* ?statistikler

  • stats Toplam Üye: 1
  • stats Toplam İleti: 657
  • stats Toplam Konu: 288
  • stats Toplam Kategori: 11
  • stats Toplam Bölüm: 58
  • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: YA? Cumartesi Toplan?yor.  (Okunma sayısı 5058 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SevaL_24

  • Ziyaretçi
YA? Cumartesi Toplan?yor.
« : 30 Temmuz 2009, 11:38:59 »
YA? Cumartesi toplan?yor

Yüksek Askeri ?ura, 30 A?ustos 2009 tarihinden itibaren yeni komuta kademesini belirlemek üzere, 1-4 A?ustos 2009 tarihleri aras?nda ola?an olarak toplan?yor. 124 General ve Amiral'in terfi ve emekliliklerinin görü?ülece?i YA? toplant?lar?nda Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlar? ile ?stanbul 1. Ordu komutanlar? belirlenecek.ANKA

Ankara- Yüksek Askeri ?ura (YA?), tayin ve terfilerin görü?ülece?i y?ll?k ola?an toplant?s? için 1 - 4 A?ustos tarihleri aras?nda Ankara'daki Genelkurmay Ba?kanl??? Karargah?'nda toplan?yor. Hükümet ad?na Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile Milli Savunma Bakan? Vecdi Gönül'ün kat?laca?? toplant?da, Genelkurmay Ba?kanl??? YA? üyelerine iç ve d?? tehdit ile genel stratejik de?erlendirme sunumu yapacak. Toplant?da tayin ve terfilerin yan? s?ra bölücü ve irticai faaliyetlere kat?ld??? belirlenen personelin TSK ile ili?iklerinin kesilmesine yönelik kararlar da al?nacak.

YA?'?n bu toplant?s?nda Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Metin Ataç ile Hava Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Aydo?an Babao?lu ile 1. Ordu Komutan? Orgeneral Ergin Sayg?n 4 y?ll?k sürelerini doldurduklar? için emekliye sevk edilecekler. Her üç komutan?n yapacaklar? veda konu?malar?nda, özellikle son dönemde Türk Silahl? Kuvvetleri'ne yönelik planl? bir kampanya yürütüldü?üne vurgu yapmalar? ve bu nedenle de hükümete "TSK'n?n y?prat?lmas?na izin vermeyin" mesaj?n? verecekleri ö?renildi.

YA?'?n önemi

Bu y?lki YA? toplant?s?n?n bir ba?ka önemini ise terfi edecek tüm korgeneral ve koramirallerin 2011 veya 2013 y?llar?nda kuvvet komutal?klar?na atanmalar?n?n nerdeyse "garanti olmas?" olu?turuyor. Eskiden iki y?l sonras?n?n Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlar?n?n belirlenece?i toplant?lar 2005, 2007 gibi tek say?l? y?llarda; dört y?l sonras?n?n Kara Kuvvetleri Komutan?'n?n belirlenece?i ?uralar ise 2004, 2006 gibi çift say?l? y?llarda toplan?yordu.

Bu y?l YA?'?n, gelece?in üç kuvvet komutan?n? seçecek olmas?n? ise Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral I??k Ko?aner'in do?um tarihi olu?turuyor. Orgeneral Ko?aner gelecek y?l Genelkurmay Ba?kanl???'na atanacak. 5 Aral?k 1945'te do?an Orgeneral Ko?aner 2013'te ya? haddinden emekliye ayr?lacak. Dolay?s?yla o y?l Genelkurmay Ba?kanl??? ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanl???'na da atama yap?lacak.

Bu A?ustos'ta 1. Ordu Komutan? Orgeneral Ergin Saygun emekliye ayr?lacak. Orgeneral Saygun'dan bo?alacak Orgeneral kadrosuna kim seçilirse, 2013'te Kara Kuvvetleri Komutan? olmas? "garanti" gözüküyor. Çünkü Kara Kuvvetleri Komutanl???'na orgeneral rütbesinde 4. y?l?n? tamamlayanlar aras?ndan seçim yap?l?yor. 2013'te ise tek aday olacak. Kara Kuvvetleri'nde Orgeneral Saygun'dan bo?alacak orgeneral kadrosu için yar??an korgeneraller ise ?öyle:

Hasan Memi?o?lu (GATA Komutan?), Hüseyin Nusret Ta?deler (Genelkurmay Plan Prensipler Ba?kan?), Selahattin U?urlu (Harp Akademileri Komutan Yard?mc?s?), Bekir Kalyoncu (7. Kolordu Komutan?), Hilmi Ak?n Zorlu (K?br?s Bar?? Kuvvetleri Komutan?), Servet Yörük (Özel Kuvvetler Komutan?), Yalç?n Ataman (3. Kolordu Komutan?), Eyüp Kaptan (8. Kolordu Komutan?)

Deniz ve hava kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Metin Ataç ile Hava Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Aydo?an Babao?lu da 30 A?ustos'ta emekli olacaklar. Her iki kuvvet komutanl???nda bo?ayacak kadro için üçer aday var. Terfi edenler 2011'de kuvvet komutanl?klar?na atanacak.

Deniz Kuvvetleri'nde bo?alan oramiral kadrosu için Koramiral ?evki Erdal Bucak, Koramiral Ahmet Feyyaz Ö?ütçü ve Koramiral Emin Murat Bilgel terfi bekliyor.
Hava Kuvvetleri'nde aç?lacak orgeneral kadrosu için ise Korgeneral Bilgin Balanl?, Korgeneral ?evket Dingilo?lu ve Korgeneral Rasim Arslan yar???yor.

YA? listesi

YA?'ta durumlar? ele al?nacak olan 124 General ve Amiral'in isimleri ve rütbeleri ?öyle s?ralan?yor:

KARA KUVVETLER? KOMUTANLI?I:

Orgeneraller: 1.Ordu Komutan? Ergin Saygun'dan bo?alacak kadro
Korgeneraller: Hasan Memi?o?lu (GATA Komutan? - temditli), Hüseyin Nusret Ta?deler (Genelkurmay, Plan Prensipler Ba?kan?- temditli), Selahattin U?urlu (Harp Akademileri Komutan Yard?mc?s? - temditli), Bekir Kalyoncu (7. Kolordu Komutan?), Hilmi Ak?n Zorlu (K?br?s Bar?? Kuvvetleri Komutan?), Servet Yörük (Özel Kuvvetler Komutan?), Yalç?n Ataman (3. Kolordu Komutan?), Eyüp Kaptan (8. Kolordu Komutan?)
Tümgeneraller: Adem Huduti (temditli), Mehmet Ta? (temditli), U?ur Uzal (temditli), Tuncay Çakan (temditli), Necmettin Baykul (temditli), Salih Zeki Çolak, Ümit Dündar, Hüsmen Akdeniz, ?smail Serdar Sava?, Ahmet Yavuz, Hakk? Y?lmaz Çiyan, Salim Erkal Bekta?, Ya?ar Güler, Naz?m Alt?nta?, Ali Erdinç, Orhan Akba?, Kenan Koçak.
Tu?generaller: Sezai Bostanc? (temditli), Hüseyin ?entürk (temditli), Ayd?n Semerci (temditli), Fikret Salih Tolungüç (temditli), Muharrem Yava? (temditli), Bahad?r Uçkan (temditli), U?ur Tar?k Özkut (temditli), Birol Erdem (temditli), Mehmet Tevfik Bedük (temditli), Ahmet Kemal Emren (temditli), Ünal Akbulut (temditli), ?zzet Ocak (Temditli), Atakan Alt?parmak (Temditli), H?fz? Çubuklu (temditli), ?ahin Tarlan (temditli), Orhan Köprü (temditli), Fahri K?r, ?lhan Talu, Mustafa Serdar Ekizo?lu, ?smail Metin Temel, Ahmet Baki Erdo?an, Fahri Erenel, Taner Düvenci, Abdullah Barutçu, Turgay Bakkal, Ergüder Topta?, Mustafa Bak?c?, Ercan Okan, Ömer Esenyel, Nurettin I??k, Haluk Cumali Çetinkaya, ?smail Çevikba?, Sad?k Çelikörs, Mehmet Faruk ?engün, ?shak Ceylan, Nam?k Kemal Çal??kan, Tuncer Aka, Enver Topuz, Hüseyin Birhan, Kadir Akçizmeci.

DEN?Z KUVVETLER? KOMUTANLI?I:

Oramiraller: Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Muzaffer Metin Ataç'dan bo?alacak kadro
Koramiraller: ?evki Erdal Bucak (Güney Deniz Saha Komutan?-temditli) Ahmet Feyyaz Ö?ütçü (Kuzey Deniz Saha Komutan?) Emin Murat Bilgel (Deniz Kuvvetleri Kurmay Ba?kan?)
Tümamiraller: Recep Bülent Bostano?lu (temditli) Mustafa Baha Eren, Abdullah Can Ereno?lu, Hüseyin Yalç?n Kavukçuo?lu
Tu?amiraller: Deniz Da?l?lar (temditli) Do?an Bozkurt (temditli) Hasan U?akl?o?lu (temditli) Ahmet Serdar Ak?nsel (temditli) Ali Semih Çetin, Abdullah Gavremo?lu, Soner Polat, Erhan Akporay, Mustafa Karasabun, ?smail Dikmen, Naci Tayfun Tansan.

HAVA KUVVETLER? KOMUTANLI?I:
Orgeneraller: Hava Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Aydo?an Babao?lu'nun emekli olmas?ndan bo?alan kadro
Korgeneraller: Bilgin Balanl? (1. Hava Kuvvet Komutan?-temditli) Süleyman ?evket Dingilo?lu (Hava Lojistik Komutan?) Rasim Aslan (2. Hava Kuvvet Komutan?)
Tümgeneraller: Osman Y?ld?r?m (temditli) Ak?n Öztürk (temditli) ?irin Ünal (temditli) Fuat Özakda?, R?dvan Ulugüler, Özden Bayram Erguz,
Tu?generaller: Ahmet Bertan Nogaylaro?lu (temditli) Muzaffer Ok (temditli) Mehmet Y?lmaz Erdo?an (temditli) Osman Kapani Akta? (temditli) ?smail Ta?, Tayfur Fikret Erbilgin, Mehmet Burhan Özbayram, Yalç?n Ergül, Kaz?m Öndil, Haluk Terzi, Muaammer Akp?nar, Aziz Atlanel.

JANDARMA GENEL KOMTANLI?I:

Tümgeneraller: Mehmet Tayfun Y?ld?z (temditli) Halil Helvac?op?lu, Hüseyin Güçlü,
Tu?generaller: Mustafa ?hsan Bat? (temditli) Osman Baykurt (temditli) Faik Canbolat (temditli) Selahattin Y?ld?r?m (temditli) Harun Ocakl?, Ata Kalkan, Ali Ayd?n, Erhan Güder.
Ayr?ca Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in de Tu?generallik için dosyas?n?n görü?ülece?i bildirilen YA?'ta Askeri Yarg?tay'dan Tu?general Ahmet Alk??, Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi'nden Tu?general Turgut Ar?bal, Gülhane Askeri T?p Akademesi'nden Tu?generaller Harun Tatar (temditli), Ersoy I??k (temditli), Sadettin Çetiner, Yusuf Ziya Yergök ile Tu?amiral Cemli Turgut Tufan'?n (temditli) da durumu de?erlendirmeye al?nacak.

30 Temmuz 2009
Cumhuriyet

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal