GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 04 Eylül 2009, 19:47:30

Başlık: F?rat ve Dicle Masaya Yat?r?l?yor
Gönderen: SevaL_24 - 04 Eylül 2009, 19:47:30
F?rat ve Dicle masaya yat?r?l?yor

Türkiye, Irak, Suriye Üçlü Bakanlar Toplant?s? yar?n Ankara'da yap?lacak.

ANKARA (A.A) -  Türkiye, Irak, Suriye Üçlü Bakanlar Toplant?s? yar?n Ankara'da yap?lacak.

Çevre ve Orman Bakanl??? Bas?n ve Halkla ?li?kiler Mü?avirli?i'nden yap?lan yaz?l? aç?klamaya göre F?rat ve Dicle Nehirlerinin ele al?naca?? toplant?ya Çevre ve Orman Bakan? Veysel Ero?lu, Irak Su ve Do?al Kaynaklar Bakan? Abdüllatif Jamal Rasheed ile Suriye Sulama Bakan? Nader Al Bounni kat?lacak.

Rixos Grand Otel'de yap?lacak toplant?da, ''F?rat ve Dicle Nehirleri üzerine uygun görülecek yerlerde ortak ölçüm istasyonlar?n?n kurulmas? ve mevcut ölçüm istasyonlar?n?n kalibre edilmesi'', ''?ki nehir ile ilgili olarak hidrolojik ve meteorolojik bilgi de?i?imi ve bu konuda ortak veri taban?n?n olu?turulmas?'', ''F?rat ve Dicle nehirlerinden b?rak?lan suyun mevsimlik olarak izlenmesi'', ''Kurakl?k ve iklim de?i?ikli?i etkilerinin tespiti'' konular? ele al?nacak.

Toplant?da, su ve toprak kaynaklar?n? geli?tirme projelerinin planlama, uygulama ve i?letmeleri ile ilgili konularda e?itim programlar?n?n dönü?ümlü olarak devam ettirilmesi, iklim de?i?ikli?i ile meteorolojik parametrelerin kar??l?kl? verilerinin de?erlendirilmesi ve konuya ili?kin e?itim programlar? düzenlenmesi de görü?ülecek.

( Anka )
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal