TOPLUM VE B?L?M > ?nanç ve toplum

Alevili?e Dair Her?ey

<< < (2/6) > >>

Mod_seval:
?MAM AL?Hz. Ali, milâdi takvime göre 21 mart 598'de do?mu?tur. 24. 01. 661 tarihinde ise, ?bn Mülcem adl? hain taraf?ndan zehirli bir k?l?çla ?ehit edilmi?tir. Hz. Ali, ?slam Peygamberi Hz. Muhammed'in amcas?n?n o?ludur. Hz. peygamberin yan?nda, onun e?itimi ile büyümü?tür. ilk ?slamiyet’i kabul eden ki?idir. Ayr?ca Hz. Peygamberin damad?d?r da, dolays?yla Peygamber soyunun sürdürücüsüdür.
Hz. Ali, Müslümanl??? ilk kabul eden ki?i olarak son nefesine kadar da ?slamiyet için çal??m??t?r. Sava? meydan?n da hiç yenilmemi?tir. Bilgelikte, yi?itlikte, cesurlukta, fedakarl?kta üstüne insan yoktur. Hz. Ali, sadece ya?ad??? süre içerisin de de?il, onu takip eden yüzy?llarda da zalimin korkusu, mazlumun dostu olmay? sürdürmü?tür. Hz. Ali'ye kinli haydutlar ve ?slam dü?man? putperestler, Hz. Ali'ye yapamad?klar?n? evlatlar?na yapmaya çal??t?lar. O zaman?n Ebu süfyan'lar?, sonra Muaviye, Mervan, Yezit olarak Hz. Ali'nin soyunu kurutmak istediler. Nitekim Hz. Ali'de dahil her On ?ki ?mam da ?ehit edilmi?tir. Hiç birisi vadesiyle hakka yürümemi?tir. Hz. Ali'ye ve soyuna yap?lan haks?zl?klar, katliamlar dolay?s?yla Hz. Peygambere yap?l?yordu. Cahilliye döneminde Arap toplumunun ba??na bela olan putperest köleci bezirganlar, görünürde Müslüman olup öz olarak bezirganl??? sürdüren bu ki?iler, Hz. Peygamber döneminde yapamad?klar?n?n adeta ac?s?n? ç?kart?yordu. Ebubekir'le ba?layan süreç Yezit'e kadar uzan?yor, oradan da Yavuz Selim'e kadar gidiyordu. Bu süreçten günümüze kadar say?s?z ac?lar ya?and?. insanl?k tarihinde görülmedik vah?i katliamlar yap?ld?. Bu sürece dair anlat?lacak çok ?ey var ve bunlar dün olmu? gibi güncelli?ini koruyor. Çünkü günümüzde de bu misyon en inceltilmi? haliyle sürüyor. Bu misyon kirli, ikiyüzlü bir misyondur. Hz. Muhammed'in torunlar?n? katletmek ve ondan sonra da ona salavat etmek ikiyüzlülük de?il de nedir? Maalesef ?slam tarihinde bunlar ya?and? ve günümüze dek etki b?rakacak kadar güçlü ya?and?. Hz. Ali'yi tan?maya devam ediyoruz. ?slamiyet, ba?ta Hz. Ali'nin soylu mücadelesi olmak üzere geli?meye devam ediyordu. Bu geli?me beraberinde bir çok sorunu da getiriyordu. Bu sorunlar?n ba??nda da eski putperest bezirganlar?n Müslümanl??? kabul etmesiydi. Bunlar ?slamiyet'i özümsedikleri için Müslüman olmuyordular. Bunlar?n tek gayesi geli?en ?slamiyet’in kazand??? de?erlerin üzerine konmakt?. Nitekim daha Hz. Peygamber hakka yürümeden, bu bezirganlar fitne fesada ba?lam??lard?. Hz. Peygamberin hakka yürümesinden sonra ise sald?r?lar?n? alenile?tirip s?kla?t?rmaya ba?lad?lar. Bu sald?r?lar?n hedefi Hz. Ali'ydi, dolay?s?yla Hz. Peygamberdi.
?slamiyet geli?en ve güçlenen bir din olarak kendi kurumlar?n? da yarat?yordu. Bu kurumlar?n en önemlisi de halifeliktir. Halife olan ki?i ?slam toplumunu dini ve siyasi olarak yönetmekle görevli olan ki?idir. Bu anlamda halifelik önemlidir. Hz. Peygamberin kendisinden sonra halifenin kim olmas? gerekti?i konusunda hadisleri vard?r. Hz. Peygamber bir çok sohbetinde kendisinden sonra Hz. Ali'yi halife olarak tan?tm??t?r. Ve o zaman herkes bu halifeli?i onaylam??t?r. Ne var ki Hz. Peygamberin vefat?ndan k?sa bir süre sonra, -ki bu süre daha Hz. Peygamber defin edilmeden öncedir- eski putperest bezirganlar kendi halifelerini seçmi?lerdi. Hz. Ali, Hz. Peygamberin defin i?leriyle u?ra??rken onlar kendi halifelerini seçiyorlard?. Hz. Ali, sadece bir yönüyle de?il, bütün özellikleriyle halifeli?i hak eden ki?idir. Bu özellikleri; ilk Müslüman olan ki?idir, bütün ömrü ?slamiyet için çal??makla geçmi?tir, bilgelikte, cesurlukta, fedakârl?kta üstüne yoktur. Ayr?ca Hz. Peygamberin soyunu sürdürendir. Bütün bunlara ek olarak Hz. Peygamberin hadisleri var. Örneklersek: "Ben ilmin ?ehriyim, Ali onun kap?s?d?r. Ali'yi sevmeyen beni de sevmiyordur. Bir kimse Ali'ye sayg?s?zl?k etti mi ban sayg?s?zl?k etmi?tir." Bunlara benzer onlarca örnek. Bütün bunlar dünya insanl???n?n kabul etti?i genel gerçeklerdir. Bu gerçekleri günümüzün Sünni din bilginleri de kabul etmektedir. Ne yaz?k ç?karlar? el vermedi?i için ikiy üzlülük yapmaktalar.
Bütün bunlar?n herkesin kabul etti?i genel do?rular oldu?unu belirttik. Bir de biz Alevilerin Hz. Ali hakk?nda bize özgü do?rular?m?z ve tan?mlamam?z var. Bunlar? da yeri geldi?inde belirtmeye çal??aca??z. Hz. Ali gücü olmas?na, hakk? olmas?na ra?men halifelik için kavgaya giri?medi. ?slamiyet’in zarar görmemesi için Ebubekir'in halifeli?ine ses ç?karmad?. Taraftarlar?na dünya mal?n?n geçici oldu?unu telkin edip onlar? kavgadan uzakla?t?rd?. Ne var ki bu eski putperest bezirganlar sadece dünya mal? ile yetinmediler. Bu putperest bezirganlar insanl??a umut olan ?slam dinini de kendi ç?karlar? do?rultusunda kullanmaya ba?lad?lar. Cahilliye dönemindeki eski gelenekleri tekrar ya?amaya/ya?atmaya ba?lad?lar. Ama bu sefer aralar?nda bir fark vard?. Bu fark da, cahilliye dönemindeki gerici geleneklerin ?slam ad? alt?nda ya?at?lmaya ba?lanmas?yd?. Halbuki Hz. Peygamber sadece putlar? y?kmam??, ayn? zamanda bu gerici gelenekleri de y?km??t?. Hz. Ali burada önemli bir rol oynuyordu. Bu rol de bütün bu gerilikleri te?hir etmekti. Hz. Ali görevini lay?k?yla yerine getirip, daha çocukken putlara att??? ta?lar? söze dönü?türüp bu putperest bezirganlara f?rlat?yordu. Eskinin büyük putperest bezirganlar?, önlerine ç?kan bu engeli a?mak için olmad?k hilelere ba? vuruyorlard?. Hz. Ali bütün sorunlar? teker teker a??yordu. Hz. Ali sab?rl?yd?, bu sabr? kimse gösterememi?tir. Hz. Ali mücadelesini daha bir azimle sürdürdükçe bu putperest bezirganlar ç?ld?r?yorlard?.
Ebubekir'in ölümünden sonra putperest bezirganlar yerine Ömer'i halife olarak seçtiler. Tekrar tekrar belirtmekte yarar var, Hz. Ali'yi sava? meydan?nda yenen olmam??t?r. Hz. Ali hiç bir sava?tan kaçmam??t?r, bu anlamda gücü, yi?itli?i tart???lmazd?r. Ama bütün bu yi?itli?e ra?men Hz. Ali, halifelik kavgas?na girmemi?tir. Bütün haks?zl?klara, k??k?rtmalara, tahriklere ra?men. Hz. Ali bunu yaparken bir tek gayesi vard?. O da; ?slamiyet zarar görmesin. Nitekim Ömer'in ölümünden sonra bu sefer Osman'? halife ettiler bu bezirganlar. Hz. Ali sab?rl?yd?, sabr? en büyük silaht?. Bu putperest bezirganlar sadece Hz. Ali'yle sava?m?yorlard?, ayn? zamanda kendi içlerinde de büyük anla?mazl?klar, çeli?kiler vard?. Bu çeli?kiler sonucunda Osman öldürüldü. Osman’?n ölümünden sonra, nihayet Hz. Ali halife oldu. Ba?tan beri olmas? gereken ?imdi oluyordu. Bu putperest bezirganlar tayfas? bu halifeli?i mecburen de olsa kabullenmek zorunda kal?yordu.
Bu döneme dair ciltler dolusu de?erlendirilme yap?la bilinir. Çünkü bu dönem ?slam tarihinin en belirleyici dönemidir.
Hz. Ali halife olmu?tu olmas?na ama bu putperest bezirganlar bo? durmuyordu. Hz. Ali bu putperest bezirgan tayfas?n?n yapt??? tahribatlar? onarmakla me?gulken, onlar Hz. Ali'yi ortadan kald?rman?n planlar?n? yapmaktayd?lar. Bu planlar?n sonucu, Hz. Ali 24. 01. 661 tarihinde ibn mülcem ad?ndaki katil taraf?ndan zehirli bir k?l?çla ?ehit edilmi?tir.
Hz. Ali'nin ?ahadeti ?slam tarihinde kanl? bir dönemin ba?lang?c? olmu?tur. O tarihten bu yana, ba?ta Hz. Ali'nin soyu olmak üzere, Hz. Ali'yi sevenler onun yolunda yürümek isteyenler insanl?k tarihinde rastlanmam?? katliamlara, bask?lara maruz kald?lar. Bu katliamlar ve bask?lar günümüze kadar da geliyor. Ve aradan 1400 y?l geçmesine ra?men, hâlâ Hz. Ali'nin yolunu tutanlar, yani Aleviler kendilerini aç?ktan ifade edemiyorlar.
Hz. Ali'nin ki?ili?ini, mücadelesini, olgular? ve olaylar? ele al?? tarz?n?, insan ve do?a ili?kilerini anlatmak yüzlerce cildi kapsayacak bir çal??mad?r. Biliyoruz ki Hz. Ali ?slamiyet’in, Hz. Peygamberden sonra en büyük temsilcisidir. Bu anlamda tarih boyunca insanlar en zor dönemlerinde Hz. Ali'yi ça??rm??lard?r

Mod_seval:
?mam Hasan?kinci imam olan ?mam Hasan, 624 y?l?nda Medine’de do?du. ?mam Hasan’? ve ?mam Hüseyin’i Hz. Peygamber çok severdi. Onlar için bir çok hadis söylemi?tir. Ne ac?d?r ki, Hz. Peygamberin bu sevgili torunlar?n?n ba?lar?na gelmedik kalmad?. Hz. Muhammed’e içten içe duyulan öfke onun hakka yürümesinden sonra onun Ehlibeytine yöneldi. ?mam Hasan da bu münaf?klar?n, eskinin putperest bezirganlar?n?n dü?manl???n? kazand?. Bu dü?manl???n sonunda da e?i Cude eliyle trajik bir ?ekilde ?ehit edildi (670 y?l?nda).

?mam Hasan’? ?ehadete götüren süreç daha Hz. Peygamber hayattayken ba?lam??t?. Bilindi?i üzere ?slamiyet, Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali’nin soylu mücadeleleri sonucu kendisini topluma kabûl ettirmi?ti. Hz. Peygamberin adaleti, do?ruyu temsil etmesi, Hak kelam?n?, gerçe?i dile getirmesi ile bir çok bo? inanç y?k?l?yordu. Putperestlerin ço?uda ç?karlar? gere?i müslüman oluyorlard?. Ama bunlar?n müslümanl?klar? sözde idi. Kalplerinde eski putperestlikleri devam ediyordu. Hz. Peygamber bunun bilincindeydi. Bunlar?n sonunda do?ruyu göreceklerine inan?yordu. Ama bu putperestler do?ruyu görmek ?urda kals?n, Hz. Peygamberin vefat?ndan sonra kendi eski cahiliye döneminde kalma gereklerini dayat?yorlard?. Bunu ?slamiyet ad?na dayat?yorlard?. Ba?ta Hz. Ali olmak üzere Ehlibeyt ve çevresi bunlar? görüyor ve bu olumsuzluklara kar?? mücadele ediyorlard?. Bu putperestlerin gözü öylesine kararm??t? ki; Ehlibeyt’e yap?lan onca haks?zl?k ve zulüm yetmemi?, s?ra onlar? yok etmeye gelmi?ti. Bunun sonucunda Hz. Ali ?ehit ediliyordu. Hz. Ali’nin ?ehadetinden sonra Ehlibeyt taraftarlar? ?mam Hasan etraf?nda birle?iyorlard?. Bu durum Muaviye lânetlisinin ho?una gitmiyordu. Burada bu Muaviye denilen melûnun asl?n? anlatmak gerek. Muaviye Mekke zenginlerinden Ebu Süfyan’?n o?ludur. Bu Ebu Süfyan ki, Hz. Peygambere kar?? en çok sava?an ki?ilerden biridir. Hz. Muhammed’in kazand???n? gördü?ü anda da hemen tövbe edip, müslüman olmu?tu. ?imdi inançl? her insana sormak gerekir. Ebu Süfyan m? daha çok hakk? temsil ediyor yoksa Hz. Ali mi? Muaviye mi do?ruyu temsil ediyor yoksa ?mam Hasan mi? As?rlard?r insanlar bu gerçe?i dile getirimekten korkuyorlar. Korktuklar? için de haks?zl?k bir türlü giderilmiyor. Bizim inanc?m?z odur ki, eninde sonunda insanl?k gerçe?i görecek.

??te böylesi ko?ullar?n ortas?nda, ?mam Hasan, bilincinde oldu?u a??r sorumlulu?unun gere?ini yerine getiriyor, insanlar? ayd?nlatmaya devam ediyordu. Gününü, dünya mal?na tamah göstermez, kendi nefsini terbiye ve e?itimle geçiren ?mam Hasan’?n varl??? Muaviye için tehlikeydi. ?mam Hasan insanl??a Hak yolunu göstermek/ö?retmek ile me?gulken, Muaviye onu ortadan kald?rman?n planlar?n? yap?yordu. Muaviye öylesine sinsi, kurnazd? ki; ?mam Hasan’? kendi e?i eliyle öldürtmeyi ba?ard?. Muaviye’nin sad?k hizmetkârlar?ndan Mervan, bu plan?n uygulay?c?s?yd?. Mervan, ?mam Hasan’?n e?i Cude’yi çe?itli vaatler vererek - ki bunlar aras?nda onu Muaviye’nin saray?na gelin edece?ini - yani yeride – söylüyordu.- Bunun sonucunda Cude haini ?mam Hasan’?n yeme?ine zehir koymak suretiyle onu ?ehit etti. ?mam Hasan gibi bir ?ahsiyetin, böylesi bir ihanetin sonucu ?ehit edilmesinin takdiri ilahiden ba?ka manas? olamaz. Çünkü ?mam Hasan, dedesi Hz. Muhammed’in, babas? Hz. Ali’nin ve annesi Hz. Fatma’n?n bir çok özelli?ini ta??yordu. Böylesine güzel bir ki?ilik, masum bir insan katlediliyordu. Cude’nin ba??na gelenlerde ders vericidir. Rivayet edilir ki, Muaviye Cude için ?öyle demi?tir: "kendi e?ini, ?mam Hasan gibi munis bir adam? öldüren birisinin bize gere?i yok." Bunun sonucunda Cude, Mervan taraf?ndan bo?ularak öldürülüyordu.

Mod_seval:
?mam Hüseyin?mam Hüseyin, milâdî takvime göre, 625 (626) Medine’de do?mu?tur. 10 ekim 680’de Kerbelâ’da ?ehit edilmi?tir. ?mam Hüseyin, ?slâm peygamberi Hz. Muhammed’in torunudur. Birinci imam Hz. Ali’nin o?lu ve ayn? zamanda üçüncü imamd?r. ?mam Hüseyin, ya?ant?s?yla, davran??lar?yla, cesaretiyle sadece ?slâm âleminde de?il, bütün insanl?k için görkemli bir abidedir. ?mam Hüseyin’in ya?ad??? dönemde zalim Emevi egemenli?i hüküm sürüyordu. Emevi iktidar?n? kurumla?t?ran Muaviye, ?mam Hüseyin’in babas? Hz. Ali’yi ve abisi ikinci ?mam Hasan’? kendi iktidar? için tehlikeli görmü? ve binbir entrikayla onlar? ?ehit etmi?ti. Muaviye ölünce yerine o?lu Yezid’i tayin etmi?ti. O?ul Yezid’te babas?n?n kanl? iktidar?n? korumak istiyordu. Muaviye, Hz. Peygamberle y?llarca sava?m?? olan, Mekkeli mü?riklerin önderi olan bir ailedendi. Hz. Peygamberin hicretinden sonraki dönemde ?slâmiyet’in geli?mesi ile beraber bu aile art?k Müslümanlar? yenemeyece?ini görünce takkiye yaparak ?slamiyet’i seçmi?lerdi. Oysa bilinir ki; bu ve benzer ailelerin amac? geli?en ?slâmiyet’in de?erlerine sahip olmakt?. Bunlar bu amaçla ?slâmiyet’i benimsiyorlard?. Dolay?s?yla ?slâmiyet’in ilk temsilcileri olanlar?, yani gerçek Müslümanlar? saf d??? b?rak?yorlard?. Bu mü?rikler günümüze de?in sürecek bir çat??man?n tohumlar?n? o zaman ba?ar?yla ektiler. ??te sevgili ?mam Hüseyin, böylesi bir ça?da ya dedesinin, babas?n?n ve abisinin yolunda gidecekti, yani Hak yolunu bütün zorluklar?na ra?men taviz vermeden savunacakt?, ya da mü?riklerin temsilcisi Yezid’e boyun e?ip, biat edecekti.

?mam Hüseyin, Emevi iktidar?n?n halk? bask? ve zulüm alt?nda inletti?i bu dönemde Küfe kentindeki halktan bir davet ald?. Bu davette Küfeliler art?k Yezid’in zulmünden b?kt?klar?n? ve kendisini önder (Halife) olarak kabul ettiklerini belirtiyorlard?. ?mam Hüseyin insanlar? dolay?s?yla Küfelileri iyi tan?yordu. Ve giderse ba??na neler gelece?ini biliyordu. Bütün bunlara ra?men ?mam Hüseyin kendisine ba?l? ailesi ve bir grupla Küfe ?ehrine do?ru yola ç?kt?. ?mam Hüseyin`in yola ç?kt???n? haber al?r almaz hemen planlara ba?layan Yezid, onu durdurman?n ve kendisine biat ettirmenin yollar?n? arad?. Yezid 5 (be?) bin ki?ilik bir orduyla Kerbelâ çölünde ?mam Hüseyin’e pusu kurdu. Ordunun komutanlar?, ?mam Hüseyin’e Yezid’e biat etti?ini beyan etmesini istediler. ?mam Hüseyin Yezid’e boyun e?mekten ve onun kanl? zulüm iktidar?n? tan?maktansa ?ehit olmay? ye?ledi?ini kararl?l?kla Yezid’in gözlerini para h?rs? bürümü? askerlerine ve korkup sözlerinin arkas?nda durmayan Küfelilere hayk?rd?. Bundan sonras? dünyan?n gördü?ü en haks?z sava?lardan biriydi. Bir tarafta ?slâm?n peygamberinin torunu, di?er tarafta kanl? iktidar?n temsilcileri. ?mam Hüseyin’in gücü 72 ki?iydi. Yezid’in askerleri ise 5 000. ?mam Hüseyin ve arkada?lar? ?erefli bir ?ekilde Yezid’in askerlerine kar?? direndiler. Ama güç dengelerinin e?itsiz oldu?u bu sava?ta yenildiler.

?mam Hüseyin ald??? onlarca k?l?ç ve ok darbesi sonucu yaral? dü?tü. Yezid’in askerleri vah?ete doymuyordu. Ve Yezid’in komutanlar?ndan ?imr ?mam Hüseyin`in mübarek ba??n? keserek bir tepsi içinde ?am’daki saray?nda Yezid’e sundu. Daha sonra sevgili imam?n ba?? ?am sokaklar?nda gezdirildi. Tarihe Kerbelâ olay? olarak geçen bu hadise ?slâm aleminde saflar? netle?tirmi?ti. ?mam Hüseyin sadece ya?ant?s?yla de?il, ?ahadetiyle bütün insanl??a bir mesaj vermi?tir. ?mam Hüseyin bir semboldür. Yi?itli?in, fedakârl???n, mazlum olman?n sembolü. ?mam Hüseyin, verdi?i mesajda sonu ne olursa olsun asla ama asla Yezid’e, dolay?s?yla zalime ve onun zulmüne boyun e?meyece?ini bütün dünyaya ?ahadetiyle kan?tlam??t?r. ?nsanl?k var oldukça ?mam Hüseyin var olacakt?r.

Mod_seval:
?mam Zeynel AbidinDördüncü imam olan Zeynel Abidin, 659 y?l?nda Medine’de do?mu?tur. ?ehadet tarihi hakk?nda çe?itli rivayetler vard?r. Kesin olan ?mam Zeynel Abidi’nin zehirletilerek ?ehit edildi?ildir.

?mam Zeynel Abidin, Kerbelâ ?ehidi olan babas? ?mam Hüseyin’in yolunda gitti ya?am? boyunca.

Kerbelâ katliam? s?ras?nda a??r hasta olan Zeynel Abidin, ?mam Hüseyin’in kendisine ait kutsal emanetleri vermesiyle daha da önem kazanm??t?. Yezid ordusunun komutan? ?imr her ne kadar Zeynel Abidin’i öldürmek istemi? ise de ba?ta halas? Hz. Zeynep’in çabas? olmak üzere kurtulmu?tur.

?mam Zeynel Abidin, her daim için fikirleri ve hareketleri ile örnek bir ki?i oldu. Dü?manlar?n?n bile takdirini kazanacak kadar yard?msever, alçakgönüllü, bilgili, cesur bir ?ahsiyettir Zeynel Abidin.

?mam Zeynel Abidin, her daim fakirlere, ihtiyac? olanlara yard?m ediyordu. Fakat bu yard?m? alanlar mahçup olmas?n, kendisini yanl?? anlamas?nlar diye geceleri yüzüne nikap sürerek, kim oldu?unu söylemeden yapard?. Fakirler bu cömert insan?n kim oldu?unu hep merak etmi?ler ama bir türlü ö?renememi?lerdi. Ta ki Zeynel Abidin ?ehit edilene kadar. Çünkü Zeynel Abidin’in ?ehadetinden sonra kimse kap?lar?n? çalmad? ve böylece onlar da kendilerine yard?m edenin Zeynel Abidin oldu?unu ö?renmi? oldular. Dolay?s?yla o kutsal ?mam, Hak için yap?yordu yapt?klar?n?, gösteri? için de?il. Bu haliyle de hâlâ insanl??a örnek olmay? sürdürüyor Zeynel Abidin.

?mam Zeynel Abidin, her daim kinden, kibirden, kirlilikten kaç?nm??t?r. Kendilerine söven birisine; "e?er ben dedi?in gibiysem, Allah’?n beni yarg?lamas?n? dilerim. Ama dedi?in gibi de?ilsem, dilerim Allah seni ba???las?n" demi?ti.

?mam Zeynel Abidin’in o?lu be?inci imam Muhammed Bak?r, babas? için ?unlar? söylemi?tir: "Babam Zeynel Abidin, be? kimse ile arkada?l?k kurmamay?, konu?mamay? bana tavsiye etti. Onlar da ?u kimselerdir: Fas?k (münaf?k) ile arkada?l?k kurma ki, kendisine en çok muhtaç oldu?un zaman sana yard?m etmeyip yal?z b?rak?r. Cimri ile arkada?l?k olma ki, kendisine en çok muhtaç oldu?un zaman, sana yard?m etmeyip yaln?z b?rak?r. Yalanc? ile dost olma ki, yak?n? uzak ve uza?? yak?n gösterip seni yan?lt?r. Ahmakla arkada? olma ki, sana yard?m edeyim derken, zarar verir de fark?nda bile olmaz. Onun için, ‘ak?ls?z dostun olacak yerde, ak?ll? dü?man?n olsun’ derler. Akrabas? ile ilgisini kesen kimse ile arkada? olma ki, bu gibi ki?iler Kuran-? Kerim’in üç yerinde lânete lay?k görülmü?lerdir. Dü?ün ki, akrabas?na iyilik etmeyen ki?i (ondan utanan, kendi gerçekli?inden utanan), sana nas?l iyilik edebilir?" ?mam Zeynel Abidin’in ?u hikmet dolu sözleri, insanl?k ya?ad??? müddetçe ve dünya döndükçe hakl?l???n? ve yol göstericili?ini sürdürmeye devam edecek.

- "Yol gösterici olmayan insanlar, ahmak ve faydas?zd?r."
- "Zararl? yemeklerden sak?nan insan?n, sonu ate? olan günahlardan sak?nmamas?na hayret ederim."
- "Durmadan gülüp duran insanin , gafilli?ine veya akl?n?n az oldu?una hükmedebilirsiniz."
- "?nsanlara dü?manl?k etmekten uzak dur."
- "?nsanlar?n meclisi, insan? düzeltmeye do?ru götürür."
- "Müminin mümin karde?inin yüzüne sevgi ve muhabbet ile bakmas?, ibadettir."

Bilinmesi gereken, dördüncü imam Zeynel Abidin’in di?er imamlar gibi hakk? ve hakkaniyeti temsil etti?idir. Do?rulu?u temsil etti?i için zalimlerce, dünya mal?na yenilen, kinli, kibirli kimselerin hedefi olmu?, ?ehit edilmi?tir. Dördüncü ?mam Zeynel Abidin, yol göstericili?ini ve örnek ki?ili?i ile günümüze de ???k tutmaya devam ediyor.

Mod_seval:
?mam Muhammed Bakir

http://www.abkyol.nl/images/5imammuhamedbakir_160.jpg

Be?inci imam olan ?mam Muhammed Bak?r, 676 y?l?nda do?du. 733 y?l?nda ise ?ehit edildi. Be?inci imam Muhammed Bak?r, dördüncü imam Zeynel Abidin’in o?ludur. ?mam Muhammed Bak?r, ya?am? boyunca atalar?n?n soylu yolunu onurlu bir ?ekilde devam ettirdi. Ecdad?na kar?? i?lenen zulümler kendi döneminde de devam etti. Nihayetinde o sayg?de?er imam, bütün zorluklara gö?üs gererek do?ru bildi?i yoldan dönmedi ve bu yol u?runa ?ehit edildi.

Be?inci imam Muhammed Bak?r, Emevi devleti’nin zulümlerinin doru?a ula?t??? bir zamanda ya?ad?. Ömrünün bir k?sm?n? bu zalimlerin zindanlar?nda geçirdi. ?mam Muhammed Bak?r di?er imamlar gibi, yüzlerce ki?iyi e?itmi?, onlara do?ru yolu göstermi?, ilim, irfan ö?retmi?tir. Bunlar aras?nda Ehli sünnetin önder kabul etti?i ?ahsiyetlerde vard?r. Bunlar?n en bilineni Azam Ebu Hanife’dir.

Be?inci imam Muhammed Bak?r, bilgelikte ça??n?n en üstünüydü. Zaten Bak?r ad? da bilimde, bilgide en derinle?en, yo?unla?an bilgiyi kavrayan manas?ndad?r. ??te bu insanl??a yol gösteren bilgilerden bir küçük örnek:

"R?zk?n gerileyince bil ki kusurundad?r."

"Bir kimsenin kalbine kibirlik girerse, illa akl?nda az veya çok eksiklik var demektir."

O?lu alt?nc? imam Caferi Sad?k’a ?öyle nasihat etmi?tir:
"Hiç bir hayr?, do?ruyu küçümseme."
"Hiç bir günah? küçümseme."
"Allah evliyas?n? da insanlar içinde gizlemi?tir. Hiç bir insan? küçümseme, hor görme. Belki o küçümsedi?in kul, hakk?n velisi olabilir."
"Dünyay? gözünde küçük gören, benim gözümde büyük görünür."
"Allah’a en sevimli gelen ?ey, dua edilerek kendisinden bir ?eyin istenilmesidir."
"?ster rahatta, ister s?k?nt?da olsun her daim Allah’? zikretmeli."
"?lmi ilim sahibinden ö?reniniz. Alimler size ilim ö?retti?i gibi, siz de di?er insanlara ö?retiniz."
"Kendisinde mevcut olan bir kusuru ba?kas?nda arayan ve kendi i?lemekte oldu?u ay?b? ba?kas?na yapmas?n? söyleyen kimse ne kadar hatal?d?r."
"Dünya uykuda gördü?ün rüyaya benzer. uyand???n vakit hiç bir ?ey kalmam??t?r."

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git