* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Postmodernzm  (Okunma sayısı 5101 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Postmodernzm
« : 05 Temmuz 2009, 14:06:48 »
Postmodernizm


Postmodernizm tart??malar? teori alan?nda modernist sanat biçimleri ve uygulamalar?n?n koptu?u iddia edilen bir dizi kültürel yap?nt?y? tan?mlayan mimarl?k, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar vb. alanlarda yeni postmodern kültür biçimlerinin i?aretleri olarak ba?lad?. Bu tart??malar zamanla di?er bir çok alanlara da yans?m??t?r. Bu alanlarda birisi de e?itimdir.
Postmodernizm bilgi, do?ru ve insanla buna benzer ilgilerin ortaya koydu?u iddialar e?itimi de yak?ndan ilgilendirmektedir. Ancak e?itimle ilgili tart??malar? daha kapsaml? bir biçimde ele alabilmek için öncelikle postmodernizmin ne oldu?unu ya da ne olmad???n? ortaya koymak gerekmektedir. 'Postmodernizm tam olarak nedir?' sorusuna birden fazla yan?t vermek mümkün görünmektedir. Postmodernizm kimilerine göre, bir dönemin ad?d?r. Ayn? zamanda bir felsefenin, yeni bir dü?üncenin, üslubun yeni bir usçulu?un (modern usçulu?u a?an farkl? bir usçulu?un) yeni bir söylemin ad?d?r. Baz? yazarlara göre 1943 y?l? modernitenin bitti?i say?lan tarihtir. Bu dönemde modernitenin ülküleri ihlal edilmi?tir; bilim, teknik, sanat, siyasal özgürlükler ad?na yap?lan her ?eyin ortak amac? insan?n özgürle?mesidir.

Kendini kar??-modernlik olarak savunan sunan postmodernizm söylemini ?öyle aç?klayabiliriz:

Genel geçerlik iddias? ta??yan önermelerinin reddedilmesi
Dil oyunlar?nda bilgi kaynaklar?nda,bilim adam? topluluklar?nda ço?ulculu?un ve parçalanman?n kabul edilmesi
Farkl?l???n ve çe?itlili?in,vurgulan?p,benimsenmesi gerçeklik;hakikat,do?ruluk anlay??lar?n?n tart???lmas?na yol açan dilsel dönü?ümün ya?ama geçirilmesi
Mutlak de?erler anlay??? yerine yoruma aç?k seçeneklerle kar?? kar??ya gelmekten çekinmemek;korkmamak;güvensizlik duymamak.
Gerçe?i olabildi?ince yorumlamak, belli bir zaman ve mekan?n sözcüklerini kullanmak yerine gerçekli?i kendi bütünlü?ü özerkli?i içinde anlamaya çal??mak
?nsan? ruh-beden olarak ikiye bölen anlay??larla hesapla?mak, tek ve mutlak do?runun egemenli?ine kar?? ç?kmak
Bu söylemde art?k önemli olan daha do?ru bilginin ara?t?r?lmas? de?il yeni do?rular?n?n olu?turulmas?d?r. Genel ahlaksal anlay??lar ve ilkeler art?k geçerlili?ini yitirmi?tir; ahlaksal normlar?n kayna?? ya?anan ko?ullar, ça??n gereklili?idir.
Postmodernizm Kelimesi

Postmodernizmdeki post-eki sonra anlam?na gelmekle birlikte modernizmden devam eden, ondan kaynaklanan ve ondan ayr?lan anlam?na gelmektedir.
Arnold Toynbee “Bir Tarih ?ncelemesi” (1939) adl? eserinde modern dönemin 1.Dünya Sava??'yla sona erdi?ini, bundan sonraki dönemin postmodern dönem oldu?unu ileri sürerek ilk kez postmodern terimini kullanm??t?r. Yine 1934 y?l?nda Amerika'da yay?nlanan bir ?iir antolojisinde postmodern sözcü?ü yer alm??t?r. 1950'lerde modernizmdeki hemen tüm olgulara bir tepki olarak ortaya ç?k?p mimarl?k, sanat, politika, e?itim, toplum gibi çok farkl? alanda kendinden iyice söz ettirmeye ba?layan postmodernizm 1980'lerin ba?lar?nda yayg?n olarak kullan?lan bir kavram olmu?tur.Postmodernizmin Tarihçesi ve Moderniteyi Ele?tirisi

Sava??n yaratt??? y?k?m, bat? dünyas?n? ahlaki ve etik de?erlerini alt üst etmi?tir. O zamana kadar entelektüel çevrelerde geni? kabul gören dünya görü?ü ve anlay?? (bu zamanlar ona “modern dü?ünce” deniyordu) geçerlili?ini kaybetmeye ba?lad?. Daha iyi ve daha güzel bir dünyaya kurulan özlem ve hayaller art?k sona ermi?ti. ??te postmodernizm terimi bir önceki dönemden kopu? anlam?nda modernizm sonras?n?, ötesini belirtmektedir.

?kinci dünya sava?? ertesinde sanat, edebiyat ve bilimsel etik alan?ndaki inançlar?n ve iyimserli?in kaybolmas?n? ifade eden bir dü?ünce biçimini olarak da tan?mlanabilir. Modernizmin kaybolmu? dü?lerinin yerine; postmodernizm yeni bir ütopya koymak amac?nda de?ildi. Postmodernizm yeni bir lisan, yeni kavramlar getirerek modernist vizyonun gözden kaç?rd??? aç?lar? ve ufuklar? fark etmemizi amaçlamaktayd?. Bu yeni dil dinamik bir oyuna benzetilebilir, anlamlar sürekli de?i?mekte ve geli?mektedir. Postmodernizmi anlamak demek asl?nda bu yeni dili okuyabilmek ve anlayabilmek demektir.

Postmodernizm öncelikle dünyaya olagelen de?i?imlere yan?t olarak ortaya ç?km??t?r. Postmodernizm kurals?zl???n kural, ilkesizli?in ilke oldu?u bir görü? aç?s? veya ya?am tarz?n? ifade eder.

Postmodern dü?ünürlerin yaz?lar?nca daha çok iki önemli epistemolojik duru?u göz önünde bulundurduklar?n? görürüz. Bunlar ço?unlukla dilin felsefesinde ve anlam teorisinde tak?n?lan pragmatik tav?rlard?r. Postmodernizm, bilime ve bilgiye yakla??mlar?n radikal bir ele?tiriyi ya da ba?ka deyi?le epistemolojinin sorgulanmas? olmu?tur. Postmodern ele?tiri ve sorgulamalar?n dü?üm noktas?n? as?l bu olgu olu?turmaktad?r.

Modernistler topluma ait bilgiyi ve dili insanlar?n bir araya toplanmas? olarak dü?ünürken postmodern dü?üncede dilin ve toplulu?un rolü aras?nda vazgeçilmez bir ili?ki öne sürülür.

Toplumun yap?sal elementlerle düzenlendi?ine inananlar postmodernistlerin bir düzen ihtiyac? içerisinde olmamalar?ndan yak?n?rlar. Her ne kadar postmodernistler düzeni tümüyle reddetmeseler de düzenin soyut ifadelendirilmeleri postmodernizmin içerisinde ciddi bir biçimde sorgulan?r. Toplum onlara göre dil oyunlar?n?n esnek a?lar?yla örülüdür. Sonuçta postmodernist dü?üncede insanlar farkl? idealleri ta??d?kça uzla?ma (konsensus) temeline oturtulmaya çal???lmaz.
Postmodernistlere göre gerçeklik yorumdan ayr?lan bir ?ey de?ildir. Varolan bilginin tümü ancak insanl???n varl??? arac?l???yla anla??l?r. Dü?ünce ve gerçek birbirine kar??m??t?r; dü?ünceyi k?s?tlayan, onu t?kayan ayr?ca otonom bir gerçeklik yoktur

esosyoloji.com

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal