Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Aleviler nas?l bir Türkiye istiyor? - Siyaset Bölümü -

* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Aleviler nas?l bir Türkiye istiyor?  (Okunma sayısı 18191 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı uzumbaba

 • Sitelerimizi ziyaret ediniz
 • Yönetici
 • Tam Üye
 • *****
 • İleti: 126
 • Karma +0/-0
  • üzümbaba sitesi
Aleviler nas?l bir Türkiye istiyor?
« : 23 Ağustos 2009, 23:03:41 »
Aleviler nas?l bir Türkiye istiyor?

ANKARA - Bir süreden beri sol’da yeni bir aray?? kapsam?nda çe?itli görü?meler ve toplant?lar düzenleyen Alevi örgütleri, ‘Biz Aleviler Nas?l Bir Türkiye ?stiyoruz’ ana ba?l??? alt?nda çal??malar?n? somutla?t?rmaya ba?lad?. “Sol bir iktidar için ?imdi de?i?im zaman?” diyen Aleviler, bu kapsamda toplant?lar?na devam ediyor.

29 Mart seçimleri sonras?nda Alevi Bekta?i Federasyonu’nun (ABF) toplumsal bir muhalefet hareketi olu?turmak için gerçekle?tirdi?i bir dizi toplant?dan sonra haz?rlad?klar? ‘Nas?l bir Türkiye istiyoruz’ tart??ma tasla?? çerçevesinde toplant?lar düzenliyor.

Toplam 25 ?ehirde tart??maya aç?lan ‘Nas?l bir Türkiye istiyoruz’ tasla??nda, ‘Ba?ka Bir Türkiye’, ‘Sol Bir ?ktidar’, ‘Laik ve Demokratik Bir Türkiye’, ‘Ça?da? Bir Anayasa’, ‘E?it Haklar’, ‘Bilimsel E?itim’, ‘Herkese Ücretsiz Sa?l?k Hakk?’, ‘Cinsiyete Dayal? Ayr?mc?l???n Kald?r?lmas?’, ‘Gençlerin Gelece?e Ta??nmas?’ ile ‘Bar?? ve Refah?n Payla??lmas?’ ana ba?l?klar? alt?nda on konu tart??maya aç?ld?.

BA?KA B?R TÜRK?YE

Bu ba?l?k alt?nda, Türkiye’nin giderek yoksulla?t???na, muhafazakarla?t?r?ld???na, ?rkç?la?t?r?ld???na, adaletten uzakla?t???na, gericile?ti?ine i?aret edilerek, “Yak?nmaya devam m? edece?iz, de?i?im mi isteyece?iz” diye soruluyor.

Çok kültürlü, kimlikli, inançl?, dilli, etnisiteli bir ülke olan Türkiye’nin tek kültürün, kimli?in, inanc?n, dilin, etnisitenin dayat?ld??? bir ülke olmas?n?n siyasal iktidarla ilgili oldu?u vurgusu yap?lan taslakta, de?i?imin mümkün olabilece?inin 29 Mart Yerel Seçimlerinin gösterdi?ine dikkat çekiliyor.

‘SOL ?KT?DAR GEREKL?’

Türkiye’nin sa?c?, muhafazakar iktidarlardan kurtulmas? gerekti?inin alt? çizilen taslakta, Türkiye’ye solun gerekli oldu?u vurgusu yap?l?yor. Türkiye’yi sa?c?, muhafazakar iktidarlardan kurtarmak ve demokratikle?tirebilmek, ba?ka bir iktidar?n olabilece?ini göstermek için solun gereklili?i dile getirilen taslakta, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinci öne ç?karmas? istendi. “Sol birle?ebilir ve iktidara gelebilir” denilen taslakta, “De?i?ime inanmal?y?z. Yeni bir dil, heyecan, enerji ve bir yol ile bunu ba?arabiliriz” ifadeleri kullan?ld?.

LA?K VE DEMOKRAT?K TÜRK?YE

Devletin yeniden yap?land?r?lmas? gereklili?i dile getirilen taslakta, devletin mevcut yap?s?yla geli?imin önüne engel oldu?u belirtildi. Taslakta, “Mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasas? ile yeni bir yap?lanma mümkün de?ildir” denilerek, Türkiye’nin demokratik hukuk devleti olmas? istendi. Demokratik bir hukuk devletinde olmas? gerekenler ise ?u ?ekilde s?raland?:

“MGK’nin anayasal statüsüne son verilmelidir. Özel Harp Dairesi, J?TEM gibi kurumlar kapat?lmal?. M?T mevcut hali ile de?i?tirilmeli, sadece istihbarat te?kilat? olarak yeniden yap?land?r?lmal?d?r. Siyasi partiler, dernekler ve sendikalar yasas?; seçme, seçilme, toplant? ve gösteri yürüyü?ü, örgütlenme, bas?n ve yay?nla ilgili bütün yasalar özgürlükçü temelde düzenlenmelidir. Askerlik hizmetleri düzenlenmeli ve savunma merkezli yap?land?r?lmal?d?r. Askerlik süresi 6 ay süre ile s?n?rland?r?lmal?d?r. Zamanla tamamen kald?r?lmal?d?r. Profesyonel orduya geçilmelidir. Vicdani red hakk? güvenceye al?nmal?d?r. Polis te?kilat? yeniden yap?land?r?lmal?. Vatanda?lar? dosyalama, fi?leme uygulamalar?na son verilmelidir. ‘Siyasi kovu?turma’ kapsam?nda var olan ar?iv kay?tlar? hiçbir ayr?ma gidilmeden yok edilmelidir. ??kence ve kötü muamelenin insanl?k suçu oldu?u kabul edilmeli, bu suçlar? i?leyenlerin a??r cezalara çarpt?r?lmalar? için yasalarda de?i?iklik yap?lmal?d?r. Faili meçhul cinayetlerin ara?t?r?l?p ortaya ç?kar?lmas? için hükümet, sivil toplum örgütleri ve ilgili ki?i ve kurulu?lardan ortak bir kurul olu?turmal?. Yarg?çlar ve savc?lar, yürütmeye ba??ml? olmaktan kurtar?lmal?, askeri mahkemeler yaln?zca disiplin suçu i?lemi? askerleri yarg?lamak için aç?k tutulmal?, bunun d???ndaki bütün yarg?lamalar sivil mahkemelerde yap?lmal?d?r. Devlet sosyal devlete dönü?türülmelidir.”

ÇA?DA? B?R ANAYASA

Anayasan?n insan merkezli olmas? gereklili?ine dikkat çekilen taslakta, yeni Anayasan?n Türkiye toplumunun ço?ulcu yap?s? dikkate al?narak, çok kültürlü, kimlikli, inançl?, dilli bir yakla??mla kurgulanmas? gerekti?i kaydedildi. Taslakta, Anayasada MGK, Diyanet ??leri Ba?kanl???, Özel Harp Dairesi gibi kurulu?lar?n olmamas?, sava? ve do?al afet d???nda ola?anüstü hal ve s?k?yönetim uygulamalar?na kesinlikle yer verilmemesi önerileri yer ald?. Yarg?n?n da yeniden yap?land?r?lmas? gerekti?i ifade edilen taslakta, üniversitelerin özerk kurulu?lar olmas?; dü?ünce, din, vicdan özgürlü?ü önündeki engeller ile fikri, kültürel ve sanatsal yarat?c?l???n önündeki bütün engellerin kald?r?lmas? gerekti?i belirtildi. Dü?ünce ve ifade özgürlü?ünün ?iddet unsuru d???nda s?n?rland?r?lmamas? gerekti?i de ifade edilen taslakta, çal??ma ya?am?n?n demokratikle?tirilmesi yönünde de baz? önerilerde bulunuldu.

E??T HAKLAR

Yüzy?llard?r bu topraklarda ya?ayan Alevilerin yok say?ld??? dile getirilen taslakta, “Bu ülkenin tart??mas?z bir biçimde Sünnileri, H?ristiyanlar?, Ortodokslar?, Süryanileri gibi asil unsuru olan Alevilerin, yasalar önünde de e?it olmad??? belirtildi. Alevi inanc? ile ilgili yap?lmas? gerekenler için ise ?u taleplere yer verildi:

“Alevi kimli?i resmen tan?nmal?d?r. Cemevlerine ibadet yeri statüsü verilmelidir. Zorunlu din dersleri kald?r?lmal?d?r. Gericili?i ve siyasal ?slam’? besleyen Diyanet ??leri Ba?kanl??? kald?r?lmal?d?r. Alevi köylerine cami yapt?rma politikalar? derhal durdurulmal?. Buralarda yap?lan camiler bir kararname ile Cemevlerine çevrilmeli ve imamlar geri ça?r?lmal?d?r. Mad?mak Oteli müze olmal?d?r. Kitaplarda Alevili?i a?a??layan tan?mlamalar ç?kart?lmal?d?r. Ayr?mc?l??? yasaklayan yasalar ba?ta medya için geçerli hale getirilmelidir. Hac? Bekta? Dergah? müze statüsünden ç?kart?lmal?, Alevilerin kutsal mekanlar?n?n yönetim ve bak?m? Alevi örgütlerine b?rak?lmal?d?r. Dinsel az?nl?klar?n haklar? teslim edilmelidir. Ezidilerin, Asurilerin, Süryanilerin inançlar?n ya?amalar? önündeki engeller kald?r?lmal?d?r.”

KÜRT SORUNU

Türkiye’deki Kürt gerçe?ine de i?aret edilen taslakta, “Kürt meselesinin temelinde bir kimlik talebi oldu?u kabul edilmeli, Kürtlere kültürel haklar?, dil ve e?itim haklar? tereddütsüz sa?lanmal?d?r” denildi. Taslakta, Kürt sorunun çözümü için, siyasi iktidar ile DTP ba?ta olmak üzere, bütün kesimlerin kat?laca?? ortak bir ‘Kürt Sorunu Çözüm Komisyonu’ kurulmas? önerisinde bulunuldu.

E??T?M VE SA?LIK

E?itimin bilimsel ve özgür olmas? gerekti?i dile getirilen taslakta, e?itimde herkese f?rsat e?itli?i verilmesi, özelle?tirilen bütün okullar?n ise yeniden kamusalla?t?r?lmas? istendi. YÖK’ün yeniden yap?land?r?lmas? önerisinde bulunulan taslakta, ders kitaplar?ndaki ?rkç?, sald?rgan, ?iddet içeren bir ba?ka kültürü ya da inanc? a?a??layan bilgi, belge ve yakla??mlardan ar?nd?r?lmas? önerilerine yer verildi. Taslakta, sa?l?k hizmetlerinin de tamamen ücretsiz olmas? istendi.

KADINLAR VE GENÇLER

Kad?na e?it hak ve f?rsat?n sa?lanmas? talebine yer verilen taslakta, hukukta ‘kad?nlara kar?? suç’ kavram?n?n olu?turulmas? önerildi. Taslakta gençler için de f?rsat e?itli?i sa?lanmas? gerekti?i ifade edilirken, “E?itim, bilgiye eri?im, kültürel, sportif geli?ime ula?malar? önündeki engeller kald?r?lmal?d?r. Örgün ve yayg?n e?itim ile bilgi ça??na uygun geli?imleri sa?lanmal?d?r. ?lkö?retimden ba?layarak yabanc? dil ö?renmeleri te?vik edilmeli, bunun için uygun ko?ullar sa?lanmal?d?r. Her alanda pozitif ayr?mc?l?k yap?lmal?d?r. Gençlerin lisede ve üniversitede ö?renci örgütlerine, siyasal partilere rahatça üye olmalar? sa?lanmal?d?r” önerileri yer ald?.

DI? ?L??K?LER

Taslakta, d?? ili?kilerde Türkiye’nin temel kriterinin bar?? olmas? gerekti?inin alt? çizildi. D?? ili?kilerin yeniden düzenlenmesi gerekti?i dile getirilen taslakta, K?br?s sorunu olmak üzere bütün d?? sorunlar?n bar??ç?l ve gönüllülük temelinde çözülmesi önerisinde bulunuldu. Türkiye’nin daha sosyal ve daha demokratik bir Avrupa talebi çerçevesinde AB’ye girmesinin sa?lanmas? gereklili?i ifade edilerek, bunun için ulusal ve uluslar aras? düzeyde dayan??malar?n gösterilmesi istendi.

SERCAN KAYA-ANF / 21 Au?ustos 2009

mahfuz

 • Ziyaretçi
Ynt: Aleviler nas?l bir Türkiye istiyor?
« Yanıtla #1 : 29 Kasım 2009, 09:23:51 »
benim bugüne kadar gördü?üm bütün Aleviler  Ateist bir Türkiye istiyorlar..

SevaL_24

 • Ziyaretçi
Ynt: Aleviler nas?l bir Türkiye istiyor?
« Yanıtla #2 : 14 Şubat 2010, 15:15:02 »
Tüm alevilerin ateist bir Türkiye istedi?i gibi bir gerçek yok.Bu olsa olsa sadece siz ve sizin gibi dü?ünen bireylerin yorumudur.Bunu tüm alevi toplumuna mal edemezsiniz.Görülen o ki alevilik ve alevi toplumu hakk?nda bilgi konusunda yeterli de?ilsiniz,Ya da yazma gere?i duymad?n?z bilemiyorum.

Ateistlik sizin kendi bak?? aç?n?z ve yorumunuz.Hayat aç?n?z buna göre i?ler ve buna göre dü?ünürsünüz.Alevi kimli?ine sahip olman?z tüm alevilerin bu ?ekilde dü?ündü?ü anlam?na gelmiyor.Bir kere Ateist ve Alevi kavramlar?n?n uzaktan yak?ndan alakas? yoktur.Alevilik kendine özgü detaylar? olan,içerisin de kültürleri bar?nd?r???,benli?e sahip ç?kan bir tak?m inanç ve dü?üncelerden olu?uyor.Alevi toplumunun kendilerine göre inan??lar? var.Ateistlikle özde?le?tirmek için bu tür k?s?mlar?n? yok etmek gerekir.Alevilik vahdet-i vücut anlay???ndan ileri gelir.Vahdet-i Vucütta Allah?n varl???n? kabul etmek anlam?ndad?r.Allah?n varl???n? benimseyen bir toplumun da inançs?z oldu?unu savunamaz kimse,çünkü inançlar?m?z fazlas?yla var.Kerbela soyunu benimseyip,Ali yolunda ilerliyoruz.Ya Allah,Ya Muhammed,Ya Ali diyoruz,tüm varl?klar? benimsiyoruz.Bunlar? benimseyen bir toplum da,Allah inanc? olmad???n? savunamazs?n?z.Allah inanc?ndan kast?m cennet-cehennem kavram?,günah-sevap,kur'an,ruh maneviyat?,sünnice dincilik ritüelleri gibi vb.türünde ki kavramlar de?il.Bizim bu kavramlara bak?? aç?m?z zaten sünni kesimlere göre farkl?.Onlar ruhun ölüp,di?er tarafta var oldu?una inan?rlar biz de insan-? kamil'e ula??ncaya kadar ?ekil de?i?tirdi?ine inan?r?z.Reenkarnasyon gibi bir ?ey de?il onunla da kar??t?rmay?n?z.Bu bir nevi mertebe.4 Kap? 40 makam konusunda biraz bilgiye sahip iseniz anlars?n?z.Alevi toplumu asimile olmadan kalmay? ba?arm??sa bunlar?n hepsini benimseyen bir topluluktur.

Ateist ise sizin kendi hayat felsefenizdir.Ateist insanlar?n Allah kavramlar? yok,onlara göre böyle bir?ey de yok.Ama ateist diye tan?mlad???n?z alevilikte böyle bir?ey vard?r.Ayr?ca Ateist felfesini benimseyen bir insan?n,bu tür inan??lar içerisinde olmas? hatta durumuna göre inanmas? söz konusu dahilinde bile de?ildir.

Aleviyim,kapal? dü?üncelere sahip de?ilim.Ayd?nl?k bir ülke pe?inde ko?anlardan?m ama inançs?z da de?ilim.En az?mdan kültürümde olan Ya Muhammed,Ya Ali kavram? benim için önemli bir maneviyatt?r.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal