* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Sosyal Yap?yla ?lgili Kavramlar  (Okunma sayısı 5793 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

  • Ziyaretçi
Sosyal Yap?yla ?lgili Kavramlar
« : 05 Temmuz 2009, 14:04:16 »
SOSYAL YAPI ?LE ?LG?L? KAVRAMLAR
 nurettinyalcin 29 Temmuz 2008 03:06

SOSYAL YAPI ?LE ?LG?L? KAVRAMLAR

A - Sosyal ?li?ki:Birbirinden haberdar olan en az iki insan aras?nda belirli bir süre devam eden, anlaml? ve belirli amaçlar etraf?nd kurulan sosyal bir ba?d?r.M.Weber’e Göre Sosyal ?li?kinin Özellikleri:
1. En az iki ki?i aras?nda olmal?
2. Bir zaman sürecini içermesi
3. Ki?i ya da gruplar?n kar??l?kl? etkile?im içinde bulunmalar?
4. Birbirlerinin varl???ndan haberdar olmalar?
5. ?li?kiler ortak bir anlam ta??mas?
6. ?li?kide bulunan ki?ilerin birbirlerini içten kar??l?kl? ba? duymalar?

Sosyal ?li?ki Çe?itleri:

1. Samimiyet Derecelerine Görea) Birincil ?li?kiler: Daha çok cemaat tipi örgütlenmelerde görülen ve yaz?l? hale getirilmemi? ili?kilere dayan?r. Daha çok örf ve adetler biçimindedir.Özellikleri:
- ?li?kiler kar??l?kl? duygusal güven anlay??a samimiyete dayal? yüzyüze ili?kilerdir.
- Yaz?l? kurallara ba?l? de?ildir.
- Sosyal etkile?im çok güçlüdür.
- ?li?kiler uzun sürelidir.
- Daha çok küçük gruplarda (aile, arkad??l?k, köy, kom?uluk) görülür.
- Bütün toplumlarda görülebilir.b) ?kincil ?li?kiler: Daha çok cemiyet tipi bir te?kilatlanmada (?irket, sendika,kentler . . .) görülür.Özellikleri:
- ?li?kiler resmidir. Duygusal ileti?im çok zay?f
- Yaz?l? kurallara ba?l?d?r.
- K?ss sürelidir.
- Sosyal etkile?im çok zay?ft?r.
- Daha çok büyük graplarda (?ehir, ?irket, resmi kurumlar ) görülür.
- Kitle ileti?im araçlar?n?n etkisi çoktur.2. Sürelerine Görea) Tesadüfi (geçici): K?sa süreli (bir maçta biraraya gelen insanlar?n
ili?kileri)dir.b) Periyodik: Y?l?n belli zamanlar?nda kurulan ili?kilerdir. Mevsimlik i?çilerin ili?kisic) Sürekli ?li?kiler: Çok uzun süreli ili?kilerdir. Ayn?, köyde, ?ehide oturan insanlar
aras?ndaki ili?kiler gibi.B - SOSYAL STATÜ VE ROLLER:
Statü: ?nsanl?rn toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramd?r. Statü, ki?ilerin çocuk, doktor, müslüman, ö?retmen, i?veren, örneklerindeki gibi kim olduklar?n? belirtir, ona bir tak?m haklar sa?lar ve yükümlülükler yükler.Statü Çe?itleri:1. Verilmi? (edinilmi?) Statü: Ki?ilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onlar?n bir çabas? olmadan, kendileri d???ndaki faktörler taraf?ndan
sa?lan?r. Yani ki?i do?umuyla, cinsiyetiyle veya ya??yla ilgili bu statüyü elde eder. Örne?in, Ya?l?, genç, kad?n, erkek, siyah, beyaz . . .2. Kazan?lm?? Statü: Ki?ilerin kendi çabalar? sonucu elde ettikleri stütüdür.Örne?in, anne, baba, ö?retmen rolü çok büyüktür ve çok çabuk de?i?ebilir.
Sosyal Prestij (?tibar): Bir bireye ya da kümeye (grub) ba?ka birey ya da kümelerle, ili?kilerinde üstünlük sa?layan duruma denir. Doktorluk statü,doktorun sevilmesi, aranmas? durumuna prestij denir.


Mod_seval

  • Ziyaretçi
Ynt: Sosyal Yap?yla ?lgili Kavramlar
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 14:04:41 »
Statünün Özellikleri:
1. Her insan birden fazla statüye sahip olabilir.
2. Baz?lar? do?u?tan baz?lar? sonradan kaz?n?l?r.
3. Baz?lar? do?umdan ölüme kadar de?i?mezken ko?ullar? daha kolay de?i?ir.
4. Her stütü belli kurallara ba?l?d?r.
5. Statüler aras? ili?kiler a?? vard?r.
6. Toplumdan topluma de?i?iklik gösterebilir.Anahtar (Temel) Statü: Bireyin sahip oldu?u statülerden toplum da en etkin olan?na anahtar statü denir. Anahtar stütü ki?inin toplum içindeki ki?ili?ini belirler. Cumhurba?kan?, General, Ö?retmen, ?mam genellikle ki?inin di?er statülerine göre anahtar stütü niteli?i ta??r.Rol: Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak bekledi?i davran??lar?na rol denir. Ki?inin her ta??d??? statüye göre bir çok rolleri vard?r. Her rol, di?er rollerle olan ili?kilerinin derecelerine göre var olur ve anlam kazan?r. Statünün dinamik yönüdür.Bir kimse hem ö?retmen, hem sporcu hem parti üyesi olabilir.Rol Peki?mesi: Rollerin birbirini kolayla?t?r-mas?d?r. Ana okulu ö?retmeni Rol Çat??mas?: Bireyin sahip oldu?u statülerine uygun rolleri aras?nda herhangi birine uygun davran??? yapaca??na karar verememesi haline rol çat??mas? denir. Örne?in, bir müdürün evde müdür rolüne devam etmesi, subay?n evdekilere asker imi? gibi davranmas?C - SOSYAL DE?ERLER:De?erler, ki?ilerin dü?ünce, tutum ve davran??la-r?nda birer ölçüt olarak ortaya ç?kan ve sosyal ya?am?n vazgeçilmez bir ö?esini olu?turur.De?erler: Bir gruba ya da topluma üye olanlar?n uymak durumunda olduklar? genelle?mi? ahlaki inançlard?r. Neyin iyi, güzel ve do?ru; neyin kötü, çirkin ve yanl?? oldu?unu gösteren kriterlerdir.Sosyal De?er Çe?itleri:1. Pratik De?er: bir toplumun üyelerini birarada tutmaya yönelik inançlard?r.Bu de?erler ki?iler aras?nda birlik ve dayan??may? bozacak e?ilim ve davran??lar? kötülerken, toplumun ihtiyaçlar?n? giderecek davran??lar? özendirir.2. ?deal De?er: ?nsan?n ideside neler yapmas? gerekti?ine ili?kin davran?? modelleri önerir. Ço?una uymak günlük ya?amda mümkün olmasa da önemleri büyüktür.Çünkü, insanlar? bencillikten kurtar?r, toplum sorunlar?yla ilgilenmeye, yüksek ahlaki de?erler edinmeye özendirir.3. Egemen De?er: Özgürlük, ba??ms?zl?k, yoksullar? korumak, namuslu olmak gibi tüm toplumca benimsenmi? ve korunan, uzun zamandan beri varl???n? sürdüren de?erlere denir.Özellikleri:
- Toplum fertlerinin ortak duygu ve dü?üncelerini yans?t?rlar.
- Toplumun birli?ini güçlendirirler.
- Toplumsal kurallara temel olu?tururlar.
- Zorlay?c?d?rlar.
- Toplumda ku?aktan ku?a?a aktar?l?rlar.
- Ahlaki, dini inanç ve ilkelere dayan?rlar.
- Toplumdan topluma de?i?irler.
- Zamanla ayn? toplumda de?i?ebilirler.D - SOSYAL NORMLAR:
Bir toplumda insanlar? belli olaylar kar??s?nda nas?l davranmalar? gerekti?ini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.1. Yaz?l?(Resmi) Normlar: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi devletin yetkili organlar?nca düzenleyip, uygulamaya konan, gerekti?inde de?i?tirilen, devletin ve sosyal düzenin korunmas?n? ve devam?n? amaçlayan normlard?r. Uymayanlar maddi ve bedeni cezaya çarpt?r?l?r. Hukuk kurallar? gibi2. Yaz?s?z (Resmi Olmayan) Normlar:
Bireyler aras?ndaki ili?kilerin düzenlenmesinden do?an töre, adet, gelenek,görenekler, din kurallar?, görgü kurallar? gibi yaz?l? olmayan normlard?r. Yapt?rmalar? mesnevidir.
Örf (Töre): Toplum ya?am?nda yararl? ve gerekli oldu?una ortakla?a inan?lan; kimi yerde yasa ve ahlak?n yerine geçebilen, yapt?r?m gücü (kanun veya norm ?eklinde) olan kurallara örf veya töre denir.Adet: Halk taraf?ndan al???lm?? ve yayg?n olarak kullan?lan davran?? ?ekilleridir. Bayramda akraba ve ahbap ziyaretleri yapmak Gelenek: Bir toplumda, eskiden kalm?? olmalar? dolay?s?yla sayg?n tutulup ku?aktan ku?a?a geçen kültür miraslar?, al??kanl?klar bilgiler ve davran??lard?r.Görenek: Bir ?eyi görülebildi?i gibi yapma al??kanl???d?r. Uyulmas? için yapt?r?m? bulunmayan, ya da çok az olan davran?? ö?eleridir.
Din Kurallar?: ?nsanlar?n Tanr?yla veya di?er insanlarla ili?kilerini düzenler.Sevap ve günah gibi yapt?r?m çe?itleri vard?r.Ahlâk Kurallar?: ?nsanlar?n kendi nefislerine kar?? vazifelerini ve di?er insanlarla ili?kilerinde nas?l davranmalar? gerekti?ini belirten kurallard?r.Görgü Kurallar?: Örf ve adetlerin basit biçimidir. Bir kimsenin belli bir olayda nas?l davranmas? gerekti?ini gösterir. Bir toplant?da konu?urken, bir davette yemek yerken bir törene kat?l?rken nas?l davran?r?z?Hukuk Kurallar?: Ki?iler aras? ve ki?i ile toplum aras? ili?kileri düzenleyen,maddi yapt?r?m olan bu nedenle uyulmas? zorunlu kurallard?r.Sosyal Normlar?n Özellikleri
- Sosyal de?erlerin somut ?eklidir.
- Toplumun düzen ve devaml?l???n? sa?lar.
- Toplumsal kontrolü sa?larlar.
- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece olu?turulabilir.
- Bireylerin davran??lar?n? s?n?rlayan emir, yasaklard?r.
- Toplumdan topluma veya zamanla de?i?ir.
- Uymayanlar toplumca cezaland?r?l?r, zorlay?c?d?r.
- Ço?unlu?un sosyal normlara uymas? sosyal bütünle?meye,
uymamas? ise sosyal
çözülmeye neden olur.ü

felsefik.net
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2009, 21:36:20 Gönderen: SevaL_24 »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal