Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/uzumbaba.com/public_html/forum/Sources/Subs.php on line 3889
Alevili?e Dair Her?ey - sayfa 4 - ?nanç ve toplum -

TOPLUM VE B?L?M > ?nanç ve toplum

Alevili?e Dair Her?ey

<< < (4/6) > >>

Mod_seval:
?mam Muhammed MehdiOn ikinci ve son ?mam Muhammed Mehdi, Hasan Askerinin tek o?ludur.Anas? Nercis Hatundur.
?slam aleminde, Mehdi kadar üzerine çok söz söylenen ve yaz?lan konu pek azd?r. Bu yaz?lar ve tart??malar ça??m?za kadar aral?ks?z süre gelmi?tir.
Mehdi’nin Do?umuna Babas? anas? ve halas? tan?k olmu?tur.Hakime Methinin do?umunda haz?r bulundu?unu kesin biçimde aç?klam??.
Mehdi’nin ya?am? tamamen bir s?r perdesidir. Kimse ile yüzyüze görü?memi?tir.Halka yapacag? duyurular?n? Ebu Amr Osman,Ebu Ca’fer, Muhammed, Hüseyin bin Ruh, Muhammed Samuri ad?nda dört sefiri arac?l??? ile yapm??t?r.
?nananlar?n,umut ????? haline gelmi?tir Halk inan???nda Bir ma?arada s?r oldu?u dünyaya tekrar gelece?i Alemi zulümden ar?t?p adaletle dolduraca?? söylenerek günümüze kadar gelmi?tir. Hükümdarlara kar?? yap?lan tüm k?yamlarda halk?n deste?ini almak için,Tüm ayaklananlar Mehdi ad?na ortaya ç?km??lard?r.

Mod_seval:
Alevi Dualar?

Dua ve Alevi Dualar?
Son tahlilde insano?lu aciz içinde olan bir varl?kt?r. Bu durum insanl?k tarihine kadar uzan?r. Teknoloji ne kadar geli?mi? olursa olsun, ya?am standard? ne kadar yükselmi? olursa olsun insano?lu her zaman yarat?c? güce muhtaç olacakt?r. Dua’da bu a?amada devreye giriyor.Dua bir ibadet biçimidir. Hz. Peygamberin ifadesiyle "ibadetin özüdür". ?nsanlar s?k?nt?l? anlar?nda oldu?u gibi bolluk ve bereketli dönemlerde de duaya s???nm??lard?r.
Duay? di?er ibadetlerden ay?ran en büyük özellik onun biçimsel olmay?p daha çok bireysel bir ibadet ?ekli olu?udur. Yani Allah ile kurulan bire bir "ileti?imdir". Bu ileti?imin zaman?, mekan? ve biçimi yoktur. ?üphesiz toplumsal olarak bir araya gelindi?inde birlikte okunan dualar da vard?r. Bu dualardan baz?lar?n? aktaraca??z. Bu dualar daha çok ortak noktalar?n ço?almas?na yaramaktad?r. Tekrar belirtmekte yarar var. Bu ibadetin en önemli özelli?i zaman, mekan ve biçimsellikten ar?nm?? olmas?d?r, ayr?ca yarat?c? güçle insano?lunun birebir ileti?imi olmas?d?r. Ama toplumsal geli?im aç?s?ndan genel dualar?n bilinmesi ve zikredilmesi de önemlidir.

Lokma DuasiAllah! Allah! Lokmalar kabul ola. Muratlar has?l ola. Hak Muhammed Ali Kabul eyleye... ?mam Hasan ?ah Hüseyin Hünkar Hac? Bekta? Veli defterine kay?t ola. Nur’u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Hac? Bekta?i Veli gerçek Erenler Demine Hu Mümine Ya Ali

Allah Allah! Ak?amlar hay?r ola, Hay?rlar feth ola ?erler defola, hizmetleriniz kabul ola. Muratlar?n?z has?l ola. Haz?r, gaib, zahir bat?n ayini Cem erenlerinin nur cemallerine a?k ola. On sekiz bin alemle mümin, müslim cümle karde?lerimizi Muhammed- Ali gülbang?ndan mahrum eylemeye. Allah cümlemizi didar? ehli beyte me?rebi hüseyine nail eyleye Muhammet el mustafa, Aliyyel Murtaza, Cebrail Musaffa, Gözcü Er Mustafa, Gulam Kamber, Çera?c? Cabir Ensar, Selmani Farisi, Bilal Habe?i, Kurbanc? Mahmut Ensari, Gulam Kisani, Semahc? Abuzer Gaffari, Fat?matül Zehra, Am?r? Eyyar ve ?znikci, Hüzeymenin hüsnü himmetleri üzerinizde ola. Saklaya bekleye dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hac?i Bekta? Veli den ola Vaktin imami Veliyettin Efendimizin defterine kay?t ola gerçek erenler demine hu! Mümine Ya

ÇERA? Çün çera?? fahr uyand?rd?k Hüdan?n a?k?a
Seyyid el kevneyn Muhammed Mustafa’nin a?k?na
Sakii Kevser Aliyyel Murtazanin a?k?na
Hem Hatice Fat?ma Hayrünissan?n a?k?na
?ah Hasan Hulki R?za hem ?ah Hüseyni Kerbela
Ol imam? etkiya Zeynel aban?n a?k?na
Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
Cafer üs Sad?k ?mam? Rehmüman?n a?k?na
Musai Kaz?m ?mam? Serfiraz? ehli Hak
Hem Ali Musa R?zay? Sabiranin a?k?na
Sah Taki ve Ba Naki hem Hasanül Askeri
Ol Muhammed Mehdi Sahip Livan?n a?k?na
Pirimiz üstad?m?z Bekta? Velinin a?k?na
Ha?redek yanan yak?lan a?ikan?n a?k?na

Mod_seval:
Alevilikte Kurban Bayram?

Alevilerde Kurban Gelenegi ve Kurban Bayrami

Canlar kurban kelimesinin anlam? Allaha yakla?mak Allah?n r?zas?n? kazanmak demektir
Yani Allaha manevi aç?dan yakla?makt?r.
Asl?nda sadece kurban keserek Allaha manevi aç?dan yakla??lm?yor .Bir fakir sevindirmek bir yoksulun karn?n? doyurmak insanlara sevgiyle yakla?mak okumak isteyipte yoksulluktan okuyamayan ö?rencileri okutmak k?sacas? yoksulu ve fakiri sevindirmek Allah?n r?zas?n? kazanmak demektir yani kurban kesmedende bunlar yap?ld???nda kurban yerine geçer

Canlar kurban gelene?i HZ. ?brahimin o?lu ismaili kurban adak etmesiyle ba?lar.
HZ. ?brahim çocugu olmad???ndan Allaha yak?n?rken ya Rabbim benim günah?m neydide bu kadar mal?m mülküm varken soyumu sürdürecek bir evlad dahi vemedin bana diye yakar?rken Tanr? ?brahimin duas?n? kabul edip ya ibrahim sana bir evlet verece?im sende dünyada ençok sevdi?ini bana kurban edeceksin demesiyle kurban gelene?ininde temeli at?lm?? oldu . ismail dünyaya geldi?inde Hz ?brahim ?unu anlad?ki dünyada ençok sevdi?i o?lu ismail di ve Allaha vermi? oldu?u sözü yerine getirmesi gerekiyordu.

?smail 12 ya??na gelinceye kadar Hz ?brahim sürülerle koyun ve develer kesmesine ramen Allaha vermi? oldu?u sözü yerine getirmesi gerekiyordu her gece rüyalar?na vermi? oldu?u söz geliyordu ve Hz ?brahim içindeki nefsi yenmesiyle ismaili kurban etmek istemide kendi varl???n? Tanr? varl???nda eritmesi ve böylece tümüyle Tanr?ya eri?mek iste?idir . Gerçektende
Hz ?brahim vucudu yoketmeden de Tanr?ya var?laca??n? anlad?. Böylece o?lunu ve kendini yok etmekten çekinip elde etti?i bu gerçek kavu?ma u?runa maddi bir kurban (koç) adad? ki
Günümüze de?in gelen kurban kesmenin kökü buraya dayan?r.

Hz ibrahimin nefsini yenmesi ismaili b?cak alt?ndan kurtaran oydu ogünden bugüne kadar insan o?lunun kurban edilmeyi?i insanlar aras?nda sükran ,sevinç,dileklerinin kabulolmas? manas?nda bugüne kadar bayram havas?nda yap?larak gelmi?tir..

Bak?n bukonuda Genç Abdal nediyor

Ayn i cem de herkes murad?n buldu
Donand? meclisler nur ile doldu
Hep erenler evliyalar cem oldu
Bu dem bayram?m?z seyran?m?z var

Alevilerde ise kurban dendi?i zaman as?l kurban nefsini t??lamakt?r
Çünkü Alevilerde dualarda can?m kurban tenim tercüman diyerek ikrar verip ikrar?nda durmakt?r, ilim ve irfanla olgunla??p erenler yolunda el ele el hakka insani kamil mertebesine erip o meydana gelmektir

Allah Allah deyip gel bu meydana
Can ba? feda edip götür kurbana
Boyun e?ip yüz sür ?ah? Merdana
Erenler bu meydan er meydan?d?r.

Nesimi bu konuda bak?n nediyor

Can?m erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
?krar?m ezelden verdi
Can?m meydanda meydanda

Gerçek olan olur gani
Gani olan olur veli
NES?M? ,yim yüzün beni
Derim meydanda meydanda

Alevilerde kurban adak yapman?n kurallar? vard?r her can istedi?i anda kurban adayamaz
Özellikle kurban kesecek canlar ev içerisinde darg?n küskün olmayacak , kurban adak yaparken aileyi bir araya toplay?p herke? r?zal?k vermesi gerekmektedir çünkü bizlerde r?zas?z lokma yenmez nas?lki cemlerde r?zal?k verilmeden cemler yap?lam?yorsa dedeler r?zal?k almadan cemi yapam?yorsa kurbandada ayn? r?zal?k al?nmas? gerek mektedir.

Alevilerde özellikle adak kurbanlar? herhangi bir can?n bir dilek diledi?inde ,bir kazadan kurtuldu?unda,diledi?i bütün dileklerinin kabul olmas?ndan sonra kurban keserler bu kurban?da kap? kom?uya ve özelikle fakirlere da??tmalar? gerekiyor.
?krar kurbanlar? vard?r bu kurbanlar da yap?lacak bir cem esnas?nda gelen bütün canlara cemde lokma olarak sunulur.

Kurban bayram?nda ismail a?k?na adam?? olduklar? kurban?n? kesmeden önce ailesiylebirlikte bir dergahta bayram ibadeti yaparlar cem seklinde cemal camale dedenin kar??s?nda kurban düvazlar? söylenir ve secde yap?l?r. Dergahlar?n olmad??? yerde dedesini eve ça?ir?r ve dede kurban? n duas?n? verir ve kurban t??lan?r. Alevilerde bayramdendi?i zaman darg?nlar?n bar??mas?,hasta ziyaretleri,kabir ziyaretleri,büyüklerimizi ziyaret etmek ,bir fakir doyurmak,yoksullar? ziyaret etmek,ziyaretlere var?p dilek dilemek ve en önemlisi cem olup pir kar??s?nda dua ya durmakt?r

Asl? ?ah ? Merdan , Güruh i Naci
Gerçe?e ba?l?d?r buyolun ucu
Senede bir kurban talibin borcu
Pir i Tarikata indi bu kurban

Canlar Aleviler biryerleri ta?layarak bayram yapmazlar Alevilerin bayram anlayi?? yukarda s?ralad?klar?m?zd?r ya?ad???m Tercan bölgesinde böyle bayram yap?l?r
Belki yöresel olarak küçük farkl?l?klar olsada öz itibariyle ayn?d?r yani kurban kesmekten amaç yoksulun karn?n? doyurmakt?r fakir sevindirmektir,inanc?n?zdaki de?erleri ya?atmakt?r en önemliside içinizdeki kini kibiri atarak Ailenizle birlikte pirin kar??s?nda özünüzü dara çekmektir piri pak olmakt?r.

Hak Muhammed Ali yoluna gönül verenlerin a?k?na
H?z?r yard?mc?n?z olsun

Mod_seval:
Hizir orucu ve Cem
Alevilerde H?z?r Orucu ve Cemi

Anadolu’daki Alevilerde anlat?lan rivayetlerde, H?z?r Aleyhisselam ve ?lyas Aleyhisselam peygamber mertebesinde iki kardestirler.
Kutsal kitaplarda anlat?ld??? üzere; Nuh Aleyhisselam Tanr?’ya seslenerek “Yarabbi kullar?n?n bana ne yapt???n? görüyor musun bunlara hidayet ver, do?ru yolu göster. Hidayetten nasipleri yoksa bana sab?r ver. Bunlar?n içinde imana gelecek kimse var ise bana bildir.’’ diye yalvard?.
’tan bir vahiy geldi ve : “Bir gemi yap! ?mana gelenleri o gemiye al. Tufan kopacak, sana inanmayanlar ve Allaha iman etmeyenler helak olacaklar.’’ dendi. Bir rivayete göre de kendisine inanmayan Kenan ad?ndaki o?lu ve annesi bu gemiye binmediler ve tufanda bo?uldular. Tufan zaman? gemi su üzerinde bir süre dola?d?kdan sonra bir afat ba?lad?. F?rt?naya ve dalgalara tutulan gemideki halk feryat ve figan ederek ’’ Ya H?z?r, sen bizi kurtar!’’ diye dua ettiler. Üç gün üç gece f?rt?na devam etti. Gemi her taraftan su almaya ba?lad? ve batt? batacak derken, bu s?rada bir ye?il el gelip gemiyi batmaktan kurtard?. Bu olaydan sonra sular sakinle?ti, f?rt?na durdu. I?te o zamandan beri insanlar, Dergah? Hakk’a üç gün oruç naz?r etmi?ler. Böylece her y?l üç gün oruç tutarak H?z?r Aleyhisselam’?n yard?m?n? dilerler.
Anadolu’daki Alevilerde anlat?lan rivayetlerde, H?z?r Aleyhisselam ve ?lyas Aleyhisselam peygamber mertebesinde iki karde?tirler. Bunlardan H?z?r karada ??yas deryada zorda ve darda kalanlar?n imdad?na ko?arlar ve ikisi de ölümsüzdürler.
Ab? hayat çe?mesinden su içtiklerine, ab? hayat ölümsüzlük çe?mesinden su içenlerin yanl?z bu iki kutsal ki?inin oldu?una, hep ya?ad?klar?na, her yerde haz?r ve naz?r olduklar?na inan?l?r. Onlar yürekten a?k ile ça??ran herkesin imdad?na eri?irler.
H?z?r Aleyhisselam bizim inanc?m?zda ak sakall?, nur yüzlü, boz bir ata binip da?da ve deryada dola??r. Onun için halk dilinde(Bozatl? H?z?r) diye ça?r?l?r ve hakk?nda binlerce hikaye vard?r.
Aleviler, H?z?r ay?nda üç gün oruç tutup, H?z?r Cemi yapar ve kurban keserler. Bu dönemde aile ziyaretleri yap?l?r, oruca niyetlenilir, ak?am yeme?inden sonra sahura kalkmadan ertesi günün ak?am?na kadar oruç tutulur. Genellikle mevsim itibar?yla k???n H?z?r orucu tutuldu?undan, insanlar Anadolu’daki küçük yerle?im birimlerinde(köylerde ve mezralarda ) yan yanad?rlar. Sazlar çal?n?r, deyi?ler söylenir ve H?z?r Aleyhiselam ile ilgili menk?beler anlat?l?r.
Orucun üçüncü günü bu?day taneleri sacda kavrularak ta?tan yap?lm?? el de?irmenlerinde(d?star) ö?ütülür. Dersim - Tunceli yöresinde bu gelenek halen sürmektedir. El de?irmeninde ö?ütülen bu?day unu, irmik gibi olur. Elenerek, tepsi veya temiz bir bez üzerine toplan?r, hiç dokunmadan o gece bekletilir. Genç k?zlar ve o?lanlar, hane halk? niyet tutar ve uyurlar.
Ertesi sabah irmi?in üzerinde iz olup olmad???na bak?l?r. ?ayet iz varsa H?z?r’?n u?rad???na inan?l?r ve dua edilir. Alevilerin ya?ad??? ço?u bölgede bu kavrulmu? ve ö?ütülmü? bu?day irmi?ine “gavut” denilir. Bu irmik oruç sonunda pi?irilip içine tereya?? dökülerek tüm kom?ularla birlikte dua edilerek yenir. S?ra ile her evden birkaç lokma yenilerek köydeki tüm evler dola??l?r. H?z?r ay?nda cem yapan aileler pirini veya rehberini ça??r?r, kurban?n? keser. Mali durumu iyi olmayanlar kurban kesmeden de cem yapabilir. Alevi köylerinde H?z?r Cemi oldukça yayg?nd?r. A?a?? yukar? her hane Cem yapar.(1980’e kadar kadar böyleydi. )
Ceme herkes banyosunu yaparak, temiz elbiselerini giyerek kat?l?r. Uzun zaman oturamayacak ve anlat?lanlar? dinleyemeyecek ya?taki küçük çocuklar ve hastalar ceme gitmez veya götürülmez. Kad?nlar, ceme giderken süs ve ziynet e?yalar? takmazlar. Hakk?n huzuruna oldukça sade ve temiz gidilir.
Anadolu Alevilerinde Bozatl? H?z?r sözü oldukça yayg?nd?r. ‹nsanlar ço?u yeminlerini ve adaklar?n? onun ad?yla yaparlar. H?z?r a?k?na istenen ve H?z?r a?k?na verilen ?eyler makbul ve muteberdir. Isimlerin ço?u H?z?r ad?yla an?l?r (H?z?r da??, H?z?r oca??, H?z?r çesmesi, H?z?r gölü, H?z?r yolu).
Bozalt? H?z?r darda kalan tüm insanlar?n yard?mc?s? ve bekçisi olsun.

YAZAR: HASAN KILAVUZ DEDE


BOZATLI HIZIR
Elaman Mürvet huzura geldik
Yard?m eyle bize bozatl? H?z?r
Yüz sürüp yerlere yard?m diledik
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Toplanm?? canlar dua ediyor
H?z?r gelir diye herkes bekliyor
Ça??ran ki?iye yard?m ediyor
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Mümin olan yüzün hep Hakka döner
?rfan meydan?nda kaynay?p pi?er
Diz çökmü? önünde aff?n? diler
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Seni seven canlar elini açm??
H?z?r günü diye duaya durmu?
Nebilik velilik tek sana gelmi?
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r


Mümin ikrar?na sad?k olunca
Kusurunu ele al?p gelince
A?lay?p s?zlay?p af dileyince
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Kemter dervi? diler özüne himmet
Mahrum etme beni eyle mürüvet
Evliya embiyan?n yüzü suyu hürmeti
Yeti? yard?m eyle bozatl? H?z?r

Mod_seval:
MUHARREM AYI VE MATEM ORUCU

Muharrem ay? Hicri takvimin birinci ay?d?r. Onuncu günün de ismi, A?ure’dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, ?srail ve Fars milletleri taraf?ndan, Muharrem ay?n?n A?;ure günü, kutsal kabul edilen ortak bir de?erdir. Bugünün de?erini ve kutsall???n?, tarihler ?öyle anlat?yor:

Adem atan?n tövbesinin kabul edildi?i gün.

Nuh Peygamber'in gemisinin karay? buldu?u gün.

?brahim Peygamber'in Nemrut,un ate?inden kurtuldu?u gün.

Musa Peygamber'in kavmini Firavun'un ?errinden kurtard??? gün.

Yunus Peygamber'in bal???n karn?ndan kurtuldu?u gün.

Eyüp Peygamber'in dertlerine ?ifa buldu?u gün.

Saymakla bitiremeyece?imiz bütün peygamberlerin refaha, kurtulu?a ve ba?ar?ya ula?t?klar? gündür. Onun içindir ki Nuh Peygamber dahil ondan sonra gelen bütün peygamberler, Hz. Muhammed ve Hz. Ali de 10 Muharrem A?ure günü ?ükür ve senalar?n? ifade ederek, oruç tutmu?lar. Nuh Peygamber'in kurtulu? çorbas?n? pi?irip fakir fukaraya yedirmi?ler, Hay?r ihsan yapm??lar. Bütün tarihler o güne kadar olan, Muharrem ay?n?n kutsall??? ve özelli?ini böyle anlat?rlar.

MATEM

Matem Farsça,dan gelen bir kelimedir. Türkçe'de anlam?: Çok sevilen de?erli bir varl??? veya yak?n? kaybedildi?inde bu insan?n günlük ya?am?n? etkiler; insanlar kederlenir, üzülür a?lar ve uzun bir zaman üstünden atamaz, e?lenemez, gülemez, ne?elenmek istemez, hep günlerini üzüntü ile geçirdi?i zaman dilimine Yas veya matem tutmak, demektir.Hz. Muhammed,in ölümünden 48 sene sonra, bütün peygamberlerin kutsal kabul ettikleri, oruç tuttuklar? Hicri 10 Muharrem 61 Cuma günü Miladi 10 Ekim 680 tarihinde, Kerbela denen F?rat Nehri,nin kenar?nda, kurda ku?a sebil olan F?rat suyunu, Hz. Muhammed,in torunlar?na, Ehl-i Beyt,ten de tek kalan Hz. Hüseyin,ine ve onun mahsun yavrular?na vermediler. Dünya da bugüne kadar bir e?i benzeri olmayan, insanl?k aleminin yüz karas?, görülmemi? susuz bir zulüm ve katliam i?lendi.

Muharrem ay? denince? Aleviler için yas veya matem ay ?akla gelir. Bugüne kadar inanc?nda, felsefesinde, itikat?nda, sevgisinde, Hz. Muhammed’e ve onun Ehl-i Beyt'ine can? gönülden A?k-? Muhabbetiyle ba?l? olan Aleviler, onlar?n sevgisi ile sevinmi?ler, kederi ile kederlenmi?ler, ac?lar?na a?lam??lar, gördükleri zulüme de yas tutmu?lar. Zulüm edenleri de lanetle anm??lar.

Hz. Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine inan?p iman edenler, onlara yap?lan bu zulmün ac?s?n? hiçbir zaman unutmazlar. Hele Muharrem ay? gelince o zulmün kendilerine yap?lm?? gibi ac?s?n? hissederler. ??te o 12 gün, oruçlu halleriyle. Dü?ünlere, e?lenceli yerlere gitmezler, dü?ün ni?an yapmazlar, fazla sulu yiyeceklerden güçleri oran?nda sak?n?rlar, ya?ad?klar? ortama göre, imkanlar? ve olanaklar? el veriyorsa tra? olmazlar, i?tahlar?n?n çekti?i güzel ve etli yemekleri yemezler.

Alevilikte oruç tutarken sahura kalkmak yoktur. Durumu özetleyecek olursak: Nas?l ki yak?nlar?n?zdan birini kaybetti?iniz zaman, onun ac?s? ile bir zaman kederli, üzüntülü günler ya??yorsan?z. ??te 12 gün oruç boyunca da aynen öyle ya?an?r.

A?ure
Matem Orucu bitiminde A?ure pi?irilir. A?ure, tatl? bir çorba olup, birlikte yenilir veya evlere da??t?l?r. A?ure çorbas?nda et bulunmaz. Bu?day, f?nd?k, ceviz veya meyvelerden olu?an 12 de?i?ik üründen yap?l?r (tarif). A?ure Günü, Sünnilerin Ramazan Orucu bitiminde kutlad??? ?eker Bayram? gibi bir bayram kutlamas? de?ildir. Aleviler; Kerbela’da ?mam Hüseyin’in o?lu Zeynel Abidin’in sa? kurtuldu?u için mutludurlar, bu nedenle çorba tatl? olur.
Muharrem ay?nda Aleviler bir araya gelerek birlikte mersiyeler, ?iirler, deyi?ler, Alevi önderlerinin kahramanl?k öykülerini okurlar, anlat?rlar, söylerler.

ORUCA N?YET ETMEK
Bism-i ?ah…Allah Allah… Er Hak-Muhammed-Ali a?k?na, ?mam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela’da ?ehid olanlar?n temiz ruhlar?na, Fat?ma Anam?z?n ?efaat?na, Oniki ?mamlar a?k?na oruç tutmaya niyet eyledim. Ulu Dergah kabul eylesin...

A?URE LOKMASI ?Ç?N DUA
Bism-i ?ah…Allah Allah…
Barekallah. ?ehidler ?ah? ?mam Hüseyin Efendimizin ve Kerbela ?ehidlerinin yüce ruhlar?n?n ?ad olmas? için barekallah. Cümle erenlerin ruhu için barekallah. Yurdumuzun, Ulusumuzun, Cumhuriyetimizin esenlikte olmas? için barekallah. Ordular?m?z?n güçlü olmas? için barekallah. Ahirete göçenlerimiz ve bugün ya?ayanlar?m?z için barekallah. Gökten hay?rl? rahmet, yerden hay?rl? bereket vermesi için barekallah. Muhammed Mustafa, Aliyyel Mürteza, ?mam Hasan, ?mam Hüseyin, Kerbela ?ehidleri ve Hünkâr Hac? Bekta? Veli hakk? için el-Fatiha ve salevat. Gerçe?e hü…

A?URE YEND?KTEN SONRA OKUNACAK DUA
Bism-i ?ah …Allah Allah…
Allah, Muhammed, Ali, Oniki ?mam Efendilerimizin ruhu revanlar?, ?âd ve handan ola. Münkir ve münaf?klar mat ola, müminler ?âd ola. Lokmalar?m?z dertlere deva ola.
Matem-i Hasan ve Hüseyin ola. Cümlemize hakl? hay?rl? k?smetler verilmesi için …
Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hac? Bekta? Veli demine hü.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git