l?n en dü?ük seviyesine ula?t?. Soon'un makalesine göre, bundan dolay? küresel anlamda 2008 y?l? gibi 2009 y?l? da ''muhtemelen'' serin geçecek.Soon'un ara?t?rmas?na göre, 2007 y?l?nda 163 gün, 2008 y?l?nda da 266 gün güne?te patlama olarak adland?r?lan ''leke'' olu?mazken, bu y?l toplamda 15 gün ''lekesiz'' geçildi. Soon'a göre, 2008 y?l?ndaki lekesiz gün say?s?, 1911 y?l?ndan bu yana en dü?ük ikinci y?l olarak listelendi.
Güne? patlamalar? son yüzy?lda ve yakla??k 10 y?ll?k sürede, en yüksek ve en dü?ük seviyeye ula??yor. 2000 y?l?nda ''Solar Max'' denilen en yüksek düzeye ula?an güne? patlamalar?, geçti?imiz 8 y?lda gittikçe azalarak, ''Solar Min'' denilen en az patlama görülen döneme do?ru ilerledi. Ancak bu döngü de?i?im gösterebiliyor. Örne?in, 1645 y?l?ndan 1715 y?l?na kadar güne?teki leke, ya da patlama say?s? çok dü?mü? ve dünyada ''Küçük Buz Ça??'' olarak adland?r?lan bir dönem ya?anm??t?.


Ancak küresel ?s?nman?n önemli bir tetikleyicisi olan güne? patlamalar?ndaki azalma, tek ba??na bir anlam ifade etmiyor. Küresel ?s?nma ile mücadele için mutlaka karbon sal?n?m?n?n da kontrol alt?na al?nmas? gerekiyor.


ntvmsnbc.com

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Küresel Is?nma
« Yanıtla #14 : 05 Temmuz 2009, 14:20:20 »
Antarktika'daki buzullardan New York kenti büyüklü?ünde bir parçan?n koptu?u bildirildi.

 Bu resim ekran?n?za s??abilmesi için küçültülmü?tür. Bu alana t?klayarak büyük resimi görebilirsiniz. Orjinal resimin boyutlar? 622x233 ve büyüklü?ü 24KB.


Almanya'daki Münster Üniversitesi'nde görevli buzul bilim (glaciology) uzman? Angelika Humbert, Wilkins Buzulunun kuzey cephesinden bir parçan?n bu ay içinde koptu?unu söyledi.

Ayr?lmay?, Avrupa Uzay Kurumu'nun uydugörüntülerinden belirlediklerini kaydeden Humbert, kopan parçan?n yakla??k 700 kilometrekare büyüklü?ünde oldu?unu bildirdi.

Singapur ve Bahreyn'den büyük olan buzul parças?, New York kentiyle a?a?? yukar? ayn? büyüklükte.

Buzulun 370 kilometrekarelik k?sm?n?n kendi içinde k?r?ld???n? ve buz da?lar? olu?tu?unu belirten Humbert, kopman?n etkisiyle Wilkins Buzulunda 800 ila 3000 kilometrekarelik bir alan?n daha kaybedilece?ini öngördü.

Antarktika'da son 50 y?lda toplam 10 buzul parças? koptu.

ntvmsnbc

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal