TOPLUM VE B?L?M => Sosyoloji => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 14:06:10

Başlık: Yerelle?me ve Küreselle?me
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 14:06:10
Yerelle?me ve Küreselle?me
 arkhe 17 Kas?m 2008 21:42

Yerelle?me ya da di?er ad?yla yerinden yönetim, özellikle son y?llarda çok tart???lan bir kavramd?r. Yerelle?menin tan?m?n? ise ?öyle yapabiliriz: Kamu kaynaklar?n?n daha etkin ve verimli bir ?ekilde ihtiyaca uygun olarak kullan?labilmesi için, karar alma mekanizmalar?n?n merkezden yerele indirgenmesidir. ?lk olarak 1960’larda ortaya ç?kan bir kavram olan küreselle?me, günümüzde çok s?k kullan?ld??? do?rudur.

Olumlu ve olumsuz etkileri ise en çok tart???lan konulardand?r. Yerelle?me, bundan sonra ulusal dinamiklerle birlikte küresel dinamikleri de göz önünde bulundurarak dü?ünülmek zorundad?r. ??te bu sebeple küresel bazda do?ru analizlerin yap?lmas? mecburidir.

Son y?llarda yerelle?me ile küreselle?me birlikte an?l?r oldu. Birço?una göre bu iki kavram birbirini tamamlar, hatta bir elman?n iki yar?s? gibidir. Ve yine ayn? ço?unluk küreselle?me – yerelle?me olu?umunu antidemokratik bir yap?lanma olarak görür. Buna da “yeni sömürgecilik” derler. Peki, gerçekten “yerelle?me” bu kadar tehlikeli mi? Küreselle?meye kar?? olmak ya da taraf olmak ne kadar anlaml?? Küreselle?me popüler oldu?u için yanl?? olmak zorunda m?? Evet, küreselle?me gerçekten vard?r ve büyük bir gerçektir. Önce bu gerçe?in tam olarak anla??lmas? gerekmektedir.

Bir grup, küreselle?meyi sadece öne ç?kan verilerle ortaya koyuyor. Bunu da büyük oranda teknolojik geli?melere ba?l?yorlar. Di?er grup küreselle?meyi “piyasa” ya ba?l?yor. Bunlara göre artan üretim, piyasalar?n d??a aç?lmas?n? getirdi. Ba?ka bir grup ise, küreselle?me sürecini kapitalizmin i?leyi?ine ba?l?yor. Bu grup küreselle?meyi yeni bulmuyor, küreselle?menin en az be? yüz sene evvel ke?if gezileri ile ba?lad???n? ve daha o zamanlardan kapitalizme dayal? bir ekonomik sistem kurdu?unu ileri sürüyor.

Küreselle?me yanl?lar? küreselle?me kar??tlar?n? “küreselle?menin negatif yönlerini büyütenler” olarak görmektedirler. Yine küreselle?me yanl?lar?, küreselle?me kar??tlar?n? “küreselle?menin getirdi?i de?i?imlerden korkanlar” olarak tan?mlarlar. Küreselle?me kar??tlar? ise, “küreselle?menin kapitalizmden beslenen bir süreç” oldu?unu ileri sürerler. Onlara göre küreselle?me, kapitalizmin genel teorisi içinde ele al?nmal?d?r.

Küreselle?me ekonomik, sosyal, kültürel, politik bir süreçtir. Ve bu süreç küresel, ulusal, bölgesel ve bireysel düzeyde hemen her türlü hayat?m?z? etkilemektedir. Küreselle?me üzerine yaz?lan onca makaleye, kitaba ra?men; küreselle?menin lehine ya da aleyhine ilerine sürülen onca teze ra?men hala küreselle?menin tan?m? bile bir muamma. Gerçekten, nedir bu küreselle?me? Ve biz bu sürecin neresindeyiz?

www.gencbilim.com'dan al?nt?d?r