TOPLUM VE B?L?M > Edebiyat

Edebiyat Türleri Edebi Türler Yaz? Türleri

<< < (4/5) > >>

Mod_seval:
Fabl

Bir tür küçük öyküdür. Olaya dayal? bir anlat?m? vard?r. Hayattan al?nan küçücük kesitler, hayvanlar ya da bitkiler aras?nda geçmi? gibi anlat?l?r. Bugün daha çok çocuk edebiyat?nda yer alan fabllar?n, toplumu e?itici; örneklendirme ile kötü davran??lardan cayd?r?c? özelli?i ile eskiden büyükleri e?itmede de kullan?ld??? san?lmaktad?r.

Fabllerde soyut konular, olay plân?yla hem somutla?t?r?larak hem de hareket kazand?r?larak i?lenir. Olaylar bizi güldürürken e?itir. ?nsanlar aras?nda geçen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-ikiyüzlü, gözü tok-aç gözlü... vb. çat??malar; bu niteliklerin yak??t?r?ld??? hayvan kahramanlar aras?nda geçmi? gibi gösterilir.Fablin de dört ögesi vard?r; ki?iler, olay, zaman, yer.

• Ki?iler: Fablin konusu olan olay, ki?ile?tirilmi? en az iki hayvan?n ba??ndan geçer. Bunlardan biri iyi ahlâkl? bir tipi, di?eri kötü ahlâkl? bir tipi canland?r?r.Fablde ikinci derecede ki?iler çok azd?r, bazen yoktur. Ki?i betimlemesi yoktur.Kahramanlar aras?nda tilki varsa biz onu kurnaz insan yerine koyar?z; arslan varsa cesaretine güvenen biri yerine koyar?z. K?sa olay bile bütün yönleriyle de?il, yaln?zca fable konu olan yönüyle tan?mlan?r. Derinlemesine duygu çözümlemelerine yer verilmez. Fabllerde bir de anlat?c? ki?i vard?r. Bu ki?inin de betimlemesi yap?lmaz, cinsiyeti verilmez. Anlat?c? kahramanlar? izler, dersini al?r. Böylece dinleyen ile ayn? görü?ü payla??r.

• Olay: Fablin konusu insan ba??na gelebilecek her hangi bir olayd?r. Olay,kahraman?n eyleme dönü?mü? be?enme, istek, özlem, öfke, korku... gibi tutkuya dönü?mü? duygular?ndan do?ar. Fablin gövdesini bir olay olu?turur, as?l önemli olan fablin anlat?l?? nedenidir. Buna "ders" denir. Fabl plân? dört bölümdür: Serim, dü?üm, çözüm, ö?üt.

Serim: Olay?n türüne, ç?kar?lacak derse göre ki?ile?tirilmi? hayvanlar veçevre tan?t?m?n?n yap?ld??? bölümdür.

Dü?üm: Olay o çevrede verilmek istenen derse göre geli?ir. K?sa ve s?kkonu?malar vard?r. Hemen birkaç konu?ma ile olay dü?ümlenir

Çözüm: Olay beklenmedik bir sonuçla biter. Fablin en k?sa bölümüdür.

Ö?üt: Ana fikir bu bölümde ö?üt niteli?inde verilir. Bu bölüm kimi zaman ba?ta, kimi zaman sondad?r. Kimi zaman da sonuç okuyucuya b?rak?l?r.

• Yer: Tasvir yap?lmaz fakat çevre çok iyi verilmelidir: Orman, göl kenar?,yol... gibi. Olay?n geçti?i yer olayla birlikte de?i?ebilir.

• Zaman: Her olay gibi fabldeki olay da bir zaman diliminde geçer. Kronolojik zaman kullan?l?r.

Dünyan?n en ünlü fabl yazarlar? Ezop ve Jean de La Fontaine'dir. Ezop'un fabllar? ?.Ö. 300 y?l?nda derlenerek yaz?ya geçirilmi?tir. ABD'li James Thurber ve ?ngiliz George Orwell ça?da? fabl yazarlar?d?r. Fabl? ilk olarak yazanlar Hititlerdir. Hititler fabllar? ta? tabletlere yaz?p resimliyorlard?.

Fabl Özellikleri (özet)
• ?nsanlar aras?nda cereyan eden olaylar? hayvanlar bitkiler ya da cans?z varl?klar aras?nda geçiyormu? gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir dü?ünceye güç kazand?rmak isteyen bir çe?it masald?r.
• Te?his ve intak sanatlar? üzerine kurulmu?tur.
• En önemli bilinen ki?ileri Beydeba, Ezop ve La Fontaine‘dir.
• Türkiye'de ise Ahmet Mithat Efendi ve ?inasi'dir..
• Dünya edebiyat?nda ilk ve önemli fabllar Hint yazar? Beydeba’ya aittir. Beydeba'n?n fabllar? Kelile ve Dimne adl? bir eserde toplanm??t?r.
• Türkçedeki ilk örne?i 'Harname' (?eyhi)dir.
• Fabllar manzum(?iir) veya nesir(düz yaz?) biçiminde yaz?labilirler.


Kaynak: http://www.turkceciler.com

Mod_seval:
MASAL NED?R ?

Masallar ola?anüstü ö?e, kahraman ve olaylara yer veren öykülerdir. Masal terimi öncelikle, Sindirella, Çizmeli Kedi gibi sözlü gelene?in ürünleri olan halk öykülerini kapsar. Ama sözlü gelenekle ili?kisi olmayan edebi yönü a??r basan baz? eserler de bu türün içinde yer al?r. Halk masallar? 4 temel grupta toplan?r. Hayvan masallar?, ola?anüstü ve gerçekçi masallar, güldürücü öyküler, zincirlemeli masallar.

Hayvan masallar? genellikle k?sa masallard?r. Lafontaine masallar? bu türün en güzel örnekleridir. ?eyhi’nin Har-name adl? eseri de Divan edebiyat?ndaki hayvan masallar? türüne görmek gösterilebilir.

Ola?anüstü masallarda, ola?an varl?klar?n yan? s?ra cin, peri, dev, ejderha gibi ola?anüstü varl?klara da yer verilir. Gerçekçi masallar?n ba?l?ca kahramanlar? ise padi?ahlar, vezirler, prenses ve prensesler, zenginler, h?rs?zlar ya da haydutlar gibi gerçek hayattaki ki?ilerdir.

Güldürücü masallar okuyan ve dinleyeni e?lendirmeyi amaçlayan masallard?r.

Zincirleme masallarda s?k? bir mant?k ba??yla birbirine ba?lanan, küçük ve önemsiz bir dizi olay art arda s?ralan?r.

Mod_seval:
Masal nedir?

“Hayal dünyam?z? süsleyen, bizi gerçek hayattan alarak, rüyalar alemine götüren dertlerimizi, s?k?nt?lar?m?z? bir an da olsa unutturan masallar?n mazisi oldukça eskidir. Masal derlemelerimiz s?ras?nda, hangi kaynak ?ahs?m?za, ‘Bu masal? kimden dinledin’ diye sorduysak, hepsi de ‘büyüklerimizden, annemden, babamdan, dedemden, ninemden’ gibi cevaplar vermi?tir.

E?er büyükler/anneler/babalar … hayatta olsayd? herhalde onlar da ayn? cevaplar? verecekti ve bu durum bir zincirleme ?eklinde, bilemedi?imiz bir zamana do?ru uzay?p gidecektir.

??te, geçmi?i çok eskilere dayanan masallarla ilgili olarak ba?ta sözlükler olmak üzere Türk ve yabanc? ara?t?r?c?lar, de?i?ik tarifler yapmaktad?r. Saim Sakao?lu, Gümü?hane Masallar? Metin Toplama ve Tahlil adl? eserinde, o zamana kadar yap?lan en önemli masal tariflerini verdikten sonra, kendisi de, ‘Kahramanlar?ndan baz?lar? hayvanlar ve tabiatüstü varl?klar olan, olaylar? masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü oldu?u halde, dinleyicileri inand?rabilen bir sözlü anlat?m türüdür’ der.1

Pertev Naili Boratav ise masal? ?u ?ekilde tarif etmektedir: ‘Nesirle söylenmi?, dinlik ve büyülük inan??lar?ndan ve törelerden ba??ms?z, tamam?yla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlatt?klar?na inand?rmak iddias? olmayan k?sa bir anlat?’.2

?ükrü Elçin de Halk Edebiyat?na Giri? adl? eserinde, masallardan bahsederken, ‘… ??te, böyle bir zaman içinde, köklü gelene?e ba?l?, kolektif karakter ta??yan, ‘hayali-gerçek’, ‘mücerret (soyut b.n.)-mü?ahhas (te?his edilmi?, tan?nm?? b.n.)’, ‘maddi-manevi’ birtak?m konu, macera, vak’a, problem, motif ve unsurlar, nesir diliyle, vakit geçirmek, insanlar? e?lendirirken terbiye etmek dü?üncesinden hareketle, hususi bir üslupla anlat?l?r veya yaz?l?r’ der.3

Yine masal konusu üzerinde çal??m?? olan bilge Seyido?lu ise, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi için haz?rlam?? oldu?u ‘masal’ maddesinde ?öyle der: ‘Masal kelimesi ile halk aras?nda, yüzy?llardan beri anlat?lmakta olan ve içinde ola?anüstü ki?ilerin, ola?anüstü olaylar?n bulundu?u, ‘bir varm??, bir yokmu?’ gibi kli?e bir anlat?mla ba?layan, belli bir uzunlu?u olan, sonunda, ‘yedi, içti, muratlar?na erdiler’ yahut ‘onlar erdi muratlar?na, biz ç?kal?m kerevetine, gökten üç elma dü?tü biri anlatana, biri dinleyene, biri de bana’ gibi belirli sözlerle sona eren, zaman ve yer kavramlar?yla kay?tl? olmayan, bir sözlü anlat?m türü kastedilmektedir’.4

Ta?eli Platosu Masallar?nda Motif ve Tip Ara?t?rmas? adl? bir doktora tezi haz?rlayan Ali Berat Alptekin de, çal??mas?n?n önsözünde, masal? ?öyle tarif eder: ‘Masal, nesirle söylenmi? ve dinleyicileri inand?rmak gibi bir iddias? olmayan, tamam? ile hayal ürünü olan mensur bir türdür’.5

Hiç ?üphesiz, yukar?daki tariflerin hepsinde do?ru olan taraflar oldu?u gibi eksik kalan yönler de vard?r. Biz, bu aç?klamalar? da göz önüne alarak, masallar? ?u ?ekilde tarif etmeyi uygun bulduk: ‘Genellikle özel ki?iler taraf?ndan, kendisine mahsus (ola?anüstü) zaman, mekan ve ?ah?s kadrosu içinde, ya?an?lan hayatla hayal edilen hayat?n sistemli bir ?ekilde ifade edildi?i, kli?e sözlerle ba?lay?p, yine kli?e sözlerle biten hayal ürünü sözlü anlat?m türüdür’ ”.

1 Saim Sakao?lu, Gümüyhane Masallar? Metin Toplama ve Tahlil, Ankara 1973, 5.

2 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyat?, ?stanbul 1982, 75.

3 ?ükrü Elçin, Halk Edebiyat?na Giri?, Ankara 1986, 369.

4 Bilge Seyido?lu, Masal, Türk Dili ve Edebiyat? Ansiklopedisi, 6.cilt, ?stanbul 1986, 149-153.

5 Ali Berat Alptekin, Ta?eli Platosu Masallar?nda Motif ve Tip Ara?t?rmas?, Erzurum 1982, 7 (yay?mlanmam?? doktora tezi.)

(Doç.Dr.Esma ?im?ek, Yukar? Çukurova Masallar?nda Motif ve Tip Ara?t?rmas?, cilt 1 )

Mod_seval:
Tiyatro Türünün Özellikleri Tarihi Geli?imi ve Temsilcileri


Tiyatro, sahne eseri (oyun), eserin oynanma sanat? ve oyunun oynand??? yer anlamlar?na gelmektedir. Trajedi, komedi, dram gibi sahnelenme amac?yla kaleme al?nan edebî türlerin hepsine birden tiyatro dendi?i gibi, bu türlerde verilen eserlerin oyuncular taraf?ndan sahnede canland?r?lmas? sanat?na ve sahnelenme mekân?na da tiyatro denmektedir.

 

Tiyatro, d?? gerçeklikte ya?an?lan bireysel ve sosyal hayat?n küçük bir minyatürünün yeniden kurgulanarak, belirlenen yer ve zamanda, belli bir amaca uygun olarak yeniden ya?at?lmas? sanat?d?r. Bir di?er ifadeyle dramatik bir tür olarak, ?nsanlar?n bireysel ve sosyal hayatlar?yla ilgili olay ve olgular? gerçe?e uygun olarak kurmaca canl? bir ya?ant? halinde sahnelenmesi demektir.

 

Bat?l? anlamda tiyatro, Türkiye’ye ilk olarak Tanzimat döneminde girmi?tir. Türkiye’de bat?l? anlamda ilk tiyatro eseri ?inasi ‘nin ?air Evlenmesi (1859)’dir.

 

Tiyatronun iki anlam? vard?r: Birincisi, dram, komedi, vodvil gibi yaz?l? eserin oynand??? yer; ikincisi, bu eserleri sahnede oynama sanat?. Sahnede canland?r?lmak üzere yaz?lm?? eserlerin ortak ad? olarak da kullan?lmaktad?r.An? Mektup Biyografi Günlük Roman Tiyatro F?kra Röportaj Makale Ele?tiri Haber Yaz?s? Deneme Gezi Yaz?s? Söyle?i

 

Tiyatro eserlerinde hem yazar?n hem de oyuncular?n izleyenler üzerinde etkisi çoktur. Sanatl? yaz? türleri içinde yaz?m? en zor olan?, izleyiciye ula?mak için en çok emek isteyeni tiyatrodur. Öykü ya da roman yazar? gibi tiyatro yazar? da ya?anm?? ya da ya?anabilecek olaylar? anlat?r, fakat oynanmak için yazar. Tiyatro eserinin bir okuyucu kitlesi vard?r, bir de izleyici kitlesi vard?r. Güzel sanatlar içinde en canl? olan?d?r, çünkü edebiyat, konu?ma, haretet, müzik, dans, mimarl?k, giyim ve makyaj gibi güzel sanatlar?n birço?u tiyatroda bulu?ur. Yönetmenin toplad??? bu güçlü ekip ilk günden, son sahneye dek ortak ilkelerle çal???rlar.

 

Tiyatronun do?u? nedeninin yine dini amaçl? oldu?u san?lmaktad?r. En eski tap?nma eylemlerinin, zaman içerisinde de?i?erek ve geli?erek, gerçek ya?ama benzetilmesiyle ortaya ç?km??t?r. Bir ba?ka teze göre; konu?man?n çok ilkel, s?n?rl? oldu?u dönemlerde, insanlar?n birbirberiyle anla?mak için olaylar? yinelemeye çal??arak aktarma yöntemlerinden do?mu?tur.

 

Konuyu i?leyi?i bak?m?ndan üç türlü tiyatro eseri vard?r. Birincisi kurall? bir anlat?m? olan, izleyicide ac?ma ve korku uyand?ran tragedi, ikincisi olaylar?n gülünç yanlar?n? ortaya koyan komedi , üçüncüsü ya?am? hem ac?kl? hem de güldürücü olaylar? ile oldu?u gibi aktaran dramd?r.

 

Tiyatro yazar?, okuyucuya ya?amdan bir sanal kesit sunmakla kalmaz, olaylar? oyuna dönü?türerek sanall???n? sahnede de sürdürür. Yap? olarak sanki iç içe birçok öyküden kurulmu?tur. Eser, hem görme hem duyma duyular?n? etkileyerek iletisine an?nda tepki al?r. Uzun plânl? yaz?lard?r. Tiyatro eseri; yazar, oyuncu, sahne, izleyici dörtgenine göre yaz?l?r. Bunun için tiyatro eserleri hem söz hem eylem sanat?d?r. Tiyatro eserinin okuyucu kitlesinden çok izleyici kitlesi vard?r.

 

Ana s?n?f?ndan üniversiteye kadar bütün ö?retim kurumlar?nda ö?rencilere duygu e?itimi verebilmek, toplum kurallar?n? ö ?retmek, toplu çal??ma al??kanl?klar?n? geli?tirmek için en iyi yol tiyatro çal??malar?d?r. Bu yüzden oyun, monolog, skeç, gibi uygulamalar sergilenir.


 

Tiyatronun ögeleri; ki?iler, olay ya da durum, yer, zaman, oyuncular, izleyicilerdir.

 

• Ki?iler: Tiyatro eserinde ki?i say?s? konuya göre de?i?ir. Tiyatronun konusu olan olay, bir ki?inin ya da grubun ba??ndan geçer. Ki?iler olayla ilgilerine göre; birinci derecede ve ikinci derecede önemli ki?iler diye ikiye ayr?l?r. Tiyatro yazar? ki?ileri do?al ve toplumsal çevre içinde verir; onlar? çevresinden soyutlamaz. Tip ya da karekterler çizer. Yazar, ki?ilerin giyimku?am bilgilerini eserinin ba??nda betimlemeyle verir. Kimi tiyatro eserlerinde olay hayvanlar?n ba??ndan geçmi? gibi gösterilir. Bu kez oyuncular hayvanlar?n rolünü oynamaya çal???rlar. Bu eserlerdeki ikinci dereceden ki?iler içinde yine hem insan hem de hayvan bulunabilir. Tiyatro eserinde kimi zaman bir de anlat?c? ki?i bulunur. Bu ki?i anlat?c? rolüyle ara ara sahneye ç?karak olaylar?n geli?mesi üzerinde bilgiler verir.

 

• Olay ya da Durum: Tiyatro hem söz hem eylem sanat?d?r. Tiyatro eserini olu?turan di?er ögeler bu iki niteli?e göre biçimlenir. ?nsan ba??na gelebilecek her türlü olay, insan?n kar??la?abilece?i her durum tiyatro eserinin konusu olabilir. Konu, kahraman?n?n kendisiyle ya da çevresiyle çat??mas?ndan do?ar. Oyun yine kahraman?n eyleme dönü?mü? be?enme, istek, özlem, tutku, öfke,
korku… gibi duygular?ndan, destek alarak geli?ir, sonuca ula??r. Tiyatro eserinde olay plân? üç bölümdür: Serim, dü?üm, çözüm. Bunlar genellikle iki perde olarak sunulur.

 

Serim: Oyundaki olaya giri?tir. Oyunun en önemli bölümüdür. ?zleyiciler bu bölümde olay?n geçti?i yer ile ki?iler hakk?nda bilgi sahibi olurlar. Ki?inin kendisiyle ve çevresiyle ya?ad??? çat??ma sergilenir. ?zleyici dü?üm noktas?na haz?r duruma getirilir.

 

Dü?üm : Oyunda duygu çat??malar?n?n yo?unla?t???, dola??k olaylar?n üst üste geldi?i, ç?kmazlar?n sergilendi?i bölümdür. ?zleyicinin merak? bu bölümde doru?a ula??rken, olay kahramanlar? karar sürecini ya?arlar.

 

Çözüm : Oyunun biti? bölümüdür. Son bir olay ile oyun bitirilir. Bu bölümde izleyicilerin kafas?ndaki bütün soru i?aretleri cevab?n? bulmal?d?r. ?zleyici üzerindeki son etki çok önemli oldu?u için çözüm bölümü ya bir sürprizle ya bir konu?mayla ya da etkili bir cümle ile bitirilir.

 

• Yer: Tiyatro eserinde olay?n geçti?i yer sahnede dekor ile canland?r?l?r. Dekor, çevreyi sahnede canland?ran e?ya ve nesnelerin bütünüdür. Konunun gerektirdi?i biçimde, sahnede oyuncunun dekor gere?i kulland??? e?yalara aksesuar denir.

 

• Zaman: Tiyatro eserinde zaman?n verili? biçimi yazar?n iste?ine ba?l?d?r.Yazar; kronolojik zaman, dü?ümden ba?lat?lan zaman, sonuçtan ba?lat?lan zaman,.düzensiz zaman anlat?mlar?ndan birini seçer.

 

• Oyuncular: Tiyatro eserinin en önemli özelli?i dramatik yap?s?n?n olmas?d?r. Olaylar sahnede canland?r?lacak özellikte yaz?l?r. Bu olaylar? sahnede canland?rmaya rol yapma denir. Rol yapan erkek ise aktör, bayan ise aktris denir. Günümüzde her ikisi için de oyuncu terimi daha çok kullan?lmaktad?r. Oyuncular canland?rd?klar? ki?ili?e uymak için makyaj yaparlar. Rollerine uygun kos
tüm giyerler.

 

• ?zleyiciler: Tiyatroda izyeyici çok önemlidir. ?zleyicisi olmayacak tiyatroyu yazmaya da oynamaya da gerek yoktur. Tiyatronun ba?ar?s? izleyicisiyle ölçülür. ?zleyici olman?n getirdi?i sorumluluklar vard?r, her izleyici bunlar? bilmelidir. ?zleyici olmak , bilet paras?n? vererek sahnenin kar??s?na oturmaktan öte bir ?eydir.

 

Tiyatro izleyicisi, oyun ba?lamadan yerine oturmu? olmal?d?r. Oyun bitmeden ayr?lmamal?d?r. Oyun s?ras?nda yan?ndaki ile konu?arak, kabuklu yemi? yiyerek çevresini rahats?z etmemelidir. Alk??? gerekli yerlerde yapmal?d?r. Çok s?k alk?? sahnedeki oyuncular? rahats?z eder. Oyun bitince alk??lamak en iyisidir. Önündekini, arkas?ndakini rahats?z edecek biçimde oturmamal?d?r.
Tiyatro eserinde kullan?lan anlat?m yollar? nelerdir?

 

Tiyatro eserinde, anlat?m ba?tan sona kar??l?kl? konu?mad?r. Betimleme daha çok yer, dekor, karakter tasvirlerinin yap?ld??? perde ba?lar?nda ya da parantez içlerinde yap?l?r. Kar??l?kl? konu?malar aras?nda parantez içinde k?saca betimleme yap?l?r. Aç?klama ve tart??ma ki?ilerin konu?malar?n?n içine yerle?tirilir

 

Tiyatro eserinin yaz?m?nda di?er yaz? türleri de kullan?lmaktad?r. Öykü ve romanlar tiyatro eseri gibi yeniden yaz?larak sahnelenebilir. Sözgelimi günlük, an?, mektup gibi yaz? türlerinden biriyle yaz?labilece?i gibi, birkaç?n?n karmas? biçiminde de yaz?labilir.

 

Tiyatro eserini yazmak için söz ustal???n?n yan?s?ra sahne tekni?ini de bilmek gerekir; çünkü söz ile hareketin uyumlu olmas? önemlidir. Yazar yaln?z toplumu ve olaylar? gözlemez, tiyatro dünyas?n? da gözler. Eserini döneminin sahne olanaklar?n? göz önünde bulundurarak yazar. Tiyatro eseri yazman?n bir iki teknik bilgi d? ??nda pek kural? da yoktur, denilebilir. Art?k yazarlar kendi kurallar?n?n, kural koyucusudurlar. Yaln?z, tiyatro yazar? tiplemelerini gerçe?e uygun yapmal?d?r.

 

Tiyatro eserinin belirleyici özellikleri nelerdir?
• Olay plânl? yaz?lard?r.
• Olay, konu?maya dayal? olarak aktar?l?r.
• Yazar anlatt??? olaylar? dekoru, kostümü, aksesuar? bir mant?k çerçevesinde birle?tirebilmelidir.
• Tiyatro eserleri konu?ma diline en yak?n eserlerdir. Bu nedenle uzun cümle kullan?lmamal?d?r.

Kaynak: http://www.aof.edu.tr/

Mod_seval:
Roman: Romanlarda, insanlar?n ba?lar?ndan geçen olaylar ayr?nt?l? bir ?ekilde i?lenir. Böylece insanlar?n duygu, dü?ünce ve hayal dünyalar? geli?tirilir. Ya?am deneyimleri art?r?l?r.

Olmu? ya da olma olas?l??? bulunan olaylar?n bir büyük olayla örülerek ayr?nt?l? bir ?ekilde yer ve zaman gösterilerek anlat?ld??? uzun yaz?lara roman denir.

Romanda ele al?nan olay etraf?nda pek çok küçük olay anlat?l?r. Ele al?nan olay?n gerçek ya da gerçe?e uygun olmas?, ki?ilerin gerçek ya?amda gördü?ümüz ki?ilere benzemesi, olay?n geçti?i yer ve zaman?n belli olmas? çevre ve ki?ilerin ruhsal çözümlemelerine yer verilmesi gerekir.

Romanlar yaz?ld??? devrin sosyal ve siyasal olaylar?n? yans?t?r. Belli bir döneme ???k tutar.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git