GÜNDEME GENEL BAKI? => Güncel Haber Bölümü => Konuyu başlatan: SevaL_24 - 04 Ağustos 2009, 12:21:20

Başlık: ßilim Adamlar?n? Alt Eden Geli?me
Gönderen: SevaL_24 - 04 Ağustos 2009, 12:21:20
Bilim adamlar?n? alt eden geli?me
   
Bilim adamlar?n? alt eden geli?me

Asr?n korkunç hastal?klar?ndan biri olan A?DS, bilim adamlar?n?n tüm çabalar?na ra?men engellenemiyor, aksine geli?meye, insanlar? hasta etmeye devam ediyor. Üstelik ?imdi, AIDS'e yol açan HIV virüsünün yeni bir türü daha ortaya ç?kt?.

Ölüm bar?naklar?nda ya?am...

HIV biyolojik silah m??

AIDS'e yol açan HIV virüsünün yeni bir türünün daha belirlendi?i bildirildi.

Nature Medicine dergisinin yar?n piyasaya ç?kacak say?s?nda yer alan ara?t?rma haberine göre, Kamerunlu bir kad?nda belirlenen yeni HIV virüsü, virüsün ?imdiye dek bilinen 3 türünden farkl?.

Yeni virüs, vah?i gorillerde k?sa bir süre önce belirlenen simian virüsünün biçimine çok yak?n özellikler gösteriyor.

Fransa Rouen Üniversitesi'nden Jean-Christophe Plantier ba?kanl???ndaki ara?t?rmalar, bulgular?n özellikle “Orta Bat? Afrika'da yeni virüslerin ortaya ç?kma olas?l???n?n yak?ndan izlenmesinin gere?ini ortaya koydu?unu” bildirdiler.

Bundan önceki 3 tür virüs, ?empanzelerde ortaya ç?kan simian virüsüyle ba?lant?l?yd?.

Ara?t?rma ekibi, yeni virüsün ortaya ç?kma nedeniyle ilgili en muhtemel aç?klaman?n gorillerden insana bula?ma olas?l??? oldu?unu kaydetti.

62 ya??ndaki kad?n?n, 2004'de yap?lan testlerde HIV virüsü ta??d???n?n belirlendi?i, ancak tedavi edilmemi? olmas?na kar??n hala AIDS belirtisi göstermedi?i ifade edildi.

Kaynak:A.A. 4 A?ustos 2009
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal