TOPLUM VE B?L?M > Serbest Kürsü Bilim Tart??mas?

Küresel Is?nma

<< < (2/4) > >>

Mod_seval:
Küresel Isinma ve Turkiye
Uzerindeki EtkileriKüresel ?s?nma nedir?

Insan taraf?ndan atmosfere verilen gazlar?n sera etkisi yaratmas? sonucunda dünya yüzeyinde s?cakl???n artmas?na küresel ?s?nma deniyor. Sera etkisinin artmas?, atmosferin üst bölümünün yani stratosferin so?umas?na, alttaki troposferin ise ?s?nmas?na yol aç?yor.

Sera Etkisi

Sera etkisi do?al bir süreç asl?nda. Sera etkisi, dünyada ya?am olmas? için gereken s?cakl??? sa?l?yor.
• Su buhar?, karbondioksit ve metan gaz?, dünyan?n üzerinde do?al bir örtü olu?turuyor. Ancak fosil yak?tlar?n kullan?lmas? ve ormanlar?n yok edilmesi, bu örtüyü olu?turan gazlar?n, atmosferde normalin çok üzerine ç?kmas?na neden oldu.
• Dünyan?n yüzeyi güne? ???nlar? taraf?ndan ?s?t?l?yor. Dünya bu ???nlar?, tekrar atmosfere yans?t?yor.
• Dünyaya ula?an güne? enerjisinin yakla??k yüzde 70’i, böylece tekrar uzaya gönderlmi? oluyor. Ancak baz? infrared ???nlar, sera gazlar? taraf?ndan tutuluyor. Bu da atmosferin, ?s?nmas?na neden oluyor.
• Sera etkisi, dünyan?n yeterince s?cak olmas?n? sa?l?yor. Ancak baz? bilim adamlar?, insan taraf?ndan fazla miktarda sera gaz?n?n atmosfere verilmesinin bu karma??k dengeyi zedeledi?i ve küresel ?s?nmaya neden oldu?u görü?ünde.
Global Is?nma m? Nükleer K?? m??

Dünyan?n gelece?ine ili?kin kehanetler muhtelif. Baz? bilim adamlar?na göre, global ?s?nmadan çekinmemize gerek yok, zaten pek yak?nda donarak ölece?iz. Nas?l m?? Süpervolkan diye bir ?ey var. Bunlar asl?nda da? de?il, bir nevi alçak bas?nç alan? ya da büyük ve s?k??m?? kraterler olarak tan?mlanabilir.
Jeologlar, er ya da geç, bir süpervolkan?n patlayaca??n? ve bu patlaman?n yar?kürede, hatta global düzeyde, s?cakl??? önemli ölçüde dü?ürece?ini söylüyorlar. ABD’de Yellowstone Milli Park?’nda bulunan bir volkan?n patlamas?n?n gecikti?i belirtiliyor. Yellowstone’un 600 bin y?lda bir harekete geçti?i san?l?yor. Son patlaman?n üzerinden ise 640 bin y?l geçti.
?nanmayan Ku?lara Sorsun?

Eskiden madenciler, madene beraberlerinde bir kanarya indirirdi. Çünkü ku?un fenala?mas?, havadaki metan gaz?n?n artt???n?n habercisiydi. ?imdi de h?zla yok olan narin ku? türleri, bize atmosferimizin kimyasal bile?imin iyice bozuldu?unu göstermekte. Sadece ?ngiltere’de son 25 y?lda 22 milyon çift ku?un, 17 milyon çifti yok oldu.
Küresel ?s?nma ve iklim de?i?imi; seller, kurakl?k, insan, hayvanlar ve tar?m ku?aklar?n?n yer de?i?tirmesi, kutuplardaki buzullar?n erimesi ve deniz su seviyelerinin yükselmesi gibi dünya üzerindeki tüm canl? ya?am? için birçok tehlike olu?turuyor.
En büyük do?al afet olan kurakl???n etkisi; en fazla, suya talebin en yüksek oldu?u zamanlar hissedilir. Nüfus artt?kça ihtiyaç duydu?umuz su miktar? da art?yor. Ama geli?mi? ülkelerdeki gibi, köy, kasaba, ?ehir ve ülke baz?nda kurakl?k ile mücadele ve su kaynaklar?m?z?n yönetimi için "kurakl?k mücadele planlar?n?" geli?tirebilmi? de?iliz.
Hükümetler Aras? ?klim De?i?imi Paneli’ne (IPCC) göre 1990’da Türkiye’de y?lda ki?i ba??na dü?en su miktar? 3 bin 70 metreküp. Fakat bu suyun büyük bir k?sm?, ihtiyaç olan yerlerde de?il. ?klim ?artlar?n?n de?i?meyece?ini kabul etsek bile, sadece nüfus art??? nedeniyle 2050’de Türkiye’de bu miktar 1240 metreküp olacakt?r.
Artan nüfus ve küresel iklim de?i?imi sonucu daha kurak bir iklime sahip olaca??m?z göz önüne al?nd???nda 2050’de Türkiye’de bir y?lda ki?i ba??na dü?en su miktar? 700 ila 1910 metreküp aras?nda olacak. Yani su fakiri bir ülke olaca??z.
Dünya nüfusunun yakla??k üçte biri deniz k?y?lar?ndaki 60 kilometrelik alanda ya??yor. IPCC tahminlerine göre 2100 y?l?na kadar deniz su seviyesindeki art?? 40 ila 65 cm aras?nda olacakt?r. Bu durumda adalarda, k?y? ?eritlerinde, k?y? ?ehirlerinde ve nehir yataklar?nda ya?ayanlar ile birlikte bal?kç?l?k ile ve k?y?larda turizm tesisi i?leten ve tar?m yaparak geçimini sa?layanlar, yerle?im ve geçim alanlar?n? kaybedebilecektir.


KÜRESEL ISINMA KISKACINDA TÜRK?YE RAPORU

KÜRESEL ISINMA NEDEN?YLE KURAKLA?MAYA BA?LAYAN TÜRK?YE 100 YIL ?Ç?NDE KUZEY AFR?KAYA DÖNECEK. DÜZENS?Z, AN? VE ??DDETL? YA?I?LAR, SELLER, HEYELAN VE HORTUM GÖRÜLECEK.
KÜRESEL ISINMA DURDURULAMAZSA TÜRK?YEDE KI? MEVS?M? ORTADAN KALKACAK. NEH?RLER?M?ZDEK? SU M?KTARI AZALACAK, KURAKLIK BA? GÖSTERECEK.
AMER?KAN SAVUNMA BAKANLI?I PENTAGON, KÜRESEL ISINMA NEDEN?YLE AVRUPADAK? KIYI KENTLER?N?N SULAR ALTINDA KALACA?INI, SU KAYNAKLARINI ELE GEÇ?RMEK ?Ç?N BÖLGESEL SAVA?LAR YA?ANACA?INI ÖNGÖRÜYOR
ATMOSFER? EN ÇOK ABD K?RLET?YOR. ANCAK BEN?M ÇIKARLARIM ÖNCE GEL?R D?YEREK KYOTO PROTOKOLÜNE ?MZA ATMIYOR.
ATO BA?KANI AYGÜN: BA?KA DÜNYA YOK. HERKESE SORUMLULUK DÜ?ÜYOR.
Mevsimler birbirine kar???yor, bahar? görmeden yaz geliyor. Dünyan?n her yerinde görülmeye ba?layan kavurucu s?caklar, kurakl?k, seller, insanl???n yeni kabusu küresel ?s?nmaya i?aret ediyor.
??te G8 ülkeleri bu felaket senaryolar?n?n gölgesi alt?nda bugün ?skoçyada toplan?yor. Toplan?yor toplanmas?na ya, kimse bu toplant?dan insanl?k ad?na yararl? bir sonuç ç?kmas?n? beklemiyor. Çünkü insanl???n ç?karlar? ülke ç?karlar?n?n önüne bir türlü geçemiyor.
Ankara Ticaret Odas?n?n haz?rlad??? Küresel Is?nma k?skac?nda Türkiye raporuna göre, Türkiye iklim de?i?ikli?inin olumsuz etkileri aç?s?ndan risk grubundaki ülkeler aras?nda yer al?yor. Türkiyede kurakla?ma, seller h?zla art?yor, içme sular? ise azal?yor.
Son 70 y?lda 70 istasyonda kaydedilen s?cakl?k verilerine göre, Türkiye'nin y?ll?k ortalama s?cakl?klar? artma e?iliminde Özellikle Akdeniz ve Güneydo?u Anadolu bölgelerindeki ?s?nma oranlar?, her 10 y?lda 0.07- 0.34 derece aras?nda art?yor.
Dünya Yaban Hayat? Koruma Fonu (WWF) n?n raporuna göre Akdeniz havzas?nda bulunan Türkiyede 40 dereceye yak?n s?cakl?klar mevsim normali olacak. Tar?m alanlar?n?n ise yüzde 40? kuruyacak .
DÜNYAYI CEHENNEME ÇEV?R?YORUZ
Atmosferdeki karbondioksit gaz? tabakas? t?pk? bir sera gibi güne? ???nlar?n?n içeri girmesine izin veriyor ancak ?s?n?n d??ar? ç?kmas?na engel oluyor. E?er sera etkisi olmasayd? dünyan?n s?cakl??? 20 dereceyi bulur ve dünyada ya?am olmazd?.
Ancak, karbondioksit gaz? oran?n?n artmas?, dünyan?n a??r? ?s?nmas?na, bir ba?ka deyi?le küresel ?s?nmaya neden oluyor. Karbondioksitin artmas?n?n ba? sorumlusu ise insano?lu??nsano?lu, ya?am?n? kendi elleriyle cehenneme çeviriyor. Sanayile?me ile birlikte atmosferdeki karbondioksit gaz? miktar? artmaya ba?lad?. Sanayi üretiminde kullan?lan kömür, petrol ve do?algaz karbondioksit oran?n? art?r?yor. 1958'de karbondioksit bir metreküp havada 315 ppm (milyonda bir) iken, 2004'te 379 ppm?e ç?km?? durumda. Sanayile?menin ilk dönemlerinde y?lda 1 ppm kadar art?? ya?an?rken 2003-2004 art??? 3 ppm
2. Dünya Sava??ndan sonra dünya nüfusu 2 kat, enerji kullan?m? 4 kat artt?. Bilim adamlar?na göre, bu gidi?at yeryüzündeki ya?am?n giderek kötüle?mesine yol açacak.
EN ÇOK ABD K?RLET?YOR
Son y?llarda karbondioksitteki art???n h?z?n? inceleyen bilimadamlar?, Çin ve Hindistan?n bu art??a büyük katk?s? oldu?unu öne sürüyorlar. Ancak, dünya karbondioksit üretimini s?raya koydu?umuzda, ABD ba?? çekiyor.
ABD dünya nüfusunun yüzde 4'üne sahip ancak karbondioksit üretiminin yüzde 25ini sa?l?yor. ?ngiltere yüzde 3 üretiyor. Hindistan, nüfusu 15 kat fazla olmas?na ra?men karbondioksit üretimi hemen hemen ?ngiltere ile ayn?.
Ortalama bir Amerikal? y?lda 6 ton, bir ?ngiliz 3 ton, bir Çinli 0.7 ton, bir Hintli 0.25 ton karbondioksit üretiyor.
Atmosfere y?lda 220 milyon ton karbondioksit b?rakan Türkiye ise 20.s?rada 2010 y?l?nda bu rakam 400 milyon tonlara ula?acak.
Atmosfere y?lda ortalama 21 milyar ton karbondioksit sal?n?yor ve bu miktar giderek art?yor.
DÜNYA ALARM VER?YOR
Küresel ?s?nma, kutuplardaki buzullar?n erimesine, iklimin ve mevsim ?artlar?n?n de?i?mesine, okyanuslar?n ?s?nmas?na, deniz seviyesinin yükselmesine, orman yang?nlar?n?n artmas?na, göllerin küçülmesine, ?rmaklar?n kurumas?na, k???n s?cakl?klar?n artmas?na, ilkbahar?n erken gelmesine, sonbahar?n gecikmesine, bitkilerin erken çiçek açmas?na, göç dönemlerinin de?i?mesine, k?y? ?eritlerinin erozyona u?ramas?na, bulut ormanlar?n?n kurumas?na yol aç?yor.
Dünya Do?ay? Koruma Vakf? (WWF) taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre, küresel ?s?nma bu yüzy?l?n sonunda bitki ve hayvan varl???n?n üçte birini tehdit ediyor.
Küresel ?s?nman?n etkileri dünyan?n her yan?nda görülüyor. Milyonlarca insan? sel, kas?rga, kurakl?k, susuzluk ve salg?n hastal?klarla kar?? kar??ya b?rak?yor. Yükselen deniz seviyesi Pasifik adalar? ve Hint Okyanusu'ndaki adalar?n ço?unu tehdit ediyor.
DÜNYADA NELER OLUYOR?
Grönland eriyor - Kuzey Yar?mkürenin en büyük buz kütlesi olan Grönland adas?, küresel ?s?nma nedeniyle eriyor. Grönland kütlesinin erimesi, dü?ük seviyedeki sahil ?eridinde bulunan yerle?im yerlerinin sular alt?nda kalmas?na neden olacak.
Amazon ormanlar? yok oluyor - Brezilya hükümetinin yapt??? ara?t?rmalar, dünyan?n akci?eri say?lan Amazonun 2003 y?l?nda rekor düzeyde ormanl?k alan yitirdi?ini gösteriyor. Büyüklü?ü 4.2 milyon kilometrekare olan Amazonun ?imdiye dek yüzde 20si yok oldu.
Buzullar eriyor - Küresel ?s?nma, buzullar?yla ünlü Arjantini etkisi alt?na ald?. Buenos Airesin 3 bin 200 kilometre güneybat?s?nda bulunan Lago Argentino ?ehri, bugüne kadar buzullar?yla turistleri kendine çekerken, art?k tursitler dev buzullar?n s?cakl???n etkisiyle y?k?lmas?n? izlemek için ?ehre geliyor.
Hollanda k?y?lar?n?n 100 y?l? kald?: Hollanda sahillerinde, zeminin gelecek 100 y?l içinde 40 santimetre dolay?nda çökmesi bekleniyor.
Avustralya'da 2002 y?l?nda ?iddetli kurakl?k ya?and?.
Kuzey Pasifik'te somon bal??? popülasyonunda, bölgedeki s?cakl???n normalden 6 derece artmas? yüzünden büyük dü?ü? görüldü.
Kalifornia k?y?lar?nda binlerce deniz ku?u, denizlerin ?s?nmas?n?n yol açt??? besin k?tl??? yüzünden öldü.
TÜRK?YE AFR?KALA?ACAK
Bilimadamlar?na göre küresel ?s?nma önlenemedi?i taktirde Türkiye 100 y?l içinde Kuzey Afrikaya dönecek.
Ya???lar azal?nca, ba?ta GAP bölgesi olmak üzere, tüm nehirlerin ta??d??? su miktar? dü?ecek. Baraj göllerinin su seviyesi azalacak, hidroelektrik enerji üretimi ciddi oranda aksayacak.
Yüksek bas?nç ku?a??n?n kuzeye kaymas?yla ülkemizde hakim olabilecek tropikale benzer bir iklim; düzensiz, ani ve ?iddetli ya???lar, seller, hortum, kas?rga, heyelan ve erozyona yol açacak. Kas?rga ve f?rt?nalar?n tetikleyece?i seller can ve mal kayb?na neden olacak.
Is?nmayla birlikte denizlerimizdeki su ak?nt?lar? ve s?cakl?k rejimleri de?i?ecek. Bal?klar?n göç yollar? bozulacak.
Kuru kesimlerde yüksek s?cakl?klarla birlikte orman yang?nlar? ile tar?msal hastal?k ve tar?m zararl?lar?nda büyük art??lar görülecek.
Kavurucu s?caklar ve kurakl?k tar?msal ürünlerin hem çe?idinin hem de miktar?n?n azalmas?na neden olacak.
Yaz yerine bahar turizmi yap?lacak. Güney bölgeleri, turizmi kuzeye kapt?racak. Akdeniz yerine Karadeniz öne ç?kacak.
Kar ya???? giderek azalacak. Hatta k?? mevsimi ortadan kalkacak.
?klim de?i?iklikleri, göçlere neden olacak. Türkiye'de ya?ayanlar kuzeye yerle?meye çal??acak.
Daha s?k ve uzun süreli kurakl?klar olacak. Ara?t?rmalara göre, 2030da Türkiyenin büyük bir k?sm? oldukça kuru ve s?cak bir iklimin etkisine girecek, s?cakl?klar 2-3 derece artacak. Deniz seviyesinin 2030da 30, 2050-2100 aras?nda da azami 100 santimetre yükselmesi bekleniyor.
Denizlerin yükselmesinden k?y? kesimleri etkilenecek. Özellikle Sadullah Pa?a ve Amcazade Hüseyin Pa?a gibi baz? yal?lar sular alt?nda kalacak.
Deniz seviyesinde yükselmelerle birlikte k?y? ?eridi ve deltalardaki tar?m alanlar?, plajlar ve yat limanlar?, kullan?lamaz hale gelecek.
VAN GÖLÜ KURUYOR
Türkiyede küresel ?s?nman?n birinci derecede etkisini gösterdi?i yer Van Gölü Göl ve çevresinde y?ll?k ortalama s?cakl?k 1 derece artt? ve Van Gölü kurumaya ba?lad?. Göldeki su seviyesi1994te maksimum seviyeye ula?t?. 11 y?ld?r bu seviyeye ula?amamas? küresel ?s?nman?n göstergesi Küresel ?s?nma devam ettikçe su seviyesi azalmaya devam edecek.
Uydu görüntülerinden Van?n Özalp ve Saray ilçelerinde tamam? kurumu? göletler saptand?.
PENTAGONUN FELAKET SENARYOSU
Amerikan Savunma Bakanl??? Pentagon?un raporuna göre, 2020 y?l?ndan itibaren dünyada su ve enerji k?tl???n?n ba? gösterecek. Rapora göre küresel ?s?nma nedeniyle dünyada ?u de?i?imler ya?anacak:
Avrupadaki k?y? kentleri sular alt?nda kalacak.
?ngilterede Sibirya so?uklar? ya?anacak.
Küresel ?s?nman?n kuruttu?u bölgelerde su kaynaklar?na sahip ülkeler, ellerindeki do?al kaynaklar? korumak için nükleer silahlara ba?vuracaklar.
Tar?m alanlar?n?n ve su havzalar?n?n korunmas? ve ele geçirilmesi nedeniyle ç?kacak çat??malar, terör örgütleri kanal?yla bölgesel sava?lara dönü?ecek.

Mod_seval:
KYOTO PROTOKOLÜ
Kyoto Protokolü, küresel ?s?nma ve iklim de?i?ikli?i konusunda mücadeleyi sa?layacak uluslaras? tek çerçeve Protokolü 141 ülke imzalad?. Protokol, ülkelerin atmosfere sald?klar? karbon miktar?n? 1990 y?l?ndaki seviyelere dü?ürmelerini gerekli k?l?yor.
1997de imzalanan protokol, 2005te yürürlü?e girebildi. Çünkü, protokolün yürürlü?e girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990daki emisyonlar?n?n (atmosfere sald?klar? karbon miktar?) dünyadaki toplam emisyonun yüzde 55ini bulmas? gerekiyordu. Bu orana 8 y?l sonunda Rusyan?n kat?l?m?yla ula??labildi.
ABD K?RLET?YOR AMA ?MZALAMIYOR
ABD, Benim ç?karlar?m önce gelir diyerek protokolü imzalamay? reddediyor. Bugün ba?layan ve ana gündem maddelerinden birini küresel ?s?nman?n olu?turdu?u G-8 Zirvesi öncesi bu tavr?n? imzalamama tavr?n? sürdüren Bush yönetimi, enerji fiyatlar?n? art?raca?? ve ABDde 5 milyon ki?iyi i?siz b?rakaca?? gerekçesiyle Kyoto Protokolüne kar?? ç?k?yor.
Kyoto Protokolü hükümlerine uyum, imza atan ülkeler aç?s?ndan zorunlu? Tüm dünyada çevrenin korunmas?na evrensel standartlar getiren protokole AB ülkelerinin tamam? taraf... Kyoto Protokolü ile devreye girecek önlemler son derece pahal? yat?r?mlar gerektiriyor. Sözle?meye göre,
Atmosfere sal?nan sera gaz? miktar? yüzde 5'e çekilecek.
Endüstriden, motorlu ta??tlardan, ?s?tmadan kaynaklanan sera gaz? miktar?n? azaltmaya yönelik mevzuat yeniden düzenlenecek.
Daha az enerji ile ?s?nma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol alma, daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerini endüstriye yerle?tirme, ula??mda, çöp depolamada çevrecilik temel ilke olacak.
Atmosfere b?rak?lan metan ve karbondioksit oran?n?n dü?ürülmesi için alternatif enerji kaynaklar?na yönelinecek.
Fosil yak?tlar yerine örne?in bio dizel yak?t kullan?lacak.
Çimento, demir çelik ve kireç fabrikalar? gibi yüksek enerji tüketen i?letmelerde at?k i?lemleri yeniden düzenlenecek.
Termik santrallerde daha az karbon ç?kartan sistemler, teknolojiler devreye sokacak.
Güne? enerjisinin önü aç?lacak. Nükleer enerjide karbon oran? s?f?r oldu?u için dünyada bu enerji ön plana ç?kar?lacak.
Fazla yak?t tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi al?nacak.
ATO BA?KANI AYGÜN
Rapora ili?kin de?erlendirmelerde bulunan ATO Ba?kan? Aygün, hükümetler ve i? dünyas?n? yenilenebilir enerji kaynaklar?n?n kullan?m? konusunda sorumluluk almaya davet etti?ini söyledi.
Küresel ?s?nmaya engel olmak için kömür, petrol, do?algaz gibi fosil yak?tlar yerine su, jeotermal, ve güne? enerjisinin kullan?lmas? gerekti?ini dile getiren Aygün, vatanda? olarak herkese dü?en önlemler oldu?unu kaydetti. Aygün ?unlar? söyledi:
Otomobilimizde kulland???m?z benzin ve evimizde kulland???m?z kömür ve do?algaz ile bireysel olarak küresel felakete katk?da bulunuyoruz. Otomobilimizin hava ve yak?t filtrelerinin her zaman temiz olmas?na dikkat etmeliyiz. Çünkü kirli filtreler fazla yak?t harcanmas?na yol aç?yor. Otomobillerimizde klimay? yaln?zca gereksinim duydu?umuzda çal??t?rmam?z gerek. Çünkü klima da yak?t tüketimini art?r?yor. Evlerimizde ?s? yal?t?m?na dikkat etmemiz, çift cam tercih etmemiz gerekiyor. Dünyay? ultraviyole ???nlardan koruyan ozon tabakas?n? incelten sprey ve deodorantlardan da uzak durmal?y?z Ba?ka dünya yok. Herkese sorumluluk dü?üyor.

kaynak

Mod_seval:
Küresel Acayiplikler
Küresel ?s?nma, Türkiye'nin do?al dengesini altüst etti. Art?k Ankara'da Afrika papa?anlar? ya??yor, Akdeniz'de okyanus bal?klar? yüzüyor, ?ç Anadolu'da keneler cirit at?yor. Önlem al?nmazsa felaketin bilançosu çok daha a??r olacak


Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö?retim Üyesi biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, küresel ?s?nman?n etkilerinin Türkiye'deki canl?lar üzerinde de görülmeye ba?land???n? söyledi. Side'de, a??z yap?s? testere ?eklinde olan iki bal?k türünün di?er bal?k türlerine büyük zarar verdi?ini anlatan Çetin, "Bu da sosyo ekonomik aç?dan s?k?nt?lar yaratacak" dedi. Çetin, küresel ?s?nman?n yarataca?? etkileri ve Türkiye'deki çevre sorunlar?n? ?öyle anlatt?:

Bir zamanlar göldü, otoyol oldu?u ana kadar Türkiye'de 256 bin hektar sulak alan kurutuldu. Örne?in 1970'li y?llarda Avlan Gölü'nün ortas?ndan yol geçirildi. ?klimi de?i?en bölgedeki elma üretimi h?zla dü?tü. Ku?lar?n yöreyi terk etmesiyle sedir a?açlar?n? yok eden sedirbitinin popülasyonu artt?.


Kene istilas?n?n nedeni s???rc?klar?n yok olu?u


Kenelerin özellikle ?ç Anadolu'da ço?almas?n?n en önemli nedeni, bu hayvanlarla beslenen s???rc?k gibi baz? böcekçil ku? türlerinin son 20 y?l içinde h?zla azalmas?. Buna da tar?m alanlar?nda kullan?lan kimyasal ilaçlar yol aç?yor. Bakanl?k, kenelerin görüldü?ü bölgelerde ilaçlama yap?yor. Ancak ilac?n yan etkileri yeterince göz önüne al?nm?yor.


Ankara'da Afrika papa?an? ya??yor


Dünyada sadece Afrika, Amerika, Asya ve Okyanusya'n?n tropikal bölgelerinde ya?ayan ye?il papa?anlar, art?k Ankara'da da ya?amaya ba?lad?.


Atkestaneleri bile ?a?k?na döndü


Karasal iklim özelli?i ta??yan Ankara'da atkestanesi ve malta eri?i gibi ?l?man iklim yemi?leri yeti?meye ba?lad?. Ankara'da may?s ay?n?n ilk haftas?nda son 80 y?l?n en yüksek s?cakl?k de?erleri (30-33 derece) görüldü. Ya???lardaki dü?ü? tar?msal üretimi olumsuz etkiledi. Bu?day?n yüzde 50'si tarlalarda kurudu.


Karadeniz'i hortum vuracak, Akdeniz kavrulacak


Küresel ?s?nma yak?n gelecekte Akdeniz ve Do?u Karadeniz bölgelerinde denizsel kökenli hortumlara yol açacak. Denize k?y?s? olan yerlerde sel felaketleri ya?anacak. Do?u koridorunda Kars, Erzurum, A?r?'da k??lar daha so?uk geçecek. Ani so?uk dalgalar? olacak. Akdeniz ve ?ç Anadolu'da k?sa süreli çok yüksek s?cakl?k dalgalar? meydana gelecek.

Erkeklerin sperm say?s? h?zla azal?yor

Dünya nüfusu BM raporuna göre 2050'de 10 milyara ula?acak. Ancak do?a, bu art??a 'dur' diyecek. F?rt?nalar, sel bask?nlar?, depremler ve sava?lardan dolay? insan popülasyonu h?zla azalacak. Çünkü dünyan?n ekolojik kapasitesi bu yükü art?k kald?ram?yor. Erkeklerin sperm say?s? ?imdiden azalmaya ba?lad?. K?s?rl?k ba?l?yor.

Toplu ar? ölümlerine dikkat

Toplu ar? ölümleri ekosistemin h?zla çöktü?ünün önemli bir göstergesi. Canl? sisteme zarar veren insan faaliyetleri, ekolojik çöküntüyü kaç?n?lmaz hale getiriyor.

Kaçkar'daki buzullar eriyor

Ilgaz Da?lar? Milli Park?'nda e?reltiotlar? art?k sonbahar ay?nda yaprak dökmüyor. K?z?lcahamam Milli Park?'ndaki ci?erotu türü say?s? 20'den 4'e dü?tü. Kaçkar Da?lar?'ndaki buzullar eriyor.

Kömürlü santral ?srar? felakete yol açacak

Birle?mi? Milletler ?klim Konseyi, küresel ?s?nmaya neden olan kömüre dayal? termik santrallar?n kapat?lmas? karar?n? ald?. Oysa hükümet yeni termik santrallar?n aç?laca??n? duyurdu.

?stanbul'da deri kanseri vakalar? art?yor

Avrupa Uzay Dairesi'nin verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde belirgin bir kirlenme var. Bu gaz, akci?er ve solunum hastal?klar?na yol aç?yor. ?stanbul'daki deri kanseri vakalar? h?zla art?yor.

http://www.milliyet.com.tr/2007/05/31/yasam/yas01.html

Mod_seval:
Dünya kritik e?i?e zannedilenden daha yak?n
Bilimadamlar? küresel ?s?nma tehdidinin ciddiyetine dikkat çekiyor. NASA’n?n yapt??? çal??ma da küresel ?s?nmada geri dönü?ü olmayan bir sürece girilmeye ba?land??? gösteriyor. NASA’ya göre, dünya felaketlere yol açacak kritik e?i?e çok yak?n.
Küresel ?s?nman?n etkileri daha önce hiç olmad??? kadar hissediliyor. Bilimadamlar?n?n uyar?lar? da tehdidin ciddiyetini aç?kça ortaya koyuyor.
NASA: FELAKETLERE YOL AÇACAK KR?T?K E???E YAKLA?ILDI
Amerikan Havac?l?k ve Uzay Dairesi NASA’n?n Kolombiya Üniversitesi’yle yapt??? bir çal??ma, dünyan?n kritik e?i?e zannedilenden daha da yak?n oldu?unu gösteriyor.

Bilimadamlar?, 10 y?l boyunca ortalama kömür, petrol ve do?al gaz kullan?m?yla atmosfere sal?nan karbon gaz? miktar?n?n felaketlerle sonuçlanacak kritik e?i?in a??lmas?na neden olaca?? uyar?s?nda bulunuyor.

Deniz seviyesinin h?zla yükselmesi, kurakl?k ve sel felaketlerine daha s?k rastlanmas? ve iklim de?i?ikli?i sonucu do?al ya?am ve bitkilerin zarar görmesi olas? etkiler aras?nda s?ralan?yor.

NASA, kutuplardaki buzullar?n erimesinin küresel ?s?nma üzerindeki etkisine de i?aret ediyor.

GREENPEACE: EVEREST’TEK? BUZULLAR ER?YOR
Uluslararas? Çevre Örgütü Greenpeace de, dünyan?n en yüksek noktas? Everest tepesinin eteklerindeki buzullar?n küresel ?s?nma sonucu h?zla eridi?ine dikkat çekti.

Bölgede 40 y?l önce çekilen foto?raflara bak?ld???nda, de?i?im aç?k bir biçimde görülüyor.

Greenpeace üyeleri, Himalayalar’daki buz kütlelerinin yok olmas?n?n küresel ?s?nman?n en önemli göstergesi oldu?unu söylüyor.

kaynak 
   
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/409285.asp

Mod_seval:
Küresel ?s?nma ya?mur ve kar getiriyor
 
ABD’de yap?lan bir ara?t?rmada, küresel ?s?nman?n beraberinde yo?un ya?mur ve kar ya???? getirece?i, ancak Akdeniz çana??n?n bundan nasibini almayaca?? belirlendi.

NASA’n?n deste?iyle yap?lan ve Science Express internet gazetesinde yay?nlanan ara?t?rmaya göre, yerkürenin son 20 y?ld?r çekilen uydu foto?raflar?n? inceleyen bilim adamlar?, ?u anki e?ilimin devam etmesi durumunda bu yüzy?l?n sonunda ya??? miktar?n?n 2000 seviyelerinin yüzde 13 üzerine ç?kabilece?ini tespit ettiler.

Küresel ?s?nman?n atmosfere normalden çok su buhar? sal?m?na neden olmas?yla çok daha fazla yüklü bulutlar?n yo?un ya?mur ve kar ya????na yol açabilece?ini belirten bilim adamlar?, atmosfer ?s?nd?kça su tutma kapasitesinin de artaca??n?, bunun da daha fazla ya???a yol açabilece?ini savunuyorlar.

Her 0,38 derecelik ?s? art???nda, atmosferde dola?an su miktar?n?n yüzde 4 artt???n? tespit eden ara?t?rmac?lar, dünyan?n her taraf?nda bu ya??? art???n?n görülmeyece?ini ve ya??? miktar?n?n art???n?n önemli kurakl?klar?n sonu anlam?na gelmeyece?i uyar?s?nda bulundular.

Ara?t?rmac?lar, BM’ye ba?l? Hükümetleraras? ?klim De?i?ikli?i Kurulu’nun da öngördü?ü gibi Akdeniz, Afrika’n?n güneyi, Güney Asya ve Amerika’n?n güneybat?s?n?n da aralar?nda bulundu?u birçok bölgenin, daha da kurak hale gelece?ini belirttiler.

Ara?t?rmadaki iklim modellerine göre, küresel ?s?nman?n bir sonucu olarak ya??? miktar? artsa da dünyan?n kurak yerleri daha kurak, ya??? alan yerleri de daha ya???l? hale gelecek. Bilim adamlar?, küresel ?s?nman?n sonucu olarak sa?anak ya??? oran?n?n da artaca??n? ve önceden tahmininin daha zor hale gelece?ini dü?ünüyorlar.

http://teknoloji.milliyet.com.tr/

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git