TOPLUM VE B?L?M > ?nanç ve toplum

Alevili?e Dair Her?ey

<< < (6/6)

Mod_seval:
Bu can ölmeden evvel binlerce kez ölmü? , binlerce kez de dirilmi? idi. ?imdi bu can ba?ka bedenlerde yeniden dirilecek, bu can?n bedeni canl? cans?z her ?eye sinecek.Kainat durdukça ya?ayacak bu can canan içinde. Gerçe?e hü Mümine Ya Ali...

Dede: Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali...
Dostlar, bu Can Hakk'a yürüdü. Ruhu ortada kald?. . Hakk'a teslim olan bedendir. Ona bedensiz kalman?n ac?s?n? çektirmeyelim. Ya?ad???n?z müddetçe Hakk'a yürüyen bu can?n ruhunu, özünüzde ya?atabilir misiniz? Bu soruyu üç kez tekrarlayan dede 3 kez "?steriz" cevab?n? ald?ktan sonra : Hak Muhammed Ali sizlerden raz? olsun. dilekleriniz, dualar?n?z, Hak Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydedilsin. Her daim dile gelsin. GERÇE?E HÜ MÜM?NE YA AL?.

SELAMLAMA
Tekbirden sonra sa?a dönerek SELAM OLSUN HAKK'IN HUZURUNA VARANLAR. denir bu esnada sol el a?a??ya sark?t?l?r. Sonra sola dönerek " SELAM OLSUN GERÇE?E HÜ D?YE DUA EDENLER" der ve sa? el de a?a??ya sark?t?l?r.
Sa?a sola selam verildikten sonra dede

" R?za-i Lillah için Hakk'a yürüyen bu can için, bildi?iniz bir duay? yap?n der. (Bilenler bildikleri bir duay?, bilmeyenler Hak Muhammed Ali'ye salavat getirir.)
Böylece Cenaze töreni sona erer.

5- MEZARA KOYMA
Daha sonra Hakk'a yürüyen can mezara konur. Üzeri yar?m çat? ?eklinde kapat?l?r.Bu s?rada dede GÜLBANK VER?R.

" Ey sonsuz keremli Yüce tanr?m. Divan?na geldik, dar?na durduk. Ya Hakk...Dualar?m?z?, Muhammed Mustafa a?k?na, Aliyyel Murteza a?k?na, On ?ki ?mamlar a?k?na kabul eyle...
Ya Hakk... Kusurlar?m?za bakma, Gönlümüze kin, kibir, gammazl?k, garezlik, hasetlik sokma. Kalbimizi kara, yüzümüzü yara etme. Hastalar?m?za ?ifa, detlerimize deva eyle.
Ya Hakk... Görünür , görünmez kazadan, beladan, ?erden, münkirden, nursuzdan, pirsizden, yolsuzdan bizleri koru. Bizlerden do?acak zümreyi ?nsan-? Kamil eyle Ehli-beyt davas?n?n gönül erlerinden eyle. Ya Hakk... Evlat isteyene evlat, nimet isteyene nimet, k?smet isteyene k?smet nasip eyle. Ya Hakk... Gökten hay?rl? rahmet, yerden hay?rl? bereket ihsan eyle. Ya Hakk...Don de?i?tiren, Hakk'a yürüyen ana - baba, konu - kom?u, çoluk - çocuk, kimsesi olmayan , mezar ta?? dahi belli olmayanlar?n gönül defterine kaydeyle ya Hakk...
Yücelerden yüce Ya Hakk...

Okudu?umuz gülbanklar?, dualar? Nebilerin, Velilerin Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydeyle ya Hakk. Ya Hakk, Kerbela'da biat etmeden can?n? verenlerin ruhlar?na hediye eyledik, kabul eyle ya Hakk.On ?ki ?mam?n, Ehl-i Beyt'in gönül defterine kaydeyle ya Hakk. Ya Hakk... Muhammed Ali yolunda can verenlerin, çilesini çekenlerin aziz ruhlar?na hediye eyledik gönül defterlerine kaydeyle ya Hakk... ?nsanl??a ???k tutanlar?n, Hallac-? Mansurlar?n, Seyyit Nesimilerin, Pir Sultanlar?n ve insanl?k yolunda,hak yolunda, halk yolunda can veren ?ehitlerin ruhuna hediye eyledik, gönül defterine kaydeyle ya Hakk...

Hakk'a yürüyen , sana do?ru uçan, sana do?ru yolculad???m?z .............Can'?n gönül defterine kaydeyle ya Hakk...

Bu gülbanktan sonra Dede, son olarak haz?rda bulunan canlara bildikleri bir duay? okumalar?n? ö?ütler ve cenaze töreni biter.( Cenaze törenlerinde Fatiha okunmas? mecburiyeti yoktur. ?mam Cafer Buyru?u, bilinen bir duay?, genellikle salavat getirmeyi, ve On ?ki ?mam'?n ad?n? say?p bilinen bir dua ile söylenmesini ö?ütler.)
Dede bu tören sonras?nda Hakk'a yürüyen Can'?n evine hane halk? ve yak?n akrabalar?n? toplar. Hakk'a yürüyen Can'?n vasiyeti varm?d?r? diye sorar. Borcu var m?d?r? diye sorar. Var ise dedenin huzurunda aç?klan?r. Borcu varsa ödeme ?ekli kararla?t?r?l?r. R?zal?k al?n?r. Cenaze töreni ard?ndan kat?lanlara lokma verilir.Cenaze evine birkaç gün kom?ular taraf?ndan yemek verilir, ev i?leri yap?l?r.

Kaynaklar:Hubyar
Hüseyin Gazi Metin
Dede

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git