GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 30 Temmuz 2009, 11:40:39

Başlık: KPSS Yönetmeli?inde De?i?iklik
Gönderen: SevaL_24 - 30 Temmuz 2009, 11:40:39
KPSS yönetmeli?inde de?i?iklik

KPSS yönetmeli?inde yap?lan de?i?ikli?e göre Devlet Personel Ba?kanl??? her y?l?n ocak ay?nda yerle?tirme takvimini belirleyecek. Özel Kanunlarla veya bunlar?n verdi?i yetkiye dayan?larak kurulan kamu kurum ve kurulu?lar?n?n personal istihdam?nda A ve Bkadro ayr?m?na gidildi.


AA

Ankara- Kamu Görevlerine ?lk Defa Atanacaklar ?çin Yap?lacak S?navlar Hakk?nda Genel Yönetmelik'te de?i?ikli?e gidildi.

Bakanlar Kurulunun Bugünkü Resmi Gazete'de yay?mlanarak yürürlü?e giren Yönetmeli?ine göre, Devlet Personel Ba?kanl???, her y?l?n Ocak ay?nda, ÖSYM'nin de görü?ünü almak suretiyle kamu personeli için bir yerle?tirme takvimi belirleyerek, ilan edecek.

Kurulu?lar?n yükümlülü?ü ve Kamu Personel Seçme S?nav? (KPSS) puanlar?n?n kontrolüyle ilgili düzenleme uyar?nca da, kamu kurum ve kurulu?lar?, kendilerine ba?vuran adaylar?n TC kimlik numaralar?n?, ad-soyadlar?n? ve KPSS puanlar?n?n do?rulu?unu ÖSYM'ye ait internet sitesinden kontrol edecek. Yap?lan kontrol sonucunda s?nav sonuç belgesinde tahrifat yapt??? belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM'ye bildirilecek. Bu adaylar?n KPSS sonuçlar? iptal edilecek.

Yönetmelikte, özel kanunlarla veya özel kanunlar?n verdi?i yetkiye dayan?larak kurulan kamu kurum ve kurulu?lar?n?n personel istihdam?yla ilgili usuller de yeniden düzenlendi. Daha önce KPSS'de ba?ar?l? olanlar aras?ndan kendi mevzuat hükümleri çerçevesinde atama yapan bu kurum ve kurulu?lar için A ve B grubu kadro ayr?m?na gidildi.

Buna göre, özel kanunlarla veya özel kanunlar?n verdi?i yetkiye dayan?larak kurulan kamu kurum ve kurulu?lar?n?n personel istihdam?nda geçerlili?i devam eden KPSS sonuçlar? kullan?lacak. Bu ?ekilde istihdam edilecek personelden A grubu kadro niteli?i ta??yanlar, A grubu kadrolara atanacaklar?n seçimine ili?kin hükümlere göre belirlenen adaylar aras?ndan, B grubu kadro niteli?i ta??yanlar ise merkezi yerle?tirme i?lemlerinde kullan?lan KPSS sonuçlar? ve puanlar? esas al?narak belirlenen adaylar aras?ndan bu kurumlar?n tabi oldu?u mevzuat hükümleri çerçevesinde atanacak.

30 Temmuz 2009
Cumhuriyet
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal