TOPLUM VE B?L?M > ?nanç ve toplum

Alevili?e Dair Her?ey

<< < (3/6) > >>

Mod_seval:
?mam Cafer SadikAlt?nc? ?mam Olan Caferi Sad?k, 699’da Medine’de dünyaya geldi. Babas? be?inci ?mam Muhammed Bak?rd?r.
?mam Caferi Sad?k, tarihin en önemli dönemlerinden biri olan Emevi saltanat?n?n çökü?ü ve Abbasi saltanat?n?n ba?lamas? döneminde ya?ad?. Caferi Sad?k, saltanat sahiplerinin kendisine sundu?u bütün teklifleri reddetti. Caferi Sad?k bu dönemde ilmi toplant?lar düzenledi, dersler verdi. Bu derslere ve toplant?lara binlerce insan kat?ld?. Caferi Sad?k bütün kutsal imamlarda oldu?u gibi derin bir bilgiye sahipti. Caferi Sad?k bu bilgilerinin ö?rencileri vas?tas?yla bütün insanl??a ula?mas? için çal??t?. Alt?nc? imam olan Caferi Sad?k salt dini bilgiler de?il, insanl???n sorunlar?na çözüm için di?er alanlarda dersler verdi. Caferi Sad?k’?n bu dersleri sonucu onlarca ilim sahibi insan yeti?ti. Hatta baz? Sünni alimler bile onun ö?rencisi olmakla övünürlerdi.

Alt?nc? imam Caferi Sad?k, ö?retmenli?inin yan? s?ra ahlâkl? ki?ili?i ile kendisiyle tan??an insanlar? etkiliyordu. Onunla tan??an, onun derslerine, sohbetlerine kat?lan bir çok insan onun etkisinde kalm??, bilgisinden, davran??lar?ndan etkilenmi?tir. Tabi ki bu insanl??? güzelli?e davet eden sevgili imam saltanat sahiplerinin ho?una gitmiyordu. Saltanat sahipleri onu s?k s?k taciz edip, bask?lar uyguluyorlard?. Sonunda onu zehirletip ?ehit ettiler (766). Caferi Sad?k ?ahadetinden sonra da Alevilere önderli?ini sürdürdü. Ehlibeyt sevdal?lar? onun "Buyruk"’lar?na uymaya devam ediyor.

Baz?lar? cahillikten ya da art niyetten ?mam Caferi Sad?k’? yanl?? tan?t?yor, yanl?? alg?l?yor, yanl?? de?erlendiriyorlar. Olay?n özü; Caferi Sad?k’s?z bir Alevilik dü?ünülemez.

Mod_seval:

?mam Musai KazimYedinci imam olan Musa Kaz?m, 745 y?l?nda do?mu?tur ve 799 y?l?nda ?ehit edilmi?tir. Alt?nc? imam Caferi Sad?k’?n o?lu olan yedinci imam Musai Kaz?m, ya?am? boyunca çok a??r zulümler gördü. Musai Kaz?m, Ehlibeyt’in nurlu yolunu bütün zulümlere, sapmalara kar??n lay?k?yla temsil etti. Yedinci imam Musa Kaz?m, atalar? gibi geceleri tek tek fakirlerin, yard?ma muhtaçlar?n evlerini ziyaret eder, onlara gereken yard?m? yapard?. T?pk? atalar? gibi bunlar? kendini tan?tmadan, kibirlenmeden yapard?.

Emevi saltanat? y?k?l?p yerine Abbasiler geçince, Ehlibeyt ve taraftarlar? rahat edeceklerini sand?lar. K?sa bir süre geçmeden Abbasiler de Emevileri aratmayacak zalimliklere ba?vurdular. Abbasi yöneticilerinin korkusu halk?n Ehlibeyt evlatlar?n? yönetimde görmek istemesiydi. Kald? ki; Abbasiler Ehlibeyt taraftarlar? sayesinde iktidar olmu?lard?. ?ktidarlar?n? ba?ta Ebu Müslim Horasani olmak üzere, Ehlibeyt önderlerine borçluydular. Çünkü Emevi saltanat?n? y?kan en önemli darbeyi vuran büyük Alevi önderlerinden olan Ebu Müslim Horasani’dir. Ama ne ac?d?r ki; Abbasiler ba?ta Ebu Müslim olmak üzere bir çok ki?iyi katlettiler.

Ehlibeyt taraftarlar? Emevi saltanat? y?k?l?nca büyük bir sevinç duymu?lard?. Art?k inançlar?n? özgürce ya?ayacaklar?na inan?yorlard?. Çünkü Abbasiler Ehlibeyt taraftarlar?n?n sayesinde iktidara gelmi?lerdi. Ehlibeyt taraftarlar?n?n gücü iktidar? tek ba??na almaya kâfi gelmiyordu. Onlarda böyle bir ara yol bulmu?lard?. Kald? ki; Abbasiler çok büyük sözler vermi?lerdi. Ama iktidar?n? sa?lamla?t?r?nca i?in rengi de?i?ti. ??te yedinci imam Musa Kaz?m böyle bir dönemde ya??yordu. O sayg?de?er imam, iktidar?n karanl???na kar??n halk? ayd?nlatmaya çal???yordu.

Abbasi halifesi Harun Re?id döneminde saraydaki ahlâks?zl?k ve umars?zl?k doru?a ç?km??t?. Harun Re?id ve bir avuç yanda?? lüks ve sefa içinde ya?arken, halk açl?ktan k?r?l?yordu. Dü?ünce ve ruhen de yoksulla?an halk yedinci imam Musa Kaz?m etraf?nda toplan?yordu. Kendi iktidar?n?n tehlikede oldu?unu bilen Harun Re?id, Musa Kaz?m’? zindana att?. Neticede sevgili imam? 799 y?l?nda zehirleterek ?ehit etti.

Musa Kaz?m’dan sözler:
. Dedem Hz. Ali buyurdular: "Meclisin ba??nda ancak üç s?fata sahip olan kimse oturabilir: Bir ?ey sorduklar?nda cevap veren, halk?n söz bulup konu?amad??? zaman konu?an, mecliste oturanlar?n maslahat?na uygun olan görü?ü ortaya koyan. Bu üç s?fattan birine sahip olmaks?z?n meclisin ba??nda oturan kimse ahmakt?r."

· Dedem Hz. Ali buyurdular, "?htiyaçlar?n?z? kar??lamak istedi?inizde ehlinden isteyin." "Ya Ali, ehli kimlerdir?" diye soruldu?unda buyurdular: "Allah’?n, Kur’anda beyan etti?i kimselerdir." Allah buyuruyor ki: "Hiç ?üphesiz temiz ak?l sahipleri ö?üt al?p dü?ünmektedir." (97)

· Dedem ?mam Zeynel Abidin buyurdular : "Salih kimselerle oturmak insan? do?rulu?a götürür, alimlerin adab?na uymak akl? ço?alt?r, adil yöneticilere itaat etmek izzetin kemalidir; (ticaretle) mal?n? art?rmak ise yi?itli?in kemalidir. ?sti?are edene do?ru yolu göstermek nimetin hakk?n? eda etmektir.

· Dedem Hz. Ali ashab?na buyurdular “Gizlide ve aç?kta Allah’tan korkmay?, sevinç ve gazap halinde adaletli olmay?, fakirlik ve zenginlikte ticaret yaparak mal kazanmay? size tavsiye ediyorum. ?li?kisini kesenle ili?ki kurun. Zulmedeni affedin. Mahrum kalana ba???ta bulunun. Bak???n?z ibret, susman?z fikir, sözünüz zikir ve tabiat?n?z da cömertlik olmal?d?r.

· Dedem ?mam Zeynel Abidin buyurdular : Yeryüzünün, do?usunda ve bat?s?nda, denizinde ve karas?nda, ovas?nda ve da??nda bulunan güne? ?????n?n ula?t??? ?eylerin hepsinin, Evliyalar?n yan?ndaki de?eri, ö?leden sonra olu?an ve çabuk kaybolup giden gölgeye benzer."

· Dedem ?mam Zeynel Abidin buyurdular "Bu dünyay? ehline b?rakacak hür bir ki?i yok mudur? Can?n?z?n de?eri ancak cennettir; öyleyse onu ba?ka bir ?eye satmay?n. Kim Allah’?n nimetlerinden sadece dünyaya raz? olursa de?ersiz bir ?eye raz? olmu?tur."

· Ak?ll? kimse, iste?ine uygun olsa bile yalan söylemez

· Resulullah’?n k?l?c?n?n kabzas?nda ?öyle yaz?lm??t?: Allah kat?nda, insanlar?n en çok haddi a??p isyan edeni, (k?sasta) vurandan ba?kas?n? vuran ve katilden ba?kas?n? öldüren kimsedir.

· Zamandan ve ehlinden ö?üt al. Çünkü zaman hem k?sad?r, hem de uzun. Dünyan?n gelece?i geçmi?ine benzer; öyleyse ondan ibret al.
· Bütün insanlar y?ld?zlar? görür; ama y?ld?zlar?n rotas? ve dönü? yerlerini bilenden ba?kas? onlara bak?p kendi yolunu bulamaz. Böylece sizler de hikmet ö?reniyorsunuz, ama onunla amel edenlerden ba?kas? hidayete eri?emez.

· Hz. ?sa (Mesih) buyurdular: " ?man?n tad?na varman?z ve meyvesinden yararlanman?z için onu halis ve kâmil hale getirin. ?u söyledi?im bir gerçektir ki, e?er karanl?k bir gecede katran ya?? ile yanan bir ç?ra bulsan?z onun kötü kokusu, ?????ndan yararlanman?z? engellemez. Böylece hikmeti de kimde bulursan?z onu al?n, o adam?n ona ra?betsiz olmas? size engel olmamal?d?r.

· Ahiret ?erefine ancak sevdi?iniz ?eyleri terketmekle nail olabilirsiniz. Tövbe etmek için yar?n? beklemeyin. Çünkü yar?ndan önce bir gece ve gündüz vard?r; Allah’?n kaza ve kaderi her gece ve gündüz caridir. ?u söyledi?im bir gerçektir ki: Borçlu olmayan, borçlu olandan -borcunu iyi bir ?ekilde ödeyebilse dahi- daha huzurlu ve kayg?s?zd?r. Bunun gibi günah i?lemeyen kimse de günah i?leyenden, her ne kadar halis tövbe edip Allah’önse dahi daha çok huzurludur. Küçük günahlar ?eytan’?n tuzaklar?ndand?r. ?eytan, günahlar?n?z?n toplanmas? ve ard?ndan sizi ku?atmas? için onlar? gözünüzde küçük ve basit gösterir.

· ?nsanlar hikmet hususunda iki k?s?md?r: Biri onu diliyle iyice aç?klar ve ameliyle de tasdik eder; di?eri ise diliyle onu iyice ortaya koyarken kötü ameliyle onu zayi eder.

· ?ncil’de ?öyle yaz?lm??t?r: "Birbirlerine ac?yanlara ne mutlu; onlar k?yamet günü rahmete u?rayacak olanlard?r. Halk aras?nda arabuluculuk yapanlara ne mutlu; onlar k?yamet günü Allah’a yak?n olan kimselerdir. Kalpleri temiz olanlara ne mutlu; onlar k?yamet günü muttaki olan kimselerdir. Dünyada tevazu edenlere ne mutlu; onlar k?yamet günü sultanl?k kürsüsüne ç?kan kimselerdir."

· Hayâ imandan kaynaklan?r; iman da cennettendir. Çirkin söz ise haks?zl?ktan kaynaklan?r, haks?zl?k ise cehennemdendir.

· Konu?mac?lar üç k?s?md?r: Kâr eden, salim kalan ve helak olan. Kâr eden, Allah’? zikir eden kimsedir; salim kalan, susan kimsedir; helak olan da bat?la dalan kimsedir. Allah çirkin söz söyleyen, kötü dilli olan, söyledi?ine ve söylenilenlere itina etmeyen hayâs?z kimselere cenneti haram k?lm??t?r.

· Korku ve ümit içerisinde olmayan, mü’min de?ildir. Korktu?u ve ümit etti?i ?ey için çal??mayan da korku ve ümit içerisinde de?ildir.

· Bedenin ayd?nlanmas? göze ba?l?d?r. Göz ayd?n olursa bedenin hepsi ayd?n olur. Ruhun ayd?nlanmas? da akla ba?l?d?r; kul ak?ll? olursa Rabbini tan?r ve Rabbini tan?d???nda da dinini ö?renir; Rabbini tan?mazsa dini de kalmaz. Bedenin ancak ruh ile ayakta kalmas? gibi din de ancak halis niyetle kal?c? olur. Halis niyet de ancak ak?l ?????yla sebat bulur.

· Ziraat yumu?ak yerde yap?l?r; kayan?n üzerinde de?il. Hikmet de mütevazi kalpte yerle?ir ve hayat?n? sürdürür; kibir kalpte de?il. Allah, tevazuyu akl?n, kibiri de cehaletin ni?an? k?lm??t?r. Allah, tevazu etmeyeni alçalt?r, tevazu edeni ise yüceltir.

· Ya?ant? ancak iki ki?i için hay?rl?d?r: "Dinleyip anlayana ve konu?an alime."

· Allah, Hz. Davud’a ?öyle vahyetti: "De ki, benimle kendi aralar?nda dünyaya aldanm?? bir alimi vas?ta k?lmas?nlar.

· Dostlar?na kar?? kibirlenmekten ve onlara ilmin ile övünmekten sak?n. Zira böyle yaparsan Allah sana gazap eder. Allah’?n gazab?ndan sonra da art?k ne dünyan?n sana faydas? olur ve ne de ahiretinin. Dünya hayat?nda, oturdu?u ev kendisine ait olmayan ve her an için göç etmeyi bekleyen kimse gibi ol.

· Ak?ll? adam, sevilmeyecek bir i? yapt???nda Allah’tan utanmal? ve Allah ona baz? nimetler tahsis etti?inde de ba?kalar?n? onda ortak k?lmal?d?r.

· ?ki i? kar??na ç?kar da hangisinin daha hay?rl? ve daha do?ru oldu?unu bilmezsen, onlardan hangisinin heva ve hevesine daha yak?n oldu?una bak ve ona muhalefet et; çünkü do?ru i?lerin ço?u, heva ve hevese muhalif olan ?eylerdir.

· Allah kime üç ?eyi ikram ederse, ona lütfetmi?tir: "Heva ve hevesinin hakk?ndan gelecek ak?l, cehaletini yenecek ilim, fakirlik korkusuna yetecek zenginlik.

· ?nsanlar dört k?s?md?r: Heva ve hevesine uyan karars?z ki?i; ilmi artt?kça kibri artan, ilmi ve okumas?n? kendisinden a?a??dakilere bir üstünlük ve imtiyaz vesilesi k?lan kimse; ibadetleri kendisinden az olanlar? tahkir eden ve ba?kalar? taraf?ndan sayg? görmek isteyen cahil abid; hak yolunu tan?yan, o yolda k?yam etmek isteyen fakat çe?itli nedenlerden dolay? aciz veya ma?lub olan, ilmiyle amel etmeye gücü yetmeyen ve bu durumla da daima mahzun ve kederli olan basiret sahibi alim; i?te bu, zaman?n?n en faziletli ve üstün ki?isidir.
· Çok gam, ihtiyarl?k getirir.
· Acelecilik, cehaletin ta kendisidir.
· Emaneti eda etmek ve do?ruluk, r?z?k getirir. H?yanet ve yalan, fakirlik ve nifak do?rur.
· Z?nd?k, Allah? ve Resulünü inkar eden yani Allah'a ve Resul'üne dü?manl?k eden kimselerdir.
· ?lk z?nd?k olan ?eytand?r. Hz. Adem’e kar?? kibirlenip ?öyle dedi: "Ben ondan daha hay?rl?y?m, beni ate?ten halkettin, onu ise balç?ktan (99) yaratt?n" (100). ?eytan, Rabbinin emrinden ç?k?p mülhid oldu. Ve onun soyu bu ilhad?, k?yamete kadar birbirlerinden miras ald?lar."
· Allah’? tan?yan kimsenin, Allah’? r?z?k vermeyi geciktiren bilmemesi, kaza ve kaderinde de O’nu suçlamamas? gerekir.
· Mü’min, iman ve bela aç?s?ndan terazinin iki kefesi gibidir; iman? artt?kça belas? da ço?al?r.
· Kim Allah’?n künhü hakk?nda konu?ursa helak olur. Kim riyaset talep ederse helak olur. Kim de bencilli?e kap?l?rsa helak olur.
· Üç ?ey gözü ayd?nlat?r: Ye?illi?e bakmak, akar suya bakmak ve güzel yüze bakmak.
· Güzel kom?uluk, kom?uya eziyet etmemek de?ildir; güzel kom?uluk, eziyete tahammül etmektir.
· Kendinle karde?in aras?ndaki sayg?nl??? yok etme; ondan biraz?n? baki b?rak. Çünkü sayg?nl???n yok olmas?, hayân?n yok olmas?d?r.
· Zulümün hakka
galip oldu?u zamanda hiç kimsenin ba?ka birisine, -onda iyilik görmedikçe- iyi zanda bulunmas? do?ru de?ildir.
· E?in ve küçük çocuk hariç di?er hiçbir kimsenin a?z?ndan öpmek câiz de?ildir.
· Zaman?n?z? dörde ay?rmaya çal???n: Bir bölümünü Allah’la münacat etmeye, bir bölümünü geçiminizi sa?lamaya, bir bölümünü ay?plar?n?z? size bildiren karde?lerinizi ve gönüllerinde size kar?? samimiyetleri olan güvenilir insanlar? ziyaret etmeye ve bir bölümünü de haramlar d???ndaki zevklere ki, bu (sonuncu) bölümle, di?er üç bölümü yapmaya kadir olursunuz.
· Yi?itli?i lekelemeyecek ve israf da olmayacak miktarda helal ?eylerden yararlanmakla dünyadan kendiniz için bir pay ay?r?n; bunu da dini i?leriniz için yard?mc? k?l?n. Çünkü ?öyle bir hadis nakledilmi?tir: "Kim dünyas?n?, dini için veya dinini dünyas? için terkederse bizden de?ildir."
· ?nsanlar, önceden yapmad?klar? yeni günahlar icat ettikçe Allah da onlara tan?mad?klar? yeni belalar? musallat eder.
· Yönetici adil oldu?unda, onun Allah kat?nda mükâfat? olur; senin de ?ükretmen gerekir. Yönetici zalim oldu?unda da onun günah? olur; senin de sabretmen gerekir.
· Ebu Ahmed el-Horasani, ?mam Kâz?m’a sordu : "Küfür mü daha kadimdir, yoksa ?irk mi? " ?mam buyurdular ki : Küfr, ?irkten daha kadimdir; ilk kâfir olan, ?blis’tir. Nitekim Kur’an ?öyle buyuruyor: "(?eytan) secde etmekten çekindi, tekebbür etti ve kâfirlerden oldu." Küfür bir ?eydir; ama ?irk, birini (yani Allah’?) isbat ederek di?erini O’na ortak ko?makt?r."
· ?mam Kaz?m, iki ki?inin birbirlerine sövdü?ünü görünce ?öyle buyurdu: "Sövmeyi ilk ba?latan daha zalimdir; kendi günah? ve arkada??n?n günah? -mazlum olan kendi haddini a?mad?kça- onun üzerinedir."
· Güçsüze yard?m etmen en iyi sadakad?r.
· Zulmün zorlu?unu, (ancak) zulme u?rayan kimse anlar.

Mod_seval:
?mam Ali R?zaBabas? Musa Kaz?m, anas? Mersiyye’dir Muhammed Taki’den ba?ka o?lu olmam??t?r. Birde k?z? vard?r.
Harun Re?it o?ullar? Emin ve Memun ars?nda ülkeyi payla?t?rm??t?. Emin saltanat? kendi o?luna b?rakmak için Memun’a kar?? ordu Ç?kard? yap?lan sava?ta Emin öldürüldü
Memun ,Emin’e kar?? zafer kazan?rsa Hilafeti Ali soyundan lay?k olana verece?ini halk huzurunda vaat etmi?ti sözüne sad?k kalarak ?mam R?zay? Medineden getirtti halifeli?i ona teklif ettiysede ?mam R?za kabul etmedi Memun bunun üzerine fermanla ?mam R?zan?n velahd oldu?unu aç?klad? K?z? ümmü Habibe’yi de ona nikahlad?.
?mam R?za hastaland? k?sa süre sonrada 48 ya??nda öldü. Halife Memun buna çok üzüldü. Baz? tarihçiler asl?nda ?mam R?zay? Halife Memun’un öldürdü?ünü yazar. Di?er k?s?m tarihçiler ise Memun’un sevgive sayg?s?nda samimi oldu?unu yazar.
?mam R?za’n?n Türbesi ?randa Tus ?ehrindedir

Mod_seval:
?mam Muhammed TakiBabas? ?mam Ali R?za, anas? ?ebike’dir Soyu Ali Naki’den yürümü?tür. Kendisinden sonra ?maml?k ona geçmi?tir.
Halife Memun ?mam Takiyi Ba?dat’a getirdi. K?z? Ümmü Fazl ile evlendirdi. Memun’un ölümü üzerine Medin’ye yerle?ti Memun’un yerine Halife olan Mutas?m ?mam Taki’yi Ba?dat’a davet etti Mutas?m’la yedi?i bir yemekden sonra aniden hastalanarak öldü Bu olay Halife taraf?ndan Öldürüldü?ü ?eklinde yorumland?.
Baz? söylentilere görede Halife ile yedi?i yemekten sonra kar?s? Ümmü Fazl zehirleyerek Halife öldürdü süsü vermi?tir Çünkü ?mam Taki ile Kar?s?n?n geçinemedikleri herkes taraf?ndan biliniyordu Öldü?ünde 28 ya??nda idi
Muhammed Taki’nin Türbesi Musa Kaz?m’?n Türbesinin yan?ndad?r

Mod_seval:
?mam Ali NakiImam Ali Naki
 
Babas? Muhammed Taki, anas? Semanet’dir.Dört o?lu olmu?tur Kendisinden sonra Büyük o?lu Hasanü’l –askeri ?mam olmu?t?r
Ali Naki zaman?nda Mütevekkil ,Muntasar Mustain veMutezzin halife olmu?lard?r. Mütevekkil alabildi?ine zevkine dü?kün sadist birisi idi ?mam Hüseyin’in Türbesini ?am’a nakletmeye kalk??m??t?. ?mam Ali Nakiyi Irak’a davet etmi?ti.zorla götürülmesini önlemek için daveti kabul ederek Irak’a gelerek Samarra kentine yerle?ti.Samarra Türk askerlerinden olu?an bir ordugaht?.Türk komutan Vas?f , halifenin adamlar?na ?mam Ali Naki’ye kötülük yap?ld???nda kendilerini sorumlu tutacaklar?n? söyleyerek muhtemel bir suikast? önlemi?lerdi.Mütevekkeil Türk komutan Vas?f’?n yapt??? bir darbe sonucu öldürüldü.
Yerine geçen o?lu Muntasar’da bir y?l geçmeden Öldürüldü Onun yerine geçen Mustain ,Mütevekkilin o?lu Mutezzin taraf?ndan katledildi. Mutezzin’in de Salih bin Vas?f taraf?ndan öldürüldü
Bu çalkant?l? dönemlerde ?mam Ali Naki sakin ve tertemiz ya?ant?s?n?sürdürmü? ,bilimle ve kitaplarla me?gul olmu?tur.
Türbesi Irak samarra kentindedir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git