TOPLUM VE B?L?M > Edebiyat

Türk Halk Edebiyat?

<< < (3/3)

Mod_seval:
HALK ?A?RLER?N?N GRUPLANDIRILMASI


1.GÖÇEBE(GEZG?N) ?A?RLER
 Bir yere ba?l? kalmadan gezerler. Genellikle e?itim görmedikleri için, Divan Edebiyat?’ndan etkilenmezler. Dilleri sadedir. Hece ölçüsüne ba?l?d?rlar. Geleneksel ?iir anlay???n? sürdürürler.

 

2.YEN?ÇER? ?A?RLER
Osmanl?lar zaman?nda askerlik, hayat boyu süren bir meslekti. Orduda görev aras?nda ?airler yeti?mi?tir.  Bunlar, kat?ld?klar? sava?larla ilgili yi?itlik ?iirleriyle dikkati çekerler. Dil, anlat?m, ölçü bak?m?ndan, göçebe ?airler gibi geleneksel ?iir anlay???na ba?l?d?rlar.

3. KÖYLÜ ?A?RLER
Hayatlar? köylerde, kasabalarda geçer. Büyük kentlerle ilgileri olmad??? için, kent kültüründen, Divan Edebiyat?’ndan etkilenmeden, halk ?iiri geleneklerine ba?l? kalm??lard?r.

4.KENTL? ?A?RLER
Genellikle Divan Edebiyat?’n?n etkisinde kal?rlar. Hem Halk, hem de Divan Edebiyat? tarz?nda ?iirler söylerler. Dillerinde Arapça ve Farsça sözcüklerin oran? yüksektir. Hece ölçüsüyle birlikte aruza da yer verirler.

5. TASAVVUF (TEKKE ) ?A?RLER?
Tekkelerde yeti?tikleri, din ve tasavvuf konusunda e?itim gördükleri için, dilleri, göçebe, yeniçeri ve köylü ?airlere göre bazen daha a??rd?r. Zaman zaman Divan Edebiyat?’n?n dil, anlat?m, biçim, ölçü özelliklerini ta??yan ?iirler söylerler. Örne?in Yunus Emre bile, aruz ölçüsü ve mesnevi düzeniyle Risaletü’n-Nushiyye adl? bir eser vermi?tir.

Mod_seval:
GÜNÜMÜZ HALK EDEB?YATI GENEL ÖZELL?KLER

1-Türk edebiyat?n?n ba?lang?c?ndan 16. yüzy?la kadar ozan ve 16.yüzy?ldan sonra da a??k ad?yla tan?nan halk ?airleri, Halk edebiyat? gelene?ini devam ettirdiler.

2-A??k Veysel, Cumhuriyet dönemi halk ?airlerinin en büyüklerindendir. Günümüzde bu gelene?i sürdüren halk ?airlerinin en tan?nm??lar? ise, ?eref Ta?l?ova, Â??k Reyhanî ve Murat Çobano?lu’dur.

3-Sosyal yap?n?n h?zla de?i?ti?i ve kitle ileti?im araçlar?n?n geli?ti?i günümüzde a??klar, yine de sözlü gelene?i devam ettiren önemli bir kültür ta??y?c?lar?d?rlar.

4-Daha çok Do?u Anadolu’da yeti?en a??klar deyi?lerini saz e?li?inde do?açlama olarak söylerler.

5-Gezdikleri gördükleri yerlerde bölgenin ileri gelenleri taraf?ndan a??rlanan a??klar, a??k kahvelerinde, dü?ünlerde, odalarda sadece ?iir söylemezler. Bildikleri ve kendilerinin tertip ettikleri hikâyeler de anlat?rlar.

6-A??klar daha çok gurbet, ayr?l?k, ölüm, yi?itlik, güzellik, rü?vet, yolsuzluk, yoksulluk, cahillik gibi ferdi ve sosyal konularda dü?üncelerini dile getirmi?lerdir.

Kaynaklar:edebiyatforumu.com

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git