GÜNDEME GENEL BAKI? > Siyaset Bölümü

Demokrasi Nedir ?

<< < (2/2)

Mod_seval:
(c) Kemal Gözler. 2005. Bu sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfas?, önceden izin almaks?z?n ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, ço?alt?lamaz, tekrar yay?nlanamaz, da??t?lamaz, ba?ka internet sitelerine metin olarak konulamaz. ?zin için kgozler............. adresine ba?vurunuz. 5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 say?l? Kanun ve 3.3.2004 tarih ve 5101 say?l? Kanunla de?i?ik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle ço?altanlar?, da??tanlar?, satanlar?, elinde bulunduranlar?, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) y?ldan 4 (dört) y?la kadar hapis cezas? veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar a??r para cezas?yla veya zarar?n a??rl??? dikkate al?narak bunlar?n her ikisiyle birden cezaland?rmaktad?r.

Al?nt?lar (?ktibas) Konusunda Aç?klamalar

Bu çal??madan yap?lacak al?nt?larda (iktibaslarda) 5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen ?u ?artlara uyulmal?d?r: (1) ?ktibas, bir eserin “baz? cümle ve f?kralar?n?n” bir ba?ka esere al?nmas?yla s?n?rl? olmal?d?r (m.35/1). (2) ?ktibas, maksad?n hakl? gösterece?i bir nispet dahilinde ve münderecat?n? ayd?nlatmak maksad?yla yap?lmal?d?r (m.35/3). (3) ?ktibas, belli olacak ?ekilde yap?lmal?d?r (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallar?na göre, aynen iktibaslar?n t?rnak içinde verilmesi ve iktibas?n üç sat?rdan uzun olmas? durumunda iktibas edilen sat?rlar?n girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) ?ktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin ad? belirtilerek iktibas?n kayna?? gösterilmelidir (m.35/5). (5) ?ktibas edilen k?sm?n al?nd??? yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 say?l? Kanun ve 3.3.2004 tarih ve 5101 say?l? Kanunla de?i?ik 71’inci maddesinin 4’üncü f?kras?, 35’inci maddeye ayk?r? olarak “kaynak göstermeyen veya yanl?? yahut kifayetsiz veya aldat?c? kaynak” göstererek iktibas yapan ki?ileri, 2 (iki) y?ldan 4 (dört) y?la kadar hapis veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar a??r para cezas?yla veya zarar?n a??rl??? dikkate al?narak bunlar?n her ikisiyle birdencezaland?rmaktad?r.

Ayr?ca Yarg?tay ?çtihad? Birle?tirme Genel Kurulunun 18 ?ubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 say?l? ?çtihad? Birle?tirme Karar?na göre karar?na göre, “iktibas hususunda kullan?lan eser sahibinin ve eserinin ad? belirtilse bile eser sahibi, haks?z rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki ko?ullar?n gerçekle?mesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukar?daki ?artlara uygun olarak al?nt? yap?l?rken bu çal??maya ?u ?ekilde at?f yap?lmas? önerilir:

Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yay?nlar?, 2000, s.105-115'ten al?nm??t?r (

etarih.net

uzumbaba:
Demokrasi nedir?  Hangi demokrasi, kimin demokrasisi?  Demokrasiyi tan?mlayanlar genelde kestirmeden
'halk?n demokrasisi' derler de, birço?u 'halk' terimini kabaca atlat?rlar. Ya da iki yuvarlak terimle halk? tan?mlad?klar?n? san?rlar.

'Halk?' tan?mlamadan demokrasinin tan?m? bence hiç bir i?e yaramaz.

Demokrasi konusunda benim eski bir ta?lamam vard?, istersen onu buraya aktaray?m,
bu da benden belki bir k?sa yan?t olur:

Ça?da? köle hür zü?ürt
Ne bulursan al yürüt
Ücretin mi hep bürüt
Demokrasi k?r asi
 
Toprak sana çok gelir
Ekme?ine ?ok gelir
Gözlerine ho? gelir
Demokrasi k?r asi
 
Birey çokluk ne demek
Güzellikler yok demek
Kafan? çok yor demek
Demokrasi k?r asi
 
?? bulursan sen çal??
Kafa yorma bo? çal??
Aristokrat ol çal??
Demokrasi k?r asi
 
Hem siyahs?n hem beyaz
Hem güne?sin hem piyaz
Paran varsa o da az
Demokrasi k?r asi
 
Paran yoksa yanars?n
Hem güne?te donars?n
Kilot yoksa don als?n
Demokrasi k?r asi
 
Bir zamanlar köleydin
K?ymetini bileydin
E??e?ini süreydin
Demokrasi k?r asi
 
Aristokrat olunmaz
?stesen de o olmaz
Üçka??tç? do?ulmaz
Demokrasi k?r asi
 
Aristokrat bo?una
Et a? vermez ho?una
Bir yem bulsan ku?una
Demokrasi k?r asi
 
Sen san?rs?n gül senin
Bülbül öter tül senin
Cebin delik bo? senin
Demokrasi k?r asi
 
Sana umut veriyor
Ki?ili?in yeriyor
Aburcubur yiyiyor
Demokrasi k?r asi
 
Bir zamanlar ümitle
Hayal ile dü? ile
Dü?tün yola pu?t ile
Demokrasi k?r asi
 
Unutturdu anan?
Hem de garip baban?
Tan??t?rd? yaban?
Demokrasi k?r asi
 
Yahu bo?a oynama
Tencereni kaynama
?çi bo? delik ama
Demokrasi k?r asi
 
Ça??m?z?n kölesi
Umut dolu çilesi
Bo? yoluna gidesi
Demokrasi k?r asi
 
Bebek yemek bekliyor
Sepet ekmek bekliyor
Tüm umutlar tekliyor
Demokrasi k?r asi
 
Biri Müslüm oluyor
Biri Musa oluyor
Biri ?sa oluyor
Demokrasi k?r asi
 
Kutlayal?m ça?da??z
Bir sürüyüz hep aç?z
Üzümo?lu yolda??z
Demokrasi k?r asi
Ancak bu kadar yan?tlayabildim, kusurum affola....

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git