GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 30 Temmuz 2009, 11:43:08

Başlık: ?stanbul ßarosu Dan??tay'a ßa?vurdu
Gönderen: SevaL_24 - 30 Temmuz 2009, 11:43:08
?stanbul Barosu Dan??tay'a ba?vurdu

?stanbul Barosu, Yüksek Ö?retim Kurulu'nun (YÖK) ''farkl? katsay? puan? uygulamas?n? kald?rma'' karar?n?n yürütmesinin durdurulmas? ve iptali istemiyle Dan??tay'da dava açt?.


AA

?stanbul- ?stanbul Barosu Ba?kanl??? taraf?ndan yap?lan yaz?l? aç?klamada, üniversiteye giri?te gelecek y?ldan itibaren uygulanmaya ba?lanacak yeni sistemde, tüm adaylar için ayn? katsay? uygulanaca??n? hat?rlat?ld?.

Katsay? uygulamas?n?n do?urdu?u iddia edilen e?itsizlikleri ''bir sat?rl?k de?i?iklikle'' kald?rma dü?üncesinin gerçekçi olmad??? savunulan aç?klamada, düz liseleri seçen ö?rencilerin haks?z bir rekabetle kar?? kar??ya kalaca?? ve bu karar?n kazan?lm?? bir hakk?n al?nmas? ile ''bir grubun kayr?lmas?'' anlam?na gelece?i öne sürüldü. Aç?klamada, ?unlar kaydedildi:

''YÖK'ün yapm?? oldu?u iptal konusu düzenleme, ileri sürüldü?ü gibi mesleki ve teknik okullar?n veya meslek liselerinin önlerini açmak amac?yla yap?lmam??t?r. Böyle oldu?unu görsek ve inansak hiç ku?ku yok ki bunun destekçisi olurduk. Çünkü yurdumuzun en çok gereksinmesi olan insan gücünün meslek liseleri ve mesleki ve teknik okul mezunlar? oldu?unu y?llard?r hep söyledik ve savunduk.

YÖK bu uygulamas? ile meslek lisesi mezunlar?n?n haklar?n? koruyor görüntüsü alt?nda, asl?nda imam hatip lisesi mezunlar?n?n katsay? puan? uygulanmaks?z?n genel (düz) lise mezunlar? gibi üniversitelere girmelerinin yolunu açm?? bulunmaktad?r.

YÖK'ün bu uygulamas? do?rudan imam hatip lisesi mezunlar?n?n istedikleri fakülteye girmesini sa?lamaya yöneliktir. Bu yönüyle karar?n Türkiye gerçeklerini ve gereksinimini dü?ünerek al?nd???n? söylemek inand?r?c? olamaz. Türkiye'nin ihtiyac? ça?da? ve modern bir meslek e?itiminden geçmi? gençlerimizdir. Bu nedenle YÖK karar? tamamen siyasi amaçlarla al?nm?? olup hukuka ayk?r?d?r.''

Türkiye'nin gereksinimi olan din adam? say?s?n?n ortalama 250 bin oldu?u, bunun kat be kat üstünde mezun yeti?tirmenin ülke gerçekleriyle ba?da?mad??? savunulan aç?klamada, ''?stanbul Barosu, Anayasa, YÖK Yasas? ve di?er ilgili düzenlemelere ayk?r? olarak tamamen siyasi dü?üncelerle al?nm?? olan YÖK'ün 'farkl? katsay? puan? uygulamas?n? kald?rma' karar?n?n yürütmesinin durdurulmas? ve iptaline karar verilmesi amac?yla, 23 Temmuz 2009 tarih ve 39190 say?l? Yönetim Kurulu Karar?yla konuyu Yüksek Yarg?ya ta??m??t?r'' ifadesi kullan?ld?.

30 Temmuz 2009
Cumhuriyet
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal