* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Klasik Sosyoloji Teorileri  (Okunma sayısı 6065 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Klasik Sosyoloji Teorileri
« : 05 Temmuz 2009, 14:08:57 »
KLAS?K SOSYOLOJ? TEOR?LER?


KLAS?K SOSYOLOJ? TEOR?LER?


Patrimanyal nedir? : Askeridir, dinidir, gelenekseldir, babadan o?la geçer.

Habermas: Söyledikleri sosyolojik perspektif içerisinde çözümlenmeye ve klasik sosyolojiye çok uygundur. Ça?da? ve klasik sosyoloji aras?ndaki fark sosyal olgular? hangi eksende ele ald?klar?d?r. ?li?kilerden mi? Siyasal politik davran??lardan m?? Olgulardan m?? Yoksa kurumlardan m?? Hareket ederler. Sentezleme giri?iminde bulunan ve en iyi sentezleme yapan ki?idir. Rasyonalisttir ancak ayd?nlanmac? bir rasyonalist de?ildir. Yeniden rasyonalistli?i devam ettiren sentezci bir yol izler. Habermas Weber gibi davran?r ama tamamen ondan etkilenmez. Klasik sosyolojide bundan çok bahsedilmesine ra?men ça?da? sosyolojide bahsedilmemesinin nedeni: Klasik sosyolojide görü?ü ilk ortaya atan ki?iden bahsetme zorunlulu?u vard?r. Ayr?ca klasik sosyolojide kal?pla?m?? olgular vard?r. Bu dönemde tart???lacak konular için bireyden yararlan?l?r. Ça?da? sosyolojide ise literatürlerden yararlan?l?r. Habermas Weber’ci de?ildir. Çok ortak yanlar? vard?r. Weber rasyonelli?in bir demir kafes oldu?unu ama gerçek alanda rasyonellik oldu?unu söylemi?tir. Habermas ta içinde modernle?menin ciddi sorunlar? olan ve k?smende rasyonel dü?ünmeyi teke indirme söz konusudur.


WEBER: Dinle kullan?lan rasyonellik ayn? do?rultuda ilerler görü?üne sahiptir. Rasyonelli?i demir bir kafese benzetir. Din kurallar? ile anlam ve manaya ula??laca??n? söyler. Ona göre her bilgi inanç formuna dönü?mek zorundad?r. Topluma dayal? bilgi do?ru bilgiyse ülkeler aras?ndaki de?erlerin farkl? olmas? nedeni ile ülkeler aras?ndaki bilgi anlay??? da de?i?ecektir. Bu da evrenselli?e terstir. Bu konu Mannheim’in en çok ele?tirdi?i konudur. Toplumlar sürekli kendi aralar?nda bir ?eyler üretirler bu da kurumsalla?maya yol açar.

DURKHE?M:

Mekanik ve organik dayan??ma:

Mekanik Dayan??ma: Durkheim’e göre ya?am?n iki kayna?? vard?r. Birincisi bireysel bilinç benzerli?idir. Bireysel bilinç benzerli?inde ayr? ki?iler yoktur. Kendisine benzeyen di?er bireylerle birle?ip toplumsal varl?k olu?turulur. Burada ba?l?l?k ve benzerlikten dolay? sempati ba?? olu?ur. Ba?l?l?ktan dolay? dayan??ma artar. Bu dayan??ma insanlar bireysellikten kolektifli?e geçtikleri zaman ortaya ç?kar. Durkheim buna mekanik dayan??ma der. (Nüfus az, i? bölümü yok, birey homojen, gelenekler var, bireycilik yok )

Organik Dayan??ma: ?kincisi toplumsal i? bölümüdür. ?? bölümü artt?kça farkl?la?ma artar. ?? bölümü sonunda ba?kalar? bizi tamamlar. Bu dayan??man?n nedeni benzerlik de?il farkl?l?kt?r. Bireysellik ön plandad?r. Bireysellik alan? geni?ledikçe birlik ve beraberlik artar. Çünkü bireysellikte insanlar ba?kalar?ndan ayr?ld??? ölçüde onlara ba??ml? olur. Ve Topluma ba?l?l?k artar. ( Nüfus çok, i? bölümü var, bireycilik var, din evrenselle?ir, evrensel de?erler geli?ir. )

esosyoloji.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal