TOPLUM VE B?L?M > Serbest Kürsü Bilim Tart??mas?

Küresel Is?nma

<< < (3/4) > >>

Mod_seval:
Dünya ?s?nd?kça daha h?zl? dönüyor
Felakete ad?m ad?m... Bilim adamlar? küresel ?s?nma yüzünden dünyan?n daha h?zl? döndü?ünü aç?klad?. Dönü? h?z?n?n artmas?na ba?lant?l? olarak günler de k?salacak!

Merkezi Hamburg’da bulunan Max Planck Enstitüsü’nden Jeofizik uzman? Felix Landerer ve ekibi küresel ?s?nman?n yaratt??? ?s?yla dünyadaki sular?n ?s?n?p genle?ti?ini dolay?s?yla da su seviyesinin artt???n? belirterek bu genle?menin dünyadaki su da??l?m?na ne gibi bir etki yapaca??n? anlatmak için bir model geli?tirdi.
Bu model üzerinden aç?klama yapan Felix Landerer dünyan?n kendi etraf?ndaki normal dönü? h?z?n?n 23 saat 56 dakika sürdü?ünü fakat dönü? h?z?n?n küresel ?s?nmaya ba?l? olarak 200 y?l içinde 0.12 mil daha h?zl? olaca??n? söyledi.
Zaman içinde dünyan?n dönü? eksenine yak?n olan kutuplardaki yo?unla?an kütlenin dünyan?n daha h?zl? dönmesine neden olaca??n? belirten Landerer ?unlar? söyledi: 'Kollar?n?z?n vücudunuza yap???k oldu?unu ve bu halde döndü?ünüzü dü?ünün. Bir de kollar?n?z aç?k bir ?ekilde döndü?ünüzü. ?lk pozisyondaki dönü?ünüz çok daha h?zl? olacakt?r'.

AA
 
   

Mod_seval:
2100'e kadar iklim bölgeleri yok olabilir
Dünyadaki iklim bölgeleri, küresel ?s?nma nedeniyle 2100 y?l?na kadar tamamen yok olabilir.

Amerikan Bilimler Akademisi'nce yay?mlanan bilimsel ara?t?rmaya göre, küresel ?s?nma birçok bitki ve hayvan türünü de tehdit ediyor.
Wisconsin Üniversitesi uzmanlar?n?n ara?t?rmas?, özellikle Amazon ve Endonezya ormanlar?n? kapsayan nemli tropikal bölgelerin, iklim de?i?ikli?inden en fazla etkilenecek yerler oldu?unu gösteriyor.
Ara?t?rmaya göre, buralarda ya?ayan hayvan türleri iklim de?i?ikli?ine ayak uydurmakta çok zorlanacak.
Uzmanlar, bu alt üst olu?un insanlar? da büyük göçlere zorlayaca??n? tahmin ediyor.
Ara?t?rmaya göre, iklim Andlar, Sibirya ve Avustralya'n?n güneyinde bugünkünden tamamen farkl? hale gelebilecek.
En karamsar tahmine göre, yeryüzünün yüzde 39-48'i 2100'e kadar ciddi iklim de?i?ikli?ine

Mod_seval:
Küresel ?s?nma Antarktika'y? eritti

NASA, 2005 ba??nda Antarktika'da önemli oranda erime meydana geldi?ini uydu yoluyla saptad? ve bunun küresel ?s?nmayla do?rudan ba?lant?l? oldu?unu bildirdi.

NASA'n?n Pasadena'daki Jet Motorlar? Ara?t?rma Merkezinden (Jet Propulsion Laboratory: JPL) yap?lan aç?klamada, Ocak 2005'te Antarktika'n?n bat? kesiminde s?cak art??? yüzünden çok önemli oranda erime oldu?unu gösteren aç?k kan?tlar bulundu?u belirtildi.

Uydular taraf?ndan son 30 y?lda gözlenen en önemli erime oldu?u kaydedilen bu durumdan etkilenen bölgelerin toplam yüzölçümünün 400 bin kilometrekare kadar oldu?u kaydedildi.

Bu durumun, s?cakl???n 2005 ba??nda bölgede normalden 5 derece daha fazla olmas?na ba?land??? ve bu s?cakl???n bölgede yakla??k bir hafta sürdü?ü belirtilerek, buna ra?men bu erimenin, suyun buz katmanlar? aras?na girip büyük buz parçalar?n?n denize dü?mesine neden olacak kadar uzun sürmedi?i de vurguland?.

AA

Mod_seval:
Geçti?imiz 18 ayda güne?te meydana gelen patlamalar?n azalmas?na paralel olarak küresel ?s?nma yava?lad? m??
Harvard Üniversitesi ö?retim üyesi Dr. Willie Soon'un, internette yay?nlanan makalesine göre, varolu?undan bugüne kadar sürekli ya?anan güne? patlamalar?, 18 ayd?r azald? ve yüz y?l?n en dü?ük seviyesine ula?t?. Soon'un makalesine göre, bundan dolay? küresel anlamda 2008 y?l? gibi 2009 y?l? da ''muhtemelen'' serin geçecek.Soon'un ara?t?rmas?na göre, 2007 y?l?nda 163 gün, 2008 y?l?nda da 266 gün güne?te patlama olarak adland?r?lan ''leke'' olu?mazken, bu y?l toplamda 15 gün ''lekesiz'' geçildi. Soon'a göre, 2008 y?l?ndaki lekesiz gün say?s?, 1911 y?l?ndan bu yana en dü?ük ikinci y?l olarak listelendi.
Güne? patlamalar? son yüzy?lda ve yakla??k 10 y?ll?k sürede, en yüksek ve en dü?ük seviyeye ula??yor. 2000 y?l?nda ''Solar Max'' denilen en yüksek düzeye ula?an güne? patlamalar?, geçti?imiz 8 y?lda gittikçe azalarak, ''Solar Min'' denilen en az patlama görülen döneme do?ru ilerledi. Ancak bu döngü de?i?im gösterebiliyor. Örne?in, 1645 y?l?ndan 1715 y?l?na kadar güne?teki leke, ya da patlama say?s? çok dü?mü? ve dünyada ''Küçük Buz Ça??'' olarak adland?r?lan bir dönem ya?anm??t?.


Ancak küresel ?s?nman?n önemli bir tetikleyicisi olan güne? patlamalar?ndaki azalma, tek ba??na bir anlam ifade etmiyor. Küresel ?s?nma ile mücadele için mutlaka karbon sal?n?m?n?n da kontrol alt?na al?nmas? gerekiyor.


ntvmsnbc.com

Mod_seval:
Antarktika'daki buzullardan New York kenti büyüklü?ünde bir parçan?n koptu?u bildirildi.

 Bu resim ekran?n?za s??abilmesi için küçültülmü?tür. Bu alana t?klayarak büyük resimi görebilirsiniz. Orjinal resimin boyutlar? 622x233 ve büyüklü?ü 24KB.


Almanya'daki Münster Üniversitesi'nde görevli buzul bilim (glaciology) uzman? Angelika Humbert, Wilkins Buzulunun kuzey cephesinden bir parçan?n bu ay içinde koptu?unu söyledi.

Ayr?lmay?, Avrupa Uzay Kurumu'nun uydugörüntülerinden belirlediklerini kaydeden Humbert, kopan parçan?n yakla??k 700 kilometrekare büyüklü?ünde oldu?unu bildirdi.

Singapur ve Bahreyn'den büyük olan buzul parças?, New York kentiyle a?a?? yukar? ayn? büyüklükte.

Buzulun 370 kilometrekarelik k?sm?n?n kendi içinde k?r?ld???n? ve buz da?lar? olu?tu?unu belirten Humbert, kopman?n etkisiyle Wilkins Buzulunda 800 ila 3000 kilometrekarelik bir alan?n daha kaybedilece?ini öngördü.

Antarktika'da son 50 y?lda toplam 10 buzul parças? koptu.

ntvmsnbc

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git