GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 14 Ağustos 2009, 21:28:35

Başlık: Chp'yi Deh?etle ve Hayretle ?zliyor.
Gönderen: SevaL_24 - 14 Ağustos 2009, 21:28:35
(http://www.guncelhaber.com/pics/1-6467.jpg)

CHP'Y? DEH?ETLE VE HAYRETLE IZL?YOR
14 A?ustos 2009 Cuma 06:20


CHP eski Genel Ba?kan Yard?mc?s? E?ref Erdem, partisinin Kürt aç?l?m? politikas?n? yönelik tavr?n? a??r bir dille ele?tirdi.

Ankara Milletvekili Erdem, "Olan? biteni deh?etle ve hayretle izliyorum. CHP'yi ve ideolojisini tan?makta s?k?nt? çekiyorum." dedi.

Erdem, partisinin ?ovenist kesimlerin sözcüsü haline geldi?ini savunurken, bar?? sürecini baltalayacak tutum ve davran??lardan uzak durulmas? gerekti?i uyar?s?nda bulundu.

CHP'li E?ref Erdem, SHP ve CHP döneminde y?llarca Deniz Baykal'?n en yak?n?ndaki isim olarak tan?nd?. 1989 y?l?nda SHP'de Baykal'la birlikte Kürt raporunu haz?rlayan Erdem, ayn? raporun sonraki y?llarda güncelle?tirilme çal??malar?na da kat?ld?. Erdem, partisinin son y?llardaki söylem ve politikalar? ile parti içindeki s?k?nt?lar nedeniyle bir süre önce genel ba?kan yard?mc?l??? görevinden ayr?ld?.

CHP KUTUPLA?TIRICI OLMAMALI

Kürt sorununun çözümüne yönelik süreci yak?ndan takip eden E?ref Erdem, partisinin bu konudaki söylemlerini hayretle izledi?ini söyledi. 'Sosyal demokrat bir partinin böyle bir süreçte ve böyle bir konjonktürde Türkiye'nin ilerici güçlerinin lokomotifi olmas? gerekti?ini' vurgulayan Erdem, CHP'nin ise aksine ?ovenist, a??r? milliyetçi, içine kapan?k çevrelerin sözcüsü konumuna geldi?ini ileri sürdü. CHP'nin çözüme yönelik çal??malara mutlaka katk? vermesi gerekti?ini belirten Erdem, ?unlar? söyledi: "CHP'nin gerilimi t?rmand?r?c?, toplumu kutupla?t?r?c? kampla?t?r?c? ?ahin politikalardan mutlaka uzakla?mas? ve ar?nmas? gerekir. Bugünkü tabloda bar?? sürecini baltalayacak tutum ve davran??lardan kaç?nmak gerekir. Türkiye iç sorunlar?n?, demokratikle?meyi, Kürt sorununu çözebilecek büyüklükte, erginlikte ve yetkinliktedir. CHP'den toplumun bekledi?i de budur. CHP bu ad?mlara mutlaka katk? vermelidir."

Aç?l?m samimi, herkes destek versin

CHP'den ayr?lan eski Gaziantep Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Celal Do?an da aç?l?m? olumlu buluyor. Bu konu üzerinden oy avc?l??? yapmak isteyenlerin Türkiye'nin meselelerinin alt?nda kalaca??n? ifade eden Do?an, "Kürt aç?l?m?, olumlu bir ad?m. Ta??n alt?na elini koymayan herkes, Türkiye'nin meselelerinin alt?nda kal?r. Samimi bir aç?l?md?r. Sadece Kürtlere de?il, Türklere de laz?md?r." dedi. Hükümetin haz?rlad??? paketin içeri?inin tart???labilece?ini belirten Do?an muhalefeti ?u sözlerle ele?tirdi: "Ben ?u anda CHP'li de, MHP'li de de?ilim. Bu, oya tahvil edilecek bir mesele de?il. Ülkelerin gelece?i, liderlerinin meseleleri çözümlemesine ba?l?d?r. Gündelik çeki?melerle siyasî iktidar? ele geçirmek de?il bu konu." (Habib Güler/Zaman)

Kaynak : ?nternet Haber
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal