TOPLUM VE B?L?M > ?nanç ve toplum

Alevili?e Dair Her?ey

<< < (5/6) > >>

Mod_seval:
 
KERBELA OLAYI
Hz. Hüseyin Peygamberin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fat?ma’n?n ikinci çocu?u idi. O zamana kadar Araplar aras?nda pek rastlanmayan bu ad? ona Hz. Muhammed vermi? idi. Baz? kaynaklarda Hüseyin do?du?u zaman Hz. Muhammed’in kula??na; ‘O cennet çocuklar?n?n efendisi (Seyyid)dir’; diye seslendi?i yaz?l?d?r. Peygamber Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i çok severdi. ‘Bunlar benim o?ullar?md?r, k?z?m?n o?ullar?d?r; Allah?m ben onlar? seviyorum, sen de onlar? sevenleri sev.’ dedi?i bir çok kaynakta yaz?l?d?r.

?mam Hüseyin’in çocuklu?u Peygamberin derin sevgi ve ?efkati içinde geçti. Ancak bu durum k?sa sürdü. Daha 5 ya??ndayken dedesini yani Hz. Muhammed’i ve k?sa bir süre sonra da annesi Hz. Fat?ma’y? kaybetti. Bu durumun onu oldukça etkiledi?i muhakkakt?r.

Hz. Ali’nin ?ahadeti sonras?nda abisi Hz. Hasan’a itaat etmeyi ye?ledi. Çünkü babas? ölürken ona abisine uymas?n? vasiyet etmi?ti. Ancak abisinin Muaviye’nin hileleriyle zehirletilerek ?ehit edilmesinden sonra ya?anan geli?meler onun o zaman kadarki durumunu de?i?tirdi. Yezid’e biat etmemekteki kararl?l??? onun bu yolda sonuna kadar gidece?ini gösteriyordu.

Muaviye ölmeden önce çe?itli hile ve tehditlerle halk? o?lu Yezid’e biat ettirmi?; Hz. Hüseyin ve baz?lar? gelenleri biat etmemi?lerdi. Yezid ilk i? olarak babas?n?n yar?m b?rakt??? bu i?i tamamlamak üzere, Velid’e yollad??? mektupta ‘her ne suretle olursa olsun Hz. Hüseyin, ?bn-i Zübeyr ve ?bn-i Ömer’in biatlerinin sa?lanmas?n?, e?er bu mümkün olmazsa, boyunlar?n?n vurulup, ba?lar?n?n kendisine gönderilmesini istiyordu. ?ktidar h?rs?n?n i?tahlar?n? kabartt??? Emeviler’in yapamayacaklar? i? yoktu. Babas? Muaviye’nin izinden giden Yezid, gerekirse Peygamberin sevgili torununun dahi ba??n? kesmeye, Ehli Beyte zulüm etmeye kararl?yd?.

Do?al olarak Hz. Hüseyin, Yezid’e biat etmedi ve Velid’in çabalar? sonuç vermedi. 4 May?s 680 gecesi karde?i Muhammed Hanefi’nin de tavsiyesiyle bütün aile fertleriyle birlikte Mekke’ye gitti. Ayr?ca bu s?rada Hz. Hüseyin’in Mekke’ye gitti?ini ö?renen Kufeliler de Hz. Hüseyin’e elçiler göndererek Kufe’ye davet ederek kendisini halife olarak tan?maya haz?r olduklar?n? bildirdiler. Bunun üzerine Hz. Hüseyin de amcao?lu Müslim b. Ak?yl’i oradaki durumu yerinde görmek ve uygun bir zemin sa?lamak üzere Kufe’ye gönderdi. Önceleri Müslim Kufe’deki çal??malar?nda ba?ar?l? oldu ve Hz. Hüseyin de bunun üzerine Mekke’den Kufe’ye do?ru yola ç?kt?.

Bu arada Müslim’in faaliyetleri Yezid taraf?ndan haber al?n?nca, Kufe Valili?ine zalim Ubeydullah getirildi ve Müslim yakalanarak idam edildi. Ubeydullah’?n Kufe valili?ine atanmas? ?üphesiz anlaml?yd?. Çünkü o Muaviye’nin Irak Valisi Ziyad b. Ebih’in o?luydu. Zalimlikte babas?ndan a?a?? de?ildi. Ubeydullah’?n Kufe Valili?ine atanmas?yla Hz. Hüseyin’i davet eden onbinler korku ve tehditle sindirildi.

Hz. Hüseyin, Mekke’den Kufe’ye do?ru yola ç?kt???nda amcao?lu Müslim Yezid’in adamlar?nca öldürülmü?tü. Hz. Hüseyin kafilesiyle ilerlerken yolda, ünlü Arap ?air Ferezdak ile kar??la??ld?. Hz. Hüseyin ondan Kufe’deki durumu sorunca, Ferezdak, ‘Halk?n kalbi seninle, k?l?çlar? ise Beni Emeviler iledir; kaza ise gökten iner ve Allah diledi?ini i?ler.’ dedi. Hz. Hüseyin de ‘Do?ru söyledin, Allah?n dedi?i olur.’ dedi ve yola devam edildi. Hz. Hüseyin Müslim’in Yezid’in adamlar?nca ac?mas?zca öldürüldü?ünü yolda ö?rendi?inde oldukça üzüldü. Kufelilerin kalle?li?i ve dönekli?i ortada oldu?u, Müslim’e oynanan oyun her ?eyi gösterdi?i halde, hatta kendisi için ba? koyduklar?n? söyleyenler da??l?p kaçt??? halde o, Mekke’den yola ç?kan ailesi ve fedakar dostlar?yla, yola devam etmekten çekinmedi. Hatta ordunun geldi?ini haber al?nca yan?ndakilere zaman varken kendisinden gece ayr?labileceklerini ifade ettiyse de, yan?nda bulunanlar ‘hayatlar?n? kurtarmak için onu terk etmek alçakl???n? yapmayacaklar?n? ifade ettiler.

Hz. Hüseyin ya ba?ar?ya ula?acak, insanlar? e?itlik, karde?lik ve adalet ülküleri içinde ya?atacak, Yezid’in saltanat?na son verecek ya da bu yolda boyun e?meden ?ehid olacakt?. ??te Hz. Hüseyin, bu asil duygular?n esiri olarak ad?m ad?m Kerbela’ya, her neye mal olursa olsun gidecekti.

Burada ele alaca??m?z bu olay, sadece islam tarihinin de?il insanl?k tarihinin de en kara ve ac?kl? sayfalar?n? olu?turur. Peygamberin cennetin efendileri olduklar?n? söyledi?i iki sevgili torunundan Hz. Hüseyin’in ac?mas?zca ?ehid edildi?i bu olay? Emevi yanda?? zavall?lar?n aç?klarken nas?l k?l?ktan k?l??a büründüklerini ibret ve hayretle görüyoruz.

Hz. Hüseyin ve beraberindekiler Kerbela’ya geldiklerinde hem susuz b?rak?lm??, hem de binlerce ki?ilik ordu taraf?ndan sar?lm?? durumdayd?lar. ?nsanl?k de?erlerinden yoksun Kufe Valisi zalim Ubeydullah, Hz. Hüseyin’in geri dönmek, Yezid’le görü?mek veya ?slam s?n?rlar?ndan herhangi birine gitmek isteklerinden hiçbirini kabul etmedi. Esasen onun görevi Yezid’in emrini yerine getirmek yani Hz. Hüseyin’i ?ehid etmekti. Çünkü biliyordu ki, Hz. Hüseyin ya?ad??? sürece efendisi Yezid’e rahat yoktu.

Mod_seval:
?imdi sözde Müslümanlardan olu?an koskoca bir ordu, kendi dinini kuran Hz. Muhammed’in her yönden üstün yarat?l?? ve niteli?ine sahip torununa ve onun ailesine sald?r?yor, öldürmeye çabal?yordu. Kar??lar?ndaki bir avuç insan ise günlerdir susuzdu. Hararetten insanlar?n dudaklar? çatlam??, dilleri kurumu?, ba??rlar? yanm??t?. Fakat kar??lar?ndaki paral? askerlerde insaf yoktu, ac?ma bilmiyorlard?, kana susam??lard?, ?an ve ?öhretin esiriydiler. Me?er insano?lu, servet, ?öhret ve makam için s?ras?nda ne kadar küçülüp, alçalabiliyordu.

Nihayet 10 Ekim 680 (Hicri 10 Muharrem 61) günü Hz. Hüseyin son haz?rl?klar?n? yapt? ve Yezid’in ordusuna yakla?arak onlara hitab etmek istedi. Ancak bu çok veciz konu?ma gözleri dönmü? azg?nlardan olu?an bu orduyu pek etkilemedi. Hz. Hüseyin’in bu sözlerinin edebi bak?mdan da ayr? bir de?eri vard?r. Allah’a hamd ve sena, Hz. Muhammed’e, meleklere ve nebilere sonra ?öyle diyordu:

Hz. Hüseyin at?n? sürerek iki ordu aras?nda bir yerde durdu ve Yezid’in ordusuna hitaben: ‘Ey Kufe halk? benim kim oldu?umu ve sonra da vicdan?n?z?n sesini dinleyiniz. Ben Peygamberin torunu de?il miyim? Benim katlim size helal olur mu? Peygamberin hadisini ne çabuk unuttunuz. O, bizler için ‘Siz ehlibeytin seyitlerisiniz’ diye buyurmu?tu. Bunu bilmiyor musunuz? Ben o büyük Peygamberin k?z?n?n o?lu, vasisi ve amcazadesi olan zat?n o?lu de?il miyim? ?ayet bu hadisi unuttu iseniz, içinizde bunu size hat?rlatacak kimseler vard?r. Benden ne istiyorsunuz? Medine’de Resulullah?n ravzai mübarekesinin yan?nda kendi halimde ya?arken beni orada b?rakmad?n?z. Mekke’de itikafa çekilmeme müsaade etmediniz. Davet nameler göndererek, ricalar ederek, yalvararak beni buraya kadar ça??rd?n?z. Ben sizin bu davetiniz üzerine buralara kadar geldim. ?imdi beni öldürmek istiyorsunuz. Bu ak?bete müstehak olabilmek için ben sizlere ne yapt?m? ?çinizden birisini mi öldürdüm? Yoksa birinizin mal?n? m? gasbettim? E?er beni istemiyorsan?z b?rak?n?z gideyim. Bu ne gaddarl?k ve bu ne hilekarl?kt?r!

Hz. Hüseyin’in bu hitab? sonras?ndaki geli?meleri Fuzuli ?öyle nakleder: ‘Cemaat bir a??zdan yapt?klar?n? inkara kalk??t?lar. Hazreti ?mam, mektuplar? onlar?n önüne koyup böylece inkara mecal b?rakmad?ktan sonra mektuplar? ate?te yakt?rd?. O zaman Ömer b. Sa’d gelip:

- Ey Hüseyin! Dedi, bu hikayelerden bir sonuç ç?kmaz. Ya Yezid’e biat edersin yahut da ölümü göze al?rs?n.! Bu sözleri söyledikten sonra eline bir ok al?p:

- Ey Kufe halk?, ?ahit olun ve Ubeydullah b. Ziyad huzurunda da ?ahitlik edin ki, Hz. Hüseyin’le sava?a tutu?an ilk defa ben oldum.

Bunlar? söyleyerek o oku Hz. Hüseyin’e do?ru f?rlatt?. Hz. Hüseyin sakal?n? eline alarak:

- Ey kavim Allah?n gazab? yahudilere ‘Aziz Allah?n o?ludur!- dedikleri zaman son ?iddetini bulmu?tu. Ve yine Tanr?’n?n kahr?, H?ristiyan kavmine ’Mesih, Allah?n o?ludur’; dedikleri zaman, indi. Allah?n Gazab? bugün de size Al-i Resule (Ehli Beyt’e) kastetti?iniz için eri?mektedir. Bedeninizdeki her k?l, demirine su verilmi? bir hançer olsa ‘Allah sab?rl?lar? sever, emrinden d??ar? ç?kmam. Ve her biriniz ayr? ayr? bana kastetmek için kin tutan askerlerden olsan?z, ‘Allah sab?rl?lar? sever! buyru?unu b?rakmam. Rivayet ederler ki, Yezid’in askerleri ?bni Sa?d’?n gayretini gördü?ünde ona uyup Hz. Hüseyin’i öyle bir ok ya?muruna tuttular ki at?lan oklardan güne? görünmez oldu. Hz. Hüseyin bu hücum kar??s?nda süvarilerine dönüp yan?ndakilere ?unlar? söyledi:

- Ey ve fakir arkada?lar ve benim için canlar?n? ortaya koyan insanlar! Kavgaya kendinizi haz?rlay?n ki, kanlar?n dökülece?i zamand?r.

Çok dengesiz bir ?ekilde ba?layan sava?ta Hz. Hüseyin’in 23 süvari ve 40 piyadeden olu?an askerleri ö?le üzeri oldu?unda iyice azalm?? durumdayd?. Hz. Hüseyin de bu az say?da susuz ve bitkin insanla yaya olarak sava??yordu. Sonunda ?imr’in emriyle her yandan hücum edilerek Hz. Hüseyin ?ehid edildi. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin’in vücudunda otuz üç ok, otuz dört k?l?ç ve karg? yaras? vard?(10 Muharrem 61-10 Ekim 680).

Mod_seval:
Dü?tü Hüseyin at?ndan Sahray Kerbela’ya. Cibril var haber ver Sultan? Enbiyaya. Sonra çad?rlar ve kad?nlar ya?ma edildi, hasta ve yatakta olan ?mam Zeynel Abidin Ali de öldürülmek istendi. Bu kanl? sava??n bitiminde ?mam Zeynel Abidin yatak ve yorganlara sar?larak saklanm??t?. Hz. Hüseyin’in ?ehid edilmesi sonras?nda çad?ra ko?an ?imr ‘Hüseyin’in bir o?lu daha olacak o nerede?’ diye aramaya ba?lad?. Çad?r?n her taraf?n? aray?p çocu?u buldu. Fakat bu esnada çad?rda bulunan kad?nlar ?imr’e hücum ederek Zeynel Abidin’i bu caninin elinden kurtard?lar.

Bu çirkin ?ava??n en küçük kurban? ise daha alt? ayl?k bir bebek olan Hz. Hüseyin’in o?lu Ali Asgar’d?. Hz. Hüseyin’in yan?ndakilerden ?ehid olanlar yetmi? iki ki?i idi. Yezid ordusunun komutan?, bu ?ehitlerin ba?lar?n? Vali Ubeydullah’a gönderdi. Hz. Hüseyin’in k?zlar?, k?z karde?leri ve çocuklar da Kufe’ye Ubeydullah’?n huzuruna getirildiler. Ubeydullah’?n Peygamberin soyuna kar?? davran??? çok çirkin ve kaba idi; kendilerine hakaretler ve tehditler savurdu, hatta ?mam Zeynel Abidin’i öldürmek dahi istedi. Ubeydullah bundan sonra ?mam Zeynel Abidin’in ellerini ba?lat?p, Kerbela’da öldürülenlerin kesilmi? ba?lar?n?, çoluk çocu?u

?am’a Halife Yezid’in yan?na yollad?. ?am’a vard?klar?nda onlar? götüren Züheyr, Halife Yezid’in yan?na girip ba?ar?y?(!) müjdelemi? ve Kerbela sava??n?n ayr?nt?lar?n? anlatm??t?.

Hz. Hüseyin’in ailesini getiren kafile Yezid’in saray?na getirilmi?ti. K?sa süre sonra ehlibeyt kad?nlar?n? Yezid’in huzuruna ç?kard?lar. Kad?nlar ?mam Hüseyin’in kesik ba??n? Yezid’in önünde görünce feryad ve figan etmeye ba?lad?lar. Kad?nlarla birlikte zincirli bir ?ekilde ?mam Zeynel Abidin de Yezid’in huzuruna getirilmi?ti. Manzaran?n deh?etinden Yezid’in yan?nda bulunanlar bile deh?ete kap?lm??lar ve bunu aç?kça belirtmi?lerdi. Yezid Hz. Hüseyin’i ortadan kald?rd?ktan sonra art?k rahatlam?? say?l?rd?. ?imdi Ehli beyte yalandan da olsa sayg?l? davranabilirdi. Derhal Zeynel Abidin’in zincirlerini çözdürdü.

Yezid’in kad?nlar?da Ehli beyt kad?nlar?n? teselli etmeye çal???yorlard?. Art?k Yezid yapt??? kötülükleri ve cinayetleri unutturabilmek için Ehli Beyt’e iyi davran?yor, sarayda onlarla konu?uyor, her isteklerinin yerine getirilece?ini belirtiyordu. Daha sonra Numan bin Bekir komutas?ndaki bir muhaf?z k?tas? e?li?inde onlar? Medine’ye kadar götürdü. Yezid, Zeynel Abidin’i u?urlarken ?u yalan? bile uydurabiliyordu: ‘Allah, ?bni Mercame’ye lanet eylesin. Vallahi ben olsayd?m baban?n her iste?ini yerine getirirdim. Lakin kaderi ?lahi böyle yazm?? ne yapal?m!

Ne Allah’tan korkular? vard?, ne de Peygamberden çekinmeleri vard?, ne de utanma biliyorlard?. ?u da muhakkak ki, yeryüzünde Yezid gibi ahlak yönünden dü?ük insana az rastlanabilir. Onun bu i?leri yapan eli Ubeydullah ise kötülük ve ahlaks?zl?kta, zalimlikte efendisi ile yar?? halindeydi. ?unu da bilmek laz?md?r ki, Kerbela’da hak yolunda kendisinin yüz kat? bir orduya kar?? duran Hz. Hüseyin’in bu kahramanl???na da rastlamak imkâns?zd?r. Sonuç olarak Kerbela Olay? yüzy?llara damgas?n? vurmu? hüzünlü bir destand?r.

?mam Hüseyin’in ve yan?ndakilerin Kerbela’da böyle feci ?ekilde katledilmeleri ve Peygamber sülalesinin akla gelmedik ?ekilde ihanete cüretleri halk? o kadar etkiledi ki, adeta Emevi saltanat? kökünden sars?ld?. Olay ?ran ve Hicaz'a duyulunca halkta Emevilere kar?? büyük bir kin ve ayaklanma istekleri ba?lad?. Bu durum kar??s?nda da Yezid’in paral? kullar? büsbütün kudurdu. Zulüm yolunda hiç çekinmez oldular.20 Yezid’in, Hz. Hüseyin’e, Hz. Ali soyuna ve yanda?lar?na yapt?klar?, Mekke ve Medine’ye sald?rmas? ?slam tarihinin en kara sayfalar?n? olu?turur. Emevi zalimleri Hakk? tan?mam??lar, azg?nla?m??lar ve Peygamber’in Ehli Beytine olmad?k ?eyler yapm??lard?r. Bütün bunlar sonras?nda Emevi saltanat? kökünden sars?ld? ve y?k?ld?. ?slam alemi yüzy?llard?r Peygamber torunlar?na yap?lan bu zulmü unutmad?. Nihayet bir gün Muhtar isimli bir kahraman arkada?lar? ile birlikte ayakland?. Kufe ?ehrindeki Ömer bin Sa’d ile Kerbela Olay?na kat?lanlardan 210 ki?i k?l?çtan geçirildi. Bu kar???kl?klar s?ras?nda kaçmaya çal??an Hz. Hüseyin’in katili ?imr de yakaland? ve katledildi.

?slam tarihinde Muharrem ay? içerisinde gerçekle?en bu facia her y?l canland?r?l?r. Ehli Beyt için a??tlar, mersiyeler söylenir, matem tutulur. Hz. Ali’nin türbesi Necef’tedir. ?mam Hüseyin, Ali Ekber, Ali Asgar ile birlikte Kerbela’da ?ehid dü?en 72 ki?inin mezar? vard?r.Hz. Ali’nin türbesinin bulundu?u yere Me?hed-i Ali denir. Me?hed bir ?ehidin ?ehid oldu?u yer demektir.

KERBELA

Kerbela ?mam Hüseyin’in ?ehadetinden bu yana ?slam Dünyas?nda özellikle Anadolu Alevileri için büyük bir kudsiyete sahip olmu?tur. ?ran ve Türk Edebiyatlar?nda Maktel-i Hüseyin ad? alt?nda bir edebi türe de yol açan bu facia yüzy?llard?r haf?zalardan silinmemi?tir. Kerbela ?ehri, Ba?dat’tan 80 km. Ve F?rat’?n 25 km. Bat?s?nda bulunmaktad?r. Hem ?ah ?smail hem Kanuni, Necef’le birlikte Kerbela’y? ziyaret etmi?ler ve ?mam Hüseyin’in türbesine kar?? çok sayg? ve ba?l?l?k göstermi?lerdi.

Mod_seval:
 
ALEV?-BEKTA?? ?NANCINDA CENAZE H?ZMETLER?

1- HAK DÖ?E??NE KONULMASI
Bir can ruhunu Hakk'a teslim etti?inde o an en yak?n?nda bulunan bir kimse, " Ya Hak,Muhammet,Ali ?efaatinden mahrum eyleme " diye tekbir getirerek Hakk'a yürüyen Can'?n gözlerini kapat?r.
Temiz bir bez , mendil ya da tülbent ile çenesini ba?lar. Elbiseleri ç?kar?larak, bir çar?afa sar?l?p "Rahat dö?e?e-Hak dö?e?ine" b?rak?l?r. Elleri yanlar?na düzgün bir ?ekilde uzat?l?r. Her iki ayak ba? parmaklar? bir bezle birbirine ba?lan?r. S?rt üstü yat?r?lan mevtan?n üzeri tamamen kapanacak ?ekilde temiz bir çar?afla ya da bezle örtülür.

2- YIKAMA
Hakk'a yürüyen can, tene?ire büyük bir dikkat, sayg? ve özenle ta??n?r. Bu s?rada bir gülbank okunur.

" Ber Cemal-i Muhammed, ?ah-? velayet, ?mam Ali, ?mam Hasan, ?ah Hüseyini Pir bilene verelim candan salavat.( Bu s?rada orada bulunan canlar salavat getirirler) Dede " Hakk'tan geldik, hakk'a gidiyoruz. Can k?blesine döndük, Yüce Tanr?m Hakk'a yürüyen Can senin a????nd?r. Sen Canans?n O da Can'd?r. ?imdi Can bedeni terk etti. Bedeni topra?a dönecek don de?i?tirecek. Can? ruhu ise sana dönecek. Mür?idimiz Muhammed, Pirimiz Ali, Ehl-i beyt'in yüzü suyu hürmetine sana dönen bu Can? sanca??n?n alt?na alas?n, saklayas?n, bekleyesin. GERÇE?E HÜÜ." diye gülbank verir.

Bu dualar, gülbanklar verilirken mevtan?n üzerine iki kat ya da kal?n bir "stil bezi" örtülür. Bu bezin kal?n ya da iki kat örtülmesinin sebebi vücudun iç k?sm?n? ve avret yerlerini göstermemesi amaçl?d?r. Önce avret yerleri y?kan?r ve bir pamuk ya da bezle t?kan?r. Y?kama esnas?nda ak?nt? olmas?na kar?? tedbir olarak öncelikle bu i?lem yap?lmal?d?r. Sonra vücudunun üst k?sm?ndan ba?layarak, vücudunun her bölümünde ayr? eldiven ve singer kullanarak bol sabunlu ?l?k suyla iyice y?kan?r. (4 tak?m eldiven ve singer gereklidir!) Y?kama esnas?nda mevtan?n erkek ise erkek müsahibi, kad?n ise bayan müsahibi y?kamaya yard?mc? olur.
Bu a?amadan sonra müsahibi varsa öncelikle müsahibinden ba?lamak üzere en yak?n akraba ve arkada? dost, kom?ular s?ras? ile mevtay? ziyaret eder, bir miktar su dökerler. (Can suyu)
Y?kama bittikten sonra mevta üst taraf? temiz bir havlu ile, alt taraf? ayr? bir havlu ile ba?? da ayr? bir havlu ile kurulan?r. Cenazenin sar?laca?? kefen bezinin alt?na sarg? bezleri (ayaklar?na , beline ve boynuna gelecek ?ekilde) önceden yerle?tirilir. Üzerine sarg? bezi aç?l?r. Cenaze bu sarg? bezinin üzerine s?rt üstü yat?r?l?r.
Erkek kefeni üç parçad?r. Ahiret gömle?i, eteklik ve sarg?dan olu?ur. Kad?n kefen ise 4 parçad?r. gömlek, eteklik, sarg?ya ilaveten ba? örtüsü ve gö?üs örtüsü bezi bulunur.
Sarg? bezinin üzerine yat?r?lm?? olan mevtaya Ahiret gömle?i giydirilir. ard?ndan eteklik sar?l?r. Sonra sarg? bezi her iki taraftan vücudu iyice saracak ?ekilde, ba? ve ayaklar görünmeyecek ?ekilde sar?l?r. Ba? ve ayak uçlar?ndan ve belinden ba?lan?r. Bu ba?lar mevta kabire konuldu?unda çözülür.
Kefenleme i?leminde önemli bir kural ise kefen bezinin mevtan?n kendi kazanc?ndan sa?lanmas? ilkesidir. Mevta kefene konulduktan sonra yüzü aç?l?r. Akraba , kom?u ve yolculamaya gelenler ise?e ba?l? olmak üzere, Hakk'a yürüyen Can'? son kez görürler. Ziyaret esnas?nda gözya?? dökülmez, ziyaret sonucu kefenin ba?? da kapat?l?r.

3- HELALL?K ALINMASI
Hakk'a yürüyen Can'? u?urlamaya gelenlerden "Helallik" al?n?r. Bu Helallik töreni hem Hakk'a yürüyen Can '?n evinin önünde, hem de Cenaze töreninin yap?laca?? yerde al?n?r. Buna Alevi- Bekta?i inanc?nda " Helallik Meydan?" da denir.
Hakk'a yürüyen can, evinin önünde uygun yükseklikte bir yere konur. Dede helallik isterken di?er canlar cemlerde oldu?u gibi yar?m ay biçiminde ayaklar mühürlenerek ve eller gö?üste çapraz bir vaziyette dar duru?una geçerler. Çünkü dar duru?u bir teslimiyettir.

Dede " Hakk'a yürüyen ( erkek ya da bayan ad? ile an?larak) ......... Can'? nas?l bilirdiniz?" diye sorar. Canlar " ?yi bilirdik, Hak Muhammed Ali, dondan dona , Candan Cana ta??s?n." derler.

Ard?ndan Dede " Ey canlar, Hakk'? hakikat? özünde gören, bu yüzden En-el hak diyen, 72 millete bir nazarla bak?p, eline , diline , beline sahip olmay? kendisine ilke edinen, dini sevgi, kabesi insan, kitab? bilim, mazlumun yan?nda, zalimin kar??s?nda yer alan ve ?imdi Hakk'a yürüyen bu can (bu yol eri, ya da bac?s?) sizin içinizde yeyip içti, sizlerle ya?ad?. Belki de hak yedi, ?imdi göçtü, hakk'a yürüdü. Bu can üzerinde maddi , manevi hakk?n?z olabilir, varsa helal ediyormusunuz? diye sorar. Canlar "Helal ediyoruz" derler.
Bu soru üç kez tekrarlan?r. Her defas?nda Helal ediyoruz cevab? al?n?r. Ard?ndan Dede " Hakk?m?z varsa helal ediyoruz diyen canlardan Hak Muhammed Ali raz? olsun der.

Sonra Dede duaya ba?lar...

Mod_seval:
"Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali. Yücelerden yüce tanr?m. Can k?blesine döndük, sana yalvar?yoruz, sana yakar?yoruz. Hepimiz senden geldik, sana dönece?iz. Hakk'a yürüyen bu ............... can, yönünü sana çevirmi?, sana dönüyor. Seni Hakk bilen, Hz. Muhammedi mür?id bilen, Hz. Ali'yi Pir bilip, Ehl-i Beyte gönülden ba?l? olan bu Can?, ?mam Hasan, ?mam Hüseyin a?k?na ba???la.
Bismi?ah...Allah Allah... Hakk Muhammed Ali, On iki ?mam, Pirimiz , Üçler , be?ler yediler, Ondört masum-u Pak'lar, On yedi kemerbestler, K?rklar, Hünkar Hac? Bekta?-? Veli a?k?na ba???la. Hakk'a yürüyen, Can'?n geride kalan yak?nlar?na, yol karde?lerine, sabretme gücü ve sa?l?klar ihsan eyle , Burada bulunan bütün can'lar?n geçmi?lerinin ruhu ?ad eyle.
Ya Hakk.. Hepimize Hakk Muhammed Ali diyerek don de?i?tirme nasip eyle. Hakk?n huzurunda Dem-i Ali, S?rr-? Nebi, Pirimiz üstad?m?z Hünkar Hac? Bekta?-? Veli ve tüm yol erenlerinin ve gerçeklerin demine devran?na hüü diyelim, verelim candan salavat... der.
Salavat: (Allahume salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed. La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah, Aliyyül Veliyullah, Mür?id-i Kamilullah,)

Bu gülbank ile HELALL?K al?nm?? olur. Helallik meydan? töreni biter.

4- CENAZE TÖREN? (CENAZE MEYDANI)
Helallik Gülbang?'n?n ard?ndan Cenaze töreni (ya da Meydan?) ba?lar. cenaze törenine gelen canlar?n Cem törenine gelir gibi, tertemiz y?kanm?? olmalar? gerekir.
Cenaze Musalla ta??na konur. Canlar cenazenin ard?nda yar?m ay biçiminde toplan?rlar. Dede ise cenazeyi önüne alarak canlar? kar??s?na al?r ve cemal cemale Ayn-i Cem de oldu?u gibi tören ba?lar.
(Alevi-Bekta?i gelene?i bugün sünni anlay??la uygulanmaktad?r.)
Cenaze töreninde kad?n erkek yanyana safa durur.(Art?k sünnilerin bile cenaze törenlerinde kad?n- erkek yan yana saf durmaktad?rlar.) Canlar ellerini çapraz bir ?ekilde gö?sünde bulu?tururlar. Cem töreninde oldu?u gibi ayaklar mühürlenip "Dar" durumuna geçerler. Alevi- Bekta?i erkan? böyle olmas? gerekirken bugün sünni anlay???n uygulamalar? yap?lmaktad?r.

Cenaze töreni ‘’Hakk Ya Muhammed Ya Ali’’ tekbiri ile ba?lar. Bu tekbir söylenirken ba?lar yukar?ya kald?r?l?r.( Alevi- Bekta?i inanc?nda as?l olarak " Allahuekber" diye tekbir yoktur, sonradan törenlere bir ?ekilde eklenmi?tir. (?mam-? Cafer Cenaze töreninin secdesi ve rukusu olmad??? için namaz olmad???n? belirtmi?tir.)
Dede cenazenin ba? k?sm?nda durarak tekbirden sonra duaya ba?lar.

Bismi?ah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali.
Yüce tanr?m, Hakk'a yürüyen ............. can için durduk sana duaya.Yüzümüzü döndük K?ble-i Beytullah'a. Uyduk Hakk ,Muhammed, Ali ve On iki ?mama...
Yücelerden yüce Ya Hakk. Can K?blesine döndük. Dü?ündük , yarad?lan? gördük, yaradana inand?k , yaradan? ?nsan-? Kamil'de bulduk. En- el Hakk olduk, Ba???la bizi Ya Hakk. Sana yürüyen , sana uçan , sana do?ru u?urlad???m?z, sana do?ru yolculad???m?z bu Can'? ba???la.
Bilenler bildikleri bir duay? okusun, bilmeyenler Hak Muhammed Ali a?k?na salavat getirsin... der.

Dede:
"Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali " der. Bu söz söylenirken ba?lar yukar?ya do?ru kald?r?l?r.

" Hakikat abdestini ald?k . Günah?m?z sevab?m?z boynumuzda niyaza geldik . Medet mürvet ?ah?m dar?na durmaya geldik.

Ezelden seyrettik biz bu alemi, Güne? do?madan, ay do?madan, Aydan günden ezelden.Bu mülke biz gelmi? gitmi? idik ezelden . Günahlar?m?z?, sevaplar?m?z? bir mizanda tartm?? idik ezelden. Kona??m?z ???kt?r, handan ezelden. Canan? gördük ho? olduk, Özümüzü tan?d?k yol olduk. Ana rahmine dü?tük kandan ezelden. GERÇE?E HÜ. MÜM?N-E YA AL?...

Dede : Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali...
Bu can Hakk'a yürüdü. Kainat?n temsilcisi idi. Hakk ile bulu?tu, yaradana kavu?tu. Yeni bir dona , yeni bir cana , bin bir cana kar??t?.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git