* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: ??te O Protokol  (Okunma sayısı 4216 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
??te O Protokol
« : 04 Eylül 2009, 19:40:01 »
??te o protokol
Dünyada büyük yank? uyand?ran, Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti aras?nda ili?kilerin normalle?me süreci iki protokole dayan?yor.


Dünyada büyük yank? uyand?ran, Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti aras?nda ili?kilerin normalle?me süreci iki protokole dayan?yor.

Bunlardan ilki ‘ili?kilerin geli?tirilmesini’ ikincisi ise ‘diplomatik ili?kilerin kurulmas?n?’ kayda geçiriyor. ?ki ülke meclislerinin onaylamas? ile yürürlü?e girecek olan iki protokol ?u önemli konular? içeriyor:

?li?ki geli?tirme

TÜRK?YE CUMHUR?YET? VE ERMEN?STAN CUMHUR?YET? ARASINDA ?L??K?LER?N GEL??T?R?LMES?NE DA?R PROTOKOL


Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti,
?kili ili?kilerini kar??l?kl? ç?karlara sayg? ve güven temelinde geli?tirme hedeflerini göz önünde bulundurur.

?kili ili?kiler iki ülkenin ortak ç?karlar? temelinde, siyasi, ekonomik, enerji, ula?t?rma, bilimsel, teknik, kültürel ve di?er alanlarda geli?tirilecek,

Uluslararas? ve bölgesel örgütlerde i?birli?inin, özellikle BM, AG?T, Avrupa Konseyi, Avrupa-Atlantik ??birli?i Konseyi ve KE? kapsam?nda geli?tirilmesine destek verir.

?ki devletin, bölgede demokratik ve sürdürülebilir geli?menin sa?lanmas?, bölgesel istikrar ve güvenin art?r?lmas? için i?birli?i yapmak yönündeki ortak amaçlar?n? dikkate alacak,

Bölgesel ve uluslararas? uyu?mazl?k ve çat??malar?n uluslararas? hukuk ilkeleri ve normlar? temelinde bar??ç? ?ekilde çözümlenmesi hususundaki taahhütlerini tekrarlayacak,
Terörizm, s?n?ra?an örgütlü suçlar, uyu?turucu ve silah kaçakç?l??? gibi bölgeye ve dünya güvenli?i ve istikrar?na yönelik ortak güvenlik tehditleri konusunda uluslararas? toplumun eylemlerini güçlü ?ekilde desteklemeye haz?r olduklar?n? yeniden vurgulayacak.

Diplomatik ili?ki

TÜRK?YE CUMHUR?YET? ?LE ERMEN?STAN CUMHUR?YET? ARASINDA D?PLOMAT?K ?L??K?LER?N KURULMASINA DA?R PROTOKOL


Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti,
Ayn? gün imzalanan ili?kilerin geli?tirilmesi hakk?nda Protokol’de öngörüldü?ü ?ekilde, halklar?n?n yarar?na hizmet etmek amac?yla iyi kom?uluk ili?kileri tesis etmeyi, siyasi, ekonomik, kültürel ve di?er alanlarda ikili ili?kileri geli?tirmeyi arzular.

Birle?mi? Milletler ?art?, Helsinki Nihai Senedi, Yeni Avrupa ?çin Paris ?art? çerçevesindeki yükümlülüklerine at?fta bulunur,

?kili ve uluslararas? ili?kilerinde, e?itlik, egemenlik, di?er ülkelerin içi?lerine müdahale etmeme, toprak bütünlü?ü ve s?n?rlar?n dokunulmazl??? ilkelerine sayg?l? olacaklar? ve bu ilkelere sayg? gösterilmesini sa?layacaklar? yönündeki taahhütlerini teyit eder.

?ki ülke aras?nda güven ve itimat ortam? olu?turulmas?n?n ve bunun muhafaza edilmesinin, tüm bölgede bar???n, güvenli?in ve istikrar?n kuvvetlenmesine katk?da bulunaca??n?, güç kullan?m?ndan ya da güç kullanma tehdidinden imtina etme, anla?mazl?klar?n bar??ç? yollardan çözümü, insan haklar?n?n ve temel özgürlüklerin korunmas?n?n önemini ak?lda tutar.

?ki ülke aras?ndaki mevcut s?n?r?n uluslararas? hukukun ilgili antla?malar?nda tarif edildi?i ?ekliyle kar??l?kl? olarak tan?nd???n? teyit eder.

Ortak s?n?r?n aç?lmas? hususunda ald?klar? karar? vurgular

?yi kom?uluk ili?kileri anlay???yla ba?da?mayacak herhangi bir siyaset izlemeyeceklerine dair taahhütlerini yineler

Hangi nedenle olursa olsun terörizmin tüm biçimlerini, ?iddeti ve a??r?c?l??? k?nayarak, bu tür eylemlerin te?vikinden veya müsamaha görmesinden kaç?n?laca??n? ve bunlara kar?? mücadelede i?birli?ine gidilece?ini taahhüt eder.

Ortak ç?karlar ve iyi niyet zemininde, bar??, kar??l?kl? anlay?? ve uyum hedefleri do?rultusunda ili?kileri için yeni bir model geli?tirme ve istikamet belirleme iradelerini teyit eder.

1961 tarihli Diplomatik ?li?kilere Dair Viyana Sözle?mesi uyar?nca bu Protokol’ün yürürlü?e girdi?i tarihten itibaren diplomatik ili?ki kurulmas? ve kar??l?kl? olarak diplomatik temsilcilik aç?lmas? hususunda anla?m??lard?r.

2 ayda s?n?r

Bu Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti aras?nda ?kili ?li?kilerin Geli?tirilmesi Protokolü ayn? gün ve esasen onay belgelerinin de?i?imini takip eden ilk ay?n ilk günü yürürlü?e girecektir.

Bu Protokol’ün yürürlü?e girmesinden itibaren 2 ay içerisinde ortak s?n?r?n aç?lmas? hususunda anla?m??lard?r.

Her iki ülkenin D??i?leri Bakanl?klar? aras?nda düzenli siyasi isti?are gerçekle?tirilmesi, iki halk aras?nda kar??l?kl? güven tesis edilmesi amac?yla, mevcut sorunlar?n tan?mlanmas?na ve tavsiyelerde bulunulmas?na yönelik olarak, tarihsel kaynak ve ar?ivlerin tarafs?z bilimsel incelemesini de içerecek ?ekilde bir diyalo?un uygulamaya konulmas?,

?ki ülke aras?nda mevcut ula?t?rma, ileti?im, enerji altyap?s? ve ?ebekelerinden en iyi ?ekilde istifade edilmesi ve bu yönde tedbirler al?nmas?,

?ki ülke aras?nda i?birli?ini güçlendirmek amac?yla ikili hukuki çerçevenin geli?tirilmesi,
?lgili kurumlar aras?nda ili?kilerin desteklenmesi ve uzman ve ö?renci de?i?imini te?vik etmek yoluyla bilim ve e?itim alanlar?nda i?birli?i yap?lmas? ve iki tarafa ait kültürel miras?n korunmas? ve ortak kültürel projelerin ba?lat?lmas? amac?yla harekete geçilmesi,

?ki ülkenin vatanda?lar?na gerekli yard?m? ve korumay? sa?layabilmek için 1963 tarihli Konsolosluk ?li?kilerine dair Viyana Sözle?mesi uyar?nca konsolosluk alan?nda i?birli?i tesis edilmesi,

?ki ülke aras?nda ticaret, turizm ve ekonomik i?birli?inin geli?tirilmesi amac?yla somut tedbirler al?nmas?,

Çevre konular?na ili?kin diyalog kurulmas? ve i?birli?inin güçlendirilmesi, hususlar?nda anla?m??lard?r.

Aral?ks?z çal??ma

Ayr?ca, bu Protokol’ün 2. i?lem paragraf?nda ifade edilen yükümlülüklerin h?zl? bir ?ekilde uygulanmas?n? teminen, ayr? alt komisyonlar? da kapsayan hükümetleraras? bir ikili komisyonun kurulmas? hususunda anla?m??lard?r. Hükümetleraras? komisyonun ve alt komisyonlar?n?n çal??ma kurallar?n? haz?rlamak üzere i?bu Protokol’ün yürürlü?e girmesini izleyen günden 2 ay sonra iki D??i?leri Bakan? ba?kanl???nda bir çal??ma grubu olu?turulacakt?r. Bu çal??ma kurallar?, i?bu Protokol’ün yürürlü?e girmesini izleyen 3 ay içerisinde Bakanlar seviyesinde onaylanacakt?r. Hükümetleraras? komisyon an?lan çal??ma kurallar?n?n kabul edilmesinin hemen ard?ndan ilk toplant?s?n? gerçekle?tirecektir. Alt komisyonlar bu andan itibaren en geç 1 ay içerisinde çal??malar?na ba?layacak ve görevlerini tamamlayana dek ara vermeden çal??acaklard?r. Uygun olmas? halinde alt komisyonlara uluslararas? uzmanlar da kat?lacakt?r.

Ay?n ilk günü

??bu Protokol’ün uygulanmas?na ili?kin ve iki taraf?n üzerinde mutabakata vard?klar? zaman çizelgesi ve unsunlar Protokol’ün ayr?lmaz parças? olan eklenen belgede zikredilmektedir.

Bu Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti aras?nda Diplomatik ?li?kilerin Kurulmas? Protokolü ayn? gün ve esasen onay belgelerinin de?i?imini takip eden ilk ay?n ilk günü yürürlü?e girecektir.

Ankara ve Erivan’?n kar??l?kl? ataca?? ad?mlar

1- Ortak s?n?r?n aç?lmas?

2- ?ki D??i?leri Bakan?’n?n ba?kanl???nda, hükümetleraras? komisyonun ve alt komisyonlar?n?n çal??ma kurallar?n? haz?rlamak üzere bir çal??ma grubunun olu?turulmas?

3- Hükümetleraras? komisyonun ve alt komisyonlar?n?n çal??ma kurallar?n?n Bakanlar düzeyinde onaylanmas?

4- Hükümetleraras? komisyonun ilk toplant?s?n?n düzenlenmesi

5- A?a??daki alt komisyonlar?n çal??maya ba?lamalar?


Siyasi isti?are alt komisyonu
Ula?t?rma, ileti?im ve enerji altyap? ve ?ebekeleri alt komisyonu
Hukuki konulara ili?kin alt komisyon
Bilim ve e?itim alt komisyonu
Ticaret, turizm ve ekonomik i?birli?i alt komisyonu
Çevre sorunlar?na ili?kin alt komisyon
ve
Tarihsel boyuta ili?kin alt komisyon, iki halk aras?nda kar??l?kl? güven tesis edilmesi amac?yla, mevcut sorunlar?n tan?mlanmas?na ve tavsiyelerde bulunulmas?na yönelik olarak, tarihsel kaynak ve ar?ivlerin tarafs?z bilimsel incelenmesini de içerecek ?ekilde bir diyalo?un uygulamaya konulmas?. Bu diyalogda Türk, Ermeni ve ?sviçre temsilcileri ile di?er uluslararas? uzmanlar da yer alacaklard?r.

At?lacak ad?mlar?n zamanlamas?

Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti aras?nda ?kili ?li?kilerin Geli?tirilmesi Protokolü’nün yürürlü?e girmesinden sonra iki ayl?k bir süre içinde
Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti aras?nda ?kili ?li?kilerin Geli?tirilmesi Protokolü’nün yürürlü?e girmesini izleyen günden 2 ay sonra
Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti aras?nda ?kili ?li?kilerin Geli?tirilmesi Protokolü’nün yürürlü?e girmesinden sonra 3 ayl?k bir süre içinde
Hükümetleraras? komisyonun ve alt komisyonlar?n?n çal??ma kurallar?n?n Bakanlar düzeyinde onaylanmas?ndan hemen sonra
Hükümetleraras? komisyonun ilk toplant?s?ndan en geç bir ay sonra

Kaynak: Mynethaber.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal