GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 12:38:18

Başlık: Türkiye Irak Aras? Su Gerilimi T?rman?yor !
Gönderen: Mod_seval - 05 Temmuz 2009, 12:38:18
Türkiye Irak Aras?nda Su Gerilimi T?rman?yor"

 Irak, Su Konusunda Sözünü Yerine Getirmedi?ini Sav? ile Türkiye'yi Bir Kez Daha Dünya Kamuoyuna ?ikayet Etti. Le Monde "Su ?ki Kom?u Aras?nda Gerilimi Art?yor" Dedi.

 
Irak, su konusunda sözünü yerine getirmedi?ini savunarak Türkiye'yi bir kez daha dünya kamuoyuna ?ikayet etti. Le Monde gazetesi, Irak'?n Türkiye ile ilgili yak?nmalar?n? yans?t?rken "Su, iki kom?u aras?nda gerilimi art?yor" diye yazd?. Irak Su Kaynaklar? Bakan? Ra?id de, "Ekilen alanlar bu y?l yar?dan fazla azald?" ?eklinde konu?tu.
Le Monde gazetesi, su yoklu?unun, Irak halk?n?n yeni sorunu oldu?unu belirtti?i, Ba?dat kaynakl? haberinde Irak'?n, son 30 y?ld?r ya?ad??? diktatörlük, iltilaflar, ambargo, i?gal, sivil sava? ve milyonlarca ölünün ard?ndan su yoklulu?u ile kar??ya kar??ya bulundu?unu kaydetti.

100 kilo olan N.Ö. iki ayda Hobabax ile 20 kilo verdi. T?klay?n!
 
Irak Tar?m Bakanl???'na göre, ekilebilir alanlar?n 30 y?lda yüzde 40 azald???n?, ülkenin halen yüzde 60'?n? kaplayan çölün giderek yay?ld???n? belirten gazete, Su Kaynaklar? Bakan? Abdül Latif Ra?id'in "Ekilen alanlar bu y?l yar?dan fazla azald?" sözlerini aktard?. Ra?id, Türkiye'den saniyede 500 metre küp sa?lamas?n? talep ettiklerini belirterek, "?imdi ve birkaç y?ldan beri sadece yar?s?n? al?yoruz" dedi. Gazete de, Irak hükümetinin Türkiye'ye gönderdi?i temsilcilerin say?s?n?n kat kat arttard???n? da yazd?.

Frans?z gazetesine göre, Irak'?n FAO nezdindeki Temsilcisi Hasan Canabi de, "Durum böyle devam ederse ülkenin g?da güvenli?i ciddi bir biçimde etkilenecek" derken ülkedeki alt? büyük baraj?n sayesinde biriken toplam su rezervlerinin 2006 y?l?nda 40 milyar metre küp iken bugün 10 milyar metre kübe indi?ini de söyledi.

Irakl? bir parlamenterin "Türkler bilinçli olarak bizi susuz s?rak?yor" iddias?n? da aktaran gazete, geçen May?s ay?nda Irak Meclisine "Türkiye'nin suyun adil bir k?sm?n? garantilemedi?i sürece Ankara ile hiçbir ticari veya stratejik anla?man?n imzalanmamas?"n? öngören bir karar taras?n?n sunuldu?unu ancak Irak hükümetinin, diplomatik yollar?n? tercih ederek tasar?y? reddetti?ini kaydetti.

-"TÜRK?YE DUYMAZLIKTAN GEL?YOR"-

Türk parlamenterlerinin ise "Irak "siyah alt?n? satarsa Ankara'n?n beyaz alt?n ticaretini yapmamas? için bir neden yok" yan?t?n? verdi?ini yazan gazete, "?ki kom?u aras?nda gerginlik art?yor" görü?ünü dile getirdi. Gazete, "Irak ve Suriye kal?c? bir anla?ma müzakere etmek istiyor, Türkiye ise, duymazl?ktan geliyor" ifadesini de kulland?.(ANKA)

(CN/BÜN)

 
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal